Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 291642 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PIPE CLEANING SET
PUTKENPUHDISTAJA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ROHRREINIGUNGS-SET
Originalbetriebsanleitung
IAN 291642
RÖRRENSNINGSSET
Översättning av bruksanvisning i original
VAMZDŽIŲ VALYMO RINKINYS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 291642

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 291642

 • Seite 1 PIPE CLEANING SET PUTKENPUHDISTAJA RÖRRENSNINGSSET Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR VAMZDŽIŲ VALYMO RINKINYS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas ROHRREINIGUNGS-SET Originalbetriebsanleitung IAN 291642...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Putkenpuhdistaja avaa tukkeutumat putkis- Käyttötarkoitus ......4 ta, viemäreistä, lattiakaivoista ja vessoista. Yleinen kuvaus ......5 Laite on tarkoitettu käytettäväksi painepe- Toimituksen laajuus ......5 sureissa PARKSIDE-korkeapainepesurien Toiminto ........... 5 kanssa Yleiskuva ......... 5 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Tekniset tiedot ......5 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1,...
 • Seite 5: Yleinen Kuvaus

  Yleinen kuvaus Tekniset tiedot Putkenpuhdistaja: Kuvat ensimmäisellä käännettä- vällä sisäsivulla. Maks. syöttölämpötila Toimituksen laajuus (T max) ......60 °C/140 °F Pituus ..........15 m Poista laite pakkauksesta ja tarkasta, onko Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja se täydellinen. vain sille tarkoitettuun käyttöön: Putkenpuhdistaja Nimellispaine (p) ..
 • Seite 6: Turvallisuusmääräykset

  Vältät näin mahdolliset tapaturmat ja loukkaantumiset: Liittäminen: Painepesurit voivat olla asi- 1. Asenna liitin (4) painepesurin aankuulumattomassa käytössä PARKSIDE ruiskupistooliin (8). vaarallisia. Ruiskua ei saa 2. Kierrä 90° napsahdukseen saak- suunnata henkilöihin, aktiivi- ka (bajonettilukitus). siin sähköisiin laitteisiin tai lait- Irrottaminen: teeseen itse.
 • Seite 7: Käyttö

  Käyttö Varaosat/Tarvikkeet Varaosia ja lisävarusteita voi 3. Työnnä puhdistusletkua (3) vähin- tilata osoitteesta tään punaiseen merkkiin saakka www.grizzly-service.eu (7) puhdistettavaan putkeen. Huomio! Letkun punainen merkki täytyy olla putkessa ennen pesurin Mikäli sinulla ei ole käytettävissä internet- käynnistämistä. Pesurista suihkua- yhteyttä, voit soittaa asiakaspalvelun palve- va ruisku voi aiheuttaa loukkaantu- lunumeroon (ks.
 • Seite 8: Takuu

  Tälle laitteelle annetaan ostopäivästä alka- en 3 vuoden takuu. Tel.: 010309 3582 Jos tuotteessa esiintyy kolmen vuoden sisäl- E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 291642 lä ostopäivästä alkaen materiaali- tai val- mistusvirheitä, korjaamme tai vaihdamme Service Sverige tuotteen – valintamme mukaan – maksutta.
 • Seite 9: Introduction

  Ändamål ........9 rör, fallrör, avlopp och toaletter. Allmän beskrivning ....10 Verktyget är avsett att användas tillsam- Leveransomfattning ......10 mans med PARKSIDE-högtryckstvättarna Funktionsbeskrivning ......10 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Översikt ......... 10 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Tekniska data ......10 PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2,...
 • Seite 10: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Tekniska data Rörrensningsset: Bilderna finns på den främre ut- fäll bara sidan. Max. tilloppstemperatur Leveransomfattning (T max) ......60 °C/140 °F Längd ........... 15 m Packa upp maskinen och kontrollera att Använd produkten endast på beskrivet sätt den är komplett: och inom angivna användningsområden: Rörrensningsset Uppskattat tryck (p) ..11 MPa / 110 bar...
 • Seite 11: Säkerhetsinformation

  Ansluta: ga vid felaktigt handhavande. Strålen får inte riktas mot per- 1. Sätt på anslutningsstycket (4) soner, djur, aktiv elektrisk ut- på högtryckstvättens PARKSIDE rustning eller mot själva hög- sprutpistol (8). tryckstvätten. 2. Vrid 90° tills att det låses fast (bajonettlås).
 • Seite 12: Handhavande

  Handhavande Skrotning och miljövård 1. Skjut in rörrensningslangen (3) i Tillför apparaten, tillbehöret och förpack- det rör som skall rensas minst fram ningen till en miljövänlig återvinning. till den röda säkerhetsmarkeringen Lämna in apparaten på en station för av- (7). fallsåtervinning.
 • Seite 13: Garanti

  Detta garantiåtagande förutsätter att den defekta produkten och Tel.: 0770 930739 inköpsdokumentet (kassakvittot) visas upp E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 291642 inom treårsperioden med en kortfattad beskrivning över vari felet består och när Service Suomi det uppstod. Om defekten täcks av vår garanti, erhåller Tel.: 010309 3582...
 • Seite 14: Wstęp

  Przeznaczenie ......14 rur, rynien opadowych, odpływów i toalet. Opis ogólny ....... 15 Urządzenie przeznaczone jest do stoso- Zawartość opakowania ....15 wania z PARKSIDE myjkami wysokociśnie- Opis działania ....... 15 niowymi Przegląd ........15 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Dane techniczne ......15 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1,...
 • Seite 15: Opis Ogólny

  Opis ogólny Dane techniczne Zestaw do czyszczenia rur Rysunki znajdziesz na przedniej odchylanej stronie. Maks. temperatura dopływu Zawartość opakowania (T max) ......60 °C/140 °F Długość ........15 m Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest Produkt należy użytkować tylko zgodnie z ono kompletne.
 • Seite 16: Zasady Bezpieczeństwa

  1. Załóż łącznik (4) na pistolet (8) lub osoby nieposiadające odpowiedniej myjki PARKSIDE. 2. Obróć go o 90°, aby go zablo- wiedzy i/lub odpowiedniego doświad- czenia, chyba że będą one pracować kować (zamek bagnetowy).
 • Seite 17: Obsługa

  Czyszczenie/konserwacja/ Odłączenie: 3. Odkręcić nakrętkę nasadową przechowywanie (10) na adapterze (9). 4. Odkręcić zamknięcia przez wci- Przed wykonaniem wszelkich prac śnięcie i obrócenie o 90° w kie- na urządzeniu wyciągnąć wtyk sie- runku przeciwnym (mocowanie ciowy myjki ciśnieniowej. bagnetowe). Niebezpieczeństwo porażenia prą- dem elektrycznym.
 • Seite 18: Gwarancja

  Gwarancja W przypadku wszelkich zapytań prosi- my o przygotowanie paragonu i numeru Na zakupione urządzenie otrzymują artykułu (IAN 291642) jako dowodu Państwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. zakupu. Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu W przypadku wystąpienia usterek lub tego produktu wystąpi wada materiałowa...
 • Seite 19: Įvadas

  Veikimo aprašymas ......20 vamzdžius, nuotakus ir tualetus. Apžvalga ........20 Reikmuo gali būti naudojamas su Techniniai duomenys ....20 PARKSIDE didžiaslėgiais valymo Saugos nurodymai ..... 21 įrenginiais Pradėjimas naudoti ....21 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Prijungimas be adapterio ....21 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1,...
 • Seite 20: Bendrasis Aprašymas

  Bendrasis aprašymas Techniniai duomenys Vamzdžių valymo rinkinys Pagrindinių sudedamųjų dalių paveikslai pateikti viršelio pusėje. Tiekiamojo vandens didžiausia Pristatomas komplektas temperatūra (T max) ...60 °C/140 °F Ilgis ..........15 m Prietaisą atsargiai išimkite iš pakuotės ir Tinka šių eksploatacinių charakteristikų patikrinkite, ar yra visos toliau nurodytos didžiaslėgiams valymo įrenginiams: dalys.
 • Seite 21: Saugos Nurodymai

  Netinkamai naudojami didžia- slėgiai valymo įrenginiai gali Prijungimas: būti pavojingi. Vandens čiurkš- lę draudžiama nukreipti į žmo- 1. Jungtį (4) įkiškite į PARKSIDE nes, gyvūnus, veikiančią elek- didžiaslėgio valymo įrenginio tros įrangą arba į patį įrenginį. puškimo pistoletą (8). 2. Pasukite jungtį 90°, kol ji užsifik- •...
 • Seite 22: Naudojimas

  Naudojimas Utilizavimas/aplinkos apsauga 1. Vamzdžių valymo žarną (3) įkiš- kite į valomą vamzdį mažiausiai Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite iki raudonos kontrolinės žymos utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- (7). vimo įstaigai. Dėmesio! Prieš įjungiant didžia- Savo prietaisą perduokite perdirbimo įs- slėgį...
 • Seite 23: Garantija

  Paslaugos Lietuva galioja mūsų garantija, jums grąžinamas sumontuotas arba naujas prietaisas. Su- Tel.: 880033144 remontavus prietaisą ar jį pakeitus naujas e-mail: grizzly@lidl.lt IAN 291642 garantijos galiojimo laikotarpis nėra nusta- tomas. Importuotojas Garantija apima medžiagų arba gamybos defektus. Ši garantija netaikoma prietaiso dalims, kurios naudojamos įprastai nusi-...
 • Seite 24: Einleitung

  Abflüsse und Toiletten von Verstop- Allgemeine Beschreibung ... 25 fungen. Lieferumfang ........25 Das Gerät ist vorgesehen für den Einsatz Funktionsbeschreibung ..... 25 mit den PARKSIDE-Hochdruckreinigern Übersicht ........25 PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Technische Daten ......25 PHD 100 D2, PHD 100 E2, PHD 110 A1, Sicherheitshinweise ....26 PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2,...
 • Seite 25: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Technische Daten Beschreibung Rohrreinigungsset: Die Abbildungen finden Sie auf der Ausklappseite. Max. Zulauftemperatur (T max) ......60 °C/140 °F Lieferumfang Länge ........... 15 m Geeignet für Hochdruckreiniger mit Packen Sie das Gerät aus und überprüfen folgenden Leistungsdaten: Sie den Lieferumfang: Rohrreinigungsset Bemessungsdruck (p) ..11 MPa / 110 bar Adapter...
 • Seite 26: Sicherheitshinweise

  1. Stecken Sie das Anschluss-Stück sorischen oder geistigen Fähigkeiten (4) auf die Spritzpistole (8) des oder mangels Erfahrung und/oder PARKSIDE-Hochdruckreinigers mangels Wissen benutzt zu werden; auf. es sei denn, sie werden durch eine 2. Drehen Sie das Anschluss-Stück für ihre Sicherheit zuständige Person...
 • Seite 27: Bedienung

  Reinigung/Wartung/ Lösen: 3. Lösen Sie die Überwurfmutter Lagerung (10) am Adapter (9). 4. Lösen Sie die Verschlüsse durch Ziehen Sie vor allen Arbeiten an Drücken und Drehen um 90° in dem Gerät den Netzstecker des entgegengesetzter Richtung (Ba- Hochdruckreinigers. jonettverschluss). Es besteht die Gefahr eines Strom- schlages.
 • Seite 28: Garantie

  Garantie Bitte halten Sie für alle Anfragen den Original-Kassenbon und die Identifikations- nummer (IAN 291642) als Nachweis für Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. den Kauf bereit. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Sollten Funktionsfehler oder sonstige Män- Kaufdatum dieses Gerätes ein Materi-...
 • Seite 29 2017-08-23-rev02-op...
 • Seite 30 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 08 / 2017 · Ident.-No.: 30300151082017-3 IAN 291642...