Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PESG 120 B3 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Elektro-schweissgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ARC WELDER PESG 120 B3
ELEKTRISK SVEJSEAPPARAT
Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
POSTE À SOUDER
Instructions de montage, d'utilisation et
consignes desécurité Traduction des
instructions d'origine.
IAN 286510
281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_DK.indd 3
ELEKTRISCH LASAPPARAAT
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
DE
AT
CH
ELEKTRO-SCHWEISSGERÄT
Montage-, Bedienungs- und Sicherheits-
hinweise
Originalbetriebsanleitung
FR
NL
BE
28.12.16 07:43

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PESG 120 B3

 • Seite 1 ARC WELDER PESG 120 B3 ELEKTRISK SVEJSEAPPARAT ELEKTRISCH LASAPPARAAT Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing POSTE À SOUDER ELEKTRO-SCHWEISSGERÄT Instructions de montage, d‘utilisation et Montage-, Bedienungs- und Sicherheits- consignes desécurité...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez les deux pages contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de beide pagina‘s met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_DK.indd 5 28.12.16 07:43...
 • Seite 4 Wiring diagram Ledningsdiagram Schaltplan 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_DK.indd 8 28.12.16 07:43...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indholdsfortegnelse De anvendte piktogrammers legende ..............Side Indledning ............................Side Formålsbestemt anvendelse ........................Side Beskrivelse af de enkelte dele ......................Side Tekniske data............................Side Leverede dele ............................Side Sikkerhedshenvisninger .....................Side Farekilder hos lysbuesvejsningen ......................Side Svejseskærmspecifikke sikkerhedshenvisninger .................Side 12 Trange og fugtige rum .........................Side 12 Beskyttelsesbeklædning ........................Side 13 Beskyttelse mod stråler og forbrændinger ..................Side 13 Montering af svejseskærm ....................Side 13...
 • Seite 6: De Anvendte Piktogrammers Legende

  De anvendte piktogrammers legende De anvendte piktogrammers legende Forsigtig! Læs driftvejledning! Tilslutning masseklemme netindgang; antal af faserne OBS, mulige farer! samt Vekselstrømsymbol og frekven- Alvorlige til dødelige 1 ~ 50 Hz sens målingsværdi personskader er mulige. Bortskaf elektroapparater ikke Forsigtig! Fare for strømstød! via husholdningsaff...
 • Seite 7: Indledning

  Indledning / Sikkerhedshenvisninger Elektrisk svejseapparat Elektrodeholder PESG 120 B3 Kontrollampe mod overophedning Svejseskærm Indledning Svejseskærm Greb Hjerteligt tillykke! De har valgt Kombitrådbørste med slaggehammer et apparat af høj kvalitet fra Beskyttelsesglas vores firma. Gør Dem fortrolig med produktet inden første ibrugtagning. Læs derfor Tekniske data den efterfølgende betjeningsvejledning og sikker-...
 • Seite 8 Sikkerhedshenvisninger rigtige brug af dette samt sikkerheds- Undgå ethvert trækkrav af net- henvisningerne. På typeskiltet står alle ledningen. Træk netstikket ud af tekniske data fra dette svejseapparat. stikdåsen inden De opstiller ap- Informér Dem venligst vedrørende paratet et andet sted. dette apparats tekniske forhold.
 • Seite 9: Farekilder Hos Lysbuesvejsningen

  Sikkerhedshenvisninger masseklemme kan være farlig. Beskyt Dem mod lysbuens far- Der består fare for et elektrisk lige effekter og hold personer, stød. som ikke deltager i arbejdet, Opbevar eller anvend apparatet mindst 2 m fjern fra lysbuen. ikke i fugtig eller våd omgivelse OBS! eller i regnvejr.
 • Seite 10 Sikkerhedshenvisninger faguddannet person iht. nationale forårsager forblænding, henholds- og lokale forskrifter. vis forbrænding, så afgiver lys- Fjern ved ulykker svejseappara- buen også UV-stråler. Denne tet med det samme fra netspæn- usynlige ultraviolette stråling for- dingen. årsager ved utilstrækkelig be- Når der optræder elektriske be- skyttelse en meget smertefuld røringsspændinger, så...
 • Seite 11 Sikkerhedshenvisninger opfylde bestemte sikkerhedskrav, Fare gennem elektrisk stød: må kun udføres af særligt ud- Elektrisk stød fra en svejse- dannede og godkendte svejsere. elektrode kan være dødelig. Eksempler er trykkedler, løbe- Svejs ikke i regn- eller snevejr. Bær skinner, anhængerkoblinger osv. tørre isoleringshandsker.
 • Seite 12: Svejseskærmspecifikke Sikkerhedshenvisninger

  Sikkerhedshenvisninger skjortekrave. Bær svejsebeskyttel- hertil også deres svejseapparats seshjelme og fejlfrie filterstørrelser. sikkerhedshenvisninger. Bær komplet kropsbeskyttelse. Brug altid svejseskærmen ved svejsning. Ved ikkeanvendelse Fare gennem elektromagne- kan De pådrage Dem svære tiske felter: nethindekvæstelser. Svejsetrøm skaber elektromagnetiske Bær altid beskyttelsesbeklæd- felter.
 • Seite 13: Beskyttelsesbeklædning

  Sikkerhedshenvisninger / Montering af svejseskærm / Forberedelse af svejsning (effektiv værdi). Dette svejseap- Beskyttelse mod stråler parat må på grund af udgangs- og forbrændinger spændingen i disse tilfælde anvendes. På arbejdsstedet gennem et skilt „Forsigtig! Undgå at kigge i flammerne!“ skal henvises på Beskyttelsesbeklædning faren for øjnene.
 • Seite 14: Svejsning

  1,6 paratet afkøle en vis tid. eller 2,0 mm elektroder stiller De håndhjulet på position 1.6 / 2.0. Til 2,5 mm elektroder PESG 120 B3 (med AC 230V 50HZ netstik): stiller De håndhjulet på position 2.5. Tilførselsledningernes sikringer til netstikdåserne Hold svejseskærmen...
 • Seite 15: Vedligeholdelse

  Overophedningssikring / Vedligeholdelse / Miljøhenvisninger ... / Henvisninger ... Henvisninger til garanti og data: NDM1-63, AC 230 / 400 V C16. IEC 60898. serviceafvikling Udløs bærestativ. Producent: Nader). Større afsik- ringer kan have ledningsbrand, henholdsvis byg- ningsbrandskader til følge. Creative Marketings garanti Advarsel: apparatet skal tilsluttes en netkilde med Consulting GmbH ovennævnte sikring.
 • Seite 16: Afvikling Af Garantisager

  Henvisninger til garanti og serviceafvikling af produktet, skal udelukkende de i original driftvej- IAN 286510 ledningen anførte anvisninger overholdes helt nøj- agtigt. Anvendelsesformål og handlinger, som der frarådes fra eller advares imod i betjeningsvejled- Bemærk, at følgende adresse ikke er en serviceadresse. ningen, skal ubetinget undgås.
 • Seite 17: Eg-Konformitetserklæring

  TYSKLAND erklærer på eget ansvar, at produktet Elektrisk svejseapparat Serienummer: 2090 Byggeår: 2018 / 15 IAN: 286510 Model: PESG 120 B3 opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, som er fastlagt i de europæiske retningslinjer EF-lavspændingsdirektiv 2014 / 35 / EU EG-retningslinje elektromagnetisk...
 • Seite 19 Table des matières Légende des pictogrammes utilisés ................Page 20 Introduction ...........................Page 21 Utilisation conforme ..........................Page 21 Descriptif des pièces ...........................Page 21 Caractéristiques techniques ........................Page 21 Contenu de la livraison ........................Page 21 Indications de sécurité ......................Page 22 Source de danger pendant le soudage à l‘arc ................Page 24 Indications de sécurité...
 • Seite 20: Légende Des Pictogrammes Utilisés

  Légende des pictogrammes utilisés Légende des pictogrammes utilisés Attention ! Raccord borne de masse Lire les instructions d'utilisation ! Entrée de réseau ; Attention, danger ! Nombre de phases et Symbole du courant alternatif et Des blessures graves et 1 ~ 50 Hz valeur de mesure de la fréquence mortelles sont possibles.
 • Seite 21: Introduction

  Introduction Poste à souder PESG 120 B3 Descriptif des pièces Appareil de soudage électrique Introduction Poignée Interrupteur (ON / OFF) Félicitations ! Vous avez opté Volant pour un appareil de grande Borne de masse qualité proposé par notre en- Porte-électrode treprise.
 • Seite 22: Indications De Sécurité

  Utiliser uniquement les câbles Veuillez lire entièrement ce manuel de soudage compris dans la li- et en respecter les instructions. Fa- vraison (PESG 120 B3 H01N2- miliariser vous avec l‘appareil en ce D1x10 mm²). qui concerne son utilisation adéquate Pendant la mise en service, cet et les consignes de sécurité...
 • Seite 23 Indications de sécurité Le soudage à l‘arc provoque des N‘utilisez étincelles, du métal fondu et de la pas la source de courant de sou- fumée. Veuillez donc tenir compte dage pour décongeler des tuyaux. de ceci: éliminez toutes substances et matériaux inflammables de Veuillez noter : votre espace de travail et de ses La radiation de l‘arc électrique...
 • Seite 24: Source De Danger Pendant Le Soudage À L'arc

  Indications de sécurité de doute, veuillez vous adresser fonctionnement par un électricien à votre fournisseur d‘énergie. agréé. Pendant la mise en service de Veillez à de bons contacts élec- l‘appareil de soudage, il peut y triques au niveau du courant de avoir des perturbations au niveau soudage.
 • Seite 25 Indications de sécurité plusieurs heures après une soudeurs spécialisés. Exemple: conjonctivite très douloureuse. cuves sous pression, rails de rou- De plus, la radiation UV provoque lement, accouplement de remor- sur les parties du corps non pro- quage, etc. ATTENTION ! Connectez tou- tégées des brûlures, comparables aux coups de soleil.
 • Seite 26: Indications De Sécurité Spécifiques À L'écran De Soudeur

  Indications de sécurité soudage peut être réduit en cas soudage peuvent provoquer un in- de températures plus élevées. cendie. Avoir un extincteur à portée de la main et une personne pouvant Risque de décharge immédiatement le mettre en service. électrique : Ne pas souder sur des tonneaux Un choc électrique de ou autres conteneurs fermés.
 • Seite 27: Locaux Étroits Et Humides

  Indications de sécurité vous convaincre du bon fonction- bonne visibilité et un travail sans nement de votre écran de soudeur, fatigue. à l‘aide d‘une source lumineuse claire (briquet par ex.). Locaux étroits et humides La vitre de protection peut être endommagée par les giclées de soudure.
 • Seite 28: Protection Contre Les Radiations Et Les Brûlures

  Indications de sécurité / Montage de l‘écran de soudeur / Préparer le soudage brûlures par des vêtements et une pour isoler les locaux de travail, protection du visage adéquats. afin que les personnes se trou- Veuillez observer les étapes sui- vant à...
 • Seite 29: Souder

  Laisser l‘appareil à souder refroidir quelques instants. fier si vous avez sélectionné la bonne électrode et la bonne tension électrique. PESG 120 B3 (avec fiche secteur AC 230 V 50 Hz) : Les dispositifs de sécurité des câbles reliés aux prises électriques doivent correspondrent aux consignes (VDE 0100).
 • Seite 30: Maintenance

  … / Maintenance / … / Remarques sur la garantie et … / Conditions de garantie Remarques sur la garantie et (Types et données techniques : NDM1-63, AC le service après-vente 230 / 400 V C16. IEC 60898. Fabricant : Nader) être protégées (fusibles ou disjoncteur au régime nominal).
 • Seite 31: Étendue De La Garantie

  Conditions de garantie Article L217-5 du Code de la consommation conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d’usure, ni aux dommages sur des compo- Le bien est conforme au contrat : 1° S´il est propre à l‘usage habituellement attendu sants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries d‘un bien semblable et, le cas échéant : et des éléments fabriqués en verre.
 • Seite 32: Service

  0 3 87 84 72 34 Année de fabrication : 2018 / 15 Siège : Allemagne IAN : 286510 Modèle : PESG 120 B3 satisfait aux exigences de protection essentielles IAN 286510 indiquées dans les normes européennes Veuillez noter que les coordonnées fournies ci-après Directive « Basse tension »...
 • Seite 33 Inhoudsopgave Legenda van de gebruikte pictogrammen ............. Pagina 34 Inleiding ............................Pagina 35 Correct gebruik ..........................Pagina 35 Beschrijving van de onderdelen ..................... Pagina 35 Technische gegevens ........................Pagina 35 Omvang van de levering ........................ Pagina 35 Veiligheidsinstructies ......................Pagina 35 Gevarenbronnen bij het booglassen .....................
 • Seite 34: Legenda Van De Gebruikte Pictogrammen

  Legenda van de gebruikte pictogrammen Legenda van de gebruikte pictogrammen Voorzichtig! Aansluiting massaklem Gebruiksaanwijzing lezen! Netingang; Pas op, mogelijke gevaren! aantal fasen alsmede Wisselstroomsymbool en nomi- 1 ~ 50 Hz Zwaar tot dodelijk letsel mogelijk. nale waarde van de frequentie Verwijder elektrische apparaten Voorzichtig! Kans op elektrische niet via het huisvuil!
 • Seite 35: Inleiding

  Inleiding / Veiligheidsinstructies Elektrisch lasapparaat PESG 120 B3 Handwiel Massaklem Elektrodenhouder Inleiding Controlelamp voor oververhitting Hartelijk gefeliciteerd! U hebt Laskap gekozen voor een van onze Laskap hoogwaardige apparaten. Handgreep Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met Gecombineerde draadborstel met bikhamer het product.
 • Seite 36 Veiligheidsinstructies gebruiksaanwijzing vertrouwd met Gebruik alleen de meegeleverde het apparaat, met de juiste om- lasleidingen (PESG 120 B3 gang en met de veiligheidsinstruc- H01 N2-D1x10 mm²). ties. Maak u met behulp van de Het apparaat mag tijdens het gebruiksaanwijzing vertrouwd met...
 • Seite 37 Veiligheidsinstructies rook. Pas op: verwijder alle brand- Let op: bare voorwerpen en / of materialen De straling van de lichtboog kan uit de werkplaats en de directe de ogen beschadigen en brand- omgeving van het lasapparaat. wonden veroorzaken. Zorg voor ventilatie van de Het booglassen genereert vonken werkplaats.
 • Seite 38: Gevarenbronnen Bij Het Booglassen

  Veiligheidsinstructies gehoorapparaten, pacemakers elektrische schok (stationaire etc. spanning van het lasstroomcircuit), tegen schadelijke straling (warmte en UV-straling) en tegen gloeiend Gevarenbronnen bij materiaal en spetters. het booglassen Draag stevig, geïsoleerd schoeisel. De schoenen dienen ook vocht te Tijdens het booglassen liggen meer- isoleren.
 • Seite 39 Veiligheidsinstructies benodigde veiligheidsmiddelen. massaklem nooit met de behui- Plaats, indien nodig, veiligheids- zing van het lasapparaat! wanden. Sluit de massaklem nooit op ge- Zorg vooral tijdens het lassen in aarde onderdelen aan, die zich kleine ruimtes voor voldoende ver bij het werkstuk vandaan be- toevoer van frisse lucht, omdat vinden, bijv.
 • Seite 40: Veiligheidsinstructies Voor De Laskap

  Veiligheidsinstructies Gevaar door lasrook: Gevaar door elektromagne- Het inademen van lasrook kan tische velden: gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Lasstroom genereert elektromagneti- Houd uw hoofd niet in de rook. Ge- sche velden. Niet in combinatie met bruik installaties in open ruimtes. medische implantaten gebruiken.
 • Seite 41: Krappe En Vochtige Ruimtes

  Veiligheidsinstructies Draag de laskap altijd tijdens het zijn (effectieve waarde). Dit la- lassen. Als u hier geen gebruik sapparaat mag vanwege de uit- van maakt, kunt u zwaar letsel gangsspanning in deze gevallen aan uw netvlies oplopen. worden gebruikt. Draag tijdens het lassen altijd veiligheidskleding.
 • Seite 42: Bescherming Tegen Stralen En Brandwonden

  Veiligheidsinstructies / Laskap monteren / Lassen voorbereiden / Lassen bijv. boven het hoofd lassen, het Klap vervolgens de drie zijden van de laskap naar beneden. De beide zijdelen worden door vereist, dient een veiligheidspak middel van twee drukknoppen met het bovenste en, indien nodig, ook hoofdbe- deel verbonden.
 • Seite 43: Bescherming Tegen Oververhitting

  2.5. Houd de laskap voor het gezicht en houdt PESG 120 B3 (met AC 230V 50HZ stekker): de punt van de elektrode boven het werkstuk, De beveiliging van de stroomkabels naar de con- net zoals u een lucifer aan zou steken. Dit is de tactdozen moet voldoen aan de voorschriften (in beste manier om de lasboog te ontsteken.
 • Seite 44: Opmerkingen Aangaande De Garantie En Het Afhandelen Van De Service

  Milieu- en ... / Opmerkingen aangaande de ... / Garantievoorwaarden Omvang van de garantie Apparaat, accessoires en verpakking dienen op een milieuvriendelijke manier gerecycled te worden. Het apparaat wordt volgens strenge kwaliteitsricht- lijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering Gooi het elektrisch lasapparaat niet bij het huisvuil, grondig getest.
 • Seite 45: Service

  Service Elektrisch lasapparaat Zo kunt u ons bereiken: Serienummer: 2090 Productiejaar: 2018 / 15 IAN: 286510 Naam: ITSw bv Model: PESG 120 B3 Internetadres: www.cmc-creative.de E-mail: itsw@planet.nl voldoet aan de substantiële veiligheidseisen, die Telefoon: 0900-8724357 zijn opgenomen in de Europese richtlijnen...
 • Seite 47 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 48 Einleitung ............................Seite 49 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 49 Teilebeschreibung ..........................Seite 49 Technische Daten ..........................Seite 49 Lieferumfang ............................Seite 49 Sicherheitshinweise ........................Seite 50 Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen ...................Seite 52 Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise .................Seite 55 Enge und feuchte Räume ........................Seite 55 Schutzkleidung ............................Seite 56 Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen ..................Seite 56 Schweißschirm montieren...
 • Seite 48: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Legende der verwendeten Piktogramme Vorsicht! Anschluss Masseklemme Betriebsanleitung lesen! Netzeingang; Achtung, mögliche Gefahren! Anzahl der Phasen sowie Wechselstromsymbol und Schwere bis tödliche 1 ~ 50 Hz Bemessungswert der Frequenz Verletzungen möglich. Entsorgen Sie Elektrogeräte Vorsicht! Stromschlaggefahr! nicht über den Hausmüll! Verwenden Sie das Gerät nicht Wichtiger Hinweis!
 • Seite 49: Einleitung

  Einleitung Elektro-Schweißgerät PESG 120 B3 Teilebeschreibung Elektro-Schweißgerät Einleitung Handgriff EIN- / AUS-Schalter (ON / OFF) Herzlichen Glückwunsch! Sie Handrad haben sich für ein hochwertiges Masseklemme Gerät aus unserem Haus ent- Elektrodenhalter schieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Kontrolllampe für Überhitzung nahme mit dem Produkt vertraut.
 • Seite 50: Sicherheitshinweise

  Bitte lesen Sie die Gebrauchsanwei- Verwenden Sie nur die im sung sorgfältig durch und beachten Lieferumfang enthaltenen Sie die beschriebenen Hinweise. Schweißleitungen (PESG 120 B3 Machen Sie sich anhand dieser Ge- H01N2-D1 x 10 mm²). brauchsanweisung mit dem Gerät, Das Gerät sollte während des...
 • Seite 51 Sicherheitshinweise Masseklemmen. Abnutzungen an dem mitgelieferten Schweißschirm der Isolierung und an den strom- befestigen. Verwenden Sie Hand- führenden Teilen können Gefahren schuhe und trockene Schutzklei- hervorrufen und die Qualität der dung, die frei von Öl und Fett ist, Schweißarbeit mindern. um die Haut vor der ultravioletten Lichtbogenschweißen erzeugt Strahlung des Lichtbogens zu...
 • Seite 52: Gefahrenquellen Beim Lichtbogenschweißen

  Sicherheitshinweise Trennen Sie bei Unfällen das ACHTUNG! Schweißgerät sofort von der Während des Betriebes des Netzspannung. Schweißgerätes kann es, abhän- Wenn elektrische Berührungs- gig von den Netzbedingungen spannungen auftreten, schalten am Anschlusspunkt, zu Störungen Sie das Gerät sofort aus und las- in der Spannungsversorgung für sen es von einer Elektrofachkraft andere Verbraucher kommen.
 • Seite 53 Sicherheitshinweise nach DIN verwenden. Der Licht- In feuer- und explosionsgefähr- bogen gibt außer Licht- und Wär- deten Räumen gelten besondere mestrahlen, die eine Blendung Vorschriften. bzw. Verbrennung verursachen, Schweißverbindungen, die großen auch UV-Strahlen ab. Diese un- Beanspruchungen ausgesetzt sind sichtbare ultraviolette Strahlung und bestimmte Sicherheitsforde- verursacht bei ungenügendem rungen erfüllen müssen, dürfen...
 • Seite 54 Sicherheitshinweise Stellen Sie das Schweißgerät nur Gefährdung durch auf einen ebenen Platz. Schweißfunken: Der Ausgang ist bei einer Umge- Schweißfunken können eine Explo- bungstemperatur von 20 °C be- sion oder einen Brand verursachen. messen. Die Schweißzeit darf Brennbare Stoffe vom Schweißen bei höheren Temperaturen redu- fernhalten.
 • Seite 55: Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise da sonst die optische Einheit Schweißschirmspezifische beschädigt werden kann. Sicherheitshinweise Tauschen Sie für gute Durchsicht und ermüdungsfreies Arbeiten Überzeugen Sie sich mit Hilfe die Schutzscheibe rechtzeitig. einer hellen Lichtquelle (z. B. Feuerzeug) immer vor Beginn der Schweißarbeiten von der Enge und feuchte Räume ordnungsgemäßen Funktion des Schweißschirmes.
 • Seite 56: Schutzkleidung

  Sicherheitshinweise / Schweißschirm montieren Schutzkleidung Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen Während der Arbeit muss der Schweißer an seinem ganzen An der Arbeitsstelle durch einen Körper durch entsprechende Aushang „Vorsicht! Nicht in die Kleidung und Gesichtsschutz ge- Flammen sehen!“ auf die Ge- gen Strahlung und Verbrennungen fährdung der Augen hinweisen.
 • Seite 57: Schweißen Vorbereiten

  Schweißen vorbereiten / Schweißen Schweißen vorbereiten auf Position „ON“ stellen. Wählen Sie anschließend mit Hilfe des Handrads die Elektrodenstärke: Hinweis: Wenn Sie den Strom einstellen, über- Für 1,6 oder 2,0 mm Elektroden stellen Sie das prüfen Sie, ob sich die Stromanzeige bewegt und Handrad auf die Position 1.6 / 2.0.
 • Seite 58: Überhitzungsschutz

  Lassen Sie das Schweißgerät einige Zeit abkühlen. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung PESG 120 B3 (mit AC 230 V 50 Hz Netzstecker): Die Absicherungen der Zuleitungen zu den Netz- steckdosen muss den Vorschriften entsprechen Garantie der Creative Marketing (VDE 0100). Schutzkontaktsteckdosen dürfen mit Consulting GmbH max.
 • Seite 59: Garantieumfang

  Garantiebedingungen / Service Garantieumfang Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien der Angabe, worin der Mangel besteht und wann sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mit- haft geprüft.
 • Seite 60: Eg-Konformitätserklärung

  DE-66386 St. Ingbert DEUTSCHLAND erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Elektro-Schweißgerät Seriennummer: 2090 Herstellungsjahr: 2018 / 15 IAN: 286510 Modell: PESG 120 B3 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU und deren Änderungen festgelegt sind.
 • Seite 61 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Version des informations Stand der Informationen: 12/2017 Ident.-No.: PESG120B3122017-DK-NL-BE-FR IAN 286510 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_DK.indd 2 28.12.16 07:43...

Diese Anleitung auch für:

Ian 286510