Parkside PGI 1200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

GB
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SK
GENERÁTOR RIADENÝ INVERTOROM
PGI 1200 A1
Upozornenia k obsluhe a bezpečnostné upozornenia
Preklad originálu návodu na obsluhu
IAN 270526
INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1
CZ
GENERÁTOR ŘÍZENÝ INVERTOREM
PGI 1200 A1
Pokyny k obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního návodu k obsluze
DE
AT CH
INVERTER STROMERZEUGER PGI 1200 A1
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
CZ
SK

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGI 1200 A1

 • Seite 1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 GENERÁTOR ŘÍZENÝ INVERTOREM PGI 1200 A1 Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual Pokyny k obsluze a bezpečnostní pokyny Překlad originálního návodu k obsluze AT CH GENERÁTOR RIADENÝ INVERTOROM...
 • Seite 2 INVERTER GENERATOR PGI 1200 A1 Inverter generator Generátor řízený invertorem Generátor riadený invertorom DE | AT | CH Inverter Stromerzeuger...
 • Seite 3 13 14 max 4.2 L...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Intended use Technical data Safety instructions Before operation Operation Cleaning Storage Transport Ordering spare parts Recycling Troubleshooting guide Maintenance schedule Warranty certificate Circuit diagram Declaration of conformity...
 • Seite 7 Explanation of the symbols on the equipment The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks and cannot replace correct actions for preventing accidents. Read operator manual.
 • Seite 8: Introduction

  1. Introduction Please ensure that this device was not intended for We congratulate you on the purchase of your new commercial use. We do not accept any warranty device. You have chosen a high quality product. The liability if the device is used for commercial, manual, instructions for use are part of the product.
 • Seite 9: Safety Instructions

  Acceptable ambient temperature: 24. Emission levels are represented in the technical -10 to +40 °C data under the stated values for sound power Height: 1000 m above NN level (LWA) and sound pressure level (LpA) and rel. air humidity: 90 % (not condensed) are not compulsory definite working levels.Be- cause there is a connection between emission 5.
 • Seite 10: Operation

  Close the oil filler cap (13) and stand the generator ATTENTION! If this happens reduce the amount of upright electrical output which you are extracting from the generator or remove defective devices which are Putting in fuel (Fig. 1/7) attached. Keep away from ignition sources! Always refuel in well-ventilated rooms or outside.
 • Seite 11: Storage

  10. Transport • Put it back together in the opposite order. Note: alternative spark plugs to Bosch UR3AC Preparation for transporting • Empty the petrol tank with a petrol suction pump Petrol filter (Fig. 7) or alternatively using the petrol tap and a suit- Note: The petrol filter (18) is a filter bowl located able canister.
 • Seite 12: Troubleshooting Guide

  13.Troubleshooting guide Fault Cause Remedy Engine does not start Automatic oil cut-out has not responded Check oil level, top up engine oil Spark plug fouled Clean or replace spark plug (electrode spacing 0.6 mm) No fuel Refuel / habe the petrol cock checked Generator has too little or no electronic defective Contact your dealer...
 • Seite 13: Maintenance Schedule

  Maintenance schedule Please adhere to the following maintenance periods in order to ensure a failure-free operation. IMPORTANT! The equipment must be filled with engine oil and fuel before it is started. Before each use After an operating After an ope- After an opera- After an period of 20 hours...
 • Seite 14: Warranty Certificate

  15. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Obsah: Strana: Úvod Popis přístroje Použití podle účelu určení Technická data Bezpečnostní pokyny Před uvedením do provozu Obsluha Čištění Uložení Transport Objednání náhradních dílů Likvidace Plán vyhledávání chyb Plán údržby Záruční list. Schéma zapojení Prohlášení o shode...
 • Seite 16 Vysvětlení symbolů na přístroji Symboly použité v této příručce vás mají upozornit na možná rizika. Bezpečnostní symboly a vysvětlivky,které je provázejí, musejí být přesně pochopeny. Samotné výstrahy rizika neodstraní a nemohou nahraditsprávná opatření pro prevenci úrazů. Přečtěte si provozní příručku. Před použitím přístroje si vždy přečtěte příslušný...
 • Seite 17: Úvod

  1. Úvod Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Roz- svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebírá- součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny me proto žádné...
 • Seite 18: Bezpečnostní Pokyny

  Druh provozu S2 (krátkodobý chod) 20. Netankovat, resp. nádrž nevyprazdňovat v Stroj smí být krátkodobě provozován s uvedeným blízkosti otevřeného světla, ohně nebo jiskření. výkonem (5 s). Nekouřit! 21. Generátor postavit na bezpečném, rovném Přípustná teplota okolí: místě. Otáčení a převrácení nebo změna místa -10 až...
 • Seite 19: Obsluha

  Ochrana proti přetížení 230 V zásuvek Pozor! Při prvním uvedení do provozu musí být naplněn motorový olej (15 W-40, caa. 0,25 l) a Pozor! Generátor je vybaven ochranou proti přetíže- palivo. Kontrolovat stav paliva a motorového oleje, v ní. Tato ochrana odpojí zásuvky (8) . případě...
 • Seite 20: Uložení

  • Vyjměte filtr (12). Varovný pokyn: Neodstraňujte benzín v uza- • K čištění filtru se nesmí používat žádné agresiv- vřených místnostech, v blízkosti ohně nebo při ní čisticí přípravky ani benzín. kouření. Výpary plynu mohou způsobit výbuch • Součásti očistěte oklepáním o rovnou plochu. nebo oheň.
 • Seite 21: Plán Vyhledávání Chyb

  13. Plán vyhledávání chyb Porucha Příčina Opatřeni Motor nelze Automatika vypnutí při nedostatku oleje Zkontrolovat stav oleje, doplnit motorový spustit zareaguje olej Zakarbonovaná svíčka Zapalovací svíčku vyčistit, resp. vyměnit. Vzdálenost elektrod 0,6 mm Žádné palivo Palivo doplnit / nechat zkontrolovat ben- zínový...
 • Seite 22: Plán Údržby

  Plán údržby Dodržovat bezpodmínečně následující termíny údržby, aby byl zajištěn bezporuchový provoz. Pozor! Před prvním uvedením do provozu musí být naplněn motorový olej a palivo. před každým po době provozu po době provo- po době provozu po době použitím 20 hodin zu 50 hodin 100 hodin provozu...
 • Seite 23: Záruční List

  15. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám bu- deme k dispozici také...
 • Seite 24 Obsah: Strana: Úvod Popis prístroja Používanie v súlade s určeným účelom Technické údaje Bezpečnostné upozornenia Pred uvedením do prevádzky Obsluha Čistenie Skladovanie Transport Objednávanie náhradných dielov Likvidácia Plán na hľadanie chýb Plán údržby Záruśná lehota Schéma zapojenia Konformitného vyhlásenia...
 • Seite 25 Vysvetlenie symbolov na prístroji Použitie symbolov v tomto manuáli má upriamiť vašu pozornosť na možné riziká. Bezpečnostné symbolya vysvetlenia, ktoré ich sprevádzajú, musia byť presne pochopené. Výstrahy samotné neodstraňujú rizikáa nemôžu nahradiť správne opatrenia na zabránenie nehodám. Prečítajte si návod na obsluhu. Skôr ako použijete prístroj, vždy sa pozrite do príslušného odseku príručky pre užívateľa..
 • Seite 26: Úvod

  1. Úvod nuté v dôsledku používania, ktoré nie je v súlade s Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Roz- určeným účelom, je zodpovedný používateľ / obslu- hodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na ob- hujúca osoba a nie výrobca. Myslite prosím na to, že sluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Seite 27: Bezpečnostné Upozornenia

  Druh prevádzky S1 (trvalá prevádzka) 19. Dbajte na to, aby pri tankovaní nevytekala z Stroj môže byť trvale prevádzkovaný s uvedeným motora alebo výfuka pohonná látka. výkonom. 20. Nedopĺňajte alebo nevyprázdňujte palivovú Druh prevádzky S2 (krátka prevádzka) nádrž v blízkosti otvoreného svetla, ohňa alebo Stroj môže byť...
 • Seite 28: Obsluha

  Odstavenie motora (obr. 1/6) Uzemnenie (obr. 1) Na odvádzanie statických nábojov je potrebné Pred vypnutím nechajte generátor krátko bežať bez uzemnenie krytu. K tomu pripojte kábel na jednej zaťaženia, aby agregát mohol „dodatočne chladiť“. strane na uzemňovaciu prípojku (7) generátora a •...
 • Seite 29: Skladovanie

  Automatické vypnutie pri nedostatku oleja Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala voda. Automatické vypnutie pri nedostatku oleja sa akti- vuje pri príliš malom množstve motorového oleja. Vzduchový filteduchový filter (obr. 4) Olejová kontrolka (5) začne blikať, ak je v motore prí- Dbajte tu i na servisné...
 • Seite 30: Plán Na Hľadanie Chýb

  smernice 2012 / 19 / EU musia byť použité elektrické prístroje zbierané osobitne a odovzdané na ekolo- gickú recykláciu. Informácie o možnostiach likvi- dácie opotrebovaných prístrojov získate na Vašom obecnom alebo mestskom úrade. Ochrana životného prostredia Znečistený údržbový materiál a prevádzkové látky odovzdajte do na to určenej zberne.
 • Seite 31: Plán Údržby

  Plán údržby Bezpodmienečne dodržiavajte nižšie uvedené doby údržby, aby ste zabezpečili bezporuchovú prevádzku. Pozor! Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť naplnený motorový olej a palivo. pred každým po prevádzkovej po prevádz- po prevádzkovej po prevádz- použitím dobe 20 hodín kovej dobe 50 dobe 100 hodín kovej dobe...
 • Seite 32: Záruśná Lehota

  15. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež...
 • Seite 33 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Bestimmungsgemäße Verwendung Technische Daten Sicherheitshinweise Vor Inbetriebnahme Bedienung Reinigung Lagerung Transport Ersatzteilbestellung Entsorgung Fehlersuchplan Wartungplan Garantieurkunde Schaltplan Konformitätserklärung DE | AT | CH...
 • Seite 34 Erklärung der Symbole Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst beseitigen keine Risiken und können korrekte Massnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen. Lesen Sie das Betriebshandbuch.
 • Seite 35: Einleitung

  1. Einleitung Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verlet- Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen zungen aller Art haftet der Benutzer / Bediener und Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt entschieden.
 • Seite 36: Sicherheitshinweise

  Betriebsart S2 (Kurzzeitbetrieb) 19. Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraft- Die Maschine darf kurzzeitig mit der angegebenen stoff auf den Motor oder Auspuff verschüttet Leistung betrieben werden (5 s). wird. 20. Nicht in der Nähe von offenem Licht, Feuer oder Zulässige Umgebungstemperatur: Funkenflug betanken, bzw.
 • Seite 37: Bedienung

  Erdung (Abb. 1) Hinweis: Manche Elektrogeräte (Motorstichsä- Zur Ableitung statischer Aufladungen ist eine Erdung gen, Bohrmaschinen usw.) können einen höheren des Gehäuses nötig. Hierzu ein Kabel auf der einen Stromverbrauch haben, wenn sie unter erschwerten Seite am Erdungsanschluss (7) des Stromerzeugers Bedingungen eingesetzt werden.
 • Seite 38: Reinigung

  Reinigung • Benzinfilter (18) wieder einsetzen. Reinigung • Den Tankdeckel (2) schließen. Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie Ölwechsel (Abb. 5) möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Der Motorölwechsel sollte bei betriebswarmen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedri- Motor durchgeführt werden.
 • Seite 39: Transport

  10. Transport Entsorgung Vorbereitung für den Transport Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen • Entleeren Sie den Benzintank mit einer Benzin- Materialien. Sie kann in den örtlichen Recyclebehäl- absaugpump. tern entsorgt werden. Werfen Sie Elektrogeräte nicht • Sofern betriebsfähig, lassen Sie den Motor so- in den Hausmüll! lange laufen bis das restliche Benzin verbraucht Gemäß...
 • Seite 40: Wartungplan

  Wartungsplan Die nachfolgenden Wartungsfristen unbedingt einhalten, um den störungsfreien Betrieb sicherzustellen. ACHTUNG! Bei Erstinbetriebnahme muss Motorenöl und Kraftstoff eingefüllt werden. Vor jedem Ge- nach einer Be- nach einer Be- nach einer Be- nach einer brauch triebszeit von 20 triebszeit von triebszeit von 100 Betriebszeit Stunden...
 • Seite 41: Garantieurkunde

  15. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funk- tionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 42: Circuit Diagram

  16. Schaltplan . circuit diagram . plan électrique...
 • Seite 44: Declaration Of Conformity

  EU-direktiv izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za og standarder for følgende artikkel artikel декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Inverter Generator PGI 1200 A1 (Parkside) 2009/105/EC 89/686/EC_96/58/EC 2006/95/EC 2006/42/EC Annex IV...
 • Seite 47 Len pre štáty EÚ Nur für EU-Länder Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými elektrickými a Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 48 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 11 / 2015 · Ident.-No.: 270526_3906217977 IAN 270526...