Husqvarna DM280 Bedienungsanweisung

  • / 60 von 60
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen
Gebruiksaanwijzing
NL
Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine
niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
Manuel d'utilisation
DM280
FR
Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant
d'utiliser la machine.
Bedienungsanweisung
DE
Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen
Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.
Istruzioni per l'uso
N N N N L L L L F F F F R R R R D D D D E E E E I I I I T T T T
IT
Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso
e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Inhaltszusammenfassung für Husqvarna DM280

Seite 1

Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Manuel d’utilisation DM280 Lire attentivement et bien assimiler le manuel d’utilisation avant d’utiliser la machine. Bedienungsanweisung Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen.

Seite 2 : Verklaring Van De Symbolen, Symbolen Op De Machine, Toelichting Op De Waarschuwingsniveaus

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine Toelichting op de waarschuwingsniveaus WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het een De waarschuwingen zijn onderverdeeld in drie niveaus. gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of WAARSCHUWING! anderen kan veroorzaken.

Seite 3 : Inhaltsverzeichnis, Inhoud

INHOUD Inhoud VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine ..........2 Toelichting op de waarschuwingsniveaus ..... 2 Symbolen in de gebruiksaanwijzing: ......2 INHOUD Inhoud ................3 PRESENTATIE DM 280 ................. 4 WAT IS WAT? Wat is wat op de boormachine? ........5 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Maatregelen voor gebruik van een nieuwe boormachine Persoonlijke veiligheidsuitrusting ........

Seite 4 : Presentatie, Dm 280

Als Husqvarna houdt zich derhalve het recht voor zonder de boor vast komt te zitten, beschermt de mechanische mededeling vooraf en zonder verdere verplichtingen slipkoppeling de overbrenging voordat de constructiewijzigingen door te voeren.

Seite 5 : Wat Is Wat, Wat Is Wat Op De Boormachine

2 Overbrengings- en motormodule 11 Lekgat 3 Draaghandgreep 12 Inspectieluik 4 Schakelknop 13 Verloopstuk (accessoire) 5 Snelkoppeling, voor Husqvarna-statief 14 Adapter (accessoire) 6 Wateraansluiting 15 Differentieelschakelaar 7 LED's voor het aangeven van het afgegeven vermogen 16 Steeksleutel, 32 mm 8 Schakelaar 17 Motorkoppeling, statief 9 Smart Start®...

Seite 6 : Veiligheidsinstructies, Maatregelen Voor Gebruik Van Een Nieuwe Boormachine, Persoonlijke Veiligheidsuitrusting

Sterke, gripvaste handschoenen. uitvoeren. Husqvarna Construction Products streeft ernaar de constructie van zijn producten voortdurend te verbeteren. Husqvarna houdt zich derhalve het recht voor zonder mededeling vooraf en zonder verdere verplichtingen constructiewijzigingen door te voeren. • Nauwsluitende, sterke en prettige kleding die volledige Alle informatie en gegevens in deze gebruiksaanwijzing bewegingsvrijheid toelaat.

Seite 7 : Algemene Veiligheidsinstructies

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Algemene veiligheidsinstructies • Controleer of de kabel en het verlengsnoer heel en in goede staat zijn. Gebruik een verlengsnoer dat is bedoeld voor gebruik buitenshuis. WAARSCHUWING! Lees alle • Gebruik de machine nooit als een kabel of stekker is veiligheidswaarschuwingen en instructies beschadigd, maar breng hem in dat geval voor reparatie door.

Seite 8 : Algemene Werkinstructies, Veiligheidsuitrusting Van De Machine

• We raden aan om de boor te gebruiken in combinatie met • Overbelast de machine niet. Overbelasting kan de volgende Husqvarna boorstatieven: beschadiging van de machine veroorzaken. - DS 50 AT/ATS/Gyro/COMBO/BASIC • Hou het gereedschap scherp en schoon om veiliger te kunnen werken.

Seite 9

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Controleer de differentieelschakelaar BELANGRIJK! Om service en reparaties aan de machine uit te voeren, moet u een speciale opleiding hebben. Dit • Sluit de machine aan op het stopcontact. Druk de geldt vooral voor de veiligheidsuitrusting van de machine. RESET-knop (groen) in, waarna het rode indicatielampje Als de machine één van de volgende controles niet goed zal gaan branden.

Seite 10 : Starten En Stoppen, Voor De Start, Starten, Stoppen

STARTEN EN STOPPEN Voor de start Starten BELANGRIJK! Van versnelling wisselen mag alleen worden gedaan als de machine uit staat. Anders bestaat het risico van schade aan de overbrenging. WAARSCHUWING! Voor het starten moet u 1 Stel de arbeidstoeren in door de boorspil te draaien en rekening houden met de volgende punten: tegelijkertijd de schakelknop naar de gewenste stand te draaien.

Seite 11 : Onderhoud, Algemeen, Boor Vervangen, Schoonmaken, Stroomvoorziening, Vervangen Van Overbrengingsolie

ONDERHOUD Algemeen • Gebruik perslucht om de motor met regelmatige tussenpozen schoon te maken. Verwijder de inspectiekap en maak de kap schoon. Stroomvoorziening BELANGRIJK! Controle en/of onderhoud dient te worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor en de stekker uit het WAARSCHUWING! Gebruik nooit stopcontact.

Seite 12 : Koolborstels Vervangen, De Afdichting Vervangen, Dagelijks Onderhoud, Reparaties

ONDERHOUD 7 Giet nieuwe olie in de overbrenging, ca. 0,5 liter. 9 Breng de koolborstelaansluiting onder de bout aan. 10 Herhaal de procedure voor de andere koolborstel. 11 Schuif de inspectiekap in de sleuven op de handgreep. Draai de vijf schroeven van de inspectiekap los, te beginnen met de schroef helemaal onder aan de handgreep.

Seite 13 : Technische Gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS DM 280 Elektromotor 1-fase Nominale spanning, V 230/120 Rendement , W 230V 2700W 120V 2400W Nominale stoom, A 230V 120V Gewicht, in kg Max. diameter boorkop, mm/duim Low speed 350/14 High speed 250/10 Waterkoeling Binnendraad G 1 1/4” Wateraansluiting G 1/4' Max.

Seite 14 : Eg-Verklaring Van Overeenstemming

EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, tel: +46-36-146500, verklaart hierbij dat de boormachine Husqvarna DM280 met een serienummer uit het jaar 2010 en verder (het jaar met daaropvolgend een serienummer wordt duidelijk aangegeven op het typeplaatje), in overeenstemming is met de voorschriften in de RICHTLIJNEN VAN DE RAAD: •...

Seite 15 : Bedradingsschema

BEDRADINGSSCHEMA Bedradingsschema – 15 Dutch...

Seite 16 : Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine, Explication Des Niveaux D'avertissement, Symboles Dans Le Manuel

EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine Explication des niveaux d'avertissement AVERTISSEMENT! La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut Il existe trois niveaux d'avertissement. devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à AVERTISSEMENT! l’utilisateur et aux autres personnes présentes.

Seite 17 : Sommaire

SOMMAIRE Sommaire EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine ..........16 Explication des niveaux d'avertissement ...... 16 Symboles dans le manuel: ..........16 SOMMAIRE Sommaire ..............17 PRÉSENTATION DM 280 ................. 18 QUELS SONT LES COMPOSANTS? Quels sont les composants de la perceuse? ....19 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ...

Seite 18 : Présentation, Dm 280

Husqvarna Construction Products travaille constamment à mécanique protège la boîte de vitesses avant que la améliorer la construction de ses produits. Husqvarna se protection contre les surcharges ne coupe le courant. réserve donc le droit de procéder à des modifications de construction sans avis préalable et sans autres...

Seite 19 : Quels Sont Les Composants, Quels Sont Les Composants De La Perceuse

3 Poignée pour le transport 12 Point d'inspection 4 Sélecteur de vitesse 13 Raccord de jonction (accessoire) 5 Montage rapide, pour bâti Husqvarna 14 Adaptateur (accessoire) 6 Raccord de l’eau 15 Disjoncteur de fuite à la terre 7 LED pour indication de la puissance fournie 16 Clé...

Seite 20 : Instructions De Sécurité, Mesures À Prendre Avant D'utiliser Une Perceuse Neuve, Équipement De Protection Personnelle

Nous sommes à votre disposition et vous conseillons volontiers pour vous aider à mieux utiliser votre perceuse en toute sécurité. Laissez au revendeur Husqvarna le soin de contrôler régulièrement la perceuse et d’effectuer les réglages et les réparations nécessaires.

Seite 21 : Instructions Générales De Sécurité

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Instructions générales de sécurité • Contrôler que le câble et la rallonge sont entiers et en bon état. Utilisez une rallonge prévue pour une utilisation à l’extérieur. AVERTISSEMENT! Lire toutes les consignes • Ne jamais utiliser la machine si tout câble ou bouchon est et instructions de sécurité.

Seite 22 : Méthodes De Travail, Équipement De Sécurité De La Machine

Ne jamais utiliser une machine qui a été modifiée au point support. de ne plus être conforme au modèle original. • Les forets Husqvarna suivants sont recommandés pour • Ne sollicitez pas la machine excessivement. Une l’utilisation avec le moteur de forage : surcharge peut endommager la machine.

Seite 23

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ Interrupteur • Appuyez sur le bouton TEST (bleu). L'interrupteur est utilisé pour démarrer et arrêter la machine. Contrôle de l'interrupteur • Le disjoncteur de fuite à la terre devrait s'enclencher et la • Démarrer la machine à l'aide de l'interrupteur ON/OFF. machine s'éteint instantanément.

Seite 24 : Démarrage Et Arrêt, Avant De Démarrer La Machine, Démarrage, Arrêt

DÉMARRAGE ET ARRÊT Avant de démarrer la machine Démarrage IMPORTANT! Le changement de vitesse doit se faire uniquement lorsque la machine est éteinte. La boîte de vitesses risque d’être endommagée si ce n’est pas le cas. AVERTISSEMENT! Contrôler les points 1 Réglez la vitesse de travail en tournant la broche et en suivants avant la mise en marche: réglant simultanément le sélecteur de vitesse sur la...

Seite 25 : Entretien, Généralités, Remplacement Du Foret, Nettoyage, Alimentation Électrique

ENTRETIEN Généralités • Utilisez de l’air comprimé pour nettoyer le moteur à intervalles réguliers. Retirez le capot de contrôle et nettoyez le capot. Alimentation électrique IMPORTANT! Les contrôles et/ou les entretiens doivent être effectués avec le moteur à l’arrêt et la prise électrique AVERTISSEMENT! N’utilisez jamais de débranchée.

Seite 26 : Remplacement Des Balais De Charbon, Remplacement Du Support De Joint, Entretien Quotidien, Réparations

ENTRETIEN 7 Versez l’huile neuve dans la boîte de vitesses, environ 0,5 l. 9 Glissez le raccord du charbon sous la vis. 10 Répétez cette procédure pour l’autre charbon. 11 Guider le couvercle d'inspection dans les sillons de la poignée. Commencer avec la vis au sommet de la poignée et dévisser les cinq vis du couvercle d'inspection.

Seite 27 : Caractéristiques Techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DM 280 Moteur électrique Monophasé Tension nominale, V 230/120 Puissance nominale, W 230V 2700W 120V 2400W Courant nominal, A 230V 13 A 120V Poids, kg Diamètre maximal du trépan, mm/pouches Low speed 350/14 High speed 250/10 Refroidissement par eau Filetage de la broche G 1 1/4”...

Seite 28 : Déclaration Ce De Conformité

(Concerne seulement l’Europe) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél. : +46-36-146500, déclarons que la perceuse Husqvarna DM280 à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2010 et ultérieurement (l’année est indiquée en clair sur la plaque d’identification et suivie du numéro de série) est conforme aux dispositions des DIRECTIVES DU CONSEIL :...

Seite 29 : Schéma Électrique

SCHÉMA ÉLECTRIQUE Schéma électrique – 29 French...

Seite 30 : Symbolerklärung Symbole Am Gerät, Erläuterung Der Warnstufen, Symbole In Der Bedienungsanweisung

SYMBOLERKLÄRUNG Symbole am Gerät Erläuterung der Warnstufen Es bestehen drei unterschiedliche Warnstufen. WARNUNG! Das Gerät kann falsch oder nachlässig angewendet gefährlich sein und WARNUNG! zu schweren oder gar lebensgefährlichen Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen. WARNUNG! Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Lesen Sie die Bedienungsanweisung Verletzungen bzw.

Seite 31 : Inhalt

INHALT Inhalt SYMBOLERKLÄRUNG Symbole am Gerät ............30 Erläuterung der Warnstufen .......... 30 Symbole in der Bedienungsanweisung: ......30 INHALT Inhalt ................31 VORSTELLUNG DM 280 ................. 32 WAS IST WAS? Bestandteile der Bohrmaschine ........33 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Maßnahmen vor der Verwendung einer neuen Bohrmaschine ...............

Seite 32 : Vorstellung, Dm 280

Wird das Gerät zu stark belastet oder sitzt der Bohrer fest, nach der nächsten Servicewerkstatt. unterbricht der Überlastungsschutz die Stromzufuhr. Zum Husqvarna Construction Products ist stets bestrebt, die Rücksetzen der Maschine diese aus- und wieder einschalten. Konstruktion der Produkte zu verbessern. Husqvarna behält Wenn der Bohrer festsitzt, schützt die mechanische...

Seite 33 : Was Ist Was, Bestandteile Der Bohrmaschine

10 Inspektionsabdeckung 2 Getriebe- und Motormodul 11 Leckageöffnung 3 Tragegriff 12 Inspektionsklappe 4 Gangwählschalter 13 Anschlusskupplung (Zubehör) 5 Schraubenschlüssel, für Husqvarna-Gestell 14 Adapter (Zubehör) 6 Wasseranschluss 15 FI-Schutzschalter 7 LEDs zur Anzeige der Motorleistung 16 Gabelschlüssel, 32 mm 8 Hauptschalter 17 Motorlager, Gestell 9 Smart Start®...

Seite 34 : Sicherheitsvorschriften, Maßnahmen Vor Der Verwendung Einer Neuen Bohrmaschine, Persönliche Schutzausrüstung

Bohrmaschine. Ihr Husqvarna-Händler sollte die Bohrmaschine regelmäßig überprüfen und notwendige Einstellungen und Reparaturen vornehmen. Husqvarna Construction Products ist stets bestrebt, die • Eng anliegende, kräftige und bequeme Kleidung tragen, Konstruktion der Produkte zu verbessern. Husqvarna behält die volle Bewegungsfreiheit gewährt.

Seite 35 : Allgemeine Sicherheitsvorschriften

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Allgemeine Sicherheitsvorschriften • Kontrollieren, ob Kabel und Verlängerungskabel intakt und in gutem Zustand sind. Eine Verlängerungsschnur für den Außenbereich verwenden. WARNUNG! Lesen Sie sämtliche • Das Gerät nicht benutzen, wenn ein Kabel oder Stecker Sicherheitshinweise und Anweisungen beschädigt ist, sondern zur Reparatur in eine autorisierte durch.

Seite 36 : Allgemeine Arbeitsvorschriften, Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Verwendung und Pflege Bohren mit Ständer • Niemals mit einem defekten Gerät arbeiten. Die Kontroll-, Wartungs- und Serviceanweisungen in dieser Bedienungsanweisung sind genau zu befolgen. Gewisse Wartungs- und Servicemaßnahmen sind von geschulten, qualifizierten Fachleuten auszuführen. Siehe Anweisungen unter dem Titel Wartung. •...

Seite 37

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Hauptschalter • Die TEST-Taste (blau) drücken. Der Schalter ist zum Starten und Abstellen des Gerätes zu benutzen. • Der FI-Schutzschalter sollte auslösen und das Gerät Kontrolle des Schalters sofort abgeschaltet werden. Falls dies nicht geschieht, • Starten Sie die Maschine durch Betätigen des Ein-/Aus- den Händler zurate ziehen.

Seite 38 : Starten Und Stoppen, Vor Dem Start, Starten, Stoppen

STARTEN UND STOPPEN Vor dem Start Starten WICHTIG! Der Gang darf nur bei ausgeschaltetem Gerät gewechselt werden. Ansonsten kann das Getriebe beschädigt werden. WARNUNG! Vor dem Start ist Folgendes zu 1 Die Arbeitsdrehzahl einstellen, indem die Bohrspindel beachten: gedreht und gleichzeitig der Gangwählschalter in die gewünschte Position gebracht wird.

Seite 39 : Wartung, Allgemeines, Bohrerwechsel, Reinigung, Stromversorgung, Getriebeölwechsel

WARTUNG Allgemeines • Damit das Gerät immer ausreichend gekühlt wird, müssen die Kühlluftöffnungen frei und sauber gehalten werden. WICHTIG! Kontrollen und/oder Wartungsarbeiten sind bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Stecker • Motor in regelmäßigen Intervallen mit Druckluft reinigen. durchzuführen. Inspektionsabdeckung entfernen und reinigen. Die Lebensdauer Ihres Geräts lässt sich erheblich verlängern, wenn es korrekt benutzt, gepflegt und gewartet Stromversorgung...

Seite 40 : Austausch Der Kohlebürsten, Austauschen Des Dichtungshalters, Tägliche Wartung, Reparaturen

WARTUNG 4 Das Gerät vorsichtig auseinandernehmen. 8 Halterungsfeder wieder anbringen. 5 Getriebeöl in den Behälter entleeren. 9 Kohlebürstenanschluss unter der Schraube hindurchführen. 6 Bei Bedarf zwecks Getriebereinigung Kontakt mit dem Händler aufnehmen. 10 Zum Auswechseln der zweiten Kohlebürste den gesamten Vorgang wiederholen. 7 Etwa 0,5 l neues Öl in das Getriebe einfüllen.

Seite 41 : Technische Daten

TECHNISCHE DATEN DM 280 Elektromotor 1-phasig Nennspannung, V 230/120 Nennleistung, W 230V 2700W 120V 2400W Nennstrom, A 230V 13 A 120V Gewicht, kg Max. Bohrkronendurchmesser, mm/Zoll Low speed 350/14 High speed 250/10 Wasserkühlung Spindelgewinde G 1 1/4” Wasseranschluss G 1/4 Zoll Max.

Seite 42 : Eg-Konformitätserklärung

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel.: +46-36-146500, versichert hiermit, dass die Bohrmaschine Husqvarna DM280 von den Seriennummern des Baujahrs 2010 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften folgender RICHTLINIEN DES RATES entspricht: •...

Seite 43 : Schaltplan

SCHALTPLAN Schaltplan – 43 German...

Seite 44 : Simbologia, I Simboli Sulla Macchina, Spiegazione Dei Livelli Di Avvertenza, Simboli Nelle Istruzioni Per L'uso

SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina Spiegazione dei livelli di avvertenza Le avvertenze sono suddivise in tre livelli. AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina può AVVERTENZA! essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell’operatore , o di altre persone.

Seite 45 : Indice Indice

INDICE Indice SIMBOLOGIA I simboli sulla macchina ..........44 Spiegazione dei livelli di avvertenza ......44 Simboli nelle istruzioni per l’uso: ........44 INDICE Indice ................45 PRESENTAZIONE DM 280 ................. 46 CHE COSA C’È? Identificazione delle parti della perforatrice ....47 NORME DI SICUREZZA Provvedimenti prima dell’uso di una nuova perforatrice Abbigliamento protettivo ..........

Seite 46 : Presentazione, Dm 280

La cambio finché la protezione dal sovraccarico non interrompe Husqvarna si riserva quindi il diritto di introdurre modifiche ai l’alimentazione. modelli senza preavviso e senza ulteriori provvedimenti.

Seite 47 : Che Cosa C'è, Identificazione Delle Parti Della Perforatrice

11 Foro di trafilamento 3 Impugnatura di trasporto 12 Foro di ispezione 4 Pomello del cambio 13 Attacco flessibile (accessorio) 5 Attacco rapido per supporto Husqvarna 14 Adattatore (accessorio) 6 Raccordo dell’acqua 15 Interruttore di circuito salvavita 7 LED indicatore potenza di uscita 16 Chiave aperta, da 32 mm.

Seite 48 : Norme Di Sicurezza, Provvedimenti Prima Dell'uso Di Una Nuova Perforatrice Abbigliamento Protettivo

La Husqvarna Construction Products mira a migliorare costantemente la costruzione dei propri prodotti. La Husqvarna si riserva quindi il diritto di introdurre modifiche ai modelli senza preavviso e senza ulteriori provvedimenti. Tutte le informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono da riferirsi alla data di stampa del manuale stesso.

Seite 49 : Norme Generali Di Sicurezza

NORME DI SICUREZZA Norme generali di sicurezza • Non utilizzare cavi giuntati arrotolati per evitare il rischio di surriscaldamento. • Non trasportare mai la macchina tirandola per il cavo e AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le non tirare il cavo per staccare la spina dalla presa. avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni.

Seite 50 : Istruzioni Generali Di Lavoro, Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

NORME DI SICUREZZA Uso e manutenzione Foratura con supporto • Non usare mai una macchina difettosa. Effettuare i controlli di sicurezza e attenersi alle istruzioni di manutenzione e riparazione riportate nel presente manuale. Alcuni interventi devono essere eseguiti da personale specializzato. Vedere le istruzioni alla sezione Manutenzione.

Seite 51

NORME DI SICUREZZA Interruttore di corrente • Premere il tasto TEST (blu). L'interruttore di corrente dev'essere usato per accendere e spegnere la macchina. • L'interruttore di circuito salvavita dovrebbe scattare e la Controllo dell'interruttore di corrente macchina spegnersi all'istante. Se ciò non avviene, •...

Seite 52 : Avviamento E Arresto, Prima Dell'avvio, Avviamento, Arresto

AVVIAMENTO E ARRESTO Prima dell’avvio Avviamento IMPORTANTE! Il cambio di marcia deve sempre essere effettuato a macchina spenta. In caso contrario potrebbe danneggiarsi il cambio. AVVERTENZA! Prima dell’avviamento 1 Regolare il regime di lavoro agendo sul mandrino di osservare quanto segue: foratura e portare contemporaneamente il pomello del cambio nella posizione desiderata.

Seite 53 : Manutenzione, Generalità, Sostituzione Della Punta, Pulizia, Alimentazione Elettrica, Sostituzione Dell'olio Del Cambio

MANUTENZIONE Generalità • Pulire regolarmente il motore con aria compressa. Rimuovere il carter di ispezione e pulirlo. Alimentazione elettrica IMPORTANTE! Controllo e/o manutenzione devono essere AVVERTENZA! Non utilizzare mai cavi eseguiti a motore spento e dopo aver staccato la spina dalla presa.

Seite 54 : Sostituzione Delle Spazzole Al Carbonio, Sostituzione Del Porta-Guarnizione, Manutenzione Giornaliera, Riparazioni

MANUTENZIONE Verificare che i bordi della guarnizione radiale siano 11 Spingere il coperchio di ispezione nella guida della integri. maniglia. Iniziare con le viti più in basso nel manico e svitare le cinque viti del coperchio di ispezione. 9 Riassemblare la macchina e avvitare le quattro viti. Prestare cura nel montare il componente per evitare di 12 Far funzionare la macchina al minimo per 10 minuti per danneggiare la guarnizione.

Seite 55 : Caratteristiche Tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE DM 280 Motore elettrico Monofase Tensione nominale, V 230/120 Potenza nominale, W 230V 2700W 120V 2400W Corrente nominale, A 230V 13 A 120V Peso, kg Diametro max della testa di foratura, mm/pollici Low speed 350/14 High speed 250/10 Raffreddamento ad acqua Filettatura del mandrino G 1 1/4”...

Seite 56 : Dichiarazione Di Conformità Ce

(Solo per l’Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara che la perforatrice Husqvarna DM280 avente numero di serie a partire dall´anno 2010 (la targhetta dei dati nominali indica chiaramente anno e numero di serie) è conforme alle norme previste nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO: •...

Seite 57 : Schema Delle Connessioni

SCHEMA DELLE CONNESSIONI Schema delle connessioni – 57 Italian...

Seite 60

NL - Originele instructies, FR - Instructions d'origine DE - Originalanweisungen, IT - Istruzioni originali 1157295-20 ´®z+Y=T¶0o¨ ´®z+Y=T¶0o¨ 2014-10-10...