Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Aanwijzingen Betreffende De Veiligheid - Conrad 12 44 94 Bedienungsanleitung

Rpm adapter
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

1. Introduktie, voorstelling
Met de RPM-adapter is het mogelijk het toerental van 2- of 4-
cylindermotoren te meten en op de Graphical-Display-meter
GDM-705 direkt in toeren per minuut (=RPM) te tonen. De RPM-
adapter wordt op een ontstekingskabel bevestigd die van de ver-
deler naar een bougie loopt, het ontstekingssignaal/de ont-
stekingsspanning bij lopende motor induktief aan de adapter
gekoppeld en omgevormd tot een lage meetspanning. Via de vast
aangesloten meetsnoeren wordt de adapter met de GDM-705
verbonden. Voor metingen aan een auto, in het bijzonder met
lopende motor, dient u zich te houden aan de onderstaande
bepalingen betreffende de veiligheid.

2. Aanwijzingen betreffende de veiligheid

• De RPM-Adapter is EMV-getest en voldoet aan de richtlijn
89/336/EWG.
• De RPM-Adapter heeft de fabriek in veiligheidstechnisch per-
fekte staat verlaten. Om dit zo te houden en zeker te zijn van
een werking zonder gevaar, moet de gebruiker zich houden
aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en de waar-
schuwingen die in deze gebruiksaanwijzing staan.
• Meetapparatuur en accessoires daarvoor horen niet thuis in
kinderhanden!
• In commerciële instellingen dient u zich te houden aan de
ARBO-wetgeving.
• Op scholen, in opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf-
werkplaatsen dient het gebruik van de meetapparatuur te
gebeuren onder toezicht van geschoold personeel.
• Bij het openen van deksels of het verwijderen van onderdelen,
behalve als dat met de hand mogelijk is, kunnen spanning-
18
voerende delen blootgelegd worden. Voor een afregeling,
onderhoud, inbouwen of vervangen van onderdelen of modu-
les moet het apparaat van alle spanningsbronnen gescheiden
zijn, als het openen van het apparaat noodzakelijk is. Als
daarna een afregeling, onderhoud of reparatie aan het geo-
pende apparaat onder spanning noodzakelijk is, mag dit
alleen door een vakman gebeuren, die met de daaraan ver-
bonden gevaren, resp. de betreffende voorschriften vertrou-
wd is (VDE-01011, VDE-0701, VDE-0683).
• Neem de adapter pas weer in gebruik, als de behuizing veilig
gesloten en vastgeschroefd is.
• Werk met de meter niet in ruimtes of bij slechte omgevings-
omstandigheden, waarbij brandbare gassen, dampen of stof
aanwezig (kunnen) zijn. Vermijd voor uw eigen veiligheid bes-
list het vochtig of nat worden van de adapter resp. van de
meetsnoeren.
• Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar
niet meer mogelijk is, moet het apparaat buiten werking
gesteld worden en beschermd worden tegen het per ongeluk
in werking stellen. U kunt er van uitgaan dat gebruik zonder
gevaar niet meer mogelijk is, als
- het apparaat zichtbaar beschadigd is
- het apparaat niet meer werkt
- het apparaat langere tijd onder ongunstige omstandigheden
opgeslagen is of
- na transport onder moeilijke omstandigheden.
• Bij het werken aan een auto dient u bovendien de volgende
veiligheidsregels in acht te nemen:
- Draag steeds bij het werken onder de motorkap een veilig-
heidsbril, om uw ogen te beschermen tegen accuzuur, benzine,
stof, opwaaiende vuildeeltjes en losgeraakte rondvliegende
machine-onderdelen.
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis