Herunterladen Diese Seite drucken

Behringer DX2000USB Schnellstartanleitung

Pro mixer
Vorschau ausblenden

Werbung

PRO MIXER
DX2000USB
behringer.com
Guia Rápido / Instruções
de Segurança
Краткое руководство
пользователя /
Инструкции по технике
безопасности
Schnellstartanleitung /
Sicherheitsvorschriften
Instrukcja szybkiego
uruchamiania /
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Guida rapida / Istruzioni
di sicurezza
Korte Starthandleiding /
Veiligheidsinstructies
Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης / Οδηγίες
Ασφαλείας
Kort start orientering /
säkerhetsinstrukstion
Hurtigvejledning /
Sikkerhedsinstruktioner
Pikaopas / turvaohjeet
IMPORTANTE: Leia este documento
antes de utilizar o produto. Deseja mais
informação acerca deste produto?
Consulte o verso deste folheto.
ВНИМАНИЕ: Прочитайте этот
документ перед использованием
устройства. Дополнительную
информацию об устройстве вы
найдете на обратной стороне
этого буклета.
WICHTIG: Lesen sie dieses Dokument,
bevor Sie das Produkt verwenden.
Weitere Informationen zu diesem
Produkt finden Sie auf der Rückseite
dieser Broschüre.
WAŻNE: Przeczytaj niniejszy dokument
przez przystąpieniem do użytkowania.
Szczegółowe informacje dotyczące tego
produktu, patrz na odwrocie broszury.
IMPORTANTE: Prima di utilizzare
il prodotto, leggere il presente
documento. Desiderate ricevere
maggiori informazioni su questo
prodotto? Vi rimandiamo al retro del
presente libretto.
BELANGRIJK: lees dit document goed
door voordat u het product in gebruik
neemt. Wilt u meer informatie over dit
product? Kijk dan op de achterpagina
van dit boekje.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε αυτό το έντυπο
πριν από τη χρήση του προϊόντος.
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες για
αυτό το προϊόν; Ανατρέξτε την πίσω
πλευρά του φυλλαδίου.
VIKTIGT: Läs det här informationen
innan produkten används. Önskas mer
information om produkten? Se baksidan
på den här broschyren.
VIGTIGT! Læs dette dokument, før
produktet tages i brug. Vil du have flere
oplysninger om produktet? Se bagsiden
af denne folder.
TÄRKEÄÄ: Lue tämä asiakirja ennen
tuotteen käyttöä. Haluatko lisätietoja
tuotteesta? Katso vihon takasivu.
PT
RU
DE
PL
IT
NL
GR
SE
DK
FI

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Behringer DX2000USB

  Inhaltszusammenfassung für Behringer DX2000USB

 • Seite 1 PRO MIXER Guia Rápido / Instruções IMPORTANTE: Leia este documento antes de utilizar o produto. Deseja mais de Segurança informação acerca deste produto? DX2000USB Consulte o verso deste folheto. Краткое руководство ВНИМАНИЕ: Прочитайте этот документ перед использованием пользователя / устройства. Дополнительную...
 • Seite 2 PRO MIXER DX2000USB • pg 2 PRO MIXER DX2000USB • pg 3 Important Safety Do not defeat the safety purpose of the polarized Instrucciones de Не устанавливайте устройство вблизи быть передано на авторизованный сборочный Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 • Seite 3 PRO MIXER DX2000USB • pg 4 PRO MIXER DX2000USB • pg 5 Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać Per l’assistenza tecnica rivolgersi a personale Uwaga Attenzione Attentie Korrekte Entsorgung jedynie wykwalifi kowanym pracownikom serwisu. qualifi cato. L’assistenza tecnica è necessaria nel caso Prace serwisowe mogą...
 • Seite 4 PRO MIXER DX2000USB • pg 6 PRO MIXER DX2000USB • pg 7 Läs dessa anvisningar. Σημαντικ οδηγ ασφαλε Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används Gebruik het apparaat Σωστή διάθεση του...
 • Seite 5 (2002/96/EY) ja paikallisen det forældede stik. Leveä kieli tai kol-mas terä on tarkoitettu oman dealerów. Dystrybutorzy i dealerzy nie są agentami fi rmy BEHRINGER i nie są och försäljare är inte ombud för BEHRINGER och har absolut ingen lain mukaan saa hävittää...
 • Seite 6: Garantia Limitada

  авторизированного дилера в стране, где куплен товар. Номер разрешения на возврат (RMA). defeito não está excluído sob o § 4, a BEHRINGER, em sua qualquer forma. Se o produto precisar ser modifi cado feitas através de leilões online estão sob os cuidados do случай, пожар, наводнение...
 • Seite 7: Eingeschränkte Garantie

  (Unglück, Brand, Überschwemmung usw.) oder na stronie internetowej: behringer. com pod hasłem wyraźnie wyłączone z zakresu niniejszej gwarancji, w * BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited of Rue de Pequim Die hier erwähnten eingeschränkten [ 2 ] müssen ergänzt werden von einer Beschreibung des andere nicht auf die Firma BEHRINGER zurückführbare...
 • Seite 8: Garanzia Limitata

  Jeśli kupujący nie złoży pisemnego zamówienia naprawy w Questa garanzia limitata non copre i danni/difetti [ 6 ] * BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited of Rue de Pequim Authorization) ed esclusiva garanzia stipulata tra l’acquirente e BEHRINGER het herstelde of vervangende product vrij van terminie 6 tygodni po zgłoszeniu wady, BEHRINGER zwróci...
 • Seite 9 ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ § 8 Andere garantierechten en * BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited of Rue de Pequim υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά που θα προκύψει από μια te gebruiken overeenkomstig de aanwijzingen ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ...
 • Seite 10: Begränsad Garanti

  BEHRINGER distributøren i dit land. Denne liste inte av denna begränsade garanti: mindre de udgør konfl ikt af obligatoriske lokale love. något sätt. fi nder du under ”Support” på adressen behringer. com. Er dit • skade som følge at miljø eller naturforhold (ulykke, •...
 • Seite 11: Rajoitettu Takuu

  Kun tuotteen takuunalaisuus on vahvistettu mitätöivät tämän rajoitetun takuun. alkuperäisellä myyntikuitilla, BEHRINGER antaa materiaalin * BEHRINGER Macao Commercial Off shore Limited, Rue de Pequim Mikäli BEHRINGER:in suorittamassa tuotteen [ 8 ] palautusvaltuutusnumeron (”RMA”). No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, mukaan lukien kaikki tarkastuksessa käy ilmi, että...
 • Seite 12 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 22 PRO MIXER • pg 23 PRO MIXER DX2000USB Hook-Up Passo 1: Conexões Instalação básica do sistema PA clube Шаг 1: Простое подключение к Подключение клубной системе сценического звукового оборудования Einfache Einrichtung mit Schritt 1: Club-PA-system Proste podłączenie do...
 • Seite 13 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 24 PRO MIXER • pg 25 PRO MIXER DX2000USB Controls EQ ON envolve os três botões de equalização. Passo 2: Controlos GAIN ajusta o nìvel da entrada de sinal da fonte de áudio. Кнопка EQ ON активирует 3-полосный эквалайзер.
 • Seite 14 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 26 PRO MIXER • pg 27 PRO MIXER DX2000USB Controls TALKOVER este botão ativa a função talkover, o que Passo 2: Controlos automaticamente diminui o volume da música quando o microfone está sendo utilizado, permitindo que as vozes sejam ouvidas claramente sobre a música.
 • Seite 15 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 28 PRO MIXER • pg 29 PRO MIXER DX2000USB Controls Passo 2: Controlos DAMPING ajusta a redução que ocorre no volume da música quando TIME ajusta a rapidez com que o volume da música é restabelecido SENSITIVITY ajusta o volume em que sinal do microfone deve estar a função talkover está...
 • Seite 16 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 30 PRO MIXER • pg 31 PRO MIXER DX2000USB Controls Passo 2: Controlos ZONE LEVEL ajusta a saída do ZONE OUTPUTS no painel traseiro, o que possui um segundo mix principal para ser utilizado em outro ambiente.
 • Seite 17 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 32 PRO MIXER • pg 33 PRO MIXER DX2000USB Controls Passo 2: Controlos CROSSOVER FREQUENCY ajusta a freqüência do filtro de passagem LIGHT LEVEL ajusta a sensitividade da função som-para-luz quando inferior de 30 Hz a 200 Hz para ser usado com subwoofer.
 • Seite 18 DX2000USB PRO MIXER DX2000USB • pg 34 PRO MIXER • pg 35 PRO MIXER DX2000USB Getting sta rted Passo 3: Primeiros Faça todas as conexões de energia, áudio, USB e Ενεργοποιήστε τις πηγές ήχου σας και ξεκινήστε την Alzare la manopola GAIN per ogni canale che riceve un Druk op de ASSIGN knop bij elk kanaal om deze toe te wijzen Ajuste o nível relativo das fontes de áudio...
 • Seite 19: Технические Характеристики

  PRO MIXER DX2000USB • pg 36 PRO MIXER DX2000USB • pg 37 Especificações Технические характеристики Entrada dos Canais Mono Входные моноканалы Mic entrada Eletronicamente balanceada, configurações de entrada Микрофонный вход Электронно-балансный, дискретный входной сигнал Ganho de +10 a +60 dB Коэффициент...
 • Seite 20: Technische Daten

  PRO MIXER DX2000USB • pg 38 PRO MIXER DX2000USB • pg 39 Technische Daten Specyfikacja Mono-Eingangskanäle Kanały z wejściami mono Mic input Elektronisch symmetrisch, diskrete Eingangskonfiguration Wejścia mikrofonowe Elektronicznie symetryzowane, z cyfrową konfiguracją wejścia Verstärkung +10 bis +60 dB Wzmocnienie...
 • Seite 21 PRO MIXER DX2000USB • pg 40 PRO MIXER DX2000USB • pg 41 Specifiche Specificaties Canali Ingresso Mono Mono Ingangskanalen Ingresso Mic Bilanciato elettronicamente, configurazione ingresso discreta Mic ingang Elektronische gebalanceerd, discrete ingangsconfiguratie Gain +10 to +60 dB Versterk +10 naar +60 dB...
 • Seite 22 PRO MIXER DX2000USB • pg 42 PRO MIXER DX2000USB • pg 43 Προδιαγραφές Specifikationer Κανάλια Μονοφωνικής Εισόδου Mono input kanaler Είσοδος Μικροφώνου Ηλεκτρονικά εξισορροπημένη, ξεχωριστή ρύθμιση εισόδου Mic input Elektroniskt balanserad, diskret inputkonfiguration Αύξηση +10 έως +60 dB Gain +10 till +60 dB Ανταπόκριση...
 • Seite 23 PRO MIXER DX2000USB • pg 44 PRO MIXER DX2000USB • pg 45 Specifikationer Tekniset tied Mono-indgangskanaler Monotulokanavat Mikrofonindgang Elektronisk symmetrisk mikrofonindgang, diskret indgangskontrol Mic-tulo Elektronisesti symmetrinen, erillinen tulokytkentä Gain +10 til +60 dB Vahvistus +10 - +60 dB Frekvensrespons 10 Hz til 80 kHz, +/-3 dB...
 • Seite 24 Nel caso in cui il Βλάβη. Αν ο αντιπρόσωπος σας BEHRINGER sitet behringer. com. I fald dit land ikke er på denne liste, Informationen BEHRINGER para o seu país listado abaixo de “Suporte”em Vertrieb Ihres Landes kontaktieren, der auf behringer. com negoziante BEHRINGER si trovasse in una località...
 • Seite 25 Instrukcje obsługi w formacie PDF. Vuoi avere maggiori informazioni riguardanti questo prodotto? Per gli utenti più esperti, il sito behringer. com mette a disposizione i Manuali d’Uso estesi in formato PDF. Wenst u meer informatie over dit product?