Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSG 50 A1 Bedienungsanleitung

Motorschnitzgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CISEAU A BOIS ELECTRIQUE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
MOTORSCHNITZGERÄT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PSG 50 A1
GEMOTORISEERD
SNIJAPPARAAT
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSG 50 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSG 50 A1

 • Seite 1 PSG 50 A1 CISEAU A BOIS ELECTRIQUE GEMOTORISEERD SNIJAPPARAAT Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Traduction du mode d‘emploi d‘origine Bedienings- en veiligheidsinstructies Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing MOTORSCHNITZGERÄT Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table des matières Introduction Utilisation conforme ......................Page 6 Équipement ........................Page 6 Fourniture ........................Page 6 Caractéristiques......................Page 6 Instructions de sécurité générales pour les outils électriques 1. Sécurité du poste de travail ..................Page 7 2. Sécurité électrique ....................Page 7 3. Sécurité personnelle ....................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Soigneusement conserver ces instructions. Remettez les documents aux utilisateurs lorsque vous © Fourniture prêtez l’appareil. 1 ciseau a bois electrique PSG 50 A1 © Utilisation conforme 3 couteaux 1 clé Ce ciseau à bois est conçu pour l’usinage de tous 1 mode d’emploi...
 • Seite 6: Instructions De Sécurité Générales Pour Les Outils Électriques

  Introduction / Instructions de sécurité générales pour les outils électriques Le terme «outil electrique» utilise dans les consignes Bruit et vibrations : Valeur de mesure du bruit déterminée conf. à la de securite se refere aux outils electriques qui fonc- norme EN 60745.
 • Seite 7: Sécurité Personnelle

  Instructions de sécurité générales pour les outils électriques d) Avant de mettre en marche l’appareil, suspendre, voire pour débrancher la fiche secteur de la prise de courant. il faut retirer les outils de réglage ou les clés à vis. Un outil ou une clé pris dans un Tenir le câble à...
 • Seite 8: Instructions De Sécurité Pour Les Ciseaux À Bois À Moteur

  Instructions de sécurité générales pour les outils électriques / Utilisation liser l’appareil. Les outils électriques sont de l’enlèvement de matériau pourrait générer des dangereux dans les mains de personnes sans vapeurs dangereuses pour la santé / toxiques. ½ expérience. Ne pas travailler sur un matériau e) Entretenir l’appareil avec soin.Contrô- contenant de l’amiante.
 • Seite 9: Instructions De Travail

  Utilisation / Maintenance et nettoyage / Service / Garantie © Service AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLES- SURES ! Les couteaux ont un fil très coupant. ½ ½ Lors du montage et du contrôle final AVERTISSEMENT ! Confier la répa- du couteau, portez des gants de ration de vos appareils au S.A.V.
 • Seite 10: Elimination

  2002 / 96 / EC sur les appareils électriques et Type / Désignation de l’appareil : électroniques usagés et sa mise en pratique dans le Ciseau a bois electrique PSG 50 A1 droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés dans Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 le respect de l‘environnement.
 • Seite 12 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik......................Pagina 14 Uitvoering ........................Pagina 14 Leveringsomvang ......................Pagina 14 Technische gegevens ....................Pagina 14 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ..................Pagina 15 2. Elektrische veiligheid ....................Pagina 15 3. Veiligheid van personen ..................Pagina 16 4. Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrische apparaten ......Pagina 16 Veiligheidsinstructies voor houtsnijapparaten .............Pagina 17 Origineel toebehoren / originele extra apparaten .............Pagina 17 Bediening...
 • Seite 13: Inleiding

  Bewaar deze handleiding goed. Wanneer u het apparaat doorgeeft aan derden, © Leveringsomvang geef dan ook alle documenten door. 1 houtsnijapparaat PSG 50 A1 © Doelmatig gebruik 3 mesinzetten 1 sleutel Dit houtsnijapparaat is bedoeld voor de bewerking 1 gebruiksaanwijzing van alle houtsoorten.
 • Seite 14: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Informatie over geluid en trillingen: Bewaar alle veiligheidstechnische Meetwaarden voor geluid, bepaald volgens instructies en aanwijzingen om deze EN 60745. Het A-geluidsniveau van het elek- eventueel later te kunnen raadplegen! trische gereedschap bedraagt karakteristiek: Geluidsdrukniveau: 60,3 dB(A) Het in de veiligheidsinstructies toegepaste begrip...
 • Seite 15: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen draagt. Wanneer u tijdens het dragen van Gebruik de kabel nooit ondoel- het apparaat de vinger aan de AAN- / UIT- matig, bijv. om het apparaat te Schakelaar hebt of het apparaat ingeschakeld dragen, op te hangen of om de is, kan dit tot ongevallen leiden.
 • Seite 16: Veiligheidsinstructies Voor Houtsnijapparaten

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen / Bediening ½ d) Bewaar niet-gebruikte elektrische Draag een ademhalingsmas- ker! Bij langdurige houtwerkzaam- gereedschappen buiten het bereik van heden en bij het bewerken van kinderen. Laat géén personen met het materialen die gezondheidsschadelijke stoffen apparaat werken die niet vertrouwd veroorzaken.
 • Seite 17: Snijmes Plaatsen / Vervangen

  Bediening / Onderhoud en reiniging / Service / Garantie © Snijmes plaatsen / vervangen Gebruik een zachte, pluisvrije doek voor de reiniging van de behuizing. Gebruik nooit benzine, oplos- of reinigingsmid- WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR LETSEL! Schakel het apparaat vóór alle werkzaam- delen die kunststof aantasten.
 • Seite 18: Afvalverwijdering

  De verpakking bestaat uit milieuvriendeli- IEC 60745-1:2006 jke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Type / Benaming: Gemotoriseerd snijapparaat PSG 50 A1 Voer elektronische gereedschap- pen niet af via het huisafval! Date of manufacture (DOM): 06 - 2010 Serienummer: IAN 53163 Conform de Europese richtlijn 2002 / 96 / EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische...
 • Seite 20 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 22 Ausstattung ........................Seite 22 Lieferumfang ........................Seite 22 Technische Daten ......................Seite 22 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 23 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 23 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 24 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 24 Sicherheitshinweise für Motorschnitzgeräte ..............Seite 25 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 25 Bedienung...
 • Seite 21: Einleitung

  Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte aus. © Lieferumfang © Bestimmungsgemäßer 1 Motorschnitzgerät PSG 50 A1 Gebrauch 3 Messereinsätze 1 Schlüssel Dieses Schnitzgerät ist zur Bearbeitung aller Holzarten 1 Bedienungsanleitung vorgesehen. Es kann beispielsweise zum Schnitzen, Renovieren von Möbeln, Aufarbeiten von Antiquitäten,...
 • Seite 22: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Geräusch- und Vibrationsinformationen: Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend und Anweisungen für die Zukunft auf. EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Schalldruckpegel: 60,3 dB(A) „Elektrowerkzeug“...
 • Seite 23: Sicherheit Von Personen

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Zweckentfremden Sie das gung anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro- Kabel nicht, um das Elektro- werkzeuges den Finger am Schalter haben oder werkzeug zu tragen, aufzu- das Gerät bereits eingeschaltet an die Strom- hängen oder um den Stecker aus der versorgung anschließen, kann dies zu Unfällen Steckdose zu ziehen.
 • Seite 24: Sicherheitshinweise Für Motorschnitzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Bedienung ½ oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichts- Tragen Sie eine Staubschutz- maßnahme verhindert den unbeabsichtigten maske! Bei längerem Bearbeiten Start des Elektrowerkzeuges. von Holz und insbesondere wenn d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- Materialien bearbeitet werden, bei denen gesundheitsgefährdende Stäube entstehen.
 • Seite 25: Schnitzmesser Einsetzen / Auswechseln

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Schnitzmesser einsetzen / Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des auswechseln Gerätes gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein weiches, fusselfreies Tuch. WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Ge- Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungsmittel rät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 • Seite 26: Entsorgung

  EN 61000-3-3:2008 e-mail: support.ch@kompernass.com IEC 60745-1:2006 © Entsorgung Typ / Gerätebezeichnung: Motorschnitzgerät PSG 50 A1 Die Verpackung besteht aus umweltfreund- lichen Materialien, die Sie über die ört- Herstellungsjahr: 06 - 2010 lichen Recyclingstellen entsorgen können. Seriennummer: IAN 53163 Bochum, 30.06.2010 Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
 • Seite 27 IAN 53163 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 06 / 2010 · Ident.-No.: PSG 50 A1062010-2...