Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PISG 80 A1 Originalbetriebsanleitung

Inverter-schweissgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
INVERTER WELDER PISG 80 A1
INVERTER WELDER
Assembly, operating and safety instructions
Translation of the original instructions
INVERTER-SCHWEISSGERÄT
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 270751
270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 3
INVERTNÍ SVÁŘEČKA
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
27.01.16 15:00

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PISG 80 A1

 • Seite 1 INVERTER WELDER PISG 80 A1 INVERTER WELDER INVERTNÍ SVÁŘEČKA Assembly, operating and safety instructions Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny Translation of the original instructions Překlad originálního provozního návodu INVERTER-SCHWEISSGERÄT Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 270751 270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 3...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 5 27.01.16 15:00...
 • Seite 4 270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 6 27.01.16 15:00...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents List of pictograms used ......................Page 6 Introduction Intended use ............................Page 7 Parts Description ..........................Page 7 Technical Data ............................Page 7 Scope of delivery ..........................Page 7 Safety instructions ........................Page 7 Safety hazards during arc welding ....................Page 8 Safety notices specific to the welding shield ..................Page 10 Tight and moist spaces ........................Page 10 Protective clothing ..........................Page 10 Protecting against rays and burns ......................Page 10...
 • Seite 6: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used List of pictograms used Caution! Potential of serious to Read instructions for use! fatal injuries. Power input; Caution! Risk of electric shock! phase number, as well as Alternating current symbol and 1 ~ 50 Hz Important notice! rated value of the frequency Dispose of packaging and Do not dispose of electrical...
 • Seite 7: Introduction

  When passing this product on to others, please also include all the documents. Any use other than the intended is prohibited and potentially dangerous. 1 Inverter welder PISG 80 A1 Damages resulting from noncompliance or misuse 1 Welding shield are not covered by the warranty and are not included 2 Welding cables in the manufacturer‘s liability.
 • Seite 8: Safety Hazards During Arc Welding

  Only use the welding cables included Arc welding produces sparks and drops of (PISG 80 A1 H01N2-D1x10 mm²). molten metal, the welded work piece begins to During use the equipment should not be located glow and remains very hot for a relatively long directly against a wall, be covered, or be jammed time.
 • Seite 9 Safety information If electrical contact voltage occurs, immediately welding current from the electrode to the earth switch the equipment off and have it inspected terminal. Never connect the earth terminal to by an electrically skilled person. the housing of the welding equipment! Always ensure good electrical contacts on the Never connect the earth terminal to earthed welding current end.
 • Seite 10: Safety Notices Specific To The Welding Shield

  Safety information / Installing the welding shield Protective clothing Danger due to electromagnetic fields: Welding current produces electromagnetic fields. Do not use along with medical implants. Never wrap Whilst working the welder must be protected the welding cables around the body. Consolidate against rays and burns all over the body with welding cables.
 • Seite 11: Start-Up

  Start-up Start-up Hold the welding shield in front of your face and begin welding. Note: The welding tool is suitable for welding with To stop working, set the ON / OFF switch electrodes. the “O“ (“OFF“) position. Use electrode retaining clips without protruding ATTENTION! retaining screws meeting today‘s safety stand- If the thermal overload protection is automatically...
 • Seite 12: Welding

  Start-up / Welding / Maintenance and Cleaning … ATTENTION! Wear tinted eye goggles or a face shield. A voltage 10 % below the rated input voltage of The face shield must comply with safety stand- the welding tool may result in: ard EN175.
 • Seite 13: Environmental Instructions And Disposal Information

  … / Environmental … ... / Information about warranty and service … / Warranty terms Regularly check the leakage resistance of the (store receipt) being presented within the three year welding tool. Use suitable measuring instruments warranty period, and that there is a brief written for this purpose.
 • Seite 14: Service

  Serial number: 1913 Year of manufacture: 2016 / 15 IAN: 270751 Service Model: PISG 80 A1 How to contact us: meets the basic safety requirements of European Directives EC Low Voltage Directive Name: C. M. C. GmbH Website: www.cmc-creative.de...
 • Seite 15 Seznam obsahu Vysvětlení použitých piktogramů ................Strana 16 Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 17 Popis dílů ............................Strana 17 Technické údaje ..........................Strana 17 Obsah dodávky ..........................Strana 17 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 17 Nebezpečí při sváření elektrickým obloukem ................Strana 18 Bezpečnostní...
 • Seite 16: Vysvětlení Použitých Piktogramů

  Vysvětlení použitých piktogramů Vysvětlení použitých piktogramů Pozor! Těžká až smrtelná zranění Přečíst návod k provozu! možná. Vstup síťového přípoje; Pozor! Nebezpečí zásahu počet fází a elektrickým proudem! Symbol střídavého proudu 1 ~ 50 Hz Důležité upozornění! a jmenovitá frekvence Neodhazujte elektrické přístroje Obal i výrobek odstraňujte do domácího odpadu! do odpadu ekologicky!
 • Seite 17: Úvod

  Při předávání výrobku třetí osobě předávejte sou- časně i všechny jeho podklady. Jakékoliv použití, které se liší od použití ke stanovenému účelu, je za- 1 invertní svářečka PISG 80 A1 kázané a hrozí potenciálním nebezpečím. Na škody 1 svářečský štít způsobené...
 • Seite 18: Nebezpečí Při Sváření Elektrickým Obloukem

  Používejte jen kabely dodané spolu s přístrojem Při sváření elektrickým obloukem dochází k jis- (PISG 80 A1 H01N2-D1x10 mm²). kření a odkapávání roztaveného kovu, svářený Za provozu nesmí stát přístroj těsně u stěny, ne- díl se rozžhaví a zůstane relativně dlouho horký.
 • Seite 19 Bezpečnostní pokyny Při nehodě ihned odpojte svářečku od přívodu Sváry, vystavené vysokému namáhání a které elektrického proudu. musí splňovat určité požadavky bezpečnosti, Jestliže dojde při dotyku části těla s přístrojem smí zhotovovat jen příslušně vyškolený svářeč. k vedení proudu, nechte přístroj ihned zkontro- Příkladem jsou tlakové...
 • Seite 20: Bezpečnostní Pokyny Specificky Pro Svářečský Štít

  Bezpečnostní pokyny Ohrožení zářením z elektrického Při používání svářeček v nebezpečném pro- oblouku: středí, např. v malých prostorech s vodivými Záření z elektrického oblouku může poškodit oči a stěnami (kotel, roura, atd.), v mokrém prostředí zranit pokožku. Noste klobouk a ochranné brýle. (provlhnutí...
 • Seite 21: Montáž Svářečského Štítu

  Montáž svářečského štítu / Uvedení do provozu Montáž svářečského štítu Podle použité elektrody nastavte kolečkem svařovací proud. Namontujte držadlo na svářečský štít , jak Poznámka: Hodnotu svářecího proudu, zá- je znázorněno na obr. C. vislého na průměru elektrody, najdete v násle- Namontujte ochranné...
 • Seite 22: Svařování

  Uvedení do provozu / Svařování / Údržba a čištění POZOR! POZOR! Svařovací technika je vybavena ochranou proti pře- Napětí 20 % nad jmenovitým vstupním napětí svá- hřátí. Při zapůsobení ochrany proti přehřátí bliká řečky může mít následující konsekvence: kontrolka . Svářečku vypněte a nechte ji chvíli Zapůsobí...
 • Seite 23: Ekologické Pokyny A Informace Pro Odstranění Do Odpadu

  … / Ekologické ... / Pokyny k záruce a provádění servisu / Záruční podmínky Záruční podmínky Neodborná obsluha a nesprávný provoz mohou vést k výpadkům a poškození přístroje. Záruční lhůta začíná běžet od data zakoupení. Před údržbou nebo opravou vypněte přívod Uschovejte si dobře originál pokladní...
 • Seite 24: Postup V Případě Uplatňování Záruky

  Rok výroby: 2016 / 15 údajem kdy se vyskytla nezplatně zaslat na adresu IAN: 270751 servisu, kterou vám sdělilo servisní oddělení. Model: PISG 80 A1 Upozornění: odpovídá podstatným ochranným požadavkům, Na stránce www.lidl-service.com si které jsou stanoveny v evropské směrnici můžete stáhnout tuto a mnohé...
 • Seite 25 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 26 Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 27 Teilebeschreibung ..........................Seite 27 Technische Daten ..........................Seite 27 Lieferumfang ............................Seite 27 Sicherheitshinweise ........................Seite 28 Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen ...................Seite 29 Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise .................Seite 30 Enge und feuchte Räume ........................Seite 30 Schutzkleidung ............................Seite 30 Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen ..................Seite 31 Schweißschirm montieren...
 • Seite 26: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Legende der verwendeten Piktogramme Vorsicht! Schwere bis tödliche Betriebsanleitung lesen! Verletzungen möglich. Netzeingang; Vorsicht! Stromschlaggefahr! Anzahl der Phasen sowie Wechselstromsymbol und 1 ~ 50 Hz Wichtiger Hinweis! Bemessungswert der Frequenz Entsorgen Sie Elektrogeräte Entsorgen Sie Verpackung nicht über den Hausmüll! und Gerät umweltgerecht! 138180...
 • Seite 27: Einleitung

  Einleitung Inverter-Schweißgerät PISG 80 A1 nicht gewährleistet werden, bzw. es kann zu Stör- fällen kommen. Einleitung Teilebeschreibung Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein hochwertiges Tragegurt Gerät aus unserem Haus ent- Kontrolllampe für Überhitzung schieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Drehknopf nahme mit dem Produkt vertraut.
 • Seite 28: Sicherheitshinweise

  Öl und Fett ist, um die Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthal- Haut vor der ultravioletten Strahlung des Licht- tenen Schweißleitungen (PISG 80 A1 H01N2- bogens zu schützen. D1x10 mm²). Verwenden Sie die Schweiß- Das Gerät sollte während des Betriebes nicht...
 • Seite 29: Gefahrenquellen Beim Lichtbogenschweißen

  Sicherheitshinweise Achtung! verursachen, auch UV-Strahlen ab. Diese un- Während des Betriebes des Schweißgerätes sichtbare ultraviolette Strahlung verursacht bei kann es, abhängig von den Netzbedingungen ungenügendem Schutz eine erst einige Stunden am Anschlusspunkt, zu Störungen in der Span- später bemerkbare, sehr schmerzhafte Binde- nungsversorgung für andere Verbraucher kommen.
 • Seite 30: Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Gefährdung durch elektrischen Schlag: Schweißarbeiten von der ordnungsgemäßen Elektrischer Schlag von einer Schweiß- Funktion des Schweißschirmes. elektrode kann tödlich sein. Nicht bei Durch Schweißspritzer kann die Schutzscheibe Regen oder Schnee schweißen. Trockene beschädigt werden. Tauschen Sie beschädigte Isolierhandschuhe tragen. Die Elektrode nicht mit oder zerkratzte Schutzscheiben sofort aus.
 • Seite 31: Schutz Gegen Strahlen Und Verbrennungen

  Sicherheitshinweise / Schweißschirm montieren / Inbetriebnahme Inbetriebnahme und Verbrennungen geschützt sein. Folgende Schritte sollen beachtet werden: - Vor der Schweißarbeit die Schutzkleidung Hinweis: Das Schweißgerät ist für das Schweißen anziehen. mit Elektroden geeignet. - Handschuhe anziehen. - Fenster oder Ventilator öffnen, um die Luftzufuhr Benutzen Sie Elektrodenhalteklammern ohne zu garantieren.
 • Seite 32 Inbetriebnahme ACHTUNG! Erdungsklemme entsprechend den Angaben des Schweißdrahts an Plus (+) oder Minus (-) Die Schweißausrüstung ist mit einem Überhitzungs- angeschlossen werden. schutz ausgestattet. Die Kontrolllampe blinkt, wenn sich der Überhitzungsschutz einschaltet. Stellen Sie dann das Schweißgerät aus und lassen es für 40–55 A einen Moment abkühlen.
 • Seite 33: Schweißen

  Schweißen / Wartung und Reinigung / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Schweißen Im Folgenden wird der Einfluss der Bewegungsrich- tung auf die Eigenschaften der Schweißnaht darge- Wählen Sie zwischen stechendem und schlep- stellt: pendem Schweißen. Stechendes Schweißen: Schleppendes Schweißen: Einbrand kleiner größer Schweißnahtbreite größer kleiner...
 • Seite 34: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  … / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung / Garantiebedingungen Garantieumfang Werfen Sie das Inverter-Schweißgerät nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Wenn möglich, sollten nicht mehr funktionstüchtige Geräte recycelt Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien werden. Fragen Sie Ihren lokalen Händler um Hilfe. sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- haft geprüft.
 • Seite 35: Service

  66386 St. Ingbert Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Pro- erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt duktvideos und Software herunterladen. Inverter-Schweißgerät PISG 80 A1 Service Seriennummer: 1913 Herstellungsjahr: 2016 / 15 So erreichen Sie uns: IAN: 270751...
 • Seite 36 Wiring diagram Schaltplan 270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 7 27.01.16 15:00...
 • Seite 37 270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 8 27.01.16 15:00...
 • Seite 38 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Stav informací Stand der Informationen: 01 / 2016 Ident.-No.: PISG80A1012016-CZ IAN 270751 270751_Inverter Schweissgeraet PISG 80 A1_cover_CZ.indd 2 27.01.16 15:00...

Diese Anleitung auch für:

Ian 270751