Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSG 50 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Motorschnitzgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

POWER CARVING TOOL PSG 50 B2
POWER CARVING TOOL
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
APARAT DE SCULPTAT CU MOTOR
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΛΑΞΕΥΣΗΣ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
MOTORNI UREĐAJ ZA REZBARENJE
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
УРЕД ЗА РЕЗБОВАНЕ
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
MOTORSCHNITZGERÄT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSG 50 B2

 • Seite 1 POWER CARVING TOOL PSG 50 B2 POWER CARVING TOOL MOTORNI UREĐAJ ZA REZBARENJE Operation and Safety Notes Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu APARAT DE SCULPTAT CU MOTOR УРЕД ЗА РЕЗБОВАНЕ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ..........................Page 6 Equipment ..........................Page 6 Scope of Delivery ......................Page 6 Technical details ........................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ......................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  If you pass the device on to anyone Scope of Delivery Q else, please ensure that you also pass on all the documentation. 1 Motor carving device PSG 50 B2 3 Blade inserts Proper use Q 1 Key...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Noise and vibration data: powered by rechargeable batteries (without a Measured values for noise are determined in accord- mains lead). ance with EN 60745. The A-weighted noise level of the electrical power tool are typically: Workplace safety Sound pressure level: 60.3 dB(A)
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an hair, clothing and gloves clear of mov- electrical power tool always use ex- ing parts. Loose clothing, jewellery or long tension cables that are also approved hair can become trapped in moving parts. for use outdoors.
 • Seite 9: Service

  General safety advice for electrical power tools / Operation device or the area to be worked on. cutting edges are less likely to jam and are easier to control. There is a danger of injury from the very sharp g) Use the electrical power tool, accesso- attachment tools.
 • Seite 10: Working Instructions

  Operation / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty / Disposal Warranty Q Release the union nut by turning it anticlock- wise using the key The warranty for this appliance is for 3 years If necessary, remove the blade insert .
 • Seite 11: Manufacturer's Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Power carving tool PSG 50 B2 Date of manufacture (DOM): 12–2011 Serial number: IAN 66132 Bochum, 31.12.2011 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 13 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ....................Stranica 14 Oprema ........................Stranica 14 Opseg pošiljke ......................Stranica 14 Tehnički podaci ......................Stranica 14 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu .................. Stranica 15 2. Električna sigurnost ....................Stranica 15 3.
 • Seite 14: Uvod

  Opseg pošiljke Q Namjenska uporaba Q 1 motorni uređaj za rezbarenje PSG 50 B2 3 umetka noža Ovaj uređaj za rezbarenje namjenjen je za obrađi- 1 ključ vanje svih vrsta drva. Može se na primjer rabiti za 1 upute za uporabu rezbarenje, renoviranje pokućstva, obrađivanje an-...
 • Seite 15: Opće Sigurnosne Upute Za Električni Alat

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat Sigurnost na radnom mjestu Informacija o buci i vibraciji: Mjerna vrijednost za buku utvrđena sukladno a) Vodite uvijek računa o tome, da Vaše EN 60745. A-ocjenjena razina buke električnog radno mjesto bude čisto i dobro os- alata iznosi tipično: vjetljeno.
 • Seite 16: Sigurnost Osoba

  Opće sigurnosne upute za električni alat Pažljivo postupanje s f) Ako je korištenje električnog alata u električnim uređajima i vlažnim prostorima neizbježno, rabite njihovo korištenje zaštitnu strujnu sklopku. Korištenje zaštit- ne strujne sklopke, smanjuje rizik strujnog udara. a) N emojte uređaj preopterećivati. Koristite onaj električni uređaj koji 3.
 • Seite 17: Servis

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Opsluživanje Servis tama za uporabu preporučenog uporabnog alata ili drugog pribora može za Vas prouzro- a) E lektrične naprave smiju popravljati čiti opasnost od ozljeda. samo ovlašteni serviseri ili električari. Time ćete zadržati sigurnost vaših uređaja. Opsluživanje Q Sigurnosne upute motornih...
 • Seite 18: Radne Upute

  … / Redovito održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list / Otklanjanje otpada Radne upute Q Jamstvo vrijedi samo za greške materijala i izrade, a ne za transportne štete, potrošne dijelove ili oštećenja R adite uvijek u suprotnom smjeru tijela. lomljivih dijelova, na primjer prekidača ili baterija.
 • Seite 19: Izjava O Sukladnosti / Proizvođač

  EN 60745-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Uputa / Naziv uređaja: Motorni uređaj za rezbarenje PSG 50 B2 Date of manufacture (DOM): 12–2011 Serijski broj: IAN 66132 Bochum, 31.12.2011 Semi Uguzlu - Menadžer kakvoće - Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici www.lidl.hr.
 • Seite 21 Cuprins Introducere Utilizare conform scopului .................... Pagina 22 Dotare ..........................Pagina 22 Pachet de livrare ......................Pagina 22 Specificaţii tehnice ......................Pagina 22 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ..................Pagina 23 2. Siguranţă electrică ....................Pagina 23 3.
 • Seite 22: Introducere

  În caz că, daţi aparatul mai departe la terţi, înmânaţi de asemenea şi documentaţia acestuia. Pachet de livrare Utilizare conform scopului 1 Aparat de sculptat cu motor PSG 50 B2 3 Cuţite detaşabile Acest dispozitiv pentru sculptat este destinat prelucrării 1 Cheie tuturor tipurilor de lemn.
 • Seite 23: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Uneltele Electrice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice Informaţii privind emisiile de zgomot funcţionează conectate la reţea (cu cablu de reţea) şi vibraţii: şi la cele care funcţionează cu acumulatoare (fără Valoare de măsurare determinată conform cablu de reţea). EN 60745.
 • Seite 24: Siguranţa Persoanelor

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice e) Atunci când lucraţi cu o unealtă electri- şi menţineţi-vă tot timpul echilibrul. că în aer liber, folosiţi numai cabluri de Astfel puteţi controla mai bine unealta electrică prelungire, care sunt autorizate pentru într-o situaţie neaşteptată.
 • Seite 25: Service

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice / Utilizare limitată. Dispuneţi repararea compo- Materiale ce conţine azbest nu au voie nentelor defecte înainte de utilizarea să fie prelucrate. Azbestul cauzează apariţia aparatului. Multe accidente sunt cauzate cancerului. Nu vă sprijiniţi cu mâinile în niciun caz de unelte electrice necorespunzător întreţinute.
 • Seite 26: Indicaţii De Lucru

  Utilizare / Revizie şi curăţare / Service / Garanţie ficat şi numai cu piese de schimb origi- În timpul montajului şi la verificarea nale. Astfel se asigură păstrarea siguranţei ulterioară a cuţitului, purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătore. aparatului. Dispuneţi schimba- rea ştecărului sau al cablului de curent, Alegerea cuţitului detaşabil corespunzător întotdeauna, de către producătorul...
 • Seite 27: Înlăturare

  Posibilităţi de înlăturare ale produsului dvs. le puteţi EN 61000-3-3:2008 afla în localitatea dvs. sau la administraţia locală. Tip / Denumire aparat: Aparat de sculptat cu motor PSG 50 B2 Date of manufacture (DOM): 12–2011 Număr serie: IAN 66132 Bochum, 31.12.2011...
 • Seite 29 Съдържание Увод Употреба по предназначение................Cтраница 30 Елементи ......................... Cтраница 30 Окомплектовка ..................... Cтраница 30 Технически данни ....................Cтраница 30 Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди 1. Работно място-безопасност ................Cтраница 31 2. Електрическа безопасност ................Cтраница 31 3.
 • Seite 30: Увод

  на инструкцията. При предаване на електроуреда на трети лица предайте и цялата документация. Окомплектовка Употреба по предназначение 1 уред за резбоване PSG 50 B2 3 резеца Това електрическо длето е предназначено за 1 ключ обработка на всички видове дърво. То може да се...
 • Seite 31: Общи Инструкции За Безопасност При Работа С Електроуреди

  Увод / Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди Информация за нивото на шума и За в бъдеще спазвайте всички указания вибрациите: и инструкции за безопасност. Стойността на нивото на шума е определена в съответствие с EN 60745. Стойността на изчис- Използването...
 • Seite 32: Безопасност На Хората

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди в) Предпазвайте вашите електроуреди преди да го включите в мрежата, да от дъжд и влага. Проникването на влага го вдигнете или носите. Ако по времето, в електроуреда повишава опасността от то- когато носите уреда, пръстът ви е на бутона, ков...
 • Seite 33: Сервиз

  Общи инструкции за безопасност при работа с електроуреди Указания за безопасна г) Съхранявайте неупотребявани елек- работа с електрически троуреди на места недостъпни за длета деца. Не оставяйте лица, които не са запознати или не са прочели тази инструкция, да работят с уреда. Елек- За...
 • Seite 34: Употреба

  Общи … / Употреба / Техническо обслужване и почистване / Сервиз Указания за работа ръководството за експлоатация, може да създаде за Вас опасност от нараняване. Винаги дръжте тялото си на разстояние при работа. Употреба Включване / Изключване Техническо обслужване и почистване Включете...
 • Seite 35: Гаранция

  Гаранция / Изхвърляне на уреда Гаранция Изхвърляне на уреда Q Q За този уред получавате 3 години гаран- Опаковката е изработена от екологич- ция, считано от датата на покупката. ни материали, които може да предаде- Уредът е произведен с необходимото те...
 • Seite 36: Декларация За Съответствие / Производител

  EN 60745-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Тип / Обозначение на продукта: Уред за резбоване PSG 50 B2 Date of manufacture (DOM): 12–2011 Сериен номер: IAN 66132 Bochum, 31.12.2011 Semi Uguzlu - Мениджър по качеството - Запазваме си правото на технически промени...
 • Seite 37 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ................Σελίδα 38 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 38 Περιεχόμενα παράδοσης ....................Σελίδα 38 Τεχνικά στοιχεία ......................Σελίδα 39 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 39 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 39 3. Ασφάλεια ατόμων ......................Σελίδα 40 4.
 • Seite 38: Eισαγωγή

  Q κανονισμούς Περιεχόμενα παράδοσης Q Αυτή η ηλεκτρική σμίλη προβλέπεται για την επε- 1 ηλεκτροκινητη συσκευη λαξευσης PSG 50 B2 ξεργασία ξύλου όλων των ειδών. Μπορεί να χρησι- 3 ανταλλακτικά μαχαίρια μοποιηθεί για παράδειγμα για λάξευση, επιδιόρθωση 1 κλειδί επίπλων και συλλεκτικών καλλιτεχνημάτων, απομά- 1 οδηγίες...
 • Seite 39: Τεχνικά Στοιχεία

  Εισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Τεχνικά στοιχεία Γενικές υποδείξεις Q ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Ονομαστική τάση: 230 V∼ 50 Hz Ονομαστική ισχύς: 50 W Διαβάστε όλες τις Στροφές ρελαντί: 11500 εμβ. / λεπ. υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες! Οι παρα- Πληροφορίες...
 • Seite 40: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία βύσμα και η κατάλληλη πρίζα μειώνουν τον στιγμή αφηρημάδας κατά τη χρήση της συσκευής κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. β) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με Φοράτε προσωπικό προστα- β) γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, τευτικό...
 • Seite 41: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία Ασφαλής λειτουργία και χρήση υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και ηλεκτρονικών συσκευών τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η χρήση ηλεκτρονικών α) Μ ην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρη- εργαλείων για εφαρμογή άλλη από αυτή που σιμοποιήστε...
 • Seite 42: Αυθεντικά Εξαρτήματα / Πρόσθετες Συσκευές

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για … / Χειρισμός / Συντήρηση και καθαρισμός Α παγορεύεται αυστηρά να στηρίζετε Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης τα χέρια δίπλα ή μπροστά από το ερ- και κατά τον τελικό έλεγχο του γαλείο και πάνω στην επιφάνεια προς μαχαιριού, φοράτε...
 • Seite 43: Σέρβις

  Σέρβις / Εγγύηση / Απόσυρση Σέρβις Q Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της από- δοσης εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα Αναθέστε την τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Ενδε- επιδιόρθωση της συσκευής σας σε υπη- χόμενες ήδη υπάρχουσες κατά την αγορά, ζημιές και ρεσία...
 • Seite 44: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  EN 60745-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: Ηλεκτροκινητη συσκευη λαξευσης PSG 50 B2 Date of manufacture (DOM): 12–2011 Αριθμός σειράς: IAN 66132 Bochum, 31.12.2011 Semi Uguzlu - Διαχειριστής ποιότητας - Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών στα...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..................Seite 46 Ausstattung ........................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 46 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 47 3. Sicherheit von Personen ....................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 48 5.
 • Seite 46: Einleitung

  Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung. Bewahren Schlüssel Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte aus. L ieferumfang Bestimmungsgemäßer 1 Motorschnitzgerät PSG 50 B2 Gebrauch 3 Messereinsätze 1 Schlüssel Dieses Schnitzgerät ist zur Bearbeitung aller Holzarten 1 Bedienungsanleitung vorgesehen.
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Geräusch- und Vibrationsinformationen: Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
 • Seite 48: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Stromversorgung anschließen, kann dies zu Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Unfällen führen. Kanten oder sich bewegenden Gerä- d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder teteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
 • Seite 49: Service

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Bedienung d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- um das Werkstück festzuhalten. Es ist zeuge außerhalb der Reichweite von damit sicherer gehalten, als mit Ihrer Hand. Kindern auf. Lassen Sie Personen das Tragen Sie eine Schutzbrille! Gerät nicht benutzen, die mit diesem Durch absplitternde und herumflie- nicht vertraut sind oder diese Anwei- gende Werkstoffteile besteht Verlet-...
 • Seite 50: Messereinsätze Einsetzen / Auswechseln

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie W artung und Reinigung Einschalten: D rücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die Position „I“. Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Ausschalten: Steckdose. D rücken Sie den EIN- / AUS-Schalter in die D as Gerät muss stets sauber, trocken und frei Position „0“.
 • Seite 51: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- Die Verpackung besteht aus umweltfreund- brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. lichen Materialien, die Sie über die örtli- Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht chen Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 52: Konformitätserklärung / Hersteller

  Normen: EN 60745-1:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Motorschnitzgerät PSG 50 B2 Herstellungsjahr: 12–2011 Seriennummer: IAN 66132 Bochum, 31.12.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 53 IAN 66132 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12 / 2011 Ident.-No.: PSG50B2122011-HR / BG / GR...