Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PASS 3.6 B2 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PASS 3.6 B2
CORDLESS SCREWDRIVER
Translation of original operation manual
AKKU-STABSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 96266
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PASS 3.6 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PASS 3.6 B2

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PASS 3.6 B2 CORDLESS SCREWDRIVER ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Translation of original operation manual Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-STABSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 96266...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............7 Declaration of conformity / Manufacturer ......8 PASS 3.6 B2...
 • Seite 5: Introduction

  Package contents measuring procedure specifi ed in EN 60745 and can be used to make equipment comparisons. 1 cordless screwdriver PASS 3.6 B2 The specifi ed vibration emission value can also 1 charger PASS 3.6 B2-2 be used to make an initial exposure estimate. The...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not overreach. Keep proper footing and and refrigerators. There is an increased risk balance at all times. This enables better control of electric shock if your body is earthed or of the power tool in unexpected situations. grounded. PASS 3.6 B2...
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  Hold the power tool fi rmly. When tightening or the work to be performed. Use of the power loosening screws, a high reaction moment can tool for operations diff erent from those intended quickly occur. could result in a hazardous situation. PASS 3.6 B2...
 • Seite 8: Original Accessories/Additional Equipment

  Push the rotation direction switch to the left. any time without adversely aff ecting their ♦ Press the ON/OFF switch . You can now service life. Interruption of the charging screw in the screws. process will not damage the battery. PASS 3.6 B2...
 • Seite 9: Switch Led On / Off

  - the type and length of the screws being used. - the demands being put on the screw joint. When the set torque is reached, this is indicated by the actuation of the clutch. PASS 3.6 B2...
 • Seite 10: Warranty And Service

  Directive 2006/66/EC. (0,08 EUR/Min., (peak)) Take the battery pack and/or appliance to the (0,06 EUR/Min., (off peak)) existing collection facilities. E-Mail: kompernass@lidl.ie Please consult your local authorities regarding suitable IAN 96266 disposal of worn-out power tools/battery packs. PASS 3.6 B2...
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Type / appliance designation: Declaration of conformity / Cordless screwdriver PASS 3.6 B2 Manufacturer We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documents Year of manufacture: 10 - 2013 offi cer: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 Serial number: IAN 96266 BOCHUM, GERMANY, hereby declare that this...
 • Seite 12 Απόρριψη ............16 Δήλωση συμμόρφωσης / Κατασκευαστής ......16 PASS 3.6 B2...
 • Seite 13: Εισαγωγή

  Υποδοχή φόρτισης συσκευής κατευθύνσεων) υπολογισμένες κατά EN 60745: Φορτιστής Βίδες: Τιμή εκπομπής κραδασμών Παραδοτέος εξοπλισμός ah = 0,393 m/s 1 Κατσαβίδι μπαταρίας PASS 3.6 B2 Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s 1 Φορτιστής PASS 3.6 B2-2 1 Βαλιτσάκι μεταφοράς PASS 3.6 B2...
 • Seite 14: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  ασφαλείας όρος "Ηλεκτρικό εργαλείο" αναφέρεται ή κινούμενα τμήματα της συσκευής. σε ηλεκτρικά εργαλεία (με καλώδιο) που λειτουρ- Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν γούν με ρεύμα και σε ηλεκτρικά εργαλεία (χωρίς τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. καλώδιο) που λειτουργούν μέσω συσσωρευτή. PASS 3.6 B2...
 • Seite 15: Ασφάλεια Ατόμων

  εργαλείο. Ένα εργαλείο ή κλειδί, το οποίο της ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες. βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα της συ- Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν σκευής, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα. PASS 3.6 B2...
 • Seite 16: Χρήση Και Χειρισμός Του Εργαλείου Με Μπαταρία

  άτομα ή εάν έχουν λάβει υποδείξεις για το πώς κή βοήθεια. Το εκρέον υγρό των μπαταριών χρησιμοποιείται η συσκευή. Τα παιδιά πρέπει μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς να επιτηρούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν ή εγκαύματα. παίζουν με τη συσκευή. PASS 3.6 B2...
 • Seite 17: Γνήσια Εξαρτήματα / Συμπληρωματικές Συσκευές

  από την υποδοχή ♦ Σπρώξτε το διακόπτη εναλλαγής κατεύθυνσης φόρτισης της συσκευής περιστροφής στη μεσαία θέση. Ο διακόπτης ON/OFF είναι μπλοκαρισμένος. Αντικατάσταση των μπιτ / των εξαρτημάτων του κατσαβιδιού Τοποθέτηση: ♦ Τραβήξτε πίσω την υποδοχή ασφάλισης και κρατήστε τη. PASS 3.6 B2...
 • Seite 18: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Λυχνίας Led

  λης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι φόρτιση. οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα Κόκκινο LED: νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω Η μπαταρία είναι άδεια, φορτίστε τη. αυτής της εγγύησης. PASS 3.6 B2...
 • Seite 19: Εισαγωγέας

  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU EN 60335-2-29: 2004 + A2 τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει EN 62233: 2008 να συλλέγονται χωριστά και να οδηγούνται σε μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση. EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2 PASS 3.6 B2...
 • Seite 20 Τύπος / Περιγραφή συσκευής: Κατσαβίδι μπαταρίας PASS 3.6 B2 Έτος κατασκευής: 10 - 2013 Αύξων αριθμός: IAN 96266 Bochum, 27/9/2013 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης. PASS 3.6 B2...
 • Seite 21 PASS 3.6 B2...
 • Seite 22 Konformitätserklärung / Hersteller ........26 PASS 3.6 B2...
 • Seite 23: Einleitung

  Unsicherheit K = 1,5 m/s Lieferumfang Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin- gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 1 Akku-Stabschrauber PASS 3.6 B2 genormten Messverfahren gemessen worden und 1 Ladegerät PASS 3.6 B2-1 kann für den Gerätevergleich verwendet werden.
 • Seite 24: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Staub oder die Dämpfe entzünden können. Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind c) Halten Sie Kinder und andere Personen wäh- oder unter dem Einfl uss von Drogen, Alkohol rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. oder Medikamenten stehen. Ein Moment der PASS 3.6 B2...
 • Seite 25: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro- Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im es mit anderen Akkus verwendet wird. PASS 3.6 B2...
 • Seite 26: Service

  Griff fl ächen, wenn Sie Arbeiten ausfüh- buchse des Gerätes. ren, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treff en kann. Der Kontakt der Der Akku ist geladen, wenn die Akku-Kapazitätsan- Schraube mit einer spannungsführenden Leitung zeige von rot auf grün wechselt. PASS 3.6 B2...
 • Seite 27: Bits / Schraubendrehereinsätze Auswechseln

  Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter nach links. ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter . Sie können jetzt die Schrauben eindrehen. Linkslauf: ♦ Schieben Sie den Drehrichtungsumschalter nach rechts. ♦ Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter . Sie können jetzt Schrauben herausdrehen. PASS 3.6 B2...
 • Seite 28: Akku-Kapazitätsanzeige

  Bitte bewahren Sie den Kassenbon BURGSTRASSE 21 als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle 44867 BOCHUM telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine GERMANY kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewähr- www.kompernass.com leistet werden. PASS 3.6 B2...
 • Seite 29: Entsorgung

  Elektrowerkzeuge getrennt EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2 gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Stabschrauber PASS 3.6 B2 Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll! Herstellungsjahr: 10 - 2013 Seriennummer: IAN 96266 Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß...
 • Seite 30 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 12 / 2013 Ident.-No.: PASS3.6B2-092013-3 IAN 96266...