Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSSE 450 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC IMPACT WRENCH PDSSE 450 B2
ELECTRIC IMPACT WRENCH
Translation of the original instructions
ELEKTRO-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 280285
280285_par_Elektro-Drehschlagschrauber_cover_PL.indd 2
ELEKTRYCZNY WKRĘTAK
OBROTOWO- UDAROWY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
15.12.16 11:22

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PDSSE 450 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSSE 450 B2

 • Seite 1 ELECTRIC IMPACT WRENCH PDSSE 450 B2 ELECTRIC IMPACT WRENCH ELEKTRYCZNY WKRĘTAK OBROTOWO- UDAROWY Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTRO-DREHSCHLAGSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 280285 280285_par_Elektro-Drehschlagschrauber_cover_PL.indd 2 15.12.16 11:22...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 11-14...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Overview ........
 • Seite 5: General Description

  General description Technical data Electric impact wrench ..PDSSE 450 B2 The illustrations are on the front fold-out page. Rated input voltage U ..230 V~, 50 Hz Power input P ......450 W Extent of the delivery Idling speed n .......3600 min...
 • Seite 6: Safety Instructions

  Safety instructions General safety instructions for power tools Ensure that the safety instructions are ob- WARNING! Read all safety served when operating the appliance. directions and instructions. Symbols and icons Omissions in the compliance with safety directions and instructions Symbols on the appliance: can cause electrical shock, fire and/or severe injuries.
 • Seite 7 such as pipes, radiators, ranges c) Prevent unintentional starting. and refrigerators. There is an Ensure the switch is in the off- position before connecting to increased risk of electric shock if your power source and/or battery body is earthed or grounded. c) Do not expose power tools to pack, picking up or carrying rain or wet conditions.
 • Seite 8: Further Safety Directions

  h) Hold the device by the insulated will do the job better and safer at the gripping surfaces when per- rate for which it was designed. b) Do not use the power tool if the forming work in which the cut- switch does not turn it on and ting tool may come into contact off.
 • Seite 9: Residual Risks

  Operation d) Immediately switch off the power tool if the tool insert is Inserting/replacing the tool blocked due to overloading or tilting of the component part. The loss of control can result in injuries. 1. Push the desired bit (11-14) onto e) The device must only be connected to the tool holder (1).
 • Seite 10: Working Instructions

  Working Instructions The following cleaning and servicing should be done regularly. This will ensure a long • and reliable service life. The tightening torque depends on the selected speed and impact duration. Cleaning • Use the electric impact wrench when tightening screws and nuts exclusively Do not spray the appliance for pre-assembly.
 • Seite 11: Disposal And Protection Of The Environment

  Disposal and protection of the environment Take the device, accessories and packag- ing for environmentally friendly recycling. Machines do not belong with domestic waste. • Return the unit to a recycling centre. The plastics and metals in the unit can be sorted and appropriately recycled.
 • Seite 12: Guarantee

  Guarantee guidelines and conscientiously checked prior to delivery. Dear Customer, This equipment is provided with a 3-year The guarantee applies for all material and manufacturing defects. This guarantee guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights does not extend to cover product parts that against the seller of the product.
 • Seite 13: Repair Service

  Service-Center and specification of what constitutes the defect and when it occurred. In or- Service Great Britain der to avoid acceptance problems and additional costs, please be sure to use Tel.: 0871 5000 720 only the address communicated to you. (£...
 • Seite 14: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........14 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......14 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ......15 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....15 sprawdzono w trakcie produkcji pod Przegląd ........15 kątem jakości, a także dokonano jego Opis działania ......
 • Seite 15: Opis Ogólny

  Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest Dane techniczne ono kompletne. Elektryczny wkrętak Elektryczny klucz udarowy obrotowo-udarowy ....PDSSE 450 B2 4 nasadki (17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm) Znamionowe napięcie 2 Szczotki węglowe na wymianę wejścia U ......230 V~, 50 Hz Walizka do przechowywania Pobór mocy P ......
 • Seite 16: Zasady Bezpieczeństwa

  Ostrzeżenie: Symbole na urządzeniu Wartość emisji drgań może róż- nić się w trakcie rzeczywistego OSTRZEŻENIE – Przeczytać instruk- użytkowania elektronarzędzia od cję obsługi, aby zmniejszyć niebez- wartości podanej, w zależności od pieczeństwo obrażeń. sposobu użycia elektronarzędzia , w szczególności jaki rodzaju mate- Przeczytaj instrukcję...
 • Seite 17 1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA narzędzia elektrycznego zwiększa ry- PRACY zyko porażenia prądem. d) Nie używaj kabla do przeno- a) Zapewnij porządek i wystar- szenia narzędzia elektrycznego, czające oświetlenie w miejscu do jego zawieszania ani do wy- pracy. Nieporządek lub nieoświetlo- ciągania wtyczki z gniazdka. Chroń...
 • Seite 18 leżnie od rodzaju i sposobu używania zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem. narzędzia elektrycznego − zmniejsza h) Nie należy kierować się fał- ryzyko zranienia. c) Unikaj przypadkowego urucho- szywym poczuciem bezpie- mienia narzędzia. Przed pod- czeństwa i nie wolno naruszać zasad bezpieczeństwa obowią- łączeniem narzędzia elektrycz- nego do źródła zasilania i/lub zujących dla elektronarzędzi,...
 • Seite 19: Dalsze Zasady Bezpieczeństwa

  ły tych wskazówek. Narzędzia wanemu personelowi i tylko z użyciem oryginalnych części elektryczne są niebezpieczne, jeżeli amiennych. Pozwoli to zachować używają ich niedoświadczone osoby. e) Starannie pielęgnuj narzędzia bezpieczeństwo użytkowania narzę- elektryczne. Sprawdzaj, czy ru- dzia elektrycznego. chome części prawidłowo funk- Dalsze zasady bezpieczeń- cjonują...
 • Seite 20: Zagrożenia Ogólne

  Obsługa f) W razie konieczności wymi- any przewodu zasilającego Zakładanie i wymiana na- czynność tę należy zlecić pro- rzędzia ducentowi albo jego przed- stawicielowi, aby uniknąć zagrożenia. 1. Nałożyć żądaną nasadkę (11- 14) na uchwyt narzędziowy (1). Zagrożenia ogólne 2. W celu usunięcia ściągnąć na- sadkę...
 • Seite 21: Wskazówki Dotyczące Pracy

  Oczyszczani i 1. Wcisnąć włącznik/wyłącznik (3). Urządzenie rozpoczyna się konserwacja przy maksymalnej prędkości. 2. Wyłączanie: Zwolnić włącznik/ Przed wykonaniem jakiejkolwiek wyłącznik (3). prac związanych z ustawieniem, utrzymaniem lub naprawą urządze- Wskazówki dotyczące pracy nia należy wyciągnąć wtyk siecio- • Moment dokręcania zależy od czasu trwania udaru.
 • Seite 22: Przechowywanie Urządzenia

  Usuwanie i ochrona 1. Odkręcić pokrywę serwisową (6) za pomocą śrubokręta. środowiska 2. Zdjąć pokrywę serwisową (6). 3. Wyciągnąć szczotkę węglową Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- (10) z prowadnicy. kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- 4. Wsunąć nową szczotkę węglo- nie środowiska naturalnego utylizacji.
 • Seite 23: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysługują Państwu ustawowe prawa w stosunku do Gwarancja obowiązuje dla wad materia- sprzedawcy produktu.
 • Seite 24: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie Serwis Polska się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. Tel.: 22 397 4996 Uzyskają Państwo wówczas szczegó- E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 280285 łowe informacje na temat realizacji reklamacji.
 • Seite 25: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........25 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......25 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 26 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........26 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 26: Allgemeine Beschreibung

  Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren male Drehmoment auf 100 Nm limitiert. Sie, ob es vollständig ist: Technische Daten Elektro-Drehschlagschrauber Elektro-Drehschlagschrauber ..PDSSE 450 B2 4 Stecknüsse (17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm) Nenneingangsspannung U ...230 V~, 50 Hz 2 Ersatzkohlebürsten Leistungsaufnahme P ....
 • Seite 27: Sicherheitshinweise

  Warnung: Der Schwingungsemis- Bildzeichen auf dem Gerät: sionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elek- WARNUNG – Zur Verringerung trowerkzeugs von dem Angabewert eines Verletzungsrisikos Betriebsan- unterscheiden, abhängig von der Art leitung lesen. und Weise, in der das Elektrowerk- zeug verwendet wird, insbesondere Lesen Sie die Bedienungsanleitung welche Art von Werkstück bearbeitet...
 • Seite 28 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich zu tragen, aufzuhängen oder um sauber und gut beleuchtet. Un- den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka- ordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbe- bel fern von Hitze, Öl, scharfen reiche können zu UnfälIen führen.
 • Seite 29 werden. Verwendung einer Staubab- Schutzausrüstung, wie Staubmaske, saugung kann Gefährdungen durch rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutz- helm oder Gehörschutz, je nach Art Staub verringern. h) Wiegen sie sich nicht in falscher und Einsatz des Elektrowerkzeuges, Sicherheit und setzen Sie sich verringert das Risiko von Verletzungen. nicht über die Sicherheitsregeln c) Vermeiden Sie eine unbeab- sichtigte lnbetriebnahme.
 • Seite 30: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Sicherheits- unerfahrenen Personen benutzt werden. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge hinweise mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei a) Halten Sie das Elektrowerkzeug funktionieren und nicht klem- an den isolierten Griffflächen, men, ob Teile gebrochen oder wenn Sie Arbeiten ausführen, so beschädigt sind, dass die bei denen die Schraube verbor- Funktion des Elektrowerkzeuges...
 • Seite 31: Restrisiken

  Bedienung Restrisiken Werkzeug einsetzen/ Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug wechseln vorschriftsmäßig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bau- 1. Schieben Sie die gewünschte weise und Ausführung dieses Elektrowerk- Stecknuss (11-14) auf die Werk- zeugs auftreten: zeugaufnahme (1) auf.
 • Seite 32: Arbeitshinweise

  Reinigung und Wartung 1. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (3). Das Gerät läuft mit maximaler Drehzahl an. Ziehen Sie vor jeglicher Einstellung, 2. Zum Ausschalten lassen Sie den Instandhaltung oder Instandsetzung Ein-/Ausschalter (3) los. den Netzstecker. Arbeitshinweise Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten und Wartungsarbeiten, die nicht in •...
 • Seite 33: Lagerung

  Entsorgung/ 2. Nehmen Sie die Wartungsab- deckung (6) ab. Umweltschutz 3. Ziehen Sie die Kohlebürste (10) aus der Führung heraus. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- 4. Schieben Sie eine neue Kohle- ckung einer umweltgerechten Wiederver- bürste (10) in die Führung ein. wertung zu.
 • Seite 34: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 35: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 280285 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 36: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Hiermit bestätigen wir, dass der We hereby confirm that the Elektro-Drehschlagschrauber Electric impact wrench Baureihe PDSSE 450 B2 Design Series PDSSE 450 B2 Serial Number Seriennummer 201711000001 - 201711071168 201711000001 - 201711071168 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in conforms with the following applicable ihrer jeweils gültigen Fassung...
 • Seite 37: Tłumaczenie Oryginalnej

  Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Elektryczny wkrętak obrotowo-udarowy seriia produkcyjna PDSSE 450 B2 Numer seryjny 201711000001 - 201711071168 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 38 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Last Information Update · Stan informacji Stand der Informationen: 10 / 2017 Ident.-No.: 72036557102017-PL IAN 280285 280285_par_Elektro-Drehschlagschrauber_cover_PL.indd 1 15.12.16 11:22...

Diese Anleitung auch für:

Ian 280285Pdsse 450 c3