Parkside PGI 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

GB
INVERTER GENERATOR
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
LT
KEITIKLIS GENERATORIUS
Eksploatacijos ir saugos nurodymus
Vertimas originali naudojimo instrukcija
IAN 289115
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
PL
INWERTER GENERATOR
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
INVERTER GENERATOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PL
LT

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGI 1200 A1

 • Seite 1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR INWERTER GENERATOR Operating and Safety Instructions Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of Original Operating Manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KEITIKLIS GENERATORIUS INVERTER GENERATOR Eksploatacijos ir saugos nurodymus Bedienungs- und Sicherheitshinweise Vertimas originali naudojimo instrukcija...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 13 14 max 4.2 L...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Intended use Technical data Safety instructions Before operation Operation Cleaning Storage Transport Ordering spare parts Recycling Troubleshooting guide Maintenance schedule Warranty certificate Circuit diagram Declaration of conformity...
 • Seite 8 Explanation of the symbols on the equipment The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents. Read operator manual.
 • Seite 9: Introduction

  1. Introduction Please ensure that this device was not intended for commercial use. We do not accept any warranty li- We congratulate you on the purchase of your new ability if the device is used for commercial, manual, device. You have chosen a high quality product. The or industrial operations, or activities similar to these.
 • Seite 10: Safety Instructions

  5. Safety instructions 23. Children must be protected by ensuring that they stay a safe distance away from the generator. No modifications are allowed to be made to the 24. Some parts of the reciprocating internal com- generator bustion motor are hot and may cause burns. The The speed preset by the manufacturer may not warnings on the generator must be observed.
 • Seite 11: Operation

  m Attention! Storing the engine (Fig. 1/6) Dispense of polluted maintenance and operating ma- Before putting away, let the generator run without terials in a suitable collection point. load so that the device can „cool down“. • Turn the on / off switch to the „OFF“ position. Earthing (Fig.
 • Seite 12: Storage

  9. Storage Air filter (Fig. 4) Also refer to the service information. Clean the air filter regularly, and if necessary ex- Preparation for storage change it. • Empty the petrol tank with a petrol suction pump. • Open the air filter cover (11) by removing the 2 Phil- Warning notice: Do not remove fuel in closed lips head screws M6x16 mm.
 • Seite 13: Recycling

  12. Recycling The packaging is made of environmentally friendly materials. It can be disposed of at your local recycling centre. Old devices must not be disposed of with household waste! This symbol indicates that this product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with the Directive (2012/19/EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE).
 • Seite 14: Troubleshooting Guide

  13. Troubleshooting guide Fault Cause Remedy Engine does not start Automatic oil cut-out has not responded Check oil level, top up engine oil Spark plug fouled Clean or replace spark plug No fuel Refuel / habe the petrol cock checked Generator has too little or no electronic defective Contact your dealer...
 • Seite 15: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 16 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Opis urządzenia Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem Obsługa Czyszczenie Przechowywanie Transport Zamawianie części zamiennych Utylizacja Plan wyszukiwania błędów Plan konserwacji Gwarancja Schemat okablowania Deklaracja zgodności...
 • Seite 17 Objaśnienie symboli Zastosowanie symboli w niniejszym podręczniku ma za zadanie zwrócenie uwagi na możliwe ryzyka. Symbole bezpieczeństwa i ich objaśnienia muszą być dokładnie zrozumiane. Same ostrzeżenia nie powodują usunięcia ryzyka i nie mogą zastąpić prawidłowych środków ochrony przed wypadkami. Przeczytać podręcznik eksploatacji. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznać...
 • Seite 18: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie Maszynę wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Każde użycie wykraczające poza Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. to jest niezgodne z przeznaczeniem. Wybrali Państwo produkt wysokiej jakości. Instruk- Za wynikające z tego szkody i obrażenia wszelkiego cja obsługi jest częścią produktu. Zawiera istotne rodzaju odpowiada użytkownik/operator, a nie produ- wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania cent.
 • Seite 19: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Tryb pracy S2 (tryb krótki) 17. Nigdy nie eksploatować prądnicy w czasie opa- Maszynę można eksploatować w trybie krótkim z po- dów deszczu lub śniegu. daną mocą. 18. Podczas transportu i tankowania zawsze wyłą- czać silnik. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 19. Paliwo jest palne i ulega szybko zapłonowi. Nie -10 do +40°C wlewać...
 • Seite 20: Obsługa

  Bezpieczeństwo elektryczne • Przycisk Wł./Wył. (6) ustawić w pozycji „ON”. Dźwi- Przed zastosowaniem agregatu prądotwórczego gnię ssania (9) ustawić w pozycji „zamknięta” (w oraz wyposażenia elektrycznego (wraz z przewo- lewej pozycji). dami i połączeniami wtykowymi) należy wykonać • Uruchomić silnik linka rozruchową (10); w tym celu kontrolę, aby upewnić...
 • Seite 21: Czyszczenie

  UWAGA! Natychmiast wyłączyć urządzenie i skon- Wymiana oleju (rys. 5) taktować się ze stacją serwisową: Wymianę oleju silnikowego wykonywać tylko, gdy sil- • W przypadku nietypowych drgań lub odgłosów. nik ma temperaturę roboczą. • W przypadku podejrzewania przeciążenia silnika UWAGA! Przed wymianą oleju spuścić paliwo. lub nieprawidłowych zapłonów.
 • Seite 22: Zamawianie Części Zamiennych

  11. Zamawianie części zamiennych Poprzez prawidłową utylizację tego produktu przy- czyniają się Państwo także do efektywnego wy- Przy zamawianiu części zamiennych należy podać korzystania zasobów naturalnych. Informacje do- następujące dane: tyczące punktów zbiórki zużytego sprzętu można • Typ urządzenia otrzymać w urzędzie miasta, od podmiotu publicz- •...
 • Seite 23: Plan Konserwacji

  14. Plan konserwacji Koniecznie przestrzegać poniższych terminów konserwacji, aby zapewnić bezawaryjną eksploatację. UWAGA! Przy pierwszym uruchomieniu należy wlać olej silnikowy i paliwo. Przed każdym po czasie eksplo- po czasie po czasie eksplo- po czasie użyciem atacji wynoszą- eksploatacji atacji wynoszą- eksploata- cym 20 godzin wynoszącym...
 • Seite 24: Gwarancja

  15. Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy również...
 • Seite 25 Turinys: Puslapis: Įžanga Įrenginio aprašymas Naudojimas pagal paskirtį Techniniai duomenys Saugos nurodymai Prieš pradedant eksploatuoti Valdymas Valymas Laikymas Transportavimas Atsarginių dalių užsakymas Utilizavimas Klaidų paieškos planas Techninės priežiūros planas Garantinis dokumentas Elektros instaliacijos schema Atitikties deklaracija...
 • Seite 26 Simbolių aiškinimas Šiame žinyne naudojami simboliai turi atkreipti Jūsų dėmesį į galimą riziką. Saugos simboliai ir juos lydintys paaiškinimai turi būti tiksliai suprasti. Patys įspėjimai rizikos nepašalina ir negali pakeisti tinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių. Perskaitykite naudotojo žinyną. Prieš naudodami įrenginį, visada peržiūrėkite atitinkamą...
 • Seite 27: Įžanga

  1. Įžanga Už su tuo susijusią žalą arba patirtus bet kokius suža- lojimus atsako naudotojas / operatorius, o ne gamin- Sveikiname įsigijus naują įrenginį. Jūs nusprendėte tojas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis įrenginys nėra įsigyti aukštos kokybės gaminį. Naudojimo instruk- skirtas naudoti komerciniams tikslams.
 • Seite 28: Saugos Nurodymai

  5. Saugos nurodymai 24. Kai kurios stūmoklinio vidaus degimo variklio dalys yra labai karštos ir gali sukelti nudegimus. Modifikuoti generatorių draudžiama. Atsižvelkite į įspėjamąsias nuorodas ant genera- Nekeiskite gamintojo iš anksto nustatyto sūkių toriaus. skaičiaus. Gali būti pažeistas generatorius arba 25.
 • Seite 29: Valdymas

  Alyvos pripildymas (5 pav.) Išjungus ir iš naujo paleidus variklį, suveikus apsau- Padėkite generatorių priekine puse žemyn ir atsukite gai nuo perkrovos, kištukinį lizdą (8) vėl galima pa- alyvos pripildymo varžtą (13). Pripildykite 0,25 l vari- leisti. (Žr. „Variklio išjungimas“ ir „Variklio paleidimas“) klinės alyvos (15W-40).
 • Seite 30: Laikymas

  Uždegimo žvakė (6 pav.) • Alyvos ąsotėliu į cilindrą pripilkite maždaug 20 ml Patikrinkite uždegimo žvakę (16) pirmą kartą po 20 alyvos. darbo valandų, ar ji švari, ir prireikus išvalykite vari- • Lėtai traukite lyninę paleidimo trauklę, kad alyva niu vieliniu šepečiu. Po to uždegimo žvakės techninę apsaugotų...
 • Seite 31: Klaidų Paieškos Planas

  Aplinkos apsauga Nešvarias techninės priežiūros ir eksploatacines me- džiagas pristatykite į tam skirtą surinkimo punktą. Utilizuodami likusius skysčius (alyvą ir kurą), at- sižvelkite į atitinkamas aplinkos apsaugos nuostatas. Rekomenduojame likusias eksploatacines medžia- gas tam tinkamame uždarytame rezervuare pristatyti į surinkimo punktą. Likusių eksploatacinių medžiagų nemeskite į...
 • Seite 32: Techninės Priežiūros Planas

  14. Techninės priežiūros planas Būtinai laikykitės toliau nurodytų techninės priežiūros terminų, kad užtikrintumėte sklandų eksploatavimą. DĖMESIO! Pirmą kartą pradedant eksploatuoti reikia pripildyti variklinės alyvos ir degalų. Prieš naudojant po 20 valandų po 50 valandų po 100 valandų po 300 eksploatavimo eksploatavimo eksploatavimo valandų...
 • Seite 33: Garantinis Dokumentas

  15. Garantinis dokumentas Gerbiami klientai, mūsų gaminių kokybė griežtai tikrinama. Tačiau, jei nepaisant to, šis įrenginys blogai veiktų, mes dėl to labai apgai- lestautumėme ir prašytume kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą šioje garantinėje kortelėje nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu toliau nurodytu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu. Norint pareikšti garantines pretenzijas, galioja: •...
 • Seite 34 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor Inbetriebnahme Bedienung Reinigung Lagerung Transport Ersatzteilbestellung Entsorgung Fehlersuchplan Wartungplan Garantieurkunde Schaltplan Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 35 Erklärung der Symbole Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen. Lesen Sie das Betriebshandbuch.
 • Seite 36: Einleitung

  1. Einleitung Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver- wendet werden. Jede weitere darüber hinausgehen- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen de Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen Produkt entschieden.
 • Seite 37: Sicherheitshinweise

  Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb) 16. Stromerzeuger niemals bei Regen oder Schnee- Die Maschine darf kurzzeitig mit der angegebenen fall betreiben. Leistung betrieben werden. 17. Beim Transport und Auftanken den Motor stets Zulässige Umgebungstemperatur: abschalten. -10 bis +40 °C 18. Kraftstoff ist brennbar und leicht entzündlich. Höhe: 1000 m über NN Nicht während des Betriebs befüllen.
 • Seite 38: Vor Inbetriebnahme

  dingungen nach ISO 8528-8:2016, 7.1, nicht mit Hilfe eines Einfüllstutzens (nicht im Lieferumfang entsprechen und wenn das Abkühlen des Mo- enthalten) maximal 4,2 l unverbleites Benzin in den tors oder Generators beeinträchtigt ist, z. B. als Tankbehälter. Ergebnis des Betriebs in eingeschränkten Berei- Achten Sie darauf dass der Tank nicht überfüllt wird chen, ist eine Verringerung der Leistung erfor- und kein Benzin verschüttet wird.
 • Seite 39: Reinigung

  ACHTUNG! Sollte dieser Fall auftreten so reduzieren te. Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstunden Sie die elektrische Leistung, welche Sie dem Strom- warten. erzeuger entnehmen oder entfernen Sie defekte an- • Ziehen Sie den Zündkerzenstecker (15) mit einer geschlossene Geräte. Drehbewegung ab.
 • Seite 40: Lagerung

  9. Lagerung 12. Entsorgung Vorbereitung für das Einlagern Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Ma- • Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzinab- terialien. Sie kann in den örtlichen Recyclebehältern saugpumpe. entsorgt werden. Warnhinweis: Entfernen Sie das Benzin nicht in Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! geschlossenen Räumen, in der Nähe von Feuer oder beim Rauchen.
 • Seite 41: Fehlersuchplan

  13. Fehlersuchplan Störung Ursache Maßnahme Motor kann nicht gestartet Ölabschaltautomatik springt an Ölstand prüfen, Motoröl auffüllen werden Zündkerze verrußt Zündkerze reinigen, bzw. tauschen. Kein Kraftstoff Kraftstoff nachfüllen / Benzinhahn über- prüfen lassen Generator hat zu wenig oder Elektronik defekt Fachhändler aufsuchen keine Spannung Überstromschutzschalter hat ausgelöst Generator neu starten,...
 • Seite 42: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funk- tionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 44: Circuit Diagram

  16. Circuit diagram . Schemat okablowania Elektros instaliacijos schema . Schaltplan...
 • Seite 46: Declaration Of Conformity

  UE i normami izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул artikel Inverter Generator PGI 1200 A1 (Parkside) 2006/42/EC 2014/29/EU Annex IV Notified Body: 2014/35/EU Notified Body No.:...
 • Seite 48 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Stan informacji · Paskutinis Informacija · Stand der Informationen Update: 12 / 2017 · Ident.-No.: 289115 _ 3906221974 IAN 289115...