Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PESG 120 B3 Montage-, Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Elektro-schweissgerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ARC WELDER PESG 120 B3
ELEKTRINIS SUVIRINIMO APARATAS
Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
PL
ELEKTRYCZNA ZGRZEWARKA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 286510
281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_LT.indd 3
ELEKTRO-SCHWEISSGERÄT
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
28.12.16 07:41

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PESG 120 B3

 • Seite 1 ARC WELDER PESG 120 B3 ELEKTRINIS SUVIRINIMO APARATAS ELEKTRO-SCHWEISSGERÄT Nurodymai dėl montavimo, naudojimo ir saugumo Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Originalbetriebsanleitung ELEKTRYCZNA ZGRZEWARKA Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi IAN 286510 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_LT.indd 3...
 • Seite 2 Prieš skaitydami išlankstykite abu lapus su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_LT.indd 5 28.12.16 07:41...
 • Seite 4 Wiring diagram Schaltplan 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_LT.indd 8 28.12.16 07:41...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Turinys Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės ......Puslapis Įžanga ............................Puslapis Naudojimo paskirtis ........................Puslapis Dalių aprašas ..........................Puslapis Techniniai duomenys ........................Puslapis Pakuotės turinys ..........................Puslapis Saugos nurodymai ......................Puslapis Lankinio suvirinimo keliami pavojai ....................Puslapis Suvirintojo skydelio naudojimo saugos nurodymai ..............Puslapis 12 Ankštos ir drėgnos erdvės......................
 • Seite 6: Šioje Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Reikšmės

  Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės Atsargiai! Perskaitykite naudo- Įžeminimo (masės) jungtis jimo instrukciją! Elektros tinklo įvadas; fazių Dėmesio, galimi pavojai! skaičius taip pat Kintamosios srovės simbolis ir Sunkių ar net mirtinų sužeidimų 1 ~ 50 Hz vardinė...
 • Seite 7: Įžanga

  Įžanga / Saugos nurodymai Elektrinis suvirinimo aparatas Sukamasis reguliatorius PESG 120 B3 Įžeminimo gnybtas Elektrodo laikiklis Kontrolinė perkaitimo lemputė Įžanga Suvirintojo skydelis Nuoširdžiai sveikiname! Įsigi- Suvirintojo skydelis jote mūsų aukštos kokybės Rankena prietaisą. Prieš pradėdami Vielinis šepetėlis su šlako šalinimo plaktuku naudoti šį...
 • Seite 8 Saugos nurodymai susipažinkite su prietaisu, tinkamu Pasirūpinkite, kad elektros laidas jo naudojimu ir saugos nurodymais. nebūtų įtemptas. Prieš perkeldami Gamyklinių duomenų lentelėje pa- prietaisą į kitą vietą, ištraukite teikti techniniai šio suvirinimo apa- elektros laido kištuką iš elektros rato duomenys, į kuriuos būtina lizdo.
 • Seite 9: Lankinio Suvirinimo Keliami Pavojai

  Saugos nurodymai pavojinga – kyla elektros smūgio suvirinimo darbui nereikalingi as- pavojus. menys būtų bent 2 m atstumu Nelaikykite ir nenaudokite šio nuo elektros lanko. DĖMESIO! prietaiso drėgnoje ar šlapioje aplinkoje arba lyjant lietui. Šiuo Atsižvelgiant į elektros tinklo atžvilgiu galioja IP21S apsaugos sąlygas prijungimo vietoje, vei- klasė.
 • Seite 10 Saugos nurodymai suvirinimo aparatą nuo elektros ultravioletinius spindulius. Jei ne- tinklo. naudojamos tinkamos apsaugos Įtampos tarp kontaktų atsiradimo priemonės, šie nematomi ultra- atveju nedelsdami išjunkite prie- violetiniais spinduliai sukelia taisą ir pasirūpinkite, kad jį pati- skausmingą konjuktyvitą, kuris krintų kvalifikuotas elektrikas. atsiranda tik po kelių...
 • Seite 11 Saugos nurodymai suvirintojams. Ši taisyklė apima Mūvėkite sausas izoliuojamąsias slėginius indus, bėgius, vilkimo pirštines. Nelieskite elektrodo pliko- jungtis ir pan. mis rankomis. Nemūvėkite drėgnų ar DĖMESIO! Įžeminimo gnybtą suplyšusių pirštinių. Apsisaugokite būtinai prijunkite kuo arčiau nuo elektros smūgio izoliuodamiesi suvirinimo vietos, kad suvirinimo nuo virinamos detalės.
 • Seite 12: Suvirintojo Skydelio Naudojimo Saugos Nurodymai

  Saugos nurodymai Naudokite klausos apsaugos prie- Šį prietaisą leidžiama naudoti tik mones ir uždarą švarką su aukšta 16 metų sulaukusiems ir vyresniems apykakle. Naudokite suvirintojo šalmą asmenims. ir tinkamo dydžio filtrą. Naudokite Susipažinkite su suvirinimo sau- visapuses asmeninės saugos prie- gos nurodymais.
 • Seite 13: Apsauginiai Drabužiai

  Saugos nurodymai / Surinkite suvirintojo skydelį erdvėse su laidžiomis (katilų, galvos lygio, naudokite specialų vamzdžių ir pan.) sienelėmis arba kostiumą ir, esant reikalui, galvos drėgnose erdvėse (kai drėgmė apsaugos priemones. gali įsigerti į darbo aprangą), jo išėjimo įtampa atvirajame kontūre Apsauga nuo turi neviršyti 48 V (efektyvioji spinduliuotės ir nudegimų...
 • Seite 14: Prieš Pradedant Suvirinimą

  į kite suvirinimo aparatą atvėsti. padėtį „ON“. Paskui sukamuoju reguliatoriumi pasirinkite elektrodo storį: jei naudojate PESG 120 B3 (su kintamosios srovės (AC) 230 V 1,6 arba 2,0 mm elektrodą, pasukite reguliato- 50 Hz kištuku): rių į padėtį 1.6/2.0. Jei naudojate 2,5 mm Elektros tinklo lizdų...
 • Seite 15: Priežiūra

  Apsauga nuo ... / Priežiūra / Nurodymai dėl ... / Garantija ir ... / Garantijos sąlygos Garantija ir klientų turi būti apsaugoti iki 16 A (tipai ir techniniai duo- aptarnavimas menys: NDM1-63, AC 230 / 400 V C16. IEC 60898. Atjungimas su delsa. Gamintojas: „Nader“) (saugi- „Creative Marketing kliais arba jungtuvais).
 • Seite 16: Veiksmai Norint Pasinaudoti Garantija

  Garantijos sąlygos Mūsų kontaktiniai duomenys: jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Siekiant tinkamai naudotis šiuo gaminiu, būtina tiksliai laikytis visų originalioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Nenau- Pavadinimas: C. M. C. GmbH dokite šio gaminio tokiais tikslais ir neatlikite su juo Interneto svetainė: www.cmc-creative.de tokių...
 • Seite 17: Es Atitikties Deklaracija

  ELEKTRINIS SUVIRINIMO APARATAS Serijos numeris: 2090 Pagaminimo metai: 2018 / 15 IAN: 286510 Modelis: PESG 120 B3 atitinka esminius toliau nurodytų Europos direktyvų saugos reikalavimus: EB žemos įtampos direktyva 2014 / 35 / EB EB elektromagnetinio suderinamumo...
 • Seite 19 Spis zawartości Legenda zastosowanych piktogramów ............Strona 20 Instrukcja Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 21 Opis części ............................Strona 21 Dane techniczne ..........................Strona 21 Zawartość ............................Strona 21 Wskazówki bezpieczeństwa ..................Strona 22 Źródła zagrożenia podczas spawania łukiem elektrycznym ............Strona 23 Wskazówki bezpieczeństwa dot.
 • Seite 20: Legenda Zastosowanych Piktogramów

  Legenda zastosowanych piktogramów Legenda zastosowanych piktogramów Ostrożnie! Podłączenie zacisku Należy przeczytać instrukcję spawalniczego obsługi! Wejście sieciowe; Uwaga, możliwe zagrożenia! ilość faz jak również Symbol prądu przemiennego i Możliwe obrażenia od ciężkich 1 ~ 50 Hz wartość pomiaru częstotliwości po śmiertelne. Nie wyrzucać...
 • Seite 21: Instrukcja

  W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. Każdego rodzaju zastosowanie, które 1 Elektryczna zgrzewarka PESG 120 B3 odbiega od zastosowania zgodnego z przeznacze- 1 Maska spawalnicza niem, jest zabronione i potencjalnie niebezpieczne.
 • Seite 22: Wskazówki Bezpieczeństwa

  łuku elektrycznego. elektryków. Źródła prądu spawania nie Stosować wyłącznie załączone przewody spa- wykorzystywać do szorstkowania rur. walnicze (PESG 120 B3 H01N2-D1x10 mm²). Należy zwrócić uwagę: Aby mogła być pobierana przez otwory wentylacyjne wystarczająca ilość powietrza, Promieniowanie łuku elektrycznego może szko- urządzenie podczas pracy nie powinno stać...
 • Seite 23: Źródła Zagrożenia Podczas Spawania Łukiem Elektrycznym

  Wskazówki bezpieczeństwa W razie wątpliwości należy się zwrócić do oparzenie. To niewidoczne promieniowanie przedsiębiorstwa zaopatrującego w energię. ultrafioletowe powoduje przy niewystarczającej Podczas pracy spawarki może dojść do uste- ochronie bardzo bolesne zapalenie spojówki, rek w funkcjonowaniu innych urządzeń, np. które jest odczuwalne dopiero po kilku godzi- aparat słuchowy, rozrusznik serca itd.
 • Seite 24: Wskazówki Bezpieczeństwa Dot. Maski Spawalniczej

  Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa przy wyższych temperaturach może zostać dot. maski spawalniczej zmniejszony. Zagrożenie porażeniem prądem Zawsze przed rozpoczęciem spawania należy elektrycznym: się upewnić przy pomocy jasnego źródła świa- Porażenie prądem z elektrody może być tła (np. zapalniczka) czy maska spawalnicza śmiertelne.
 • Seite 25: Odzież Ochronna

  ... / Montaż maski spawalniczej / Przygotowywanie spawania / Spawanie Odzież ochronna Następnie złożyć trzy strony maski spawalniczej. Dwie części boczne łączone są każdorazowo Podczas pracy spawacz musi być chroniony z częścią górną dwoma zatrzaskami. na całym ciele odpowiednią odzieżą i osłoną twarzy przed promieniowaniem i oparzeniami.
 • Seite 26: Zabezpieczenie Przed Przegrzaniem

  2.5. Maskę spawalniczą należy trzymać przed PESG 120 B3 (z AC 230 V 50 Hz wtyczka twarzą a końcówkę elektrody poprowadzić tak sieciowa): nad przedmiotem jakby się chciało zapalić za- Zabezpieczenia przewodów doprowadzających pałkę.
 • Seite 27: Wskazówki Dotyczące Gwarancji I Realizacji Usług Serwisowych

  Wskazówki dotyczące ... / Wskazówki dotyczące gwarancji / Warunki gwarancji Zakres gwarancji Urządzenie, wyposażenie dodatkowe i opakowanie powinny zostać poddane recyklingowi. Urządzenie wyprodukowano zgodnie z wysokimi standardami jakości i poddano skrupulatnej kon- Elektrycznej spawarki nie wyrzucać do domowego troli przed wysyłką. pojemnika na odpadki, do ognia lub wody.
 • Seite 28: Serwis

  Elektryczna zgrzewarka Serwis Numer seryjny: 2090 Rok produkcji: 2018 / 15 IAN: 286510 Można się z nami skontaktować w Model: PESG 120 B3 następujący sposób: spełnia wymogi bezpieczeństwa Dyrektyw Unii Nazwa: C. M. C. GmbH Europejskiej Adres strony internetowej: www.cmc-creative.de Dyrektywa niskonapięciowa WE...
 • Seite 29 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ............Seite 30 Einleitung ............................Seite 31 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 31 Teilebeschreibung ..........................Seite 31 Technische Daten ..........................Seite 31 Lieferumfang ............................Seite 31 Sicherheitshinweise ........................Seite 32 Gefahrenquellen beim Lichtbogenschweißen ...................Seite 34 Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise .................Seite 37 Enge und feuchte Räume ........................Seite 37 Schutzkleidung ............................Seite 38 Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen ..................Seite 38 Schweißschirm montieren...
 • Seite 30: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Legende der verwendeten Piktogramme Vorsicht! Anschluss Masseklemme Betriebsanleitung lesen! Netzeingang; Achtung, mögliche Gefahren! Anzahl der Phasen sowie Wechselstromsymbol und Schwere bis tödliche 1 ~ 50 Hz Bemessungswert der Frequenz Verletzungen möglich. Entsorgen Sie Elektrogeräte Vorsicht! Stromschlaggefahr! nicht über den Hausmüll! Verwenden Sie das Gerät nicht Wichtiger Hinweis!
 • Seite 31: Einleitung

  Einleitung Elektro-Schweißgerät PESG 120 B3 Teilebeschreibung Elektro-Schweißgerät Einleitung Handgriff EIN- / AUS-Schalter (ON / OFF) Herzlichen Glückwunsch! Sie Handrad haben sich für ein hochwertiges Masseklemme Gerät aus unserem Haus ent- Elektrodenhalter schieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Kontrolllampe für Überhitzung nahme mit dem Produkt vertraut.
 • Seite 32: Sicherheitshinweise

  Bitte lesen Sie die Gebrauchsanwei- Verwenden Sie nur die im sung sorgfältig durch und beachten Lieferumfang enthaltenen Sie die beschriebenen Hinweise. Schweißleitungen (PESG 120 B3 Machen Sie sich anhand dieser Ge- H01N2-D1 x 10 mm²). brauchsanweisung mit dem Gerät, Das Gerät sollte während des...
 • Seite 33 Sicherheitshinweise Masseklemmen. Abnutzungen an dem mitgelieferten Schweißschirm der Isolierung und an den strom- befestigen. Verwenden Sie Hand- führenden Teilen können Gefahren schuhe und trockene Schutzklei- hervorrufen und die Qualität der dung, die frei von Öl und Fett ist, Schweißarbeit mindern. um die Haut vor der ultravioletten Lichtbogenschweißen erzeugt Strahlung des Lichtbogens zu...
 • Seite 34: Gefahrenquellen Beim Lichtbogenschweißen

  Sicherheitshinweise ACHTUNG! Trennen Sie bei Unfällen das Schweißgerät sofort von der Während des Betriebes des Netzspannung. Schweißgerätes kann es, abhän- Wenn elektrische Berührungs- gig von den Netzbedingungen spannungen auftreten, schalten am Anschlusspunkt, zu Störungen Sie das Gerät sofort aus und las- in der Spannungsversorgung für sen es von einer Elektrofachkraft andere Verbraucher kommen.
 • Seite 35 Sicherheitshinweise nach DIN verwenden. Der Licht- In feuer- und explosionsgefähr- bogen gibt außer Licht- und Wär- deten Räumen gelten besondere mestrahlen, die eine Blendung Vorschriften. bzw. Verbrennung verursachen, Schweißverbindungen, die großen auch UV-Strahlen ab. Diese un- Beanspruchungen ausgesetzt sind sichtbare ultraviolette Strahlung und bestimmte Sicherheitsforde- verursacht bei ungenügendem rungen erfüllen müssen, dürfen...
 • Seite 36 Sicherheitshinweise Stellen Sie das Schweißgerät nur Gefährdung durch auf einen ebenen Platz. Schweißfunken: Der Ausgang ist bei einer Umge- Schweißfunken können eine Explo- bungstemperatur von 20 °C be- sion oder einen Brand verursachen. messen. Die Schweißzeit darf Brennbare Stoffe vom Schweißen bei höheren Temperaturen redu- fernhalten.
 • Seite 37: Schweißschirmspezifische Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Schweißschirmspezifische da sonst die optische Einheit Sicherheitshinweise beschädigt werden kann. Tauschen Sie für gute Durchsicht und ermüdungsfreies Arbeiten Überzeugen Sie sich mit Hilfe die Schutzscheibe rechtzeitig. einer hellen Lichtquelle (z. B. Feuerzeug) immer vor Beginn der Schweißarbeiten von der Enge und feuchte Räume ordnungsgemäßen Funktion des Schweißschirmes.
 • Seite 38: Schutzkleidung

  Sicherheitshinweise / Schweißschirm montieren Schutzkleidung Schutz gegen Strahlen und Verbrennungen Während der Arbeit muss der Schweißer an seinem ganzen An der Arbeitsstelle durch einen Körper durch entsprechende Aushang „Vorsicht! Nicht in die Kleidung und Gesichtsschutz ge- Flammen sehen!“ auf die Ge- gen Strahlung und Verbrennungen fährdung der Augen hinweisen.
 • Seite 39: Schweißen Vorbereiten

  Schweißen vorbereiten / Schweißen Schweißen vorbereiten auf Position „ON“ stellen. Wählen Sie anschließend mit Hilfe des Handrads die Elektrodenstärke: Hinweis: Wenn Sie den Strom einstellen, über- Für 1,6 oder 2,0 mm Elektroden stellen Sie das prüfen Sie, ob sich die Stromanzeige bewegt und Handrad auf die Position 1.6 / 2.0.
 • Seite 40: Überhitzungsschutz

  Lassen Sie das Schweißgerät einige Zeit abkühlen. Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung PESG 120 B3 (mit AC 230 V 50 Hz Netzstecker): Die Absicherungen der Zuleitungen zu den Netz- Garantie der Creative Marketing steckdosen muss den Vorschriften entsprechen Consulting GmbH (VDE 0100).
 • Seite 41: Garantieumfang

  Garantiebedingungen / Service Garantieumfang Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien der Angabe, worin der Mangel besteht und wann sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mit- haft geprüft.
 • Seite 42: Eg-Konformitätserklärung

  DE-66386 St. Ingbert DEUTSCHLAND erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Elektro-Schweißgerät Seriennummer: 2090 Herstellungsjahr: 2018 / 15 IAN: 286510 Modell: PESG 120 B3 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU und deren Änderungen festgelegt sind.
 • Seite 43 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 12/2017 Ident.-No.: PESG120B3122017-3 IAN 286510 281416_Elektro-Schweissgeraet_PESG 120 B3_cover_LT.indd 2 28.12.16 07:41...

Diese Anleitung auch für:

Ian 286510