Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Hitachi M 8V2 Bedienungsanleitung

Hitachi M 8V2 Bedienungsanleitung

Oberfräse
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für M 8V2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 11
Router
Oberfräse
Po‡ÙÂÚ
Frezarka
Felsőmaró
Fréza
Freze
îpeÁepoÇaÎéÌaÓ ÏaåËÌa
M 8V2
M 8SA2
Read through carefully and understand these instructions before use.
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË
M 8V2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Hitachi M 8V2

 • Seite 1 Po‡ÙÂÚ Frezarka Felsőmaró Fréza Freze îpeÁepoÇaÎéÌaÓ ÏaåËÌa M 8V2 M 8SA2 • M 8V2 Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen. ¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
 • Seite 5 English Deutsch Polski Ελληνικά Lock pin Arretierstift Kołek blokujący Πείρος ασφάλισης Wrench Schraubenschlüssel Klucz Κλειδί Loosen Lockern Poluzować Χαλαρώστε Tighten Anziehen Dokręcić Σφίξτε Stopper pole Anschlagstift Prowadnica dystansowa Πείρος αναστολής Scale Skala Podziałka Κλίµακα Depth indicator Tiefe-Indikator Wskaźnik głębokości ∆είκτης βάθους Pole lock knob Schaftarretierungsknopf Pokrętło zaciskowe prowadnicy...
 • Seite 6 M agyar Čeština Türkçe PyccÍËÈ Rögzítő csap Pojistný kolík Kilit pimi CÚoÔopÌêÈ åÚËÙÚ Csavarkulcs Klíč Anahtar ÉaeäÌêÈ ÍÎïä Meglazít Uvolnit Gevßet OcÎaÄËÚë Meghúz Dotáhnout Sıkıßtır ÂaÚÓÌyÚë Fékrúd Tyčka zarážky Stoper direk OÖpaÌËäËÚeÎë Beosztás Stupnice Ölçek òÍaÎa Mélységjelző Ukazatel hloubky Derinlik göstergesi àÌÀËÍaÚop ÖÎyÄËÌê...
 • Seite 7: General Safety Rules

  English A wrench or a key left attached to a rotating part GENERAL SAFETY RULES of the power tool may result in personal injury. e) Do not overreach. Keep proper footing and balance WARNING! at all times. Read all instructions This enables better control of the power tool in Failure to follow all instructions listed below may result in unexpected situations.
 • Seite 8: Standard Accessories

  The bit is very hot im m ediately after operation. Avoid bare hand contact w ith the bit for any reason. SPECIFICATIONS M odel M 8V2 M 8SA2 Voltage (by areas)* (110V, 120V, 220V, 230V, 240V) Pow er Input* 1150 W...
 • Seite 9: Installing And Rem Oving Bits

  6 Loosen the lock lever and press the tool body dow n 4. Adjusting the rotation speed (M odel M 8V2 only) until the stopper block to obtain the desired cutting The M 8V2 has an electronic control system that depth.
 • Seite 10: Maintenance And Inspection

  4. Inspecting the carbon brushes For your continued safety and electrical shock protection, carbon brush inspection and replacem ent on this tool should ONLY be perform ed by a HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER. 5. Replacing supply cord If the supply cord of Tool is dam aged, the Tool m ust be returned to Hitachi Authorized Service Center for the cord to be replaced.
 • Seite 11: Allgem Eine Sicherheitsm Assnahm En

  Deutsch Benutzen Sie keine Elektrow erkzeuge, w enn Sie ALLGEM EINE SICHERHEITSM ASSNAHM EN müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder M edikamenten stehen. WARNUNG! Bei der Arbeit m it Elektrow erkzeugen können Lesen Sie sämtliche Hinw eise durch bereits kurze Phasen der Unaufm erksam keit zu Wenn nicht säm tliche nachstehenden Anw eisungen schw eren Verletzungen führen.
 • Seite 12: Vorsichtsm Assnahm En Bei Verwendung Der Oberfräse

  El ekt r o w er kzeu g en kan n zu g ef äh r l i ch en Situationen führen. TECHNISCHE DATEN M odelle M 8V2 M 8SA2 Spannung (je nach Gebiet)* (110V, 120V, 220V, 230V, 240V) Leistungsaufnahm e*...
 • Seite 13: Anwendungsbereiche

  Deutsch (2) Futterhülse (8 × 6) Spannfutterhülse tief in das Spannfutter ein und stecken Sie dann das Bit in die Spannfutterhülse. Ziehen Sie das Spannfutter nun fest an w ie in Schritt (1) und (2). 2. Entfernen der Fräsen Beim Abnehm en von Fräsen die folgenden Schritte 20 m m in um gekehrter Reihenfolge durchführen.
 • Seite 14: Verwendung Der Sonder-Zubehörteile

  4. Einstellen der Drehzahl (nur M odell M 8V2) 4. Inspektion der Kohlebürsten M o d el l M 8V2 si n d m i t ei n em el ekt r i sch en Zur Erhaltung Ihrer Sicherheit und des Schutzes...
 • Seite 15 än d i g en Fo r sch u n g s- u n d Entw icklungsprogram m s von HITACHI sind Änderungen der hierin gem achten technischen Angaben nicht ausgeschlossen. Information über Betriebslärm und Vibration Die gem essenen Werte w urden entsprechend EN60745 bestim m t und in Übereinstim m ung m it ISO 4871...
 • Seite 16 ∂ÏÏËÓÈο ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· fiÙ·Ó Â›ÛÙ °∂¡π∫Õ ª∂∆ƒ∞ ∞™º∞§∂π∞™ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ‹ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ÔÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜ ‹ Ê·Ú̿ΈÓ. ¶ƒ√™√Ã∏! ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÚÔÛÂÍ›·˜ ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ¢È·‚¿ÛÙ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Úfi Αν δεν τηρηθούν λες...
 • Seite 17 ∂ÏÏËÓÈο d) ∞ÔıË·ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿ Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÂΛӘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ÌÂ...
 • Seite 18 ∂ÏÏËÓÈο (2) Περίβληµα δίσκου σύσφιξης (8 × 6) Βεβαιωθείτε τι ο πείρος ασφάλισης δεν έχει εισέλθει στον άξονα του επαγώγιµου αφού σφίξετε το µηχανισµ σύσφιξης. Εάν δεν το κάνετε αυτ θα πάθει ζηµιά ο µηχανισµ ς σύσφιξης, ο πείρος ασφάλισης και ο άξονας του επαγώγιµου. (3) Για...
 • Seite 19 ∂ÏÏËÓÈο 2. ∆¿ÎÔ˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ (™¯‹Ì· 5) ρυθµιστή είναι για την ελάχιστη ταχύτητα και θέση Οι δύο βίδες ρύθµισης βάθους κοπής που είναι “6” για τη µέγιστη ταχύτητα. συνδεδεµένες µε τον τάκο αναστολής µπορούν να 5. ∫Ô‹ ρυθµιστούν ώστε να ορίζουν ταυτ χρονα 3 ¶ƒ√™√Ã∏...
 • Seite 20 Κατά συνέπεια, ορισµένα τµήµατα µπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ∂°°À∏™∏ Εγγυώµαστε τα εργαλεία Hitachi Power Tools σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς ανά χώρα. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώµατα ή ζηµιές λ γω κακής χρήσης, κακοποίησης ή φυσιολογικής...
 • Seite 21: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski 3) Bezpieczeństwo osobiste OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA a) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym należy zachowywać koncentrację i planować OSTRZEŻENIE! wykonywane zadania, kierując się zdrowym Należy przeczytać wszystkie instrukcje rozsądkiem. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżej Urządzenia elektrycznego powinny zaleceń może być przyczyną porażenia prądem obsługiwać...
 • Seite 22: Dane Techniczne

  Polski e) Wykonywać odpowiednie prace konserwacyjne. użyciu wyłącznie identycznych, oryginalnych Kontrolować prawidłowość ustawienia części części zamiennych. ruchomych, ich uszkodzenia i wszelkie inne Zapewni to utrzymanie pełnego bezpieczeństwa kwestie, mogące spowodować nieprawidłową pracy z urządzeniem. pracę urządzenia. Uszkodzone urządzenie powinno zostać ŚRODKI OSTROŻNOŚCI natychmiast przekazane do naprawy.
 • Seite 23: Przed Użyciem

  Polski (2) Uchwyt zaciskowy (8 × 6) uchwyt zaciskowy. Dokręcić mocno uchwyt zaciskowy, tak jak opisano w kroku (1) i (2). 2. Demontaż frezów Aby zdemontować frez, należy wykonać w odwrotnej kolejności wszystkie czynności wymagane przy jego montażu. UWAGA 20 m m Należy upewnić...
 • Seite 24: Konserwacja I Inspekcja

  Jeżeli przewód zasilający urządzenia został uszkodzony, minimalnej, natomiast „6” maksymalnej; patrz Rys. 11. musi ono zostać przekazane do Autoryzowanego 5. Frezowanie Punktu Serwisowego Hitachi w celu wymiany przewodu. UWAGA 6. Lista części zamiennych Podczas użytkowania urządzenia należy nosić okulary UWAGA: ochronne.
 • Seite 25 KARTĄ GWARANCYJNĄ znajdującą się na końcu instrukcji obsługi. WSKAZÓWKA W zwiazku z prowadzonym przez Hitachi programem badań i rozwoju, specyfikacje te mogą się zmienić w każdej chwili bez uprzedzenia. Informacja dotycząca poziomu hałasu i wibracji Mierzone wartości było określone według EN60745 i zadeklarowane zgodnie z ISO 4871.
 • Seite 26 Magyar Ne használja a készüléket, ha nem érzi ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK kipihentnek magát, ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. FIGYELEM! Egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos sérülést Olvassa végig az utasításokat okozhat. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és b) Használjon védőfelszerelést.
 • Seite 27: Műszaki Adatok

  Magyar tulajdonságot, mely hatással lehet ÓVINTÉZKEDÉS munkavégzésre. A gyermekeket és a felügyeletre szoruló személyeket Meghibásodás esetén használat előtt javítassa tartsa távol az elektromos szerszámgéptől. meg a készüléket. A használaton kívüli szerszámgépeket gyermekektől A nem megfelelő karbantartás sok balesetet okoz. és felügyeletre szoruló személyektől elzárva kell f) A vágószerszámokat mindig tartsa élesen és tartani.
 • Seite 28 Magyar (2) Patronos tokmány (8 × 6) tokmányba, majd helyezze be a fúróhegyet a tokmányhüvelybe. Húzza meg erősen a patronos tokmányt, ahogy az (1) és (2) lépésben. 2. A fúróhegyek eltávolítása A fúróhegyek eltávolítása során a fúróhegyek behelyezésére vonatkozó lépéseket fordított sorrendben 20 m m végezze el.
 • Seite 29: Ellenőrzés És Karbantartás

  5. A hálózati kábel cseréje Az M8V2 elektronikus vezérlőrendszerrel van ellátva, Ha a szerszámgép hálózati kábele megrongálódik, akkor mely fokozatmentes fordulatszám változtatást tesz azt csere céljából vissza kell juttatni a Hitachi lehetővé. Szerződéses Szerviz Központba. A 11. ábrán látható, hogy az „1” tárcsapozíció a 6.
 • Seite 30 Magyar MEGJEGYZÉS A HITACHI folyamatos kutatási és fejlesztési programja következtében az itt szereplő műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A környezeti zajra és vibrációra vonatkozó információk A mért értékek az EN60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra és az ISO 4871 alapján kerülnek közzétételre.
 • Seite 31: Všeobecné Bezpečnostní Předpisy

  Čeština Pouhý okamžik nepozornosti při práci s elektrickým VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY nářadím může způsobit vážné zranění. b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte UPOZORNĚNÍ! ochranu zraku. Prostudujte si všechny pokyny Ochranné pomůcky, jako jsou protiprachová maka, Nedodržování všech níže uvedených pokynů může způsobit obuv s neklouzavou úpravou podrážky, ochranná...
 • Seite 32: Standardní Příslušenství

  Čeština PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ Velký počet nehod je způsobeno nedostatečnou Zajistěte, aby děti a nemocné osoby se nezdržovaly údržbou elektrického nářadí. f) Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. v blízkosti. Pokud se nářadí nepoužívá, je třeba je uskladnit mimo Správným způsobem udržované řezné nástroje s dosah dětí...
 • Seite 33: Před Použitím

  Čeština 2. Demontáž nástavců (2) Upínací pouzdro (8 × 6) Při demontáži nástavců postupujte v opačném pořadí než při instalaci nástavců. POZOR Zajistěte, aby pojistný kolík nebyl po dotažení upínacího pouzdra zasunutý do hřídele motoru. V případě nedodržení tohoto pokynu může dojít k poškození 20 m m upínacího pouzdra, pojistného kolíku a hřídele motoru.
 • Seite 34 ZÁRUKA shodě se směry posuvu znázorněné na obr. 13. POZNÁMKA Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákonné/ Pokud se používá opotřebený nástavec pro zhotovování místně platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady hlubokých drážek, může vznikat vysoký pronikavý hluk nebo poškození...
 • Seite 35 Čeština Informace o hluku a vibracích Měřené hodnoty byly určeny podle EN60745 a deklarovány ve shodě s ISO 4871. M8V2 Změřená vážená hladina akustického výkonu A: 90 dB(A) Změřená vážená hladina akustického tlaku A: 79 dB(A) Neurčitost KpA: 3 dB(A) Typická...
 • Seite 36: Genel Güvenlik Kurallari

  Türkçe c) Aletin istem dıßı çalıßmasına karßın önlem alın. GENEL GÜVENLIK KURALLARI Prize takmadan önce ßalter düåmesinin kapalı konumda olduåundan emin olun. DÓKKAT! Elektrikli aleti parmaåınız ßalter üzerinde olduåu Bütün talimatları okuyun halde taßımak veya prize takmak kazanın Aßaåıda belirtilen talimatların tümünün uygulamaması, davetçisidir.
 • Seite 37: Standart Aksesuarlar

  Türkçe FREZE MAKÓNESÓ KULLANIRKEN ÖNERÓLEN 5) Servis ÖNLEMLER a) Elektrikli aleti vasıflı bir kißi tarafından sadece özdeß yedek parçalar kullanarak tamir edilmesini saålayın. 1. Tek elle kullanım dengesiz ve tehlikelidir. Çalıßtırırken Böylece elektrikli aletin güvenli kullanımı saålanacaktır. bütün tutma yerlerini kavrandıåınızdan emin olun . 2.
 • Seite 38 Türkçe 3. Frezeye kılavuzla yön verilmesi UÇLARIN YERLEÍTÓRÓLMESÓ VE ÇIKARTILMASI UYARI Ciddi problemlerin önüne geçebilmek için güç sviçini UYARI kapatıp fißi prizden çektiåinize emin olun. Ciddi problemlerin önüne geçebilmek için güç sviçini kapatıp (1) Íablon kılavuz fißi prizden çektiåinize emin olun. Çok miktarda aynı...
 • Seite 39 DÓKKAT Hitachi Güç Takımlarının onarımı, modifikasyonu ve gözden geçirilmesi Hitachi yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır. Hitachi yetkili Servis Merkezine tamir ya da bakım amacıyla baßvurulduåunda Parça Listesinin takım ile birlikte verilmesi faydalı olacaktır. Güç takımlarının çalıßtırılması ve bakımlarının yapılması esnasında her ülke için belirtilen güvenlik düzenlemelerine ve standartlarına uyulması...
 • Seite 40 PyccÍËÈ e) èpË íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÇÌe OÅôàE èPABàãA èO TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà ÔoÏeçeÌËÈ, ËcÔoÎëÁyÈÚe yÀÎËÌËÚeÎëÌêÈ åÌyp, ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌêÈ ÀÎÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ èPEÑìèPEÜÑEHàE! ÇÌe ÔoÏeçeÌËÓ. èpoäÚËÚe pyÍoÇoÀcÚÇo Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË àcÔoÎëÁoÇaÌËe åÌypa, ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌoÖo ÀÎÓ HeÇêÔoÎÌeÌËe Çcex ÔpËÇeÀeÌÌêx ÌËÊe ÔoÎoÊeÌËÈ paÄoÚê ÇÌe ÔoÏeçeÌËÈ, yÏeÌëåËÚ oÔacÌocÚë ÀaÌÌoÖo pyÍoÇoÀcÚÇa ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔopaÊeÌËï ÔopaÊeÌËÓ...
 • Seite 41 PyccÍËÈ 4) ùÍcÔÎyaÚaáËÓ Ë oÄcÎyÊËÇaÌËe g) àcÔoÎëÁyÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ, íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË, ÌacaÀÍË Ë Ú.Ô., Ç a) He ÔepeÖpyÊaÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ. cooÚÇeÚcÚÇËË c ÀaÌÌêÏ pyÍoÇoÀcÚÇoÏ Ë àcÔoÎëÁyÈÚe ÌaÀÎeÊaçËÈ ÀÎÓ BaåeÖo oÔpeÀeÎeÌÌêÏ ÚËÔoÏ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÔpËÏeÌeÌËÓ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ. ÀÎÓ ÇêÔoÎÌeÌËÓ paÄoÚê Ôo eÖo ÔpÓÏoÏy ÌaÁÌaäeÌËï, ÔpËÌËÏaÓ Ço ÇÌËÏaÌËe ycÎoÇËÓ HaÀÎeÊaçËÈ...
 • Seite 42 PyccÍËÈ 2. èepeÍÎïäaÚeÎë “BÍÎ./ BêÍÎ.” CTAHÑAPTHõE AKCECCìAPõ ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË ''BêÍÎ.''. EcÎË Çê ÇcÚaÇÎÓeÚe åÚeÔceÎë (1) èpÓÏoe ÌaÔpaÇÎÓïçee ycÚpoÈcÚÇo ...... 1 Ç poÁeÚÍy, a ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË (2) îËÍcaÚop Äpyca ............1 ''BÍÎ.'', ËÌcÚpyÏeÌÚ ÌeÏeÀÎeÌÌo ÁapaÄoÚaeÚ, äÚo OÔopÌêÈ...
 • Seite 43 PyccÍËÈ (2) èpÓÏoe ÌaÔpaÇÎÓïçee ycÚpoÈcÚÇo (PËc. 9) cÚoÔopÌyï pyÍoÓÚÍy ÀÎÓ ÍoÌÚaÍÚa oÖpaÌËäËÚeÎÓ co cÚoÔopÌêÏ ÄÎoÍoÏ. àcÔoÎëÁyÈÚe ÔpÓÏoe ÌaÔpaÇÎÓïçee ycÚpoÈcÚÇo ÀÎÓ 3 OcÎaÄëÚe cÚoÔopÌêÈ pêäaÖ Ë ÌaÊÏËÚe Ìa ÍopÔyc ÁaÍpyÖÎeÌËÓ ÍpoÏoÍ Ë ÇêpeÁaÌËÓ ÊeÎoÄoÇ ÇÀoÎë ËÌcÚpyÏeÌÚa ÔoÍa peÁeá Ìe ÀoÚpoÌeÚcÓ Ào ÔÎocÍoÈ cÚopoÌê...
 • Seite 44 ÔpËÎaÖaïçËÏËcÓ Í ÌaÄopy. oÄcÎyÊËÇaÌËÓ Hitachi. TEXHàóECKOE OÅCãìÜàBAHàE à èPàMEóAHàE Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë èPOBEPKA paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ 1. CÏaÁÍa ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ. CÏaÁêÇaÌËe. ÑÎÓ oÄecÔeäeÌËÓ ÖÎaÀÍoÖo ÇepÚËÍaÎëÌoÖo ÀÇËÊeÌËÓ ÙpeÁepÌoÖo cÚaÌÍa, ÇpeÏÓ...
 • Seite 47: Guarantee Certificate

  English Magyar GARANCIA BIZONYLAT GUARANTEE CERTIFICATE 1 Típusszám 1 M odel No. 2 Sorozatszám 2 Serial No. 3 A vásárlás dátuma 3 Date of Purchase 4 A Vásárló neve és címe 4 Custom er Nam e and Address 5 A Kereskedő neve és címe 5 Dealer Nam e and Address (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő...
 • Seite 49 English Magyar Only for EU countries Csak EU-országok számára Do not dispose of electric tools together w ith Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási household w aste m aterial! szemétbe! In observance of European Directive 2002/96/EC A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló on w aste electrical and electronic equipm ent and 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való...
 • Seite 50 ÑaÌÌaÓ ÀeÍÎapaáËÓ oÚÌocËÚcÓ Í ËÁÀeÎËÓÏ, Ìa ÍoÚopêx oznaczeniami CE. ËÏeeÚcÓ ÏapÍËpoÇÍa CE. Representative office in Europe Hitachi Pow er Tools Europe GmbH 31. 1. 2006 Siem ensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germ any Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

Diese Anleitung auch für:

M 8sa2

Inhaltsverzeichnis