Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix POAS 2 A1 Bedienungsanleitung

Ordnungs- und aufbewahrungs set
Vorschau ausblenden

Werbung

GB / CY
Introduction
The supplied wallplugs are only suitable for inser-
tion into a concrete or stone wall. It is absolutely
Congratulations!
important that you check the suitability of your ma-
With your purchase you have decided in favour of a
sonry before inserting the wallplugs. If you do not,
quality product. Familiarise yourself with the product
the wallplugs may not hold and the wall panels
before taking it into use. To do this, read the following
could fall off . If in doubt, consult a professional.
operating instructions attentively. Use the product only
as described and only for the specifi ed areas of appli-
Technical data
cation. Retain these instructions for future reference. In
addition, pass these documents on, together with the
Maximum load per wall panel
32 kg
product, to any future owner.
Maximum load - small box
1 kg
Intended use
Maximum load - medium box
1.5 kg
The storage set is intended exclusively for the storage
of tools and small parts such as nails, wallplugs, screws
Maximum load - large box
2 kg
or similar items, in private households. This storage set
is not intended for the storage of fl ammable, toxic or
Items supplied
corrosive liquids. Do not use this storage set in or for
Before taking the item into use, check that all of the
commercial applications, or for purposes for which
parts are complete/available and free of visible
it was not intended. A diff erent or additional usage
damage. If the items supplied are not complete, or
is considered to be improper use and can lead to
ORGANISING & STORAGE SET
damaged due to defective packaging or through
damage. The manufacturer assumes no responsibility
POAS 2 A1
transportation, contact Customer Services (see chap-
for damage caused by failure to comply with these in-
ter "Importer/Service").
structions, improper use, incompetent repairs, making
unauthorised modifi cations or for using unapproved
2 x Wall panels (42 x 59 cm)
ORGANISING & STORAGE SET
replacement parts.
14 x Boxes small (red) (11.5 x 10 x 7.3 cm)
Operating instructions
2 x Boxes small (blue) (11.5 x 10 x 7.3 cm)
Safety instructions
8 x Boxes medium (blue) (16.5 x 10 x 7.3 cm)
SET PENTRU ORDINE ŞI DEPOZITARE
For safe interaction with the item pay heed to the
4 x Boxes large (yellow) (21.5 x 10 x 7.3 cm)
Instrucţiuni de utilizare
following safety information:
10 x Hooks (5 cm)
When drilling, ensure that damage is not caused
1 x Drill and bit holder (16.5 x 5 cm)
КОМПЛЕКТ ЗА СОРТИРАНЕ И
СЪХРАНЕНИЕ
to any electrical cables or other installations, such
1 x Tool holder (21 x 9.5 cm)
Ръководство за експлоатация
as water pipes, in the wall. Drilling into electrical
1 x Ring and open-ended spanner holder
wires can be fatal!
(21.8 x 6.8 cm)
ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Damaged parts could have sharp edges. There is
40 x Screws M5 x 30
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
also a risk of physical injury! Replace broken or
40 x Wallplugs S6
Οδηүίες χρήσης
damaged parts forthwith.
This information sheet
Do not burden the wall panels and the boxes too
ORDNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGS SET
Assembly
heavily (see chapter "Technical Data"). This could
Bedienungsanleitung
lead to irreparable damage.
Installing the wall panels
Draw a straight line on the wall so as to align the
wall panels with it (see Fig. 1).
Hold the wall panels against the wall and, using
a pointed object, mark the boreholes through the
screw positions.
IAN 86237
- 1 -
- 2 -
Drill the holes and insert the supplied plugs into
them.
Screw the wall panels to the wall with at least 10
screws each (see Fig. 2).
Fig. 3
Securing the hooks
Fig. 4
For 10 hooks you need at least two slots. Up to fi ve
Cleaning
hooks can be attached to one slot.
Insert the hook from above into the slot (see Fig. 4).
IMPORTANT
Securing the drill and bit holder
Do not use abrasive or aggressive cleaning
For the drill and bit holder you need two adjacent slots.
agents, these could damage the plastic parts.
Fig. 1
Insert the drill and bit holder from above into the
Clean the wall panels and the boxes with a lightly
slots such that both hooks engage in the wall
moistened cloth. For stubborn soiling use a mild
panel (see Fig. 4).
detergent on the cloth.
Securing the tool holder
Disposal
For the tool holder you need two adjacent slots.
Dispose of the appliance via a registered waste dis-
Insert the tool holder from above into the slots
posal fi rm or at your local community waste disposal
such that both hooks engage in the wall panel
facility. Pay heed to the currently applicable regula-
(see Fig. 4).
tions. In case of doubt, please contact your waste
disposal centre.
Securing the ring and open-ended spanner
Dispose of all packaging materials in an
holder
environmentally friendly manner.
For the ring and open-ended spanner holder you
need two slots lying adjacent to each other and fi ve
Importer / Service
Fig. 2
slots one above the other.
KOMPERNASS GMBH
Mounting the boxes
Insert the two ring and open-ended spanner hold-
BURGSTRASSE 21
ers from above into the slots such that both hooks
For one box, you need one free slot in the wall
engage in the wall panel (see Fig. 4).
D-44867 BOCHUM
panels.
Tel.: +49 (0) 2327 3018-0
Insert the box from above into the open slot such that
both hooks engage in the wall panels (see Fig. 3).
www.kompernass.com
IAN 86237
- 3 -
- 4 -
- 5 -
RO
Introducere
Diblurile livrate pot fi utilizate numai pentru fi xare
Practicaţi găurile şi utilizaţi apoi diblurile livrate.
într-un perete de beton sau de piatră. Înainte de
Înşurubaţi în perete panoul cu cel puţin 10 şuru-
Felicitări!
montare, verifi caţi neapărat dacă zidăria prezintă
buri (a se vedea fi g. 2).
Prin această achiziţie v-aţi decis pentru un produs de
caracteristicile necesare pentru utilizarea diblurilor.
calitate excepţională. Înainte de punerea în funcţiune
În caz contrar diblurile nu se vor prinde în zidărie,
a produsului, familiarizaţi-vă cu acesta. În acest scop
iar panourile vor cădea. Dacă nu sunteţi siguri,
citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de mai jos.
consultaţi un specialist.
Utilizaţi acest produs numai în modul descris şi doar
pentru domeniile de utilizare specifi cate. Păstraţi bine
Date tehnice
aceste instrucţiuni. Dacă înmânaţi produsul altor per-
soane, predaţi, de asemenea, şi documentele aferente.
Sarcina maximă per panou
32 kg
Utilizarea conform destinaţiei
Sarcina maximă per cutie mică
1 kg
Setul de depozitare este destinat în exclusivitate pentru
Sarcina maximă per cutie medie
1,5 kg
păstrarea sculelor şi a componentelor mici precum
cuie, dibluri, şuruburi etc. în locuinţele private. Setul de
Sarcina maximă per cutie mare
2 kg
depozitare nu poate fi utilizat în scopul păstrării sub-
stanţelor infl amabile, toxice sau agresive. Nu utilizaţi
Furnitura
setul în sectorul industrial şi nu îi schimbaţi destinţia de
Înainte de utilizare, verifi caţi dacă furnitura este completă
utilizare. Orice altă formă de utilizare este considerată
Fig. 1
şi dacă prezintă deteriorări. În cazul în care constataţi
neconformă cu destinaţia şi poate provoca defecţiuni.
că furnitura este incompletă sau că prezintă deteriorări
Producătorul nu este responsabil pentru pagubele
din cauza ambalajului inadecvat sau a transportului
rezultate în urma nerespectării informaţiilor din acest
adresaţi-vă biroului de service (a se vedea capitolul
manual, a utilizării neconforme, a reparaţiilor necores-
„Importator/service").
punzătoare, a modifi cărilor efectuate fără autorizare
sau a utilizării de piese de schimb nepermise.
2 panouri de perete (42 x 59 cm)
14 cutii mici (roşii) (11,5 x 10 x 7,3 cm)
Indicaţii de siguranţă
2 cutii mici (albastre) (11,5 x 10 x 7,3 cm)
Pentru utilizarea în siguranţă a produsului, respectaţi
8 cutii medii (albastre) (16,5 x 10 x 7,3 cm)
următoarele indicaţii de siguranţă:
4 cutii mari (galbene) (21,5 x 10 x 7,3 cm)
10 cârlige (5 cm)
Asiguraţi-vă că în timpul executării găurilor în perete
nu deterioraţi cablurile electrice sau alte instalaţii,
1 burghiu şi mandrină (16,5 x 5 cm)
ca de ex. ţevi de apă. În cazul perforării conducte-
1 suport de unelte (21 x 9,5 cm)
Fig. 2
lor electrice există pericol de moarte!
1 suport pentru chei tubulare şi chei fi xe (21,8 x 6,8 cm)
Montajul cutiilor
Componentele deteriorate pot prezenta muchii
40 de şuruburi M5 x 30
ascuţite. Pericol de rănire! Înlocuiţi imediat compo-
40 de dibluri S6
Pentru o cutie aveţi nevoie de un loc liber pe panoul
nentele rupte sau deteriorate.
de perete.
Instrucţiuni de utilizare
Introduceţi cutia pe sus în locul liber astfel încât
Nu încărcaţi excesiv de mult panourile şi cutiile
Montarea
ambele cârlige să se prindă în panou
(a se vedea capitolul „Date tehnice"). Acest lucru
(a se vedea fi g. 3).
ar putea provoca daune iremediabile.
Montarea panourilor de perete
Trasaţi o linie dreaptă pe perete pentru a alinia
panourile cu ajutorul acestora (a se vedea fi g. 1).
Marcaţi locurile pentru găuri tinând panoul pe
perete şi marcaţi poziţia cu un obiect ascuţit prin
găurile şuruburilor.
- 6 -
- 7 -
- 8 -
BG
Въведение
Поздравяваме ви!
С вашата покупка сте избрали висококачествен
продукт. Преди първото пускане в експлоатация
се запознайте с продукта. За тази цел прочетете
внимателно следващото ръководство за потреби-
теля. Използвайте продукта, само както е описано
и за посочените области на приложение. Пазете
добре това ръководство. Предавайте продукта на
трети лица заедно с цялата документация.
Fig. 3
Употреба по предназначение
Fixarea cârligelor
Fig. 4
Системата за съхранение служи само за съхране-
ние в домашни условия на инструменти и дребни
Pentru 10 cârlige aveţi nevoie de cel puţin două locuri
Curăţarea
детайли като гвоздеи, дюбели, винтове и други
de fi xare. În fi ecare loc pot fi fi xate până la 5 cârlige.
подобни. Системата за съхранение не е предви-
Introduceţi cârligele pe sus în locul de fi xare (a se
ATENŢIE
дена за запалими, токсични или агресивни течно-
vedea fi g. 4).
A nu se utiliza substanţe de curăţare abrazive
сти. Не използвайте системата за съхранение за
Fixarea burghiului şi a mandrinei
професионални цели и нецелесъобразно. Друга
sau agresive întrucât acestea pot deteriora
извън посочената тук употреба не важи като упо-
Pentru burghiu şi mandrină sunt necesare două locuri
componentele de plastic.
треба по предназначение и може да доведе до
de fi xare alăturate.
Curăţaţi panoul de perete şi cutiile cu un material
повреди. Производителят не поема отговорност
Introduceţi burghiul şi mandrina pe sus în locurile
puţin umezit. În cazul depunerilor persistente
за щети, свързани с неспазване на ръководството,
de murdărie adăugaţi puţin detergent uşor pe
de fi xare astfel încât ambele cârlige să se prindă
употреба не по предназначение, некомпетентни
material.
în panoul de perete (a se vedea fi g. 4).
ремонти, извършени промени или използване на
Fixarea suportului de unelte
Eliminarea aparatelor uzate
не разрешени резервни части.
Pentru suportul de unelte sunt necesare două locuri
Eliminaţi setul de depozitare prin intermediul unei
Указания за безопасност
de fi xare alăturate.
fi rmei specializate şi autorizate sau prin intermediul
За безопасна работа с продукта спазвайте след-
Introduceţi suportul de unelte pe sus în locurile de
serviciului local de eliminare a deşeurilor. Respectaţi
fi xare astfel încât ambele cârlige să se prindă în
ните указания за безопасност:
reglementările actuale în vigoare. Dacă aveţi nelă-
panoul de perete (a se vedea fi g. 4).
muriri, contactaţi serviciul dumneavoastră local de
При пробиване на отвори внимавайте да не
eliminare a deşeurilor.
бъдат повредени електрически проводници
Fixarea suportului pentru chei tubulare
или други инсталации в стената, като напр.
Eliminaţi toate materialele de ambalare
şi chei fi xe
водопроводни тръби. При пробиване на елек-
într-un mod ecologic.
Pentru suportul de chei tubulare şi fi xe sunt necesare
трически проводници съществува опасност за
două locuri de fi xare alăturate şi cinci locuri suprapuse.
Importator / Service
живота!
Introduceţi cele două suporturi pentru chei tubu-
Възможно е повредените части да имат остри
KOMPERNASS GMBH
lare şi chei fi xe pe sus în locurile de fi xare astfel
ръбове. Съществува опасност от нараняване!
încât ambele cârlige să se prindă în panoul de
BURGSTRASSE 21
Сменяйте веднага строшените или повредени
perete (a se vedea fi g. 4).
44867 BOCHUM, GERMANY
части.
Tel.: +49 (0) 2327 3018-0
Не натоварвайте твърде много стенните панели
www.kompernass.com
и кутиите (виж глава „Технически данни").
IAN 86237
Това може да доведе до непоправими повреди.
- 9 -
- 10 -
- 11 -
Включените в окомплектовката на доставката
Монтаж
Монтаж на кутиите
дюбели са годни само за закрепване в бетонни
За всяка кутия ви е необходимо по едно свободно
или тухлени стени. Преди монтажа проверя-
Монтаж на стенните панели
гнездо в стенния панел.
вайте непременно дали зидарията е годна за
Начертайте права линия на стената, за да под-
Поставете кутията отгоре в свободното гнездо
дюбелите. В противен случай дюбелите не
равните стенните панели по нея (виж фиг. 1).
така, че двете кукички да влязат в стенния панел
държат и стенният панел пада. В случай на
Маркирайте отворите за пробиване, като
(виж фиг. 3).
съмнение се консултирайте със специалист.
държите стенния панел на стената и с остър
предмет маркирате позициите през отворите
Технически данни
за завинтване.
Пробийте отворите и поставете доставените
Максимално допустимо натоварване
32 кг
дюбели.
на стенен панел
Завинтете стенните панели най-малко с по 10
Максимално допустимо натоварване
винта към стената (виж фиг. 2).
1 кг
на малка кутия
Максимално допустимо натоварване
1,5 кг
на средна кутия
Максимално допустимо натоварване
2 кг
Фиг. 3
на голяма кутия
Закрепване на кукичките
Окомплектовка на доставката
За 10 кукички са ви необходими най-малко две
Преди пускането в експлоатация проверете комп-
гнезда. Могат да се закрепят до 5 кукички към
лектността на доставката и за евентуални видими
едно гнездо.
повреди. При непълна доставка или щети поради
Пъхнете кукичките отгоре в гнездото (виж фиг. 4).
повредена опаковка или по време на транспорта,
се обръщайте към горещата линия на сервиза
Закрепване на държача за свредла и битове
(виж глава „Вносител/Сервиз").
За държача за свредла и битове са ви необходими
2 бр. стенен панел (42 x 59 см)
две гнезда едно до друго.
14 бр. малка кутия (червена) (11,5 x 10 x 7,3 см)
Поставете държача за свредла и битове отгоре
2 бр. малка кутия (синя) (11,5 x 10 x 7,3 см)
Фиг. 1
в гнездата така, че двете кукички да влязат в
8 бр. средна кутия (синя) (16,5 x 10 x 7,3 см)
стенния панел (виж фиг. 4).
4 бр. голяма кутия (жълта) (21,5 x 10 x 7,3 см)
Закрепване на държача за инструменти
10 бр. кукички (5 см)
За държача за инструменти са ви необходими
1 бр. държач за свредла и битове (16,5 x 5 см)
две гнезда едно до друго.
1 бр. държач за инструменти (21 x 9,5 см)
Поставете държача за инструменти отгоре
1 бр. държач за гаечни ключове (21,8 x 6,8 см)
в гнездата така, че двете кукички да влязат в
40 бр. винтове M5 x 30
стенния панел (виж фиг. 4).
40 бр. дюбели S6
Закрепване на държача за гаечни ключове
Ръководство за потребителя
За държача за гаечни ключове са ви необходими
две гнезда едно до друго и пет гнезда едно над
друго.
Фиг. 2
Поставете двата държача за гаечни ключове
отгоре в гнездата така, че двете кукички да
влязат в стенния панел (виж фиг. 4).
- 12 -
- 13 -
- 14 -

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix POAS 2 A1

  Verwandte Anleitungen für Powerfix POAS 2 A1

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix POAS 2 A1

  • Seite 1 The manufacturer assumes no responsibility Producătorul nu este responsabil pentru pagubele треба по предназначение и може да доведе до POAS 2 A1 slots such that both hooks engage in the wall moistened cloth. For stubborn soiling use a mild de fi...
  • Seite 2 ■ GR / CY ■ DE / AT / CH Eισαγωγή ■ Οι απεσταλμένοι πείροι ενδείκνυνται μόνο για Μοντάρισμα Μοντάρισμα των κουτιών ▯ Εισάγετε τη συγκράτηση ανοιχτών και κλειστών Einführung ■ Die mitgelieferten Dübel sind nur für die Befestigung ▯ Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die τη...