Parkside PGI 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

INVERTER GROUPE ÉLECTROGÈNE PGI 1200 A1
FR
BE
INVERTER GROUPE ÉLECTROGÈNE PGI 1200 A1
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction de la notice originale
DE
AT CH
INVERTER STROMERZEUGER PGI 1200 A1
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 270526
NL
BE
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele handleiding
GB
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
FR

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGI 1200 A1

 • Seite 1 INVERTER GROUPE ÉLECTROGÈNE PGI 1200 A1 INVERTER GROUPE ÉLECTROGÈNE PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Bedienings- en veiligheidsinstructies Traduction de la notice originale Vertaling van de originele handleiding AT CH INVERTER STROMERZEUGER PGI 1200 A1...
 • Seite 2 INVERTER GROUPE ÉLECTROGÈNE PGI 1200 A1 FR | BE Inverter groupe électrogène NL | BE Inverter generator DE | AT | CH Inverter Stromerzeuger Inverter generator...
 • Seite 3 13 14 max 4.2 L...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table des matières: Page: Introduction Description de lʼappareil Utilisation conforme Caracteristiques techniques Consignes de sécurité Avant la mise en service Utilisation Nettoyage Stockage Transport Commande de pièces derechange Mise au rebut et recyclage Plan de recherche des erreurs Plan de maintenance Acte de garantie Plan électrique Déclaration de conformité...
 • Seite 7 Explication des symboles sur l’appareil L‘utilisation de symboles dans ce manuel a pour but d‘attirer votre attention sur d‘éventuels risques. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements proprement dits n‘éliminent pas les risques et ne peuvent pas remplacer les actions correctes à...
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction Pour les appareils ménagers, veuillez vérifier s‘ils Félicitations pour l‘acquisition de votre nouvel sont adaptés d‘après les instructions respectives appareil! Vous avez opté pour un produit de grande du fabricant.Veuillez noter que cet appareil n‘a pas qualité. Le mode d‘emploi fait partie intégrante de ce été...
 • Seite 9: Consignes De Sécurité

  Type de fonctionnement S1 (fonctionne- 16. N‘utilisez à l‘extérieur que des câbles prolonga- mentcontinu) teurs homologuées et arborants les marquages La machine peut être utilisée à la puissance recom- correspondants (H07RN). mandé. 17. Lors de l‘utilisation de câbles prolongateurs, Mode de fonctionnement S2 (service intermit- leur longueur totale ne doit pas dépasser 50 m tant) pour 1,5 mm²...
 • Seite 10: Utilisation

  Sécurité électrique • Démarrer le moteur à l‘aide de la manette de Les fils électriques et les appareils annexes doivent démarrage (10) ; pour cela, tirer fortement la être en parfait état. Ne jamais connecter le groupe poignée. Si le moteur ne démarre pas, tirez à électrogène au réseau électrique (prise).
 • Seite 11: Nettoyage

  • Au cas où le moteur semble surchargé ou en Vidange, d‘huile (Fig. 5) cas de ratés d‘allumage. La vidange de l‘huile de moteur doit être effectuée lorsque le moteur se trouve à sa température de 8. Nettoyage service. ATTENTION! Avant d’effectuer la vidange d’huile, Veillez à...
 • Seite 12: Commande De Pièces Derechange

  12. Mise au rebut (comme indiqué). • Retirez le connecteur de bougie d‘allumage (15) L’emballage et le matériel d’emballage se composent de la bougie (16) d‘allumage. exclusivement de matières recyclables. Il peut être • Sécurisez l‘appareil contre tout glissement à mis au rebut dans des conteneurs de recyclage l‘aide de sangles tendeuses.
 • Seite 13: Plan De Maintenance

  14. Plan de maintenance Les délais de maintenance suivants doivent absolument être respectés pour assurer unfonctionnement sans défaut. ATTENTION! Remplir d’huile de moteur et d’essence avant lapremière mise en service. avant chaqueutili- après untemps après untemps après untemps après sation deservice de 20 deservice de deservice de 100...
 • Seite 14: Acte De Garantie

  15. Acte de garantie Chère cliente, cher client, Nos produits sont soumis à un contrôle de qualité exigeant. Si cet appareil ne devait cependant pas fonctionner de ma- nière impeccable, nous le regrettons vivement et vous invitons à vous mettre en relation avec notre service d‘assistan- ce à...
 • Seite 15 Inhoudsopgave: Pagina: Inleiding Beschrijving van het gereedschap Reglementair gebruik Technische gegevens Veiligheidsinstructies Vóór ingebruikneming Bediening Reiniging Opbergen Transport Bestellen van wisselstukken Afvalverwijdering Foutopsporing Onderhoudsschema Garantiebewijs Schakelschema Verklaring van Overeenstemming NL | BE...
 • Seite 16 Verklaring van de symbolen Het gebruik van symbolen in deze handleiding moet uw aandacht vestigen op eventuele risico‘s. De veiligheidssymbolen en verklaringen die hierbij gepaard gaan, moeten exact worden begrepen. De waarschuwingen zelf voorkomen geen risico‘s en kunnen de juiste maatregelen betreffende ongevallenpreventie niet vervangen.
 • Seite 17: Inleiding

  1. Inleiding De machine mag slechts voor werkzaamheden Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe apparaat. worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daar- De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. uit voortvloeiende schade of letsel van welke aard Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, dan ook is de gebruiker / bediener, niet de fabrikant,...
 • Seite 18: Veiligheidsinstructies

  Bougie MS A7RTC 16. Bij gebruik van verlengkabels mag de totale lengte 50 m voor 1,5 mm², of 100 m voor 2,5 Werkmodus S1 (continubedrijf) mm² niet overschrijden. De machine kan continu met het opgegeven vermo- 17. Generator nooit bij regen of sneeuwval gebrui- gen worden gebruikt.
 • Seite 19: Bediening

  De leidinglengtes naar de verbruiker moeten zo kort • De aan te drijven toestellen aansluiten op de mogelijk worden gehouden. 230 V ~ stopcontacten (8) . Let op: Deze stopcontacten mogen permanent (S1) Aarding (afb. 1) met 1000 watt en kortstondig (S2) voor maximaal 5 Voor het afleiden van statische oplading is een s met 1200 watt worden belast.
 • Seite 20: Reiniging

  Olie verversen (afb. 5) • als de motor blijkbaar overbelast is of als u et overslaan van de motor vaststelt. Het verversen van de motorolie moet bij een be- drijfswarme motor worden uitgevoerd. 8. Reiniging LET OP! Voor het verversen van de olie eerste de benzine aftappen.
 • Seite 21: Bestellen Van Wisselstukken

  11. Bestellen van wisselstukken Milieubescherming Gelieve bij het bestellen van wisselstukken de vol- Vervuild onderhoudsmateriaal en bedrijfsstoffen bij gende gegevens te vermelden: een hiervoor bestemd inzamelingsstation afgeven. • type van het toestel Verbruikte olie moet conform de voorschriften wor- • artikelnummer van het toestel den verwijderd.
 • Seite 22: Onderhoudsschema

  Onderhoudsschema De onderstaande onderhoudsintervallen dienen zeker in acht te worden genomenteneinde een perfecte werking van het toestel te verzekeren. LET OP! Voor de eerste inbedrijfstelling dient u er motorolie en brandstof in te gieten. Telkens vóór Na een gebruiks- Na een ge- Na een gebruiks- Na een ge- ingebruikneming...
 • Seite 23: Garantiebewijs

  15. Garantiebewijs Geachte klant, onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantie- bewijs te wenden.
 • Seite 24 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor Inbetriebnahme Bedienung Reinigung Lagerung Transport Ersatzteilbestellung Entsorgung Fehlersuchplan Wartungplan Garantieurkunde Schaltplan Konformitätserklärung DE | AT | CH...
 • Seite 25 Erklärung der Symbole Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Massnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen. Lesen Sie das Betriebshandbuch.
 • Seite 26: Einleitung

  1. Einleitung Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verlet- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen zungen aller Art haftet der Benutzer / Bediener und Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt entschieden.
 • Seite 27: Sicherheitshinweise

  Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb) 19. Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraft- Die Maschine darf kurzzeitig mit der angegebenen stoff auf den Motor oder Auspuff verschüttet Leistung betrieben werden (5 s). wird. 20. Nicht in der Nähe von offenem Licht, Feuer oder Zulässige Umgebungstemperatur: Funkenflug betanken, bzw.
 • Seite 28: Bedienung

  Erdung (Abb. 1) Hinweis: Manche Elektrogeräte (Motorstichsä- Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung gen, Bohrmaschinen usw.) können einen höheren des Gehäuses nötig. Hierzu ein Kabel auf der einen Stromverbrauch haben, wenn sie unter erschwerten Seite am Erdungsanschluss (7) des Stromerzeugers Bedingungen eingesetzt werden.
 • Seite 29: Reinigung

  8. Reinigung • Den Benzinfilter (18) entfernen und in nicht flammbarem Lösungsmittel oder einem Lö- Reinigung sungsmittel mit einem hohen Flammpunkt Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und reinigen. Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie • Benzinfilter (18) wieder einsetzen. möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen •...
 • Seite 30: Transport

  10. Transport 11. Ersatzteilbestellung Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Anga- Vorbereitung für den Transport ben gemacht werden: • Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzin- • Typ des Gerätes absaugpumpe. • Artikelnummer des Gerätes • Sofern betriebsfähig, lassen Sie den Motor so- lange laufen bis das restliche Benzin verbraucht 12.
 • Seite 31: Wartungplan

  Wartungsplan Die nachfolgenden Wartungsfristen unbedingt einhalten, um den störungsfreien Betrieb sicherzustellen. ACHTUNG! Bei Erstinbetriebnahme muss Motorenöl und Kraftstoff eingefüllt werden. Vor jedem Ge- nach einer Be- nach einer Be- nach einer Be- nach einer brauch triebszeit von 20 triebszeit von triebszeit von 100 Betriebszeit Stunden...
 • Seite 32: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funk- tionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 33 Table of contents: Page: Introduction Device description Intended use Technical data Safety instructions Before operation Operation Cleaning Storage Transport Ordering spare parts Recycling Troubleshooting guide Maintenance schedule Warranty certificate Circuit diagram Declaration of conformity...
 • Seite 34 Explanation of the symbols on the equipment The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents. Read operator manual.
 • Seite 35: Introduction

  1. Introduction Please ensure that this device was not intended for We congratulate you on the purchase of your new commercial use. We do not accept any warranty device. You have chosen a high quality product. The liability if the device is used for commercial, manual, instructions for use are part of the product.
 • Seite 36: Safety Instructions

  Acceptable ambient temperature: 24. Emission levels are represented in the technical -10 to +40 °C data under the stated values for sound power Height: 1000 m above NN level (LWA) and sound pressure level (LpA) and rel. air humidity: 90 % (not condensed) are not compulsory definite working levels.Be- cause there is a connection between emission 5.
 • Seite 37: Operation

  Close the oil filler cap (13) and stand the generator ATTENTION! If this happens reduce the amount of upright electrical output which you are extracting from the generator or remove defective devices which are Putting in fuel (Fig. 1/7) attached. Keep away from ignition sources! Always refuel in well-ventilated rooms or outside.
 • Seite 38: Storage

  10. Transport • Put it back together in the opposite order. Note: alternative spark plugs to Bosch UR3AC Preparation for transporting • Empty the petrol tank with a petrol suction pump Petrol filter (Fig. 7) or alternatively using the petrol tap and a suit- Note: The petrol filter (18) is a filter bowl located able canister.
 • Seite 39: Troubleshooting Guide

  13.Troubleshooting guide Fault Cause Remedy Engine does not start Automatic oil cut-out has not responded Check oil level, top up engine oil Spark plug fouled Clean or replace spark plug (electrode spacing 0.6 mm) No fuel Refuel / habe the petrol cock checked Generator has too little or no electronic defective Contact your dealer...
 • Seite 40: Maintenance Schedule

  Maintenance schedule Please adhere to the following maintenance periods in order to ensure a failure-free operation. IMPORTANT! The equipment must be filled with engine oil and fuel before it is started. Before each use After an operating After an ope- After an opera- After an period of 20 hours...
 • Seite 41: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 42: Plan Électrique

  16. Schaltplan . circuit diagram . plan électrique...
 • Seite 44: Déclaration De Conformité

  EU-direktiv izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za og standarder for følgende artikkel artikel декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Inverter groupe électrogène PGI 1200 A1 (Parkside) 2009/105/EC 89/686/EC_96/58/EC 2006/95/EC 2006/42/EC Annex IV...
 • Seite 47 Len pre štáty EÚ Nur für EU-Länder Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými elektrickými a Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 48 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen · Last Information Update: 11 / 2015 · Ident.-No.: 270526_3906217975 IAN 270526...