Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 64 05 52 Bedienungsanleitung Seite 12

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

12 Kanalen RSL
Bestelnr. 52 69 25
Bedoeld gebruik
Het product dient ervoor om optioneel verkrijgbare draadloze stopcontacten aan en uit te zetten. Het product
werkt met dimbare draadloze stopcontacten.
Het product mag uitsluitend in gesloten ruimten worden gebruikt, dus niet in de open lucht. Contact met
vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.
toegestaan. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het
product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als
gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig
door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter
beschikking worden gesteld.
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
a) Personen / Product
Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
Zet het product niet onder mechanische druk.
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
-
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
hoogte kan het product beschadigen.
die met het product zijn verbonden.
b) Batterijen / accu's
Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij / accu.
De batterij / accu dient uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere
c) Diversen
van het apparaat.
in een daartoe bevoegde winkel.
Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
Batterij plaatsen/verwisselen
1.
2.
3. Sluit het batterijvak weer.
Bedieningselementen
Versie 08/13
Uitleg toetsen
Met de keuzeschakelaar voor de schakelgroepen (3) kan één van vier schakelgroepen gekozen worden.
De bedieningstoetsen (2) zijn in twee kolommen ingedeeld. Linker kolom = ON (aan) / rechter kolom =
OFF (uit).
Met de drie bovenste toetsen van de linkerkolom kunnen kanalen 1 tot en met 3 apart geactiveerd worden.
Met de drie bovenste toetsen van de rechterkolom kunnen kanalen 1 tot en met 3 apart gedeactiveerd
worden.
Met de onderste toets ALL ON van de linkerkolom kunnen kanalen 1 tot en met 3 tegelijk geactiveerd
worden.
Met de onderste toets ALL OFF van de rechterkolom kunnen kanalen 1 tot en met 3 tegelijk gedeactiveerd
worden.
Ieder keer als er op een toets gedrukt wordt, licht het controlelampje (1) even op.
Ingebruikname
aansturen.
Onderhoud en reiniging
Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere
chemische oplossingen omdat dit schade toe kan brengen aan de behuizing en zelfs
afbreuk kan doen aan de werking van het apparaat.
Dompel het product niet onder in water.
Schoonmaken met een droog, zacht en schoon doekje is voldoende. Druk niet te hard op de behuizing
omdat hierdoor krassen kunnen ontstaan.
Verwijdering
a) Product
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
b) Batterijen / Accu's
zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.
Verklaring van Conformiteit (DOC)
Hierbij verklaren wij, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dat dit product in
Technische gegevens
Compatibel met bestelnr. .............
.....................................................
.....................................................
.................................CR2032
Aantal kanalen .............................12
Frequentie ...................................433,92 MHz
Bereik ..........................................30 m (in vrije veld)
........................................30 g
1
1 Controlelampje
2
2 Bedieningstoetsen
3
3 Keuzeschakelaar voor de schakelgroepen
4 Deksel batterijvak
4
.............
................
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2013 bei Conrad Electronic SE.
V1_0813_02-ETS-Mkde

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis