Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Veiligheidsaanwijzingen - Conrad 64 05 52 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Jaloezieactor RSL
Bestelnr. 64 05 52
Beoogd gebruik
Met het product kan een rolluikmotor met toetsen en draadloos worden bestuurd.
Als zender kan elke radiozender van het RSL radiografi sche schakelsysteem worden gebruikt.
De jaloezieactor is uitsluitend geschikt voor de werking op de netspanning (230 V/AC, 50 Hz). Raadpleeg
voor het aansluitvermogen het hoofdstuk „Technische gegevens".
Elke andere toepassing dan hierboven beschreven, kan leiden tot beschadiging van dit product. Voorts
bestaat hierbij kans op bijvoorbeeld kortsluiting, brand of een elektrische schok. Wijzig niets aan dit product
en bouw het niet om!
Volg te allen tijde de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing op. Lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door, berg ze goed op.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Jaloezieactor (incl. frontframe)
• Gebruiksaanwijzing
Verklaring van pictogrammen
Dit pictogram geeft aan wanneer er gevaar bestaat voor uw gezondheid, bijv. door een elektri-
sche schok.
Het pictogram met het uitroepteken wijst op bijzondere gevaren bij de hantering, het gebruik en
de bediening.
Het „hand"-pictogram staat voor speciale tips en bedieningsaanwijzingen.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, ver-
oorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!
In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie!
Let op!
Uitsluitend een erkende vakman (bijv. elektricien), die vertrouwd is met de desbetreffende
voorschriften (bijv. KEMA), mag het product installeren!
Door ondeskundig werken onder netspanning brengt u niet alleen uw eigen veiligheid,
maar ook die van anderen in gevaar!
Als u niet over de nodige vakkennis beschikt om zelf te monteren, laat dit dan aan een
vakman over.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het apparaat niet toegestaan. Haal het product nooit uit elkaar!
• Dit product is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen! Kans op een levensge-
vaarlijke elektrische schok!
• Gebruik dit product niet in ziekenhuizen of medische instellingen. Hoewel de zender van
het RSL-systeem slechts relatief zwakke radiosignalen uitzendt, kan dit functiestoringen bij
levensbehoudende systemen veroorzaken. Hetzelfde geldt mogelijk op andere vlakken.
• Het product mag uitsluitend met netspanning gebruikt worden (zie hoofdstuk „Aansluiten en
Monteren" en hoofdstuk „Technische Gegevens" ). Probeer het product nooit onder een an-
dere spanning te gebruiken, hierdoor kan het onherstelbaar beschadigd raken.
• De montage mag uitsluitend plaatsvinden als het netsnoer al-polig van de netspanning
gescheiden is. Anders bestaat er levensgevaar door een elektrische schok!
• Monteer en gebruik het product uitsluitend in droge binnenruimtes, het mag niet vochtig of nat
worden! Raak het product ook nooit met natte of vochtige handen aan! Er bestaat levensge-
vaar door een elektrische schok!
• Gebruik het product uitsluitend permanent gemonteerd. Installeer het product bijv. in een
geschikt inbouw of uitbouwdoosje.
• Gebruik het product niet in ruimtes of onder ongunstige omstandigheden waarbij brandbare
gassen, dampen of stoffen aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn! Explosiegevaar!
• Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, sterke trillingen of zware mechanische
belastingen.
• Stel - als aannemelijk is dat ongevaarlijk gebruik niet langer mogelijk is - het product buiten
bedrijf en borg het tegen onbedoeld gebruik. Raak noch de jaloezieactor, noch een daarop
aangesloten apparaat aan.
Ontkoppel de jaloezieactor van de netspanning, terwijl u de bijbehorende zekeringen uitscha-
kelt resp. de zekering eruit draait. Schakel bovendien de bijhorende aardlekschakelaar uit,
zodat het stopcontact al-polig van de netspanning is losgekoppeld. Laat een vakman vervol-
gens het product inspecteren.
www.conrad.com
Versie 05/12
Voorbereidingen op het monteren
• Er mag slechts één motor op de jaloezieactor worden aangesloten.
• De jaloezieactor beschikt niet over een herkenning van de eindstand van het rolluik. Sluit slechts één
motor aan, die over een eigen afschakeling beschikt bij het bereiken van de bovenste en onderste eind-
standen.
• De jaloezieactor mag uitsluitend in een geschikte inbouw- resp. opbouwdoos worden gemonteerd en
gebruikt. Gebruik de jaloezieactor uitsluitend op een vaste plaats gemonteerd.
• De installatie van de jaloezieactor mag uitsluitend worden uitgevoerd als de betreffende stroomgroep
spanningsvrij is. Schakel daarvoor het elektrische netsnoer stroomloos, terwijl u de bijbehorende zeke-
ringen uitschakelt resp. de zekering eruit draait. Borg dat deze niet door onbevoegden weer kan worden
ingeschakeld, bijv. door middel van een waarschuwend opschrift.
Schakel bovendien de bijhorende aardlekschakelaar uit, zodat het netsnoer al-polig is losgekoppeld.
• Controleer met een geschikt meetinstrument of het netsnoer spanningsvrij is.
Aansluiten en monteren
A
B
A Controle-LED (verstopt achter de toets)
B Frame
C Toets „
D Toets „
E Schroefklemmen
• Haal eerst de beide driehoekige toetsen (C en D) eraf. Deze zijn er slechts opgeclipt. Gebruik hiervoor
echter geen geweld.
• Onder een van de toetsen ligt de controle-LED (A).
• Verwijder vervolgens het frame (B). Deze is er op de rand op vier plekken ingeclipt. Voor het verwijderen
ervan kan bijvoorbeeld een platte schroevendraaier worden gebruikt. Gebruik ook hierbij geen geweld.
• Voer de elektrische aansluiting door via de vier schroefklemmen (E), zie bovenstaande afbeelding.
• Maak de jaloezieactor met behulp van de beide bevestigingsklemmen of met schroeven vast in de inbouw-
doos.
• Plaats het afdekframe (B) op de jaloezieactor, zodat de vier clips aan de zijkanten vastklikken.
• Uiteindelijk moeten de beide toetsen (C en D) er weer opgeplaatst worden, zodat deze vastklikken.
• Men mag er vanuit gaan, dat veilig gebruik niet meer mogelijk is, als:
- het product zichtbare beschadigingen vertoont
- het product niet of niet langer correct werkt (fl ikkerend licht, vrijkomende rook respectie-
velijk brandlucht, hoorbare knisperingen, verkleuringen van het product of aangrenzende
vlakken)
- het product onder ongunstige omstandigheden langere tijd opgeslagen is geworden
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig was
• Laat verpakkingsmateriaal niet rondslingeren, dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed zijn.
• In commerciële inrichtingen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen van de
brancheverenigingen voor elektrotechnische installaties en bedrijfsmiddelen te worden nage-
leefd!
• Raadpleeg onze technische klantenservice of andere vakmensen als u nog vragen hebt die
niet in deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord.
Neem het paragraaf „Veiligheidsaanwijzingen" in acht!
Neem het hoofdstuk „Voorbereidingen voor de Montage" in acht!
C
D
(UP)"
(DOWN)"
Deze moet bij de montage boven liggen, omdat de onderstaande beschrijving van de program-
mering betrekking heeft op de betreffende toetspositie „
Mochten de aansluitleidingen van de richtingsturing van de motor verwisseld worden, dan kan
de draairichting later via de programmering worden gewijzigd.
Onze tip:
Om de controle-LED (A) bij ongunstige lichtverhoudingen beter zichtbaar te maken, moeten de
toetsen (C en D) er pas na voltooiing van de programmering worden opgeplaatst.
E
L
M
N
(UP)" en „
(DOWN)".

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis