Parkside PGI 1200 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GB
INVERTER GENERATOR
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
CZ
GENERÁTOR ŘÍZENÝ INVERTOREM
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
INVERTER GENERATOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 289115
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
SI
INVERTER GENERATOR
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
GENERÁTOR RIADENÝ INVERTOROM
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGI 1200 A1

 • Seite 1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR INVERTER GENERATOR Operating and Safety Instructions Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of Original Operating Manual Prevod originalnega navodila za uporabo GENERÁTOR ŘÍZENÝ INVERTOREM GENERÁTOR RIADENÝ INVERTOROM Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 13 14 max 4.2 L...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Intended use Technical data Safety instructions Before operation Operation Cleaning Storage Transport Ordering spare parts Recycling Troubleshooting guide Maintenance schedule Warranty certificate Circuit diagram Declaration of conformity...
 • Seite 8 Explanation of the symbols on the equipment The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents. Read operator manual.
 • Seite 9: Introduction

  1. Introduction Please ensure that this device was not intended for commercial use. We do not accept any warranty li- We congratulate you on the purchase of your new ability if the device is used for commercial, manual, device. You have chosen a high quality product. The or industrial operations, or activities similar to these.
 • Seite 10: Safety Instructions

  5. Safety instructions 23. Children must be protected by ensuring that they stay a safe distance away from the generator. No modifications are allowed to be made to the 24. Some parts of the reciprocating internal com- generator bustion motor are hot and may cause burns. The The speed preset by the manufacturer may not warnings on the generator must be observed.
 • Seite 11: Cleaning

  m Attention! Storing the engine (Fig. 1/6) Dispense of polluted maintenance and operating ma- Before putting away, let the generator run without terials in a suitable collection point. load so that the device can „cool down“. • Turn the on / off switch to the „OFF“ position. Earthing (Fig.
 • Seite 12: Storage

  9. Storage Air filter (Fig. 4) Also refer to the service information. Clean the air filter regularly, and if necessary ex- Preparation for storage change it. • Empty the petrol tank with a petrol suction pump. • Open the air filter cover (11) by removing the 2 Phil- Warning notice: Do not remove fuel in closed lips head screws M6x16 mm.
 • Seite 13: Troubleshooting Guide

  of waste electrical and electronic equipment. Improp- Environmental protection er handling of waste equipment may have negative Take any contaminated maintenance material and consequences for the environment and human operating materials to a collection point designated health due to potentially hazardous substances that for this purpose.
 • Seite 14 Please adhere to the following maintenance periods in order to ensure a failure-free operation. IMPORTANT! The equipment must be filled with engine oil and fuel before it is started. Before each use After an operating After an oper- After an operat- After an period of 20 hours ating period of...
 • Seite 15: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 16 Kazalo: Stran: Uvod Opis naprave Namenska uporaba Tehnični podatki Varnostni napotki Pred zagonom Upravljanje Čiščenje Skladiščenje Transport Naročanje nadomestnih delov Odlaganje med odpadke Odpravljanje napak Načrt vzdrževanja Garancijski list Shema za priklop Izjava o skladnosti...
 • Seite 17 Razlaga simbolov Z uporabo simbolov v tem priročniku želimo vašo pozornost usmeriti na mogoča tveganja. Varnostni simboli in razlage, ki jih spremljajo, je treba natančno razumeti. Sama opozorila ne odpravijo tveganj in ne morejo nadomestiti ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč. Preberite priročnik za uporabo.
 • Seite 18: Uvod

  1. Uvod Za škodo ali telesne poškodbe vseh vrst, ki izhaja- jo iz tega, je odgovoren uporabnik/upravljavec in ne Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste proizvajalec. Prosimo, upoštevajte, da ta naprava na- se za visokokakovosten izdelek. Navodila za uporabo mensko ni konstruirana za obrtno uporabo.
 • Seite 19: Varnostni Napotki

  5. Varnostni napotki 23. Otroke je treba zaščititi s tem, da ostanejo na varni razdalji do agregata za proizvajanje toka. Generatorja ni nikakor dovoljeno spreminjati. 24. Nekateri deli batnega motorja z notranjim zgo- Vrtilne frekvence, ki jo je nastavil proizvajalec, ni revanjem so vroči in lahko povzročijo opekline.
 • Seite 20: Upravljanje

  Morebitno priključeno napravo odklopite od genera- Zelen obratovalni indikator prikazuje naslednja sta- torja. nja: 1 x utrip na interval število vrtljajev motorja je Nalivanje olja (sl. 5) prenizko Položite generator s sprednjo stranjo navzdol in odvij- 2 x utrip na interval temperatura je previsoka te vijak za nalivanje olja (13).
 • Seite 21: Skladiščenje

  • Elemente filtra očistite na ravni površini, tako da jih • Zaženite motor in pustite, da deluje tako dolgo, iztepete. Če so močno umazani, jih operite z milni- dokler ne porabi preostalega bencina. co, izperite s čisto vodo in počakajte, da se posu- •...
 • Seite 22: Odpravljanje Napak

  Varstvo okolja Umazan material od vzdrževanja in pogonska sredstva oddajte na predvidenem mestu. Pri odlaganju preostalih tekočin (olja in gorivo) med odpadke pazite na ustrezna okoljevarstvena dolo- čila. Priporočamo, da preostala pogonska sredstva v primerni zaprti posodi odnesete na zbirno mesto. Preostalih pogonskih sredstev ne mečite med od- padke ali zlivajte v tla.
 • Seite 23: Načrt Vzdrževanja

  14. Načrt vzdrževanja Sledeče roke vzdrževanja je treba nujno upoštevati, da je zagotovljeno nemoteno obratovanje. POZOR! Ob prvem zagonu je treba naliti motorno olje in gorivo. Pred vsako po 20 urah obra- po 50 urah po 100 urah obra- po 300 uporabo tovanja obratovanja...
 • Seite 24: Garancijski List

  15. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Dobrave 6 SI -.1236 Trzin E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 25 Obsah: Strana: Úvod Popis přístroje Použití podle účelu určení Technická data Bezpečnostní pokyny Před uvedením do provozu Obsluha Čištění Uložení Transport Objednání náhradních dílů Likvidace Plán vyhledávání chyb Plán údržby Záruční list. Schéma zapojení Prohlášení o shode...
 • Seite 26 Vysvětlení symbolů na přístroji Symboly použité v této příručce vás mají upozornit na možná rizika. Bezpečnostní symboly a vysvětlivky,které je provázejí, musejí být přesně pochopeny. Samotné výstrahy rizika neodstraní a nemohou nahraditsprávná opatření pro prevenci úrazů. Přečtěte si provozní příručku. Před použitím přístroje si vždy přečtěte příslušný...
 • Seite 27: Úvod

  1. Úvod Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho dru- hu ručí uživatel / obsluhující osoba a ne výrobce. Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Roz- Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je svého účelu určení...
 • Seite 28: Bezpečnostní Pokyny

  Stroj smí být krátkodobě provozován s uvedeným vý- 19. Palivo je hořlavé a snadno vznětlivé. Neplňte pa- konem (5 s). livo během provozu. Neplňte palivo, pokud kou- říte nebo je v blízkosti otevřený oheň. Zabraňte Přípustná teplota okolí: rozlití paliva. -10 až...
 • Seite 29: Obsluha

  Uzemnění (obr. 1) Zastavení motoru (obr. 1/6) Pro svod statického náboje je zapotřebí uzemnění Před zastavením motoru nechte generátor krátce bě- pláště. Za tím účelem připojte kabel na jedné straně k žet bez zátěže, aby se agregát mohl „dochladit”. zemnicí přípojce (7) generátoru a na druhé straně jej •...
 • Seite 30: Uložení

  9. Uložení Vzduchový filtr (obr. 4) Dbejte také servisních informací na toto téma. Vzduchový filtr (12) pravidelně čistit, pokud nutno vy- Příprava k uložení měnit. • Vyprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čer- • Otevřete víko vzduchového filtru (11) odstraněním 2 padla na benzín.
 • Seite 31: Plán Vyhledávání Chyb

  kám, které jsou v odpadních elektrických a elektronických zařízeních často obsažené, negativní dopad na životní pro- středí a lidské zdraví. Správnou likvidací tohoto výrobku přispíváte také k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných střediscích pro odpadní zařízení můžete získat u svého magistrátu, veřejnoprávní instituce pro nakládání...
 • Seite 32: Plán Údržby

  Plán údržby Dodržovat bezpodmínečně následující termíny údržby, aby byl zajištěn bezporuchový provoz. Pozor! Před prvním uvedením do provozu musí být naplněn motorový olej a palivo. před každým po době provozu po době provo- po době provozu po době použitím 20 hodin zu 50 hodin 100 hodin provozu...
 • Seite 33: Záruční List

  15. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám bu- deme k dispozici také...
 • Seite 34 Obsah: Strana: Úvod Popis prístroja Používanie v súlade s určeným účelom Technické údaje Bezpečnostné upozornenia Pred uvedením do prevádzky Obsluha Čistenie Skladovanie Transport Objednávanie náhradných dielov Likvidácia Plán na hľadanie chýb Plán údržby Záručný list Schéma zapojenia Konformitného vyhlásenia...
 • Seite 35 Vysvetlenie symbolov na prístroji Použitie symbolov v tomto manuáli má upriamiť vašu pozornosť na možné riziká. Bezpečnostné symbolya vysvetlenia, ktoré ich sprevádzajú, musia byť presne pochopené. Výstrahy samotné neodstraňujú rizikáa nemôžu nahradiť správne opatrenia na zabránenie nehodám. Prečítajte si návod na obsluhu. Skôr ako použijete prístroj, vždy sa pozrite do príslušného odseku príručky pre užívateľa..
 • Seite 36: Úvod

  1. Úvod Za škody alebo poranenia akéhokoľvek druhu vznik- nuté v dôsledku používania, ktoré nie je v súlade s Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli určeným účelom, je zodpovedný používateľ / obslu- ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu hujúca osoba a nie výrobca.
 • Seite 37: Bezpečnostné Upozornenia

  Prípustná teplota okolia: 21. Umiestnite generátor na bezpečnom, rovnom -10 až +40 °C mieste. Otáčanie a prevracanie alebo zmena Výška: 1000 m.n.m miesta postavenia počas prevádzky je zakáza- rel. vlhkosť vzduchu: 90 % (nekondenzujúc) ná. 22. Generátor umiestnite minimálne 1 m vzdialený 5.
 • Seite 38: Obsluha

  Uzemnenie (obr. 1) Odstavenie motora (obr. 1/6) Na odvádzanie statických nábojov je potrebné uzem- Pred vypnutím nechajte generátor krátko bežať bez nenie krytu. K tomu pripojte kábel na jednej strane zaťaženia, aby agregát mohol „dodatočne chladiť“. na uzemňovaciu prípojku (7) generátora a na druhej •...
 • Seite 39: Čistenie

  8. Čistenie • Používajte len motorový olej (15W-40). • Uložte generátor na vhodný podklad na čelnú stra- Čistenie Udržujte ochranné zariadenia, vzduchové štrbi- • Otvorte plniacu olejovú skrutku (13) a vypustite tep- ny a schránku motora pokiaľ možno bez prachu lý...
 • Seite 40: Objednávanie Náhradných Dielov

  11. Objednávanie náhradných dielov Staré zariadenia nevyhadzujte do domo- vého odpadu! Pri objednávaní náhradných dielov by mali byť pozna- menané nasledujúce údaje: Tento symbol upozorňuje na to, že tento vý- • Typ prístroja robok sa musí zlikvidovať podľa smernice o •...
 • Seite 41: Plán Údržby

  Plán údržby Bezpodmienečne dodržiavajte nižšie uvedené doby údržby, aby ste zabezpečili bezporuchovú prevádzku. Pozor! Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť naplnený motorový olej a palivo. pred každým po prevádzkovej po prevádz- po prevádzkovej po prevádz- použitím dobe 20 hodín kovej dobe 50 dobe 100 hodín kovej dobe...
 • Seite 42: Záručný List

  15. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež...
 • Seite 43 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor Inbetriebnahme Bedienung Reinigung Lagerung Transport Ersatzteilbestellung Entsorgung Fehlersuchplan Wartungplan Garantieurkunde Schaltplan Konformitätserklärung DE | AT | CH...
 • Seite 44 Erklärung der Symbole Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Maßnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen. Lesen Sie das Betriebshandbuch.
 • Seite 45: Einleitung

  1. Einleitung Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung ver- wendet werden. Jede weitere darüber hinausgehen- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen de Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen Produkt entschieden.
 • Seite 46: Sicherheitshinweise

  Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb) 16. Stromerzeuger niemals bei Regen oder Schnee- Die Maschine darf kurzzeitig mit der angegebenen fall betreiben. Leistung betrieben werden. 17. Beim Transport und Auftanken den Motor stets Zulässige Umgebungstemperatur: abschalten. -10 bis +40 °C 18. Kraftstoff ist brennbar und leicht entzündlich. Höhe: 1000 m über NN Nicht während des Betriebs befüllen.
 • Seite 47: Vor Inbetriebnahme

  dingungen nach ISO 8528-8:2016, 7.1, nicht mit Hilfe eines Einfüllstutzens (nicht im Lieferumfang entsprechen und wenn das Abkühlen des Mo- enthalten) maximal 4,2 l unverbleites Benzin in den tors oder Generators beeinträchtigt ist, z. B. als Tankbehälter. Ergebnis des Betriebs in eingeschränkten Berei- Achten Sie darauf dass der Tank nicht überfüllt wird chen, ist eine Verringerung der Leistung erfor- und kein Benzin verschüttet wird.
 • Seite 48: Reinigung

  Sie diese gegebenenfalls mit einer Kupferdrahtbürs- ACHTUNG! Sollte dieser Fall auftreten so reduzieren te. Danach die Zündkerze alle 50 Betriebsstunden Sie die elektrische Leistung, welche Sie dem Strom- warten. erzeuger entnehmen oder entfernen Sie defekte an- • Ziehen Sie den Zündkerzenstecker (15) mit einer geschlossene Geräte.
 • Seite 49: Lagerung

  9. Lagerung 12. Entsorgung Vorbereitung für das Einlagern Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Ma- • Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzinab- terialien. Sie kann in den örtlichen Recyclebehältern saugpumpe. entsorgt werden. Warnhinweis: Entfernen Sie das Benzin nicht in Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! geschlossenen Räumen, in der Nähe von Feuer oder beim Rauchen.
 • Seite 50: Fehlersuchplan

  13. Fehlersuchplan Störung Ursache Maßnahme Motor kann nicht gestartet Ölabschaltautomatik springt an Ölstand prüfen, Motoröl auffüllen werden Zündkerze verrußt Zündkerze reinigen, bzw. tauschen. Kein Kraftstoff Kraftstoff nachfüllen / Benzinhahn über- prüfen lassen Generator hat zu wenig oder Elektronik defekt Fachhändler aufsuchen keine Spannung Überstromschutzschalter hat ausgelöst Generator neu starten,...
 • Seite 51: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funk- tionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 52 16. Circuit diagram . Shema za priklop . Schéma zapojení . Schéma zapojenia . Schaltplan...
 • Seite 54 UE i normami izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул artikel Inverter Generator PGI 1200 A1 (Parkside) 2006/42/EC 2014/29/EU Annex IV Notified Body: 2014/35/EU Notified Body No.:...
 • Seite 56 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 12 / 2017 · Ident.-No.: 289115 _ 3906221977 IAN 289115...

Inhaltsverzeichnis