Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 64 05 52 Bedienungsanleitung Seite 8

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Programmeren van een radiozender
a) Programmeren via de jaloezieactor
• Houd de toets „
(UP)" (C) langer dan 2 seconden ingedrukt, tot de controle-LED (A) knippert.
• Houd binnen 15 seconden de „Aan"-toets van een schakelkanaal van een radiografi sche wandzender of
een radiografi sche afstandsbediening (bijv. met het opschrift „ON" of „I") ten minste 3 seconden ingedrukt,
tot de controle-LED (A) continu brandt.
De rolluikmotor gaat nu kort in beide richtingen en stopt dan weer. Dit geeft aan dat de programmering juist
was.
• De programmeermodus wordt automatisch verlaten. Mochten meer radiografi sche wandzenders of radio-
grafi sche afstandsbedieningen moeten worden geprogrammeerd (max. 10 mogelijk), ga dan weer zoals
boven beschreven te werk.
U kunt ook meerdere schakelkanalen van dezelfde draadloze zender aanmelden. Met een
radiografi sche afstandsbediening met 4 kanalen zou bijvoorbeeld met kanaal 1 het rolluik in
de keuken kunnen worden bediend, met kanaal 2 het rolluik in de woonkamer en met kanaal 3
beide rolluiken tegelijkertijd.
b) Programmeren via een reeds geprogrammeerde radiozender
• Houd ten minste 3 seconden beide toetsen van een reeds geprogrammeerd schakelkanaal van een radio-
zender tegelijkertijd ingedrukt.
Gebruik altijd beide toetsen van hetzelfde schakelkanaal!
• De controle-LED (A) knippert.
• Houd binnen 15 seconden de „Aan"-toets van het schakelkanaal van een radiografi sche wandzender of
een radiografi sche afstandsbediening (bijv. met het opschrift „ON" of „I") ten minste 3 seconden ingedrukt,
tot de controle-LED (A) continu brandt.
De rolluikmotor gaat nu kort in beide richtingen en stopt dan weer. Dit geeft aan dat de programmering juist
was.
• De programmeermodus wordt automatisch verlaten. Mochten meer radiografi sche wandzenders of radio-
grafi sche afstandsbedieningen moeten worden geprogrammeerd (max. 10 mogelijk), ga dan weer zoals
boven beschreven te werk.
U kunt ook meerdere schakelkanalen van dezelfde draadloze zender aanmelden. Met een
radiografi sche afstandsbediening met 4 kanalen zou bijvoorbeeld met kanaal 1 het rolluik in
de keuken kunnen worden bediend, met kanaal 2 het rolluik in de woonkamer en met kanaal 3
beide rolluiken tegelijkertijd.
Verwijderen van een afzonderlijk(e) schakelkanaal/radiozender
Mocht de jaloezieactor niet meer op een schakelkanaal/radiozender reageren (bijv. wanneer u het schakel-
kanaal voor een andere radiografi sche ontvanger van het RSL-systeem wilt gebruiken), dan kan deze uit de
jaloezieactor worden verwijderd.
a) Verwijderfunctie via jaloezieactor
• Houd de toets „
(UP)" (C) langer dan 2 seconden ingedrukt, tot de controle-LED (A) knippert.
• Houd de „Aan"- of „Uit"-toets van een reeds geprogrammeerd schakelkanaal van een radiografi sche
wandzender of een radiografi sche afstandsbediening, die u wilt verwijderen, ingedrukt tot de controle-LED
(A) uitgaat.
De rolluikmotor gaat nu kort in beide richtingen en stopt dan weer. Dit geeft aan dat de verwijderprocedure
juist was.
b) Verwijderfunctie via radiozender
• Houd ten minste 3 seconden beide toetsen van een reeds geprogrammeerd schakelkanaal van een radio-
zender, die u wilt verwijderen, tegelijkertijd ingedrukt.
Gebruik altijd beide toetsen van hetzelfde schakelkanaal!
• De controle-LED (A) knippert.
• Houd de „Aan"- of „Uit"-toets van een reeds geprogrammeerd schakelkanaal van een radiografi sche
wandzender of een radiografi sche afstandsbediening, die u wilt verwijderen, ingedrukt tot de controle-LED
(A) uitgaat.
De rolluikmotor gaat nu kort in beide richtingen en stopt dan weer. Dit geeft aan dat de verwijderprocedure
juist was.
Alle geprogrammeerde schakelkanalen/radiozenders verwijderen
• Houd de toets „
(UP)" (C) langer dan 2 seconden ingedrukt, tot de controle-LED (A) knippert. Laat de
toets daarna weer los.
• Houd de toets „
(UP)" (C) langer dan 2 seconden ingedrukt, tot de controle-LED (A) uitgaat.
De rolluikmotor gaat nu kort in beide richtingen en stopt dan weer. Dit geeft aan dat de verwijderprocedure
juist was.
Draairichting omkeren
• Houd beide toetsen „
(UP)" (C) en „
beide richtingen gaat en dan stopt.
• Druk nu op een geprogrammeerd(e) schakelkanaal/radiozender op de „Aan"- of „Uit"-toets.
• De draairichting is nu omgekeerd.
(DOWN)" (D) net zolang ingedrukt, tot de rolluikmotor kort in
Rolluik omhoog/omlaag
Rolluik omhoog:
Toets „
schakelkanaal van een radiozender kort indrukken.
Rolluik omlaag:
Toets „
meerde schakelkanaal van een radiozender kort indrukken.
Rolluik stoppen:
Steeds de tegenovergestelde toets van de huidige verplaatsrichting van
het rolluik indrukken
De maximale motorlooptijd bedraagt 90 seconden, daarna schakelt de rolluiktoets automatisch
uit.
De jaloezieactor beschikt niet over een herkenning van de eindstand van het rolluik. Deze moet
zich in de motor of in een passende besturing bevinden.
De draairichting kan verwisseld zijn, zie hoofdstuk „Draairichting omkeren".
Onderhoud
Het product is voor u onderhoudsvrij. U mag het nooit openen of demonteren (met uitzondering voor de in
deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden voor de montage). Het product mag alleen door een
vakman gerepareerd en onderhouden worden.
Schoonmaken
Maak het product uitsluitend schoon met een droge, zachte en schone doek. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, hierdoor kan het product verkleuren.
Informatie over de reikwijdte
De reikwijdte is maximaal 70 m, afhankelijk van de gebruikte zender van het RSL-systeem.
Dit opgegeven bereik betreft het zgn. bereik in het vrije veld (bereik bij direct visueel contact
tussen zender en ontvanger zonder storende invloeden).
In de praktijk zijn er evenwel muren of plafonds e.d. tussen de zender en ontvanger waardoor
het bereik overeenkomstig kleiner is.
Door de verschillende mogelijke invloeden op de afstandsbediening kan helaas geen bepaald
bereik worden gegarandeerd. Een gebruik in eengezinswoningen is normaal gezien zonder pro-
blemen mogelijk.
De reikwijdte kan deels aanzienlijk worden verminderd door:
• Muren, plafonds uit staalbeton
• Gecoate/gemetalliseerde isolatieruiten
• Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen (bijv. radiatoren)
• Nabijheid van het menselijk lichaam
• Breedbandstoringen, bijvoorbeeld in woongebieden (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze
hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoons, enz.)
• Nabijheid van elektrische motoren, transformatoren, voedingen, computers
• Nabijheid van slecht afgeschermde of open gebruikte computers of andere elektrische apparaten
Verklaring van Conformiteit (DOC)
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in over-
eenstemming is met de algemene eisen en andere relevante voorschriften van Richtlijn 1999/5/EG.
De bij dit product behorende verklaring van conformiteit kunt u vinden op www.conrad.com.
Verwijdering
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur in overeenstemming met de geldende
wettelijke bepalingen.
Technische gegevens
Bedrijfsspanning ..........................230 V/AC, 50 Hz
Aansluit-/motorvermogen ............tot max. 500 W/VA
Ontvangstfrequentie ....................433 MHz
Reikwijdte ....................................max. 70 m (zie hoofdstuk „Reikwijdte")
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2012 by Conrad Electronic SE.
(UP)" (C) of de toets „ON" resp. „I" van het geprogrammeerde
(DOWN)" (D) of de toets „OFF" resp. „O" van het geprogram-
V1_0512_01/AB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis