Dell PowerVault MD1000 Erste Schritte

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Getting Started
With Your System
Začínáme se systémem
Guide de mise en route
Erste Schritte mit dem System
Τα πρώτα βήµατα Με το σύστηµά σας
Rozpoczęcie pracy z systemem
Начало работы с системой
Procedimientos iniciales con el sistema
Sisteminizi Kullanmaya Başlarken
Model AMP01
w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Dell PowerVault MD1000

  Inhaltszusammenfassung für Dell PowerVault MD1000

 • Seite 1 Getting Started With Your System Začínáme se systémem Guide de mise en route Erste Schritte mit dem System Τα πρώτα βήµατα Με το σύστηµά σας Rozpoczęcie pracy z systemem Начало работы с системой Procedimientos iniciales con el sistema Sisteminizi Kullanmaya Başlarken Model AMP01 w w w .
 • Seite 3 Getting Started With Your System w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 4 Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
 • Seite 5: System Features

  • Audible warning for critical component failure • Support for a wide range of servers (See your system’s readme file for supported systems. An updated readme can be viewed from the Dell website at support.dell.com.) Getting Started With Your System...
 • Seite 6: Other Information You May Need

  If you do not understand a procedure in this guide or if the system does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell Enterprise Training and Certification is available; see www.dell.com/training for more information. This service may not be offered in all locations.
 • Seite 7: Unpacking The System

  Unpacking the System Unpack your system and identify each item. Keep all shipping materials in case you need them later. Installing the Rails and System in a Rack Once you have read the "Safety Instructions" located in the rack installation documentation for your system, install the rails and the system in the rack.
 • Seite 8 Connecting the Power Cables Connect both power cables to the power supply/cooling fan modules. Attaching the Power Cord Retention Bracket Attach the power cord retention bracket to the power supply loop by affixing the back clasp of the bracket to the top of the loop and the middle clasp to the vertical middle of the loop. Attach the system power cable to the bracket’s cable clasp.
 • Seite 9: Installing The Bezel

  Turning on the System With the host server off, complete all cabling for the system. Power on the system by turning on both power supply/cooling fan modules. Power on the host server. Installing the Bezel Install the bezel (optional) by inserting the right edge of the bezel into the right front loop on the system, and then pressing the left edge of the bezel to the system until the bezel snaps into place.
 • Seite 10: Technical Specifications

  Technical Specifications Drives SAS hard drives up to 15 1-inch-by-3.5-inch SAS hot-plug hard drives (3.0 Gbps) at speeds of 10K or 15K rpm (See your system readme file for supported disk capacities.) SATA hard drives up to 15 1-inch-by-3.5-inch SATA hot-plug hard drives (3.0 Gbps) at speeds of 7.2K rpm.
 • Seite 11 LED Indicators Front panel • 1 two-color LED indicator for system status • 2 single-color LED indicators for power and split mode Hard-drive carrier • 1 single-color activity LED • 1 two-color LED status indicator per drive 3 two-color LED status indicators, one each for the two EMM SAS ports and one for the EMM status Power supply/ 3 LED status indicators for power supply status, power supply/fan...
 • Seite 12 Environmental Temperature: Operating 10° to 35°C (50° to 95°F) Storage –40° to 65°C (–40° to 149°F) Relative humidity Operating 20% to 80% (noncondensing) Storage 5% to 95% (noncondensing) Altitude Operating –16 to 3048 m (–50 to 10,000 ft) Storage –16 to 10,600 m (–50 to 35,000 ft) BTU per hour 1430 Getting Started With Your System...
 • Seite 13 Začínáme se systémem w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 14 V tomto dokumentu mohou být použity další ochranné známky a obchodní názvy odkazující na subjekty, kterým tyto známky či názvy patří, nebo na jejich výrobky. Společnost Dell Inc. se zříká jakýchkoli vlastnických zájmů o jiné než vlastní ochranné známky a obchodní názvy.
 • Seite 15: Systémové Funkce

  Podpora až tří zřetězených ukládacích svazků ve sjednoceném režimu pro celkem 45 pevných disků • In-band správa svazků prostřednictvím SES (SCSI enclosure services) • Správa RAID a systému s použitím Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service • Čtyři senzory pro monitorování okolní teploty (s redundantními EMM) •...
 • Seite 16: Další Užitečné Informace

  Nerozumíte-li některému z postupů popsaných v této příručce nebo nepracuje-li systém podle očekávání, nahlédněte do Uživatelské příručky k hardwaru. Společnosti Dell rovněž nabízí trénink a certifikaci (Dell Enterprise Training and Certification); pro více informací navštivte www.dell.com/training. Tato služba nemusí být nabízena ve všech regionech.
 • Seite 17: Rozbalení Systému

  Rozbalení systému Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé součásti. Veškerý obalový materiál uschovejte pro případ pozdější potřeby. Instalace kolejniček a systému do stojanu Nejprve si přečtěte „Bezpečnostní pokyny“ uvedené v instalační dokumentaci stojanu a systému, potom proveďte instalaci kolejniček a systém do stojanu. Pokyny pro instalaci systému do stojanu naleznete v dokumentaci pro instalování...
 • Seite 18 Připojení napájecích kabelů Připojte oba napájecí kabely ke zdroji napájení a k modulům s chladicími ventilátory. Umístění napájecích kabelů do retenčních svorek Připevněte retenční svorku napájecího kabelu k fixačnímu oku tak, že zadní úchyt svorky připevníte k horní části oka a střední úchyt ke svislému středu oka. Připevněte napájecí kabel systému do úchytu kabelové...
 • Seite 19: Zapnutí Systému

  Zapnutí systému Po vypnutí hostitelského serveru dokončete všechny rozvody systému. Zapněte systém zapnutím obou napájecích zdrojů/modulů s chladicími ventilátory. Zapněte hostitelský server. Instalace čelního krytu Nainstalujte čelní kryt (volitelně) tak, že zasunete pravou hranu krytu do oka na pravé straně systému a následně...
 • Seite 20: Technická Specifikace

  Technická specifikace Disky SAS pevné disky až 15 SAS pevných disků, 1x3,5 palce, hot-plug, 3,0 Gb/s, při rychlostech 10000 nebo 15000 ot./min (Viz soubor „readme“ vašeho systému s výčtem podporovaných diskových kapacit.) Pevné disky SATA až 15 1 x 3,5 palce pevných disků SATA za provozu vyměnitelných (3,0 Gbps) s rychlostí...
 • Seite 21: Led Indikátory

  LED indikátory • 1 dvoubarevný LED indikátor stavu systému Čelní panel • 2 jednobarevné LED indikátory pro napájení a rozdělený režim • 1 jednobarevný LED indikátor aktivity Nosič pevného disku • 1 dvoubarevný LED indikátor stavu pro každý disk 3 dvoubarevné LED indikátory stavu, po jednom pro každý ze dvou EMM SAS portů...
 • Seite 22 Začínáme se systémem...
 • Seite 23: Guide De Mise En Route

  Guide de mise en route w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 24 Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.
 • Seite 25: Caractéristiques Du Système

  (soit un total de 45 disques durs) • Gestion du châssis effectuée via des services SES intégrés (SCSI enclosure services) • Gestion du système et de la configuration RAID via Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service • Quatre capteurs assurant le contrôle des températures ambiantes (avec modules EMM redondants) •...
 • Seite 26: Autres Informations Utiles

  Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le système ne réagit pas comme prévu, consultez le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire). Des formations et certifications Dell Enterprise sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez le site www.dell.com/training. Ce service n'est disponible que dans certains pays. Installation et configuration PRÉCAUTION : avant d'exécuter la procédure suivante, lisez les consignes de sécurité...
 • Seite 27: Déballage Du Système

  Déballage du système Sortez le système de son emballage et identifiez tous les éléments fournis. Conservez les matériaux d'emballage au cas où vous en auriez besoin ultérieurement. Installation des rails et du système dans un rack Commencez par lire les consignes de sécurité qui se trouvent dans la documentation d'installation du rack, puis installez les rails et le système dans le rack.
 • Seite 28 Connexion des cordons d'alimentation Branchez les deux cordons d'alimentation sur le module d'alimentation et de ventilation. Fixation du support du cordon d'alimentation Installez le support du cordon d'alimentation. Pour ce faire, attachez le clip arrière sur le haut de la poignée prévue à...
 • Seite 29: Installation Du Cadre

  Mise sous tension du système Une fois le serveur hôte arrêté, procédez au câblage complet du système. Mettez le système sous tension en allumant les deux modules d'alimentation et de ventilation. Mettez le serveur hôte sous tension. Installation du cadre Pour installer le cadre (disponible en option), insérez sa partie droite dans la boucle de droite, puis appuyez sur sa partie gauche jusqu'à...
 • Seite 30: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques Lecteurs Disques durs SAS Maximum de 15 disques durs SAS de 1 pouce x 3,5 pouces à 3,0 Gbps, enfichables à chaud, avec une vitesse de rotation de 10 000 à 15 000 tours par minute. Consultez le fichier readme du système pour obtenir la liste des disques pris en charge.
 • Seite 31 Voyants Panneau avant • 1 voyant bicolore indiquant l'état du système • 2 voyants monochromes (alimentation et mode divisé) Support du disque dur • 1 voyant d'activité monochrome • 1 voyant d'état bicolore par disque dur Module EMM 3 voyants d'état bicolores (un pour les ports SAS des modules EMM et un affichant l'état du module EMM) Module d'alimentation 3 voyants d'état (état du bloc d'alimentation, panne du module...
 • Seite 32 Guide de mise en route...
 • Seite 33: Erste Schritte Mit Dem System

  Erste Schritte mit dem System w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 34: Anmerkungen, Hinweise Und Gefahrenwarnungen

  Jegliche Reproduktion dieses Dokuments ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist streng untersagt. Marken in diesem Text: Dell, das DELL Logo und Dell OpenManage sind Marken von Dell Inc. Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen.
 • Seite 35 Unterstützung für bis zu drei hintereinander geschaltete Speichergehäuse in einheitlicher Betriebsart für insgesamt bis zu 45 Festplatten • Innenbandgehäuseverwaltung durch SCSI-Gehäusedienste (SES) • RAID- und Systemverwaltung mit Dell OpenManage™ Server Administrator Speicher- verwaltungsdienst • Vier Sensoren zur Überwachung von Umgebungstemperaturen (bei redundanten EMM-Modulen) •...
 • Seite 36: Weitere Nützliche Informationen

  Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen können oder das System sich nicht wie erwartet verhält, ziehen Sie die Hardware Owner’s Manual (Hardware-Betriebsanleitung) zu Rate. Dell bietet Unternehmenstraining und Zertifizierung an. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umständen nicht an allen Standorten zur Verfügung.
 • Seite 37: Auspacken Des Systems

  Auspacken des Systems Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzelnen Komponenten. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für möglichen späteren Gebrauch auf. Installation der Schienen und des Systems in einem Rack Wenn Sie die Sicherheitshinweise in der Dokumentation zur Rack-Installation für das System gelesen haben, können Sie die Schienen und das System im Rack installieren.
 • Seite 38 Anschließen der Netzstromkabel Verbinden Sie beide Netzstromkabel mit den Netzteil-/Lüftermodulen. Anbringen der Netzkabel-Rückhalteklemme Befestigen Sie die Netzkabel-Rückhalteklemme am Netzteilgriff, indem Sie den hinteren Haken der Klemme an der Oberseite des Griffs fixieren und den mittleren Haken der Klemme am vertikalen Mittelteil des Griffs. Befestigen Sie das Netzstromkabel des Systems an der Kabel- klemme.
 • Seite 39 Einschalten des Systems Führen Sie bei ausgeschaltetem Host-Server die gesamte Verkabelung des Systems durch. Aktivieren Sie die Stromversorgung des Systems, indem Sie beide Netzteil-/Lüftermodule einschalten. Schalten Sie den Host-Server ein. Befestigen der Frontblende Installieren Sie die Frontblende (optional), indem Sie die rechte Kante der Blende in den vorderen rechten Griff am System einsetzen und dann die linke Seite der Blende an das System drücken, bis die Frontblende einrastet.
 • Seite 40: Technische Daten

  Technische Daten Laufwerke SAS-Festplatten Bis zu 15 hot-plug-fähige SAS-Festplatten (1 Zoll mal 3,5 Zoll, 3,0 Gb/s) mit einer Drehzahl von 10 000 oder 15 000 U/min. (Unterstützte Datenträgergrößen sind in der readme-Datei zum System aufgeführt.) SATA-Festplattenlaufwerke Bis zu 15 hot-plug-fähige SATA-Festplatten (1 Zoll mal 3,5 Zoll, 3,0 Gbit/s) mit 7200 U/min.
 • Seite 41 LED-Anzeigen Vorderes Bedienfeld • 1 zweifarbige LED-Anzeige für den Systemstatus • 2 einfarbige LED-Anzeigen für Betrieb und geteilte Betriebsart Festplattenträger • 1 einfarbige Aktivitäts-LED • 1 zweifarbige LED-Statusanzeige pro Laufwerk 3 zweifarbige LED-Statusanzeigen, jeweils eine an den beiden EMM SAS-Ports und eine für den EMM-Status Netzteil-/Lüftermodul 3 LED-Statusanzeigen für Netzteilstatus, Netzteil-/Lüfterfehler und Netzstromstatus...
 • Seite 42 Erste Schritte mit dem System...
 • Seite 43 Τα πρώτα βήµατα Με το σύστηµά σας w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 44 © 2006 Dell Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Dell Inc.. Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο: Η επωνυµία Dell, το λογότυπο DELL και το όνοµα Dell OpenManage είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc.
 • Seite 45: Χαρακτηριστικά Συστήµατος

  Υποστήριξη ευρείας γκάµας διακοµιστών (Ανατρέξτε στο αρχείο readme του συστήµατός σας για τα συστήµατα που υποστηρίζονται. Η προβολή του ενηµερωµένου αρχείου readme των σηµειώσεων έκδοσης µπορεί να γίνει από την τοποθεσία υποστήριξης της Dell στο Web, στη διεύθυνση support.dell.com.) Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας...
 • Seite 46: Άλλες Πληροφορίες Που Ενδέχεται Να Χρειαστείτε

  Εάν δεν κατανοείτε µια διαδικασία του οδηγού αυτού ή αν το σύστηµα δεν λειτουργεί µε τον αναµενόµενο τρόπο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου υλικού. Είναι διαθέσιµη η Επιχειρηµατική εκπαίδευση και πιστοποίηση της Dell. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.dell.com/training. Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να µην προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες. Εγκατάσταση και ρύθµιση παραµέτρων...
 • Seite 47 Άνοιγµα της συσκευασίας του συστήµατος Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήµατός σας και αναγνωρίστε κάθε αντικείµενο. Φυλάξτε όλα τα υλικά που σας αποστάλθηκαν για την περίπτωση που θα τα χρειαστείτε αργότερα. Τοποθέτηση των ραγών και του συστήµατος σε ράφι Μόλις ολοκληρώσετε την ανάγνωση των “Οδηγιών ασφαλείας” που βρίσκονται στην τεκµηρίωση εγκατάστασης...
 • Seite 48 Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας Συνδέστε και τα δύο καλώδια τροφοδοσίας στις µονάδες παροχής τροφοδοσίας / ανεµιστήρων ψύξης. Σύνδεση του στηρίγµατος συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας Συνδέστε το στήριγµα συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας στο βρόχο της παροχής τροφοδοσίας, προσαρτώντας την πίσω αγκράφα στο επάνω µέρος του βρόχου και τη µεσαία αγκράφα στο κάθετο κέντρο...
 • Seite 49 Ενεργοποίηση του συστήµατος ∆ιατηρώντας απενεργοποιηµένο το διακοµιστή λειτουργίας, ολοκληρώστε όλες τις καλωδιώσεις για το σύστηµα. Ενεργοποιήστε το σύστηµα ενεργοποιώντας και τις δύο µονάδες τροφοδοσίας / ανεµιστήρων ψύξης. Ενεργοποιήστε το διακοµιστή λειτουργίας. Τοποθέτηση της στεφάνης συγκράτησης Τοποθετήστε τη στεφάνη συγκράτησης (προαιρετικά) εισάγοντας τη δεξιά πλευρά της στεφάνης στο...
 • Seite 50: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Μονάδες Σκληροί δίσκοι SAS έως 15 σκληροί δίσκοι SAS 1-ίντσας, θερµής βυσµάτωσης, (3.0-Gbps), σε ταχύτητες των 10K ή 15K rpm (Ανατρέξτε στο αρχείο readme του συστήµατός σας για τις χωρητικότητες των δίσκων που υποστηρίζονται.) Σκληροί δίσκοι SATA έως 15 σκληροί δίσκοι SATA 1 έως 3,5 ιντσών, θερµής σύνδεσης (3.0-Gbps), σε...
 • Seite 51 Μονάδα EMM 3 δίχρωµες φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση, δύο από τις οποίες για τις δύο θύρες SAS της µονάδας EMM και µία για την κατάσταση της µονάδας EMM Μονάδα τροφοδοσίας / 3 φωτεινές ενδείξεις LED για την κατάσταση της παροχής τροφοδοσίας, για ανεµιστήρων...
 • Seite 52 Τα πρώτα βήµατα µε το σύστηµά σας...
 • Seite 53 Rozpoczęcie pracy z systemem w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 54 W niniejszym tekście mogą występować inne znaki towarowe i nazwy handlowe odnoszące się zarówno do podmiotów mających prawo do tych znaków i nazw, jak i do ich produktów. Dell Inc. nie zgłasza roszczeń do innych znaków i nazw handlowych poza swoimi.
 • Seite 55: Funkcje Systemu

  • Obsługa szerokiej gamy serwerów (proszę zapoznać się z plikiem readme dostarczonym wraz z systemem w celu uzyskania informacji o obsługiwanych systemach. Z aktualną wersją pliku readme można się zapoznać na stronie internetowej firmy Dell support.dell.com.) Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 56: Inne Przydatne Informacje

  Jeżeli nie rozumieją Państwo procedur opisanych w tym przewodniku lub jeżeli system nie działa zgodnie z oczekiwaniami, proszę zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika sprzętu. Dostępne są również szkolenia i certyfikaty firmy Dell Enterprise – proszę odwiedzić stronę internetową www.dell.com/training w celu uzyskania dalszych informacji. Ta usługa może nie być dostępna we wszystkich miejscach.
 • Seite 57 Rozpakowanie systemu Proszę rozpakować system i zidentyfikować jego poszczególne elementy. Zachowaj wszystkie opakowania na wypadek potrzeby późniejszego ich wykorzystania. Instalowanie prowadnic i systemu w stelażu Po przeczytaniu „Instrukcji dotyczących bezpieczeństwa” przedstawionych w dokumentacji instalacyjnej stelaża przeznaczonego dla systemu, proszę zainstalować na stelażu prowadnice i system. W celu uzyskania instrukcji dotyczących instalowania systemu w stelażu, należy przejrzeć...
 • Seite 58 Podłączanie kabla zasilania Podłączyć oba kable zasilania do zasilacza/modułów wentylatora. Mocowanie wspornika podtrzymującego kabel zasilania Podłączyć wspornik podtrzymujący kabel zasilania do pętli zasilacza mocując tylny zaczep wspornika do górnej części pętli, a środkowy zaczep do środkowej części pętli usytuowanej pionowo. Podłączyć kabel zasilania systemu do zacisku kabla na wsporniku.
 • Seite 59 Włączanie systemu Proszę całkowicie okablować system, gdy serwer centralny jest wyłączony. Podłączyć system do zasilania włączając zarówno zasilacz, jak i moduły wentylatora. Proszę włączyć serwer centralny. Instalowanie ramki Zainstalować ramkę (opcjonalną) wsuwając jej prawą krawędź do prawej przedniej pętli na systemie, a następnie wciskając lewą...
 • Seite 60: Specyfikacja Techniczna

  Specyfikacja techniczna Napędy Dyski twarde SAS Aż do 15 dysków twardych SAS ((3.0 Gbps) o wymiarach 1 cal na 3,5 cala, odpowiednich do podłączania w trakcie pracy urządzenia, o prędkości 10K lub 15K rpm (proszę zapoznać się z plikiem readme dostarczonym wraz z systemem w celu uzyskania informacji o obsługiwanej pojemności dysków).
 • Seite 61 Wskaźniki LED • 1 dwukolorowy wskaźnik LED informujący o statusie systemu Panel przedni • 2 jednokolorowe wskaźniki LED dla trybu zasilania i podziału • 1 jednokolorowa dioda LED informująca o pracy systemu Nośnik dysku twardego • 1 dwukolorowy wskaźnik LED informujący o statusie każdego dysku 3 dwukolorowe wskaźniki statusu LED, jeden dla każdego z dwóch portów EMM SAS i jeden informujący o statusie modułu EMM.
 • Seite 62 Rozpoczęcie pracy z systemem...
 • Seite 63 Начало работы с системой w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 64 Остальные товарные знаки и названия продуктов могут использоваться в этом руководстве для обозначения компаний, заявляющих права на товарные знаки и названия, или продуктов этих компаний. Корпорация Dell Inc. не заявляет прав ни на какие товарные знаки и названия, кроме собственных.
 • Seite 65: Характеристики Системы

  режиме с возможностью подключения до 45 жестких дисков • Внутриполостное управление корпусом обеспечивается посредством корпусных SCSI-служб (SES) • Управление RAID-массивом и системой с помощью службы Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service • Четыре датчика для мониторинга окружающей температуры (с резервными модулями EMM) •...
 • Seite 66 В случае непонимания приведенной в настоящем руководстве процедуры или если система не работает должным образом, см. документ Hardware Owner’s Manual (Руководство пользователя оборудования). С программой обучения и сертификации корпорации Dell (Enterprise Training & Certification) можно ознакомиться на сайте www.dell.com/training. Услуги обучения и сертификации доступны не во всех регионах.
 • Seite 67: Распаковка Системы

  Распаковка системы Распакуйте систему и идентифицируйте каждый элемент. Сохраните все поставляемые материалы, так как они могут понадобиться в дальнейшем. Установка направляющих кронштейнов и системы в стойку После прочтения “Инструкций по технике безопасности”, представленных в документации по установке системы в стойку, установите направляющие кронштейны и систему в стойку. Инструкции...
 • Seite 68 Подсоединение шнуров питания Подключите шнура питания к модулям блока питания и охлаждающих вентиляторов. Фиксация шнуров питания кронштейнами Прикрепите кронштейн фиксации шнура питания к петле на блоке питания. Для этого установите задний зажим кронштейна на верхней части петли, а нижний зажим – на боковой ножке петли. Прикрепите...
 • Seite 69: Включение Системы

  Включение системы После выключения хост-сервера подключите все кабели системы. Включите электропитание системы, включив модули блоков питания и охлаждающие вентиляторы. Включите хост-сервер. Установка лицевой панели Для установки (необязательной) лицевой панели вставьте ее правый край в правую петлю на передней части системы, а затем нажмите на левый край лицевой панели до щелчка, свидетельствующего...
 • Seite 70: Технические Спецификации

  Технические спецификации Накопители Жесткие диски SAS до 15 1- и 3,5-дюймовых жестких дисков SAS с возможностью горячей замены (3,0 Гбит/с), скорость вращения шпинделя 10 000 или 15 000 об/мин (характеристики поддерживаемых дисков см. в файле “Readme” к системе) Жесткие диски SATA до...
 • Seite 71 Светодиодные индикаторы • 1 двухцветный светодиодный индикатор состояния Передняя панель системы • 2 одноцветных светодиодных индикатора питания и разделенного режима • 1 одноцветный светодиодный индикатор активности Индикаторы жестких дисков • 2 двухцветных светодиодных индикатора состояния для каждого накопителя Модуль EMM 3 двухцветных...
 • Seite 72: Габаритные Размеры

  Питание жестких дисков (для каждого слота) Поддерживаемый расход до 1,3 А при +12 В электроэнергии жесткими до 1,5 А при +5 В дисками Габаритные размеры Высота 13,11 см (5,16 дюйма) Ширина 44,63 см (17,57 дюйма) Ширина 48,01 см (18,9 дюйма) Вес...
 • Seite 73 Procedimientos iniciales con el sistema w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 74 Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.
 • Seite 75: Características Del Sistema

  Administración de alojamiento en banda proporcionado a través de servicios de alojamiento SCSI (SES) • Administración del sistema y del RAID mediante Dell OpenManage™ Server Administrator Storage Management Service • Cuatro sensores para supervisar la temperatura ambiente (con módulos EMM redundantes) •...
 • Seite 76: Obtención De Asistencia Técnica

  Si no comprende un procedimiento de esta guía o si el sistema no funciona del modo esperado, consulte la publicación Hardware Owner’s Manual. Tiene a su disposición el servicio de formación y certificación Dell para empresas. Para obtener más información, visite www.dell.com/training. Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
 • Seite 77: Desembalaje Del Sistema

  Desembalaje del sistema Desembale el sistema e identifique cada elemento. Guarde el material de embalaje por si lo necesitara más adelante. Instalación de los rieles y del sistema en un rack Una vez que haya leído las “Instrucciones de seguridad” de la documentación de instalación del rack del sistema, instale los rieles y el sistema en el rack.
 • Seite 78: Conexión De Los Cables De Alimentación

  Conexión de los cables de alimentación Conecte ambos cables de alimentación a los módulos de fuente de alimentación/ventilador de refrigeración. Fijación del soporte de retención del cable de alimentación Sujete el soporte de retención del cable de alimentación al asa de la fuente de alimentación fijando la abrazadera posterior del soporte a la parte superior del asa y la abrazadera intermedia a la mitad vertical del asa.
 • Seite 79: Encendido Del Sistema

  Encendido del sistema Con el servidor host apagado, complete el cableado del sistema. Encienda el sistema activando los dos módulos de fuente de alimentación/ventilador de refrigeración. Encienda el servidor host. Instalación del embellecedor Instale el embellecedor (opcional) insertando el extremo derecho del embellecedor en el asa frontal derecha del sistema y luego presionando el extremo izquierdo del embellecedor contra el sistema hasta que quede bien encajado.
 • Seite 80: Especificaciones Técnicas

  Especificaciones técnicas Unidades Unidades de disco duro SAS Hasta 15 unidades de disco duro SAS de acoplamiento activo de 1 x 3,5 pulgadas (3 Gbps), a velocidades de 10 o 15 krpm. Consulte el archivo léame del sistema para ver las capacidades de disco admitidas. Unidades de disco Hasta 15 unidades de disco duro de acoplamiento activo SATA duro SATA...
 • Seite 81 Indicadores LED Panel frontal • 1 indicador LED de dos colores de estado del sistema • 2 indicadores LED de un solo color de modo dividido y alimentación Portaunidades de disco duro • 1 LED de actividad de un solo color •...
 • Seite 82 Procedimientos iniciales con el sistema...
 • Seite 83 Sisteminizi Kullanmaya Başlarken w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...
 • Seite 84 Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell, DELL logosu ve Dell OpenManage, Dell Inc.'nin ticari markalarıdır; Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.
 • Seite 85 Ortam sıcaklıklarını izlemek için dört adet algılayıcı (yedekli EMM'lerle) • Aşırı sıcaklıkta kapanma özelliği • Kritik bileşen arızası için sesli uyarı • Geniş bir aralıktaki sunucular için destek (Desteklenen sistemler için sisteminizin benioku dosyasına bakın. Güncel bir benioku dosyasını support.dell.com adresindeki Dell web sitesinde bulabilirsiniz. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 86 Teknik Yardım Alma Bu kılavuzdaki bir prosedürü anlamazsanız veya sistem beklediğiniz gibi çalışmazsa, bkz. Donanım Kullanıcı El Kitabı. Dell Kurumsal Eğitim ve Sertifikasyonu kullanılabilir durumdadır; daha fazla bilgi için bkz. www.dell.com/training. Bu hizmet tüm bölgelerde sunulmamaktadır. Kurulum ve Yapılandırma UYARI: Aşağıdaki yordamı...
 • Seite 87 Sistemi Paketinden Çıkarma Sisteminizi paketinden çıkarın ve tüm parçaların tamam olup olmadığını kontrol edin. İleride ihtiyacınız olması ihtimaline karşı, tüm kutuları saklayın. Rayları ve Sistemi Rafa Monte Etme Sisteminize ait rafa montaj belgelerinde bulunan "Güvenlik Yönergeleri" ni okuduktan sonra rayları ve sistemi rafa monte edin. Sisteminizi rafa monte etme ile ilgili yönergeler için rafa montaj belgelerine bakın.
 • Seite 88 Güç Kablolarını Bağlama İki güç kablosunu da güç kaynağı/soğutma pervanesi modüllerine takın. Güç Kablosu Sabitleme Desteğini Takma Güç kablosu sabitleme desteğini, desteğin arka çengelini ilmeğin üstüne, orta çengelini ise ilmeğin dikey ortasına sabitleyerek güç kaynağı ilmeğine takın. Sistemin güç kablosunu desteğin kablo çengeline takın. İkinci güç...
 • Seite 89 Sistemi Açma Ana sunucu kapalıyken, sistemin tüm kablolama işlemlerini tamamlayın. İki güç kaynağı/soğutma pervanesi modülünü de açarak sisteme güç verin. Ana sunucuyu açın. Çerçeveyi Takma Çerçeveyi (isteğe bağlı) çerçevenin sağ kenarını sistemdeki sağ ön halkaya takıp ardından çerçevenin sol kenarını, çerçeve yerine oturuncaya kadar sisteme doğru bastırarak takın. Sisteminizi Kullanmaya Başlarken...
 • Seite 90: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler Sürücüler SAS sabit sürücüler 10K veya 15K rpm hızlarında 15 adede kadar 1 inç x 3,5 inç SAS çalışırken takılabilir sabit sürücü (3,0 Gbps) (Desteklenen disk kapasiteleri için sisteminizin benioku dosyasına bakın.) SATA sabit sürücüler 7,2K hızlarında 15 adede kadar 1 inç x 3,5 inç SATA çalışırken takılabilir sabit sürücü...
 • Seite 91 LED Göstergeler • Sistem durumu için 1 adet iki renkli LED gösterge Ön panel • Güç ve bölünmüş mod için 2 adet tek renkli LED gösterge • 1 adet tek renkli etkinlik LED'i Sabit disk taşıyıcısı • Sürücü başına 1 adet iki renkli LED durum göstergesi İki EMM SAS bağlantısının her biri için bir adet, EMM durumu için bir adet olmak üzere 3 adet iki renkli LED durum göstergesi Güç...
 • Seite 92 Çevre Özellikleri Sıcaklık: Çalışma 10° - 35°C (50° - 95°F) Depolama –40° - 65°C (–40° - 149°F) Bağıl Nem Çalışma %20 - %80 (yoğuşmasız) Depolama %5 - %95 (yoğuşmasız) Yükseklik Çalışma –16 - 3.048 m (–50 - 10.000 ft) Depolama –16 - 10.600 m (–50 - 35.000 ft) Saatteki BTU 1430...
 • Seite 93 ‫העבודה עם המערכת‬ ‫תחילת‬...
 • Seite 94 ‫ספקי כוח‬ ‫הספק חשמלי בוואטי‬ ‫בשיא‬ ‫לכל היותר ברצ‬ 550 W 488 W ‫פיזור חו‬ 200 W ‫מתח חשמלי‬ ‫בפועל‬ ‫נקוב‬ 90–264 V 100–240 V ‫תדר‬ 47–63 Hz ‫עוצמת זר באמפרי‬ ‫במתח של‬ ‫של‬ ‫במתח‬ 200 V 3.6 A 100 V 7.2 A ‫לכל...
 • Seite 95 ‫מפרטים טכניים‬ ‫דיסקים‬ ‫התומכי בחיבור ח‬ ‫אינ‬ ‫על‬ ‫בגודל‬ ‫דיסקי קשיחי מסוג‬ ‫עד‬ ‫דיסקי קשיחי מסוג‬ ‫של המערכת‬ ‫עיי בקוב‬ ‫או‬ ‫ירויות של‬ ‫במה‬ readme 15K rpm 10K rpm 3.0 Gbps ‫לקבלת מידע על קיבולת הדיסקי הנתמכת‬ ‫התומכי בחיבור ח‬ ‫אינ‬...
 • Seite 96 ‫הדלקת המערכת‬ ‫ידי‬ ‫הדלק את המערכת על‬ ‫סדר את כל חיבורי הכבלי של המערכת‬ ‫כאשר השרת המארח כבוי‬ ‫הדלק את השרת המארח‬ ‫הדלקת מודול ספק הכוח ומודול המאוורר‬ ‫התקנת לוח הכיסוי‬ ‫נסת הקצה הימני של לוח הכיסוי ללולאה הקדמית‬ ‫ידי הכ‬ ‫על‬...
 • Seite 97 ‫חיבור כבלי החשמל‬ ‫רר‬ ‫המאוו‬ ‫חבר את שני כבלי החשמל למודולי ספק הכוח‬ ‫חיבור הזוויתן להגנה על כבל החשמל‬ ‫ידי חיבור התפס האחורי‬ ‫על‬ ‫חבר את הזווית המשמש להגנה על כבל החשמל ללולאת ספק הכוח‬ ‫של הזווית לחלק העליו של הלולאה וחיבור התפס האמצעי לחלק האנכי המרכזי של הלולאה‬ ‫ל...
 • Seite 98 ‫הוצאת המערכת מהאריזה‬ ‫הוצא את המערכת וזהה את כל הפריטי‬ ‫שמור את כל חומרי האריזה למקרה שתזדקק לה מאוחר יותר‬ ‫ילות והמערכת במעמד‬ ‫התקנת המס‬ ‫התק את‬ ‫לאחר שקראת את הוראות הבטיחות בתיעוד של התקנת המעמד המצור למערכת‬ ‫המסילות ואת המערכת במעמד‬ ‫עיי...
 • Seite 99 ‫של החומרה‬ ‫בקר בכתובת‬ ‫לקבלת מידע נוס‬ ‫זמי ועומד לרשות‬ ‫ירות ההדרכה וההסמכה הארגוני של‬ ‫ש‬ Dell ‫ייתכ ששירות זה אינו זמי בכל האזורי‬ www.dell.com/training ‫התקנה וקביעת תצורה‬ ‫מדריך המידע על‬ ‫קרא את הוראות הבטיחות ואת מידע התקנות ב‬ ‫לפני שתבצע את ההליך הבא‬...
 • Seite 100 ‫ר של עד שלושה מארזי אחסו במצב מאוחד‬ ‫תמיכה בחיבו‬ ‫קשיחי‬ ‫ניהול מארז פנימי מסופק באמצעות שירותי מארז‬ SCSI ‫וניהול המערכת באמצעות שירות‬ ‫ניהול‬ Dell OpenManage™ Server Administrator RAID Storage Management Service ‫יתירי‬ ‫ע מודולי‬ ‫וח על טמפרטורת הסביבה‬ ‫ארבעה חיישני לפיק‬...
 • Seite 101 ‫מציינת אפשרות של נזק לחומרה או אובדן נתונים‬ ‫הערה‬ ‫פגיעה גופנית או מוות‬ ‫מציינת אפשרות של נזק לרכוש‬ ‫זהירות‬ ‫המידע הכלול במסמ זה נתו לשינויי ללא הודעה מוקדמת‬ Dell Inc. ‫כל הזכויות שמורות‬ 2006 © Dell Inc. ‫ללא קבלת רשות בכתב מאת‬...
 • Seite 102 ‫תחילת העבודה עם המערכת‬ w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m...

Inhaltsverzeichnis