Herunterladen Diese Seite drucken

Powerfix POAS 2 A1 Bedienungsanleitung

Ordnungs- und aufbewahrungs set
Vorschau ausblenden

Werbung

GB / IE
Introduction
The supplied wallplugs are only suitable for inser-
tion into a concrete or stone wall. It is absolutely
Congratulations!
important that you check the suitability of your ma-
With your purchase you have decided in favour of a
sonry before inserting the wallplugs. If you do not,
quality product. Familiarise yourself with the product
the wallplugs may not hold and the wall panels
before taking it into use. To do this, read the following
could fall off . If in doubt, consult a professional.
operating instructions attentively. Use the product only
as described and only for the specifi ed areas of appli-
Technical data
cation. Retain these instructions for future reference. In
addition, pass these documents on, together with the
Maximum load per wall panel
product, to any future owner.
Maximum load - small box
Intended use
Maximum load - medium box
The storage set is intended exclusively for the storage
of tools and small parts such as nails, wallplugs, screws
Maximum load - large box
or similar items, in private households. This storage set
is not intended for the storage of fl ammable, toxic or
Items supplied
corrosive liquids. Do not use this storage set in or for
Before taking the item into use, check that all of the
commercial applications, or for purposes for which
parts are complete/available and free of visible
it was not intended. A diff erent or additional usage
damage. If the items supplied are not complete, or
is considered to be improper use and can lead to
ORGANISING & STORAGE SET
damaged due to defective packaging or through
damage. The manufacturer assumes no responsibility
POAS 2 A1
transportation, contact Customer Services (see chap-
for damage caused by failure to comply with these in-
ter "Importer/Service").
structions, improper use, incompetent repairs, making
2 x Wall panels (42 x 59 cm)
unauthorised modifi cations or for using unapproved
ORGANISING & STORAGE SET
replacement parts.
14 x Boxes small (red) (11.5 x 10 x 7.3 cm)
Operating instructions
2 x Boxes small (blue) (11.5 x 10 x 7.3 cm)
Safety instructions
8 x Boxes medium (blue) (16.5 x 10 x 7.3 cm)
TYÖKALUSEINÄ
For safe interaction with the item pay heed to the
4 x Boxes large (yellow) (21.5 x 10 x 7.3 cm)
Käyttöohje
following safety information:
10 x Hooks (5 cm)
When drilling, ensure that damage is not caused
1 x Drill and bit holder (16.5 x 5 cm)
ORDNINGS- OCH FÖRVARINGSSET
Bruksanvisning
to any electrical cables or other installations, such
1 x Tool holder (21 x 9.5 cm)
as water pipes, in the wall. Drilling into electrical
1 x Ring and open-ended spanner holder
wires can be fatal!
(21.8 x 6.8 cm)
ORDNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGS SET
Bedienungsanleitung
Damaged parts could have sharp edges. There is
40 x Screws M5 x 30
also a risk of physical injury! Replace broken or
40 x Wallplugs S6
damaged parts forthwith.
This information sheet
Do not burden the wall panels and the boxes too
Assembly
heavily (see chapter "Technical Data"). This could
lead to irreparable damage.
Installing the wall panels
Draw a straight line on the wall so as to align the
wall panels with it (see Fig. 1).
Hold the wall panels against the wall and, using
a pointed object, mark the boreholes through the
screw positions.
IAN 86237
- 1 -
Drill the holes and insert the supplied plugs into
them.
Screw the wall panels to the wall with at least 10
screws each (see Fig. 2).
32 kg
1 kg
Fig. 3
1.5 kg
Securing the hooks
2 kg
For 10 hooks you need at least two slots. Up to fi ve
hooks can be attached to one slot.
Insert the hook from above into the slot (see Fig. 4).
Securing the drill and bit holder
For the drill and bit holder you need two adjacent slots.
Fig. 1
Insert the drill and bit holder from above into the
slots such that both hooks engage in the wall
panel (see Fig. 4).
Securing the tool holder
For the tool holder you need two adjacent slots.
Insert the tool holder from above into the slots
such that both hooks engage in the wall panel
(see Fig. 4).
Securing the ring and open-ended spanner
holder
For the ring and open-ended spanner holder you
need two slots lying adjacent to each other and fi ve
Fig. 2
slots one above the other.
Insert the two ring and open-ended spanner hold-
Mounting the boxes
ers from above into the slots such that both hooks
For one box, you need one free slot in the wall
engage in the wall panel (see Fig. 4).
panels.
Insert the box from above into the open slot such that
both hooks engage in the wall panels (see Fig. 3).
- 2 -
- 3 -
- 4 -
FI
Johdanto
Tekniset tiedot
Onnittelumme!
Maksimikuormitus seinäpaneelia kohti
Olet ostanut laadukkaan tuotteen. Tutustu tuotteeseen
ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Lue tätä varten
Maksimikuormitus laatikko pieni
seuraava käyttöohje tarkkaavaisesti. Käytä tuotetta
vain kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötar-
Maksimikuormitus laatikko keskikoko
koituksiin. Säilytä tämä käyttöohje hyvin. Anna kaikki
Maksimikuormitus laatikko suuri
asiakirjat edelleen luovuttaessasi tuotteen eteenpäin.
Toimituslaajuus
Määräystenmukainen käyttö
Tarkasta ennen käyttöönottoa toimituksen täydelli-
Säilytyssarja on tarkoitettu ainoastaan työkalujen
syys ja mahdolliset näkyvät vauriot. Jos toimituksesta
ja pienosien, kuten naulojen, tulppien, ruuvien tai
puuttuu jotakin tai havaitset vaurioita, jotka aiheutuvat
Fig. 4
vastaavien, säilytykseen yksityisissä kotitalouksissa.
puutteellisesta pakkauksesta tai kuljetuksesta, käänny
Säilytyssarjaa ei ole tarkoitettu syttyvien, myrkyllisten
huollon puoleen (katso luku "Maahantuoja/Huolto").
Cleaning
tai aggressiivisten nesteiden säilytykseen. Älä käytä
2 x seinäpaneeli (42 x 59 cm)
säilytyssarjaa ammattitarkoituksissa tai käyttötar-
IMPORTANT
koituksen vastaisesti. Muu tai tämän ylittävä käyttö
14 x laatikko pieni (punainen) (11,5 x 10 x 7,3 cm)
katsotaan määräystenvastaiseksi ja voi johtaa vauri-
2 x laatikko pieni (sininen) (11,5 x 10 x 7,3 cm)
Do not use abrasive or aggressive cleaning
oihin. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, joiden
agents, these could damage the plastic parts.
8 x laatikko keskikoko (sininen) (16,5 x 10 x 7,3 cm)
syynä on ohjeen noudattamatta jättäminen, muu kuin
Clean the wall panels and the boxes with a lightly
4 x laatikko suuri (keltainen) (21,5 x 10 x 7,3 cm)
määräystenmukainen käyttö, virheelliset korjaukset,
moistened cloth. For stubborn soiling use a mild
10 x koukku (5 cm)
luvattomasti suoritetut muutokset tai muiden kuin
detergent on the cloth.
1 x poranterä- ja palapidike (16,5 x 5 cm)
hyväksyttyjen varaosien käyttö.
1 x työkalupidike (21 x 9,5 cm)
Disposal
Turvaohjeet
1 x lenkki- ja kiintoavainpidike (21,8 x 6,8 cm)
Dispose of the appliance via a registered waste dis-
40 x ruuvia M5 x 30
Huomioi seuraavat turvaohjeet, jotta tuotteen käsittely
posal fi rm or at your local community waste disposal
40 x tulppaa S6
olisi turvallista:
facility. Pay heed to the currently applicable regula-
Tämä käyttöohje
tions. In case of doubt, please contact your waste
Varmista, ettei porattaessa vaurioiteta seinässä
disposal centre.
olevia sähköjohtoja tai muita asennuksia, kuten
Asennus
esim. vesiputkia. Sähköjohtoihin porattaessa on
Dispose of all packaging materials in an
olemassa hengenvaara!
environmentally friendly manner.
Seinäpaneelien asennus
Vaurioituneiden osien reunat voivat olla teräviä.
Piirrä seinään suora linja, jonka mukaan kohdistat
Importer / Service
On olemassa loukkaantumisvaara! Vaihda särky-
seinäpaneelit (katso kuva 1).
KOMPERNASS GMBH
neet tai vahingoittuneet osat välittömästi.
Merkitse porausreiät pitämällä seinäpaneelia
BURGSTRASSE 21
Älä kuormita seinäpaneeleja ja laatikoita liian
seinällä ja merkitsemällä sijainnit terävällä esineellä
voimakkaasti (katso luku "Tekniset tiedot"). Tämä
ruuvireikien läpi.
D-44867 BOCHUM
voi johtaa korjauskelvottomiin vaurioihin.
Poraa reiät ja käytä mukana tulevia tulppia.
Tel.: +49 (0) 2327 3018-0
Ruuvaa seinäpaneelit kukin vähintään 10 ruuvilla
www.kompernass.com
Mukana toimitetut tulpat soveltuvat ainoastaan
betoni- tai kiviseinään kiinnitykseen. Tarkista
seinään (katso kuva 2).
IAN 86237
ehdottomasti ennen asennusta muurin soveltuvuus
tulpille. Muuten tulpat eivät pysy paikoillaan ja
seinäpaneeli putoaa alas. Pyydä epävarmoissa
tapauksissa ammattilaisten apua.
- 5 -
- 6 -
32 kg
1 kg
1,5 kg
2 kg
Kuva 3
Koukkujen kiinnittäminen
10 koukulle tarvitaan vähintään kaksi koloa. Yhteen
koloon voidaan kiinnittää korkeintaan 5 koukkua.
Kuva 1
Työnnä koukut koloon ylhäältä käsin (katso kuva 4).
Poranterä- ja palapidikkeen kiinnittäminen
Poranterä- ja palapidikkeelle tarvitaan kaksi vierek-
käistä koloa.
Työnnä poranterä- ja palapidike koloihin ylhäältä
käsin niin, että molemmat koukut osuvat seinäpa-
neeleihin (katso kuva 4).
Työkalupidikkeen kiinnittäminen
Työkalupidikkeelle tarvitaan kaksi vierekkäistä koloa.
Työnnä työkalupidike koloihin ylhäältä käsin niin,
että molemmat koukut osuvat seinäpaneeleihin
(katso kuva 4).
Kuva 2
Lenkki- ja kiintoavainpidikkeen
Laatikoiden asennus
kiinnittäminen
Laatikkoa varten tarvitaan seinäpaneelissa vapaa kolo.
Lenkki- ja kiintoavainpidikkeelle tarvitaan kaksi vierek-
Työnnä laatikko vapaaseen koloon ylhäältä käsin
käin ja viisi päällekkäin sijaitsevaa koloa.
niin, että molemmat koukut osuvat seinäpaneeleihin
Työnnä molemmat lenkki- ja kiintoavainpidikkeet
(katso kuva 3).
koloihin ylhäältä käsin niin, että molemmat koukut
osuvat seinäpaneeleihin (katso kuva 4).
- 7 -
- 8 -
- 9 -
Kuva 4
Puhdistus
HUOMIO
Älä käytä hankausaineita tai aggressiivisia puh-
distusaineita, ne voivat vahingoittaa muoviosia.
Puhdista seinäpaneelit ja laatikot kevyesti kostu-
tetulla liinalla. Jos lika on pinttynyt kiinni, lisää
liinaan laimeaa astianpesuainetta.
Hävittäminen
Hävitä säilytyssarja hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai
kunnallisen jätehuollon kautta. Noudata ajankohtaisia
voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tilan-
teissa yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen.
Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöys-
tävällisellä tavalla.
Maahantuoja / huolto
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM, GERMANY
Tel.: +49 (0) 2327 3018-0
www.kompernass.com
IAN 86237
- 10 -

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Powerfix POAS 2 A1

  Verwandte Anleitungen für Powerfix POAS 2 A1

  Inhaltszusammenfassung für Powerfix POAS 2 A1

  • Seite 1 ▯ Puhdista seinäpaneelit ja laatikot kevyesti kostu- damage. The manufacturer assumes no responsibility määräystenmukainen käyttö, virheelliset korjaukset, POAS 2 A1 slots such that both hooks engage in the wall moistened cloth. For stubborn soiling use a mild ▯ 10 x koukku (5 cm) ▯...
  • Seite 2 ■ ■ DE / AT / CH Inledning Tekniska data Einführung ■ Die mitgelieferten Dübel sind nur für die Befestigung ▯ Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie die in einer Beton- oder Steinwand geeignet. Bitte prü- mitgelieferten Dübel. Ett stort grattis! Herzlichen Glückwunsch! fen Sie unbedingt vor der Montage Ihr Mauerwerk Maximal belastbarhet per verktygspanel...