Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PISG 80 A2 Originalbetriebsanleitung

Inverter-schweissgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INVERTER WELDER PISG 80 A2
PL
ZGRZEWARKA INWERTOROWA
Wskazówki dotyczące montażu, obsługi
i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
GB
INVERTER WELDER
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
IAN 286508
286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Cover_LB3.indd 3
LT
INVERTINIS SUVIRINIMO APARATAS
Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
DE
AT
CH
INVERTER-SCHWEISSGERÄT
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PL
LT
15.02.18 09:30

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PISG 80 A2

  Verwandte Anleitungen für Parkside PISG 80 A2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PISG 80 A2

 • Seite 1 INVERTER WELDER PISG 80 A2 ZGRZEWARKA INWERTOROWA INVERTINIS SUVIRINIMO APARATAS Wskazówki dotyczące montażu, obsługi Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai i bezpieczeństwa Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji INVERTER WELDER INVERTER-SCHWEISSGERÄT Operation and Safety Notes Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.
 • Seite 3 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Cover_LB3.indd 5 15.02.18 09:30...
 • Seite 4 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Cover_LB3.indd 6 15.02.18 09:30...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści Tabela użytych piktogramów ...................Strona Wprowadzenie .........................Strona Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................Strona Opis elementów ........................Strona Dane techniczne ........................Strona Zakres dostawy........................Strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..............Strona Źródła zagrożenia podczas spawania łukiem elektrycznym ..........Strona 10 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa stosowania maski spawalniczej ......Strona 13 Wąskie i wilgotne pomieszczenia ..................Strona 14 Odzież...
 • Seite 6: Tabela Użytych Piktogramów

  Tabela użytych piktogramów TABELA UŻYTYCH PIKTOGRAMÓW Istnieje zagrożenie Ostrożnie! poważnych, a nawet OSTRZEŻENIE Przeczytać instrukcję obsługi! śmiertelnych obrażeń. Ostrożnie! Niebezpieczeństwo porażenia Wejście sieciowe; prądem elektrycznym! Ilość faz oraz symbol prądu zmiennego i wartość pomiarowa częstotliwości 1~50Hz Ważna wskazówka! Opakowanie i urządzenie Nie utylizować...
 • Seite 7: Wprowadzenie

  Wprowadzenie ZGRZEWARKA INWERTOROWA • Opis elementów PISG 80 A2 Szelki nośne Lampka kontrolna przegrzania WPROWADZENIE Gałka obrotowa Zacisk masowy Gratulujemy. Zdecydo- Uchwyt elektrody wali się Państwo na zakup Łączona szczotka druciana produktu wysokiej jako- z młotkiem spawalniczym ści. Przed pierwszym uruchomieniem należy Maska spawalnicza zapoznać...
 • Seite 8: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  „ „ przewodów spawalniczych zapoznać się z urządzeniem, dostarczonych z urządzeniem jego prawidłowym użytkowa- (PISG 80 A2). niem oraz wskazówkami doty- W trakcie eksploatacji urzą- czącymi bezpieczeństwa. Na „ „ dzenie nie powinno stać bez- tabliczce znamionowej podane pośrednio przy ścianie, być...
 • Seite 9 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa z uchwytu dopiero po 15 minu- Urządzenia nie należy eksplo- „ „ tach wychładzania. atować i przechowywać w wil- Należy zwrócić uwagę na gotnym lub mokrym otoczeniu „ „ s t a n p r z e w o d u s p a w a l n i - lub podczas deszczu.
 • Seite 10: Źródła Zagrożenia Podczas Spawania Łukiem Elektrycznym

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Podczas spawania łukiem przestrzegać następujących „ „ elektrycznym emitowane są zasad w celu uniknięcia nara- opary szkodliwe dla zdrowia. żenia siebie lub innych na nie- Należy uważać, aby w miarę bezpieczeństwo oraz szkód dla możliwości ich nie wdychać. ludzi i urządzenia.
 • Seite 11 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Należy nosić mocne, izolo- nego lub pomocnicy muszą „ „ wane obuwie robocze. Obu- zostać poinstruowani odno- wie powinno izolować również śnie zagrożeń i zostać wypo- w przypadku wilgoci. Półbuty sażone w wymagane środki są nieodpowiednie, ponieważ ochrony.
 • Seite 12 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ciśnieniowe, szyny jezdne, Zagrożenie spowodowane sprzęgła przyczep itd. porażeniem prądem: UWAGA! Zacisk spawalniczy Porażenie prądem elek- „ „ należy zawsze podłączyć do trycznym przez elektrodę miejsca spawania tak blisko, spawalniczą może być śmier- jak to tylko możliwe, aby telne.
 • Seite 13: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Stosowania Maski Spawalniczej

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa palnych materiałów. Iskry spa- z Wskazówki dotyczące „ walnicze mogą powodować bezpieczeństwa stosowania maski spawalniczej pożar. Należy trzymać w pobliżu gaśnicę i obserwatora, który Zawsze przed rozpoczęciem może jej natychmiast użyć. Nie „ „ spawania należy upewnić się należy spawać...
 • Seite 14: Wąskie I Wilgotne Pomieszczenia

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Podczas spawania zawsze spawarki w biegu jałowym „ „ należy zakładać odzież nie może przekraczać 48 wol- ochronną. tów (wartość rzeczywista). Ze Maski spawalniczej nigdy względu na poziom napięcia „ „ należy stosować wyjściowego niniejsza zgrze- szybki ochronnej, ponieważ warka może być...
 • Seite 15: Ochrona Przeciw Promieniowaniu I Oparzeniom

  ... / Montaż maski spawalniczej / Uruchomienie zakładać odpowiednie far- MONTAŻ MASKI SPAWALNICZEJ tuchy. Jeżeli rodzaj pracy tego Zamontować uchwyt maski spawalniczej † „ wymaga, np. spawanie nad , jak przedstawiono na rys. C. głową, należy założyć kom- Zamontować szybkę ochronną do maski †...
 • Seite 16 Uruchomienie Uwaga: Podczas spawania elektrodami UWAGA! (MMA - manual metal arc welding - spawa- Urządzenie do spawania wyposażone jest nie elektrodami otulonymi), uchwyt elektrod w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Lampka oraz zacisk uziemiający zgodnie z wymo- kontrolna mruga, gdy uruchomiona zostanie gami dla drutu spawalniczego muszą...
 • Seite 17: Spawanie

  Spawanie / Konserwacja i czyszczenie SPAWANIE Należy wybrać pomiędzy metodą spawania do przodu i do tyłu. Poniżej przedstawiono wpływ kierunku ruchu na właściwości spoiny: Spawanie do przodu Spawanie do tyłu Wtop mniejszy większy Szerokość spoiny większa mniejsza Ścieg płaski wysoki Błąd spoiny większa mniejsza...
 • Seite 18: Wskazówki Dotyczące Gwarancji I Serwisu

  Wskazówki dotyczące gwarancji i serwisu WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Należy GWARANCJI I SERWISU bezwzględnie unikać zastosowań i działań, które są odradzane w instrukcji obsługi lub przed któ- Creative Marketing & Consulting GmbH rymi ona ostrzega. Szanowni Klienci, na urządzenie to udziela- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku my gwarancji na okres 3 lat od daty zakupu.
 • Seite 19: Wskazówki Dotyczące Ochrony Środowiska I Informacje Na Temat Utylizacji

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Prosimy pamiętać, że poniższy adres nie jest oświadczamy na własną odpowiedzialność, adresem działu serwisowego. że produkt Najpierw należy skontaktować się z wymienio- nym powyżej Zgrzewarka inwertorowa PISG 80 A2 punktem serwisowym. Nr art.: 2097 C.M.C. GmbH Rok produkcji: 2018/15 Katharina-Loth-Str.
 • Seite 20 Notatki 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Content_LB3.indb 20 14.02.18 08:50...
 • Seite 21 Turinys Instrukcijoje naudojamų piktogramų lentelė ..........Puslapis Įvadas ..........................Puslapis Naudojimas pagal paskirtį....................Puslapis Dalių aprašymas ......................Puslapis Techniniai duomenys ...................... Puslapis Tiekiamas komplektas ....................Puslapis Saugos nurodymai ....................Puslapis Lankinio suvirinimo keliami pavojai................. Puslapis Suvirintojo skydelio naudojimo saugos nurodymai ............Puslapis Ankštos ir drėgnos erdvės ....................
 • Seite 22: Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Lentelė

  Instrukcijoje naudojamų piktogramų lentelė INSTRUKCIJOJE NAUDOJAMŲ PIKTOGRAMŲ LENTELĖ Atsargiai! Galima sunkiai arba Perskaitykite naudojimo ĮSPĖJIMAS mirtinai susižeisti. instrukciją! Atsargiai! Pavojus Tinklo įvadas; dėl elektros srovės! fazių skaičius ir kintamosios srovės simbolis ir skaičiuotinė dažnio vertė 1~50 Hz Svarbus nurodymas! Neišmeskite elektros prietaisų Pakuotę...
 • Seite 23: Įvadas

  Įvadas • Dalių aprašymas INVERTINIS SUVIR NIMO APARATAS PISG 80 A2 Diržas nešti Kontrolinė perkaitimo lemputė ĮVADAS Pasukamasis mygtukas Įžeminimo gnybtas Nuoširdžiai sveikiname! Jūs Elektrodų laikiklis įsigijote aukštos kokybės Kombinuotasis vielinis šepetys gaminį. Prieš pradėdami su šlako plaktuku naudoti pirmą kartą, susipažinkite su mūsų...
 • Seite 24: Saugos Nurodymai

  Todėl: iš darbo vietos ir arti- trikams. miausios aplinkos pašalinkite Naudokite tiekiamame „ „ visus degius daiktus ir (arba) komplekte esančius suviri- medžiagas. nimo laidus (PISG 80 A2). 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Content_LB3.indb 24 14.02.18 08:50...
 • Seite 25 Saugos nurodymai Pasirūpinkite, kad darbo vieta Atminkite: „ „ Elektros lanko spinduliuotė būtų tinkamai vėdinama. „ „ gali pažeisti akis ir nudeginti Nevirinkite rezervuarų, talpy- „ „ odą. klų bei vamzdžių, kuriuose yra Vykstant lankiniam suvirinimui arba buvo degūs skysčiai ar „...
 • Seite 26: Lankinio Suvirinimo Keliami Pavojai

  Saugos nurodymai lių) ir karšto metalo bei šlako z Lankinio suvirinimo keliami „ purslų. pavojai Avėkite tvirtus izoliuojamuo- „ „ Lankinis suvirinimas kelia sius batus. Batai turi patikimai izoliuoti net ir veikiami drė- įvairius pavojus. Todėl suvi- rintojui ypač svarbu laikytis gmės.
 • Seite 27 Saugos nurodymai reikia, pastatykite apsauginius korpuso! Jokiu būdu nejunkite skydus. įžeminimo gnybto prie įže- Virindami pasirūpinkite, kad mintų dalių, esančių toli nuo „ „ būtų tiekiama pakankamai detalės, pvz., prie vandentiekio šviežio oro, ypač jei darbus vamzdžio kitame patalpos atliekate mažoje erdvėje, nes gale.
 • Seite 28: Suvirintojo Skydelio Naudojimo Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Suvirinimo dūmų keliamas Naudokite viso kūno saugos priemones. pavojus Įkvėpti suvirinimo dūmai gali pakenkti sveikatai. Laikykite Elektromagnetinio lauko galvą toliau nuo sklindančių keliami pavojai dūmų. Naudokite įrangą atvirose Suvirinimo srovė generuoja erdvėse. Pasirūpinkite ventilia- elektromagnetinį lauką. Nenau- cija, kad dūmai būtų veiksmingai dokite, jei turite medicininių...
 • Seite 29: Ankštos Ir Drėgnos Erdvės

  Saugos nurodymai naudojimo saugos nurodymų. įsigerti į darbinius drabužius), Virindami visada naudokite jo išėjimo įtampa tuščiosios „ „ suvirintojo skydelį. Nenaudo- veikos režime negali viršyti jant suvirintojo skydelio, gali 48 V (efektyvioji vertė). Atsi- būti sunkiai pažeista akių tin- žvelgiant į šią išėjimo įtampą, klainė.
 • Seite 30: Apsauga Nuo Spinduliuotės Ir Nudegimų

  Saugos nurodymai / Suvirinimo ekrano montavimas / Eksploatacijos pradžia Jei reikia pagal darbo pobūdį, SUVIRIN MO EKRANO MONTAVIMAS pvz., suvirinant aukščiau gal- Pritvirtinkite rankeną prie suvirinimo † „ vos lygio, naudokite specialų ekrano , kaip parodyta C pav. kostiumą ir, jei reikia, galvos Pritvirtinkite apsauginį...
 • Seite 31 Eksploatacijos pradžia DĖMESIO! Ø Elektrodas Suvirinimo srovė 10 % žemesnė už suvirinimo aparato vardinę 40–55 A įėjimo įtampą įtampa gali turėti tokių pasekmių: sumažės prietaiso srovė; † „ 55–65 A nutrūks arba taps nestabilus lankas. † „ 65–80 A DĖMESIO! Laikykite suvirinimo ekraną...
 • Seite 32: Suvirini As

  Suvirinimas / techninė priežiūra ir valymas SUVIRINI Pasirinkite iš stumiamojo ir traukiamojo suvirinimo. Toliau parodytas judėjimo krypties poveikis virintinės siūlės savybėms. Stumiamasis Traukiamasis suvirinimas suvirinimas Įvirinimo gylis mažesnis didesnis Virintinės siūlės didesnis mažesnis plotis Eigos siūlė plokštesnė aukštesnė Virintinės siūlės didesnis mažesnis defektas...
 • Seite 33: Nurodymai Dėl Garantijos Ir Paslaugų Suteikimo

  Nuorodos dėl garantijos ir paslaugų suteikimo NURODYMAI DĖL GARANTIJOS IR naudojamas tinkamai, būtina tiksliai laikytis visų PASLAUGŲ SUTEIKIMO naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Atsi- sakykite naudojimo paskirties ir veiksmų, kurie „Creative Marketing & Consulting GmbH“ nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje ir ku- rių įspėjama nesiimti. Gerbiamieji klientai, šiam gaminiui suteikiama garantija, kuri galioja 3 metus nuo įsigijimo da- Šis gaminys yra skirtas asmeninėms reikmėms...
 • Seite 34: Nurodymai Dėl Aplinkos Apsaugos Ir Utilizavimo

  Mes, C.M.C. GmbH Už dokumentų parengimą atsakingas: Marc Uhle Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert Vokietija atsakingai pareiškiame, kad gaminys Invertinis suvirinimo aparatas PISG 80 A2 2097 Gam. Nr.: Pagaminimo metai: 2018/15 286508 IAN: Modelis: PISG 80 A2 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Content_LB3.indb 34...
 • Seite 35 Table of contents Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction ...........................Page 7 Intended use ............................Page 7 Parts Description ..........................Page 7 Technical Data ............................Page 7 Scope of delivery ..........................Page 7 Safety instructions ........................Page 7 Safety hazards during arc welding ....................Page 9 Safety notices specific to the welding shield ..................Page 12 Tight and moist spaces ........................Page 12 Protective clothing ..........................Page 12...
 • Seite 36: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used List of pictograms used Caution! Potential of serious to Read instructions for use! fatal injuries. Power input; Caution! Risk of electric shock! phase number, as well as Alternating current symbol and 1 ~ 50 Hz Important notice! rated value of the frequency Dispose of packaging and Do not dispose of electrical...
 • Seite 37: Introduction

  Introduction / Safety instructions Introduction / Safety instructions Inverter welder PISG 80 A2 Control knob Earth terminal Electrode holder Introduction Combination wire brush with chipping hammer Welding shield Congratulations! You have Grip chosen a high-quality unit from ON / OFF switch our company.
 • Seite 38 flammable substances and / or skilled persons. materials from the work area Only use the welding cables and its immediate surroundings. included (PISG 80 A2 Ensure the work area is ventilated. H01N2-D1x10 mm²). Do not weld atop containers, re- During use the equipment should...
 • Seite 39: Safety Hazards During Arc Welding

  Safety instructions Safety instructions dangerous, there is a risk of elec- ATTENTION! tric shock. Depending on mains conditions Do not store or use the equipment at the connection point, operat- in a moist or wet environment or ing the welding equipment may in the rain.
 • Seite 40 Safety instructions Safety instructions If electrical contact voltage occurs, similar to a sunburn in unprotected immediately switch the equipment areas of the body. off and have it inspected by an Persons near the arc or assistants electrically skilled person. must also be informed of the risks Always ensure good electrical and outfitted with the necessary contacts on the welding current...
 • Seite 41 Safety instructions Safety instructions Never connect the earth terminal open areas. Use ventilation to remove to earthed parts far away from smoke. the work piece, e.g. a water pipe in another corner of the room. This Danger due to welding sparks: could otherwise damage the protective bonding system of the...
 • Seite 42: Safety Notices Specific To The Welding Shield

  Safety instructions Safety instructions Safety notices specific to Tight and moist spaces the welding shield When working in tight, moist or Using a hot light source (e.g. hot spaces, use insulating pads lighter) always check the weld- and intermediate layers in addi- ing shield is working properly tion to gauntlet gloves made from before starting to weld.
 • Seite 43: Protecting Against Rays And Burns

  Safety instructions / Installing the welding shield / Start-up Safety instructions / Installing the welding shield / Start-up - Open windows or vent to ensure Installing the welding shield air supply. Install the handle on the welding shield - Wear safety goggles and a as shown in Fig.
 • Seite 44: Welding

  Start-up / Welding Start-up / Welding ... / M Hold the welding shield in front of your face ATTENTION! and begin welding. Ensure a stable voltage. Power fluctuations can To stop working, set the ON / OFF switch affect welding. the “O“...
 • Seite 45: Maintenance And Cleaning

  ... / Maintenance ... / Environmental instructions ... / Information about warranty ../ Maintenance ... / Environmental instructions ... / Information about warranty ... Towards the unwelded Towards the welded part: part: Weld penetration less greater Weld width larger smaller Welding bead...
 • Seite 46: Warranty Terms

  Information about warranty ... Information about warranty ... Warranty terms Processing of warranty claims The warranty period begins on the date of purchase. Please follow the instructions below to ensure your Please retain the original receipt safely. This docu- claim is processed quickly: ment is required as your proof of purchase.
 • Seite 47: Eu Conformity Declaration

  DE-66386 St. Ingbert ppa. Marc Uhle GERMANY - Responsible for documentation - declare in our sole responsibility that the product Inverter welder PISG 80 A2 Serial number: 2097 Year of manufacture: 2018 / 15 IAN: 286508 Model: PISG 80 A2...
 • Seite 48 Notes 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Content_LB3.indb 48 14.02.18 08:50...
 • Seite 49 Inhaltsverzeichnis Tabelle der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite Teilebeschreibung ......................Seite Technische Daten .......................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise ..................Seite Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen ..............Seite Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise ..............Seite Enge und feuchte Räume ....................Seite Schutzkleidung ......................Seite Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen ..............Seite ẞ...
 • Seite 50: Tabelle Der Verwendeten Piktogramme

  Tabelle der verwendeten Piktogramme TABELLE DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME Vorsicht! Schwere bis tödliche Betriebsanleitung lesen! Verletzungen möglich. Netzeingang; Vorsicht! Stromschlaggefahr! Anzahl der Phasen sowie Wechselstromsymbol und 1~50Hz Wichtiger Hinweis! Bemessungswert der Frequenz Entsorgen Sie Verpackung und Entsorgen Sie Elektrogeräte Gerät umweltgerecht! nicht über den Hausmüll! Verwenden Sie das Gerät nicht Lichtbogenhandschweißen mit...
 • Seite 51: Einleitung

  Einleitung ẞ INVERTER SCHWEI GERÄT • Teilebeschreibung PISG 80 A2 Tragegurt Kontrolllampe für Überhitzung EINLEITUNG Drehknopf Masseklemme Herzlichen Glückwunsch! Elektrodenhalter haben sich für Kombidrahtbürste mit Schlackehammer hochwertiges Produkt ent- Schweißschirm schieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbe- Griff triebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie EIN- / AUS-Schalter hierzu aufmerksam die Sicherheitshinweise.
 • Seite 52: Sicherheitshinweise

  Verwenden Sie nur die im Liefer- beachten Sie die beschriebe- „ „ umfang enthaltenen Schweiß- nen Hinweise. Machen Sie sich leitungen (PISG 80 A2). anhand dieser Gebrauchsan- Das Gerät sollte während des weisung mit dem Gerät, dessen „...
 • Seite 53 Sicherheitshinweise Isolierung und an den stromfüh- dem mitgelieferten Schweiß- renden Teilen können Gefah- schirm befestigen. Verwenden ren hervorrufen und die Quali- Sie Handschuhe und trockene tät der Schweißarbeit mindern. Schutzkleidung, die frei von Öl Lichtbogenschweißen erzeugt und Fett ist, um die Haut vor „...
 • Seite 54: Gefahrenquellen Beim Lichtbogenschweißen

  Sicherheitshinweise Trennen Sie bei Unfällen das ACHTUNG! „ „ Während des Betriebes des Schweißgerät sofort von der „ „ Schweißgerätes kann Netzspannung. abhängig von den Netzbe- Wenn elektrische Berührungs- „ „ dingungen Anschluss- spannungen auftreten, schal- punkt, zu Störungen in der ten Sie das Gerät sofort aus Spannungsversorgung für...
 • Seite 55 Sicherheitshinweise nach DIN verwenden. Der genommen werden, da durch Lichtbogen gibt außer Licht- Rückstände Explosionsgefahr und Wärmestrahlen, die eine besteht. Blendung bzw. Verbrennung In feuer- und explosionsgefähr- „ „ verursachen, auch UV-Strahlen deten Räumen gelten beson- ab. Diese unsicht bare ultravio- dere Vorschriften.
 • Seite 56 Sicherheitshinweise Schutzleitersystem Rau- kann die Gesundheit gefährden. mes, in dem Sie schweißen, Den Kopf nicht in den Rauch beschädigt wird. halten. Einrichtungen in offenen Verwenden Sch- Bereichen verwenden. Entlüftung „ „ weißgerät nicht im Regen. zum Entfernen des Rauches ver- Verwenden Sie das Schweiß- wenden.
 • Seite 57: Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Gefährdung durch Schweißen vertraut. Beachten elektromagnetische Felder: Sie hierzu auch die Sicherheits- hinweise ihres Schweißgerä- Schweißstrom erzeugt tes. elektromagne tische Felder. Nicht Setzen Sie den Schweißschirm zusammen medizinischen „ „ immer beim Schweißen auf. Implantaten verwenden. Nie- Bei Nichtverwendung können mals die Schweißleitungen um Sie sich schwere Netzhautver- den Körper wickeln.
 • Seite 58: Schutzkleidung

  Sicherheitshinweise lichen Bedingungen, z. B. Stulpenhandschuhe in engen Räumen aus elek- nem geeigneten Stoff (Led- trisch leitfähigen Wandun- er) zu tragen. Sie müssen gen (Kessel, Rohre usw.), in sich in einem einwandfreien nassen Räumen (Durchfeuch- Zustand befinden. Arbeitskleidung), Zum Schutz der Kleidung gegen „...
 • Seite 59: Schirm Montieren

  Sicherheitshinweise / Schweißschirm montieren / Inbetriebnahme werfen von Strahlung zu si- Achtung: Die Masseklemme und der Elektro- denhalter/ die Elektrode dürfen nicht in direk- chern, z. B. durch geeigneten ten Kontakt gebracht werden. Anstrich. Achtung: Beim Schweißen mit Elektroden (MMA - manual metal arc welding - Elektro- ẞ...
 • Seite 60: Schweißen

  Inbetriebnahme / Schweißen ACHTUNG! den. Um die unterbrochene Schweißnaht neu zu schweißen, muss zuerst die Schmelzschlacke an Wenn die Spannung, größer oder gleich der der Schweißposition entfernt werden. Nenneingangsspannung des Schweißgeräts ist, kann dies folgende Konsequenzen nach sich ACHTUNG! ziehen: Die Schweißausrüstung ist mit einem Überhit- Die Schutzanzeige des Geräts schaltet sich †...
 • Seite 61: Wartung Und Reinigung

  ... / Wartung und Reinigung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung HINWEISE ZU GARANTIE UND Hinweis: Welche Art des Schweißens geeigne- SERVICEABWICKLUNG ter ist, entscheiden Sie selbst, nachdem Sie ein Probestück geschweißt haben. Creative Marketing & Consulting GmbH Hinweis: Nach vollständiger Abnutzung der Elektrode, muss diese ausgetauscht werden.
 • Seite 62: Abwicklung Im Garantiefall

  ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben dukts sind alle in der Bedienungsanleitung aufge- IAN 286508 führten Anweisungen genau einzuhalten. Verwen- dungszwecke und Handlungen, von denen in der Bitte beachten Sie, dass die folgende Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen Anschrift keine Serviceanschrift ist. gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.
 • Seite 63: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Wir, die C.M.C. GmbH Dokumentenverantwortlicher: Marc Uhle Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert Deutschland ppa. Marc Uhle - Dokumentenverantwortlicher erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Inverter Schweißgerät PISG 80 A2 2097 Art.-Nr.: 2018/15 Herstellungsjahr: 286508 IAN: PISG 80 A2 Modell: den wesentlichen Schutzanforderungen genügt,...
 • Seite 64 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Stan na · Informacijos pobūdis · Last Information Update · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PISG80A2012018-3 IAN 286508 286508_Inverter Schweissgeraet_PISG 80 A2_Cover_LB3.indd 2 15.02.18 09:30...

Diese Anleitung auch für:

Ian 286508