Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Electrolux EXP26U339AW Benutzerhandbuch
Electrolux EXP26U339AW Benutzerhandbuch

Electrolux EXP26U339AW Benutzerhandbuch

Tragbares klimagerät
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 38
EXP26U339AW
EXP26U339CW
EXP26U539CW
EXP26U759CW
EXP26U339HW
EN
Portable Air conditioner
CZ
Přenosná klimatizace
DE
Tragbares Klimagerät
FI
Kannettava ilmastointilaite
FR
Climatiseur portable
HR
Prijenosni klima-uređaj
HU
Hordozható légkondicionáló
IT
Condizionatore portatile
PL
Klimatyzator przenośny
RO
Aer condiționat portabil
SE
Bärbar luftkonditionering
NO
Bærbart Klimaanlegg
DK
Transportabelt klimaanlæg
SI
Prenosna klimatska naprava
SK
Prenosná klimatizácia
TR
Taşınabilir Klima
EXP26U559HW
EXP34U339HW
EXP34U339CW
EXP35U539CW
EXP40U339CW
User Manual
Uživatelská příručka
Benutzerhandbuch
Käyttöopas
Manuel d'utilisation
Korisnički priručnik
Használati útmutató
Manuale dell'utente
Podręcznik użytkownika
Manual de utilizare
Bruksanvisning
Bruksanvisningen
Brugervejledning
Uporabniški priročnik
Používateľská príručka
Kullanıcı Kılavuzu
2-19
20-37
38-57
58-75
76-95
96-113
114-133
134-153
154-173
174-193
194-211
212-229
230-247
248-265
266-284
285-302

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Inhaltszusammenfassung für Electrolux EXP26U339AW

 • Seite 1 EXP26U339AW EXP26U559HW EXP26U339CW EXP34U339HW EXP26U539CW EXP34U339CW EXP26U759CW EXP35U539CW EXP26U339HW EXP40U339CW Portable Air conditioner User Manual 2-19 Přenosná klimatizace Uživatelská příručka 20-37 Tragbares Klimagerät Benutzerhandbuch 38-57 Kannettava ilmastointilaite Käyttöopas 58-75 Climatiseur portable Manuel d'utilisation 76-95 Prijenosni klima-uređaj Korisnički priručnik 96-113 Hordozható légkondicionáló...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  10. ENVIRONMENTAL CONCERNS ..............WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.
 • Seite 3: Safety Information

  ENGLISH SAFETY INFORMATION Symbol Note Explanation This symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked WARNING and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire. This symbol shows that the operation manual CAUTION should be read carefully.
 • Seite 4: Point To Keep In Mind When Using Your Portable Air Conditioner

  • The portable air conditioner is not intended for use by young children of infirm persons without supervision. • Young children should be supervised to ensure that they do not play with the portable air conditioner. • There are local council rules regarding maximum allowable noise levels emitted by air conditioners.
 • Seite 5 ENGLISH • Always use an anti-explosive circuit breaker or fuse with the proper amp rating. Do not, under any circumstances, use wire, pins or other objects in place of a proper fuse. • In the event of any abnormality with the portable air conditioner (eg.
 • Seite 6: Usage Cautions

  Square earthed pin Earthed pin Plug Plug (only for UK) (only for Switzerland) 1.3 Usage cautions • Be sure to turn the unit off and disconnect the power supply cord before performing any maintenance or cleaning. • Do not put unit near any heat source or open fire when replacing the filters.
 • Seite 7 ENGLISH • The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater). • Do not pierce or burn. • Compliance with national gas regulations shall be observed.
 • Seite 8: Additional Information

  • The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure. • Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued by an accredited organisation that ensures competence in handling refrigerants according to a specific evaluation recognized by associations in the industry.
 • Seite 9: Safety Instruction

  ENGLISH 2. SAFETY INSTRUCTION 2.1 Notes on Operation • Allow 4 minutes for the compressor • Any person who is involved with working to restart cooling. If you turn the air on or breaking into a refrigerant circuit conditioner off and immediately restart should hold a current valid certificate it, allow 4 minutes for the compressor from an industry-accredited assessment...
 • Seite 10 10 www.electrolux.com 2.2 Warning during usage WARNING! Warning Meaning Plug in power plug properly Otherwise, it may cause electric shock, fire and explosion due to excess heat generation Do not operate or stop the unit by It may cause electric shock, fire and...
 • Seite 11 ENGLISH CAUTION! Caution Meaning When the air filter is to be removed, It may cause an injury do not touch the metal parts of the unit Do not clean the air conditioner with Water may enter the unit and degrade the water insulation.
 • Seite 12: Unit Description

  12 www.electrolux.com 3. UNIT DESCRIPTION Signal receiver Continuous drain outlet (Heat pump mode) Room air outlet Bottom drain outlet Control panel Air exhaust Carrying handle Power plug socket (both sides) Air intake Power cord Continuous drain outlet Wheels (Dry mode) 4.
 • Seite 13: Installation Instructions

  ENGLISH 5. INSTALLATION INSTRUCTIONS 5.1 Exhausting hot air 4. Open the window and place Adapter B through the gap. (Fig. 5) In the Cool Mode, the unit must be placed close to a window or opening so that the warm exhaust air can be ducted outside. First position unit on a flat floor and make sure there's a minimum of 50cm clearance around the unit, and that it is close to a...
 • Seite 14: Portable Air Conditioner Features

  14 www.electrolux.com 6. PORTABLE AIR CONDITIONER FEATURES 6.1 CONTROL PANEL Displays temperature/time Fan Speed (Not available in Auto or Dry Mode) Power ON/OFF Filter Reset Timer Sleep (Only available in Auto, Cool or Heat mode) Louver swing WiFi Indicator Mode Selection...
 • Seite 15 WiFi, this icon “ ” will light up. If the icon is be off. You can also cancel the setting by blinking, it indicates a temporary loss of pressing the “on/off” button. WiFi connectivity - please refer to the Electrolux App for more details.
 • Seite 16: Continuous Drainage

  If the display reads “E4”, the communication the continuous drainage may not work between display PCB and main control PCB properly. is faulty. Contact your Authorized Electrolux Service Center. • During Cool or Auto mode, it is recommended to disable continuous...
 • Seite 17: Care & Cleaning

  ENGLISH Replace the drain cap to the continuous drain outlet when no condensate flows out. Put the drip tray under the bottom drain outlet, then remove the rubber stopper from the drain outlet, to allow the condensate to flow into the drip tray. If your drip tray can't hold all the condensate, you may need to empty occasionally.
 • Seite 18: Winter Storage

  18 www.electrolux.com 2. If the air filters are severely dirty, you 2. Remove and clean the filter, allow it to can also wash the air filters using warm dry completely, then reinstall it. water under 40ºC and liquid dishwashing 3. Store the portable air conditioner in detergent.
 • Seite 19: Environmental Concerns

  The software in the unit is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit: https://emtech.delta.electrolux.com/license For more information visit www.electrolux.com...
 • Seite 20 10. OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..............MYSLÍME NA VÁS Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si výrobek, který s sebou přináší desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Je důmyslný a stylový a byl navržen s ohledem na vás. Kdykoli jej tedy použijete, můžete si být jisti, že pokaždé...
 • Seite 21: Bezpečnostní Informace

  ČESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Symbol Poznámka Význam Tento symbol naznačuje, že tento spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud dojde k úniku VAROVÁNÍ chladiva a jeho vystavení vnějšímu zdroji vznícení, hrozí nebezpečí požáru. Tento symbol naznačuje, že je třeba si pečlivě UPOZORNĚNÍ přečíst návod k obsluze. Tento symbol naznačuje, že s tímto zařízením by UPOZORNĚNÍ...
 • Seite 22: Důležité Poznámky

  22 www.electrolux.com • Přenosná klimatizace není určena k používání malými dětmi nebo zdravotně postiženými osobami bez dozoru. • Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přenosnou klimatizací nebudou hrát. • K dispozici jsou předpisy místních úřadů týkající...
 • Seite 23 ČESKY • Ujistěte se, že použitý napájecí zdroj má odpovídající jmenovité napětí. Používejte pouze síťové napájení 220-240 V, 50 Hz, 10 A. Použití napájecího zdroje s nevhodným jmenovitým napětím může vést k poškození přístroje a případně k požáru. • Vždy používejte anti-explozivní jistič nebo pojistku se správnou jmenovitou hodnotou v ampérech.
 • Seite 24 24 www.electrolux.com Štítek uzemnění Zástrčka Čtyřhranný Uzemňovací kolík uzemňovací kolík Zástrčka Zástrčka (pouze pro Velkou Británii) (pouze pro Švýcarsko) 1.3 Upozornění pro používání • Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění nezapomeňte přístroj vypnout a odpojit napájecí kabel. • Při výměně filtrů neumisťujte jednotku do blízkosti zdrojů...
 • Seite 25 ČESKY obyvatele domu, domácí zvířata ani rostliny přímému proudění vzduchu po delší dobu. • Nepoužívejte tuto přenosnou klimatizaci k jiným než specifikovaným speciálním účelům (např. k ochraně přesných zařízení, potravin, domácích zvířat, rostlin a uměleckých předmětů). Použití takovým způsobem by je mohlo poškodit.
 • Seite 26: Dodatečné Informace

  26 www.electrolux.com • Pokud je spotřebič instalován, provozován nebo skladován v nevětraných prostorách, musí být místnost navržena tak, aby se zabránilo hromadění úniků chladiva, které by vedly k nebezpečí požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení chladiva způsobeného elektrickými topnými tělesy, kamny nebo jinými zdroji vznícení.
 • Seite 27: Bezpečnostní Instrukce

  ČESKY 2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 2.1 Poznámky k provozu • Vyčkejte 4 minuty, než kompresor • Tato přenosná klimatizace v režimu znovu začne chladit. Pokud klimatizaci chlazení vyfukuje teplý vzduch vypnete a ihned ji znovu spustíte, generovaný jednotkou mimo místnost vyčkejte 4 minuty, než kompresor prostřednictvím výfukové...
 • Seite 28 28 www.electrolux.com 2.2 Výstražné upozornění při používání VAROVÁNÍ! Varování Význam Správně zapojte síťovou zástrčku. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a výbuchu v důsledku nadměrné tvorby tepla. Nepoužívejte ani nezastavujte přístroj Může to způsobit úraz elektrickým zasunutím nebo vytažením síťové...
 • Seite 29 ČESKY UPOZORNĚNÍ! Upozornění Význam Při demontáži vzduchového filtru se Mohlo by dojít ke zranění. nedotýkejte kovových částí jednotky. Klimatizační jednotku nečistěte vodou. Voda se může dostat do jednotky a znehodnotit izolaci. Může to způsobit úraz elektrickým proudem. Při použití společně s kamny apod. Může to způsobit nedostatek kyslíku.
 • Seite 30: Popis Jednotky

  30 www.electrolux.com 3. POPIS JEDNOTKY Přijímač signálu Nepřetržitý odtok vody (Režim tepelného čerpadla) Výduch pokojového vzduchu Spodní odtok Ovládací panel Výfuk vzduchu Přenášecí držadlo (na obou stranách) Síťová zásuvka Nasávání vzduchu Napájecí kabel Nepřetržitý odtok vody (Suchý režim) Kolečka 4. OBSAŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ...
 • Seite 31: Pokyny Pro Instalaci

  ČESKY 5. POKYNY PRO INSTALACI 5.1 Vypouštění horkého vzduchu 4. Otevřete okno a protáhněte adaptér B mezerou. (Obr. 5) V režimu chlazení musí být jednotka umístěna v blízkosti okna nebo otvoru, aby teplý odváděný vzduch mohl být odváděn ven. Nejdříve jednotku umístěte na rovnou podlahu a ujistěte se, že je kolem ní...
 • Seite 32: Vlastnosti Přenosného Klimatizačního Zařízení

  32 www.electrolux.com 6. VLASTNOSTI PŘENOSNÉHO KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 6.1 OVLÁDACÍ PANEL Zobrazuje teplotu/čas Rychlost ventilátoru (Není k dispozici v automatickém nebo suchém režimu ) ZAP/VYP napájení Reset filtru Časovač Spánek (Pouze k dispozici v automatickém režimu Vyklápění lamel nebo režimu chlazení nebo topení) Volba režimu...
 • Seite 33 ČESKY Režim ventilace Ke zrušení tohoto nastavení stiskněte V tomto režimu není zapotřebí používat hadici opět tlačítko časovače “Timer” a zobrazí vypouštění vzduchu nebo vypouštěcí hadici. se zbývající čas. Opětovným stisknutím tlačítka “Timer” funkci ukončíte, kontrolka 1. Stiskněte tlačítko režimu “MODE”, dokud časovače se vypne.
 • Seite 34 Electrolux. společnosti Electrolux. Ruční spuštění procesu zapnutí. Stiskněte “ ” na 5 vteřin. Poznámka: Stáhněte si naši aplikaci Electrolux a postupujte krok za krokem podle pokynů pro připojení klimatizace k 7.3 Pokyny k vypouštění aplikaci. Bluetooth Nepřetržité vypouštění...
 • Seite 35: Čištění A Údržba

  ČESKY • Ujistěte se, že výška odpadu a části Položte odkapávací misku (není součástí vypouštěcí hadice není vyšší než výška dodávky) pod spodní vypouštěcí odtok a vypouštěcího odtoku, jinak nebude poté vytáhněte vypouštěcí víčko, aby mohl nepřetržitý odtok fungovat. kondenzát vytéct do odkapávací misky. Vraťte vypouštěcí...
 • Seite 36: Odstraňování Problémů

  36 www.electrolux.com Ujistěte se, že je filtr zcela suchý, než jej vrátíte zpět na místo. 8.3 Uskladnění na zimu Pokud nebudete přenosné klimatizační zařízení po delší čas používat: 1. Zcela vypusťte sběrný zásobník vody a na dostatečně dlouhou dobu odeberte spodní...
 • Seite 37: Otázky Životního Prostředí

  úřad. Software v jednotce je zčásti založen na svobodném a otevřeném softwaru. Pro kompletní informace o autorských právech a použitelných licencích viz: https://emtech.delta.electrolux.com/license Další informace naleznete na www.electrolux.com...
 • Seite 38: Reparatur- Und Kundendienst

  10. UMWELTTIPPS ....................WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank für den Kauf eines Geräts von Electrolux. Sie haben ein Produkt ausgewählt, in dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steckt. Bei der Entwicklung dieses raffinierten und stilvollen Geräts hatten wir Sie voll im Blick.
 • Seite 39: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Symbol Hinweis Erklärung Dieses Symbol zeigt die Verwendung eines brennbaren Kältemittels im Gerät an. Sollte WARNUNG das Kältemittel auslaufen und einer externen Zündquelle ausgesetzt sein, besteht Brandgefahr. Dieses Symbol zeigt an, dass die ACHTUNG Bedienungsanleitung aufmerksam durchgelesen werden muss. Dieses Symbol zeigt an, dass Arbeiten an diesem Bauteil nur von einem Servicetechniker gemäß...
 • Seite 40: Wichtige Hinweise

  40 www.electrolux.com ACHTUNG! • Lassen Sie das Gerät von einem autorisierten Kundendienst-Techniker reparieren oder warten. • Lassen Sie dieses Gerät von einem autorisierten Techniker montieren. • Das tragbare Klimagerät darf ohne Aufsicht nicht von kleinen Kindern oder gebrechlichen Personen bedient werden.
 • Seite 41: Bei Der Verwendung Des Tragbaren Klimageräts Zu Beachtende Punkte

  DEUTSCH 4. Lagern oder versetzen Sie das Gerät immer in aufrechter Position. 5. Bedecken Sie das Gerät nicht während des Betriebs oder unmittelbar nach der Verwendung. 6. Lassen Sie immer das Kondenswasser ab, bevor Sie das Gerät einlagern. 1.2 Bei der Verwendung des tragbaren Klimageräts zu beachtende Punkte ACHTUNG! Sicherheitshinweise für die Nutzung...
 • Seite 42: Sicherheitsmaßnahmen Bei Der Verwendung

  42 www.electrolux.com • Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose, und vergewissern Sie sich, dass er nicht locker ist. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verändern Sie es nicht, und tauchen Sie es nicht in Wasser. Wenn Sie am Netzkabel ziehen oder es unsachgemäß...
 • Seite 43 DEUTSCH • Vor jedem Umsetzen des Klimageräts muss das Kondenswasser abgelassen werden. Wenn sich Wasser im Auffangbehälter befindet, tritt es beim Umsetzen des Geräts möglicherweise aus. • Um ein ordnungsgemäßes Ablassen des Kondenswassers zu gewährleisten, darf der Ablaufschlauch nicht geknickt und während des Trocken- oder Heizmodus nicht erhöht gelagert sein.
 • Seite 44 44 www.electrolux.com • Das Gerät muss in einem Raum gelagert werden, in dem keine permanent betriebenen Zündquellen vorhanden sind (zum Beispiel: offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerät oder laufende Elektroheizung). • Nicht durchstechen oder verbrennen. • Es muss auf die Einhaltung der nationalen Gasverordnungen geachtet werden.
 • Seite 45: Zusätzliche Informationen

  DEUTSCH • Das Gerät ist so zu lagern, dass mechanische Schäden ausgeschlossen werden. • Alle Personen, die an einem Kältemittelkreislauf arbeiten oder in ihn eingreifen, müssen im Besitz eines gültigen Zertifikats von einer anerkannten Prüfstelle sein, die ihnen bestätigt, dass sie sicher im Umgang mit Kältemitteln gemäß...
 • Seite 46: Sicherheitsanweisungen

  46 www.electrolux.com 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 2.1 Hinweise zum Betrieb • Warten Sie 4 Minuten bevor Sie das Dies ist normal und ist kein Anzeichen Gerät nach dem Ausschalten wieder für eine Fehlfunktion des Geräts. einschalten. Wenn Sie das Klimagerät • Im Kühlmodus bläst das tragbare ausschalten und sofort wieder Klimagerät die erzeugte Warmluft über...
 • Seite 47: Warnung Während Der Verwendung

  DEUTSCH 2.2 Warnung während der Verwendung WARNUNG! Warnung Bedeutung Stecken Sie den Netzstecker Andernfalls besteht die Gefahr eines ordnungsgemäß in die Steckdose elektrischen Schlags, Brands oder einer Explosion aufgrund von Überhitzung Schalten Sie das Gerät nicht ein Es besteht die Gefahr eines elektrischen oder aus, indem Sie den Netzstecker Schlags, Brands oder einer Explosion einstecken oder herausziehen...
 • Seite 48 48 www.electrolux.com ACHTUNG! Achtung Bedeutung Wenn der Luftfilter entnommen werden Es besteht Verletzungsgefahr muss, berühren Sie nicht die Metallteile des Geräts Reinigen Sie das Klimagerät nicht mit Wasser kann in das Gerät eindringen und Wasser die Isolierung beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags Lüften Sie den Raum regelmäßig, wenn...
 • Seite 49: Gerätebeschreibung

  Anschlussstück B (flache Auslassöffnung), Ablaufschlauch 1 Stück • Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile im Paket enthalten sind, und halten Sie sich für deren ordnungsgemäße Verwendung an die Montageanweisungen. OPTIONALE ZUBEHÖRTEILE www.electrolux.com BAUTEILE BAUTEILEBEZEICHNUNG Premium Fenster-Set (Ref. EWKIT5) Premium Fenster-Set-Erweiterung (Ref. EWKEXT1)
 • Seite 50: Montageanweisung

  50 www.electrolux.com 5. MONTAGEANWEISUNG 5.1 Warmluftauslass 4. Öffnen Sie das Fenster und führen Sie Adapter B durch die Fensteröffnung. Im Kühlmodus muss das Gerät in der (Abb. 5) Nähe eines Fensters oder einer sonstigen Raumöffnung aufgestellt werden, um die Warmluft nach außen leiten zu können.
 • Seite 51: Funktionen Des Tragbaren Klimageräts

  DEUTSCH 6. FUNKTIONEN DES TRAGBAREN KLIMAGERÄTS 6.1 BEDIENFELD Temperatur-/Zeitanzeige Gebläsestufe (Nicht verfügbar im Auto-Modus oder Trockenmodus) Ein-/Ausschalten (on-off) Filterrückstellung (filter reset) Zeitvorwahl (timer) Energiesparmodus (sleep) (Nur verfügbar Lamellenbewegung im Auto-Modus, Kühlmodus oder Heizmodus) Modusauswahl (mode) WLAN-Anzeige Temperatur- oder Zeiteinstellung Programmbetriebsanzeige 7.
 • Seite 52: Automatikmodus

  52 www.electrolux.com Ventilatormodus Nach 5 Sekunden ist die Timer-Funktion In diesem Modus muss kein Abluftschlauch aktiviert und die Timer-Anzeige leuchtet. Die oder Wasserablaufschlauch angeschlossen bis zum Einschalten verbleibende Zeit wird sein. heruntergezählt. Das Gerät wird mit dem zuvor eingestellten Modus eingeschaltet.
 • Seite 53: Filterrückstellung (Filter Reset)

  Wenn das Symbol blinkt, wird ein Kundendienst, wenn der Fehlercode immer vorübergehender Verlust der noch angezeigt wird. WLAN-Konnektivität angezeigt. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der Electrolux App. So leiten Sie den Einschaltvorgang manuell ein. Wenn auf dem Display „E4“ angezeigt Drücken Sie „...
 • Seite 54 54 www.electrolux.com (Abb. 8) Ablaufkappe für Trockenbetrieb Ablaufkappe für Wärmepumpenbetrieb (Abb. 11) Entleeren des im Gerät angesammelten Kondenswassers zum Zwecke einer (Abb. 9) Wintereinlagerung. Gartenschlauch Stellen Sie eine Auffangschale (nicht enthalten) unter die untere Ablassöffnung und entfernen anschließend die Ablaufkappe, um das Kondenswasser in der Auffangschale zu sammeln.
 • Seite 55: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH 8. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie Ihr tragbares Klimagerät 2. Wenn die Luftfilter stark verschmutzt gelegentlich, damit es immer neu aussieht. sind, können Sie sie auch mit warmem Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker Wasser unter 40ºC und einem aus der Steckdose, um einen elektrischen Geschirrspülmittel abwaschen.
 • Seite 56: Fehlersuche

  56 www.electrolux.com 9. FEHLERSUCHE Die Liste enthält häufig auftretende • Wenn sich an der Kühlschlange hinter Störungen, die nicht auf Verarbeitungs- dem Gehäuse Eis bildet. Die Temperatur ist für eine Kühlung in der Nachtzeit oder Materialfehler zurückzuführen sind. zu niedrig eingestellt. Stellen Sie den Das tragbare Klimagerät funktioniert...
 • Seite 57: Umwelttipps

  örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie Gesundheitsschutz elektrische und sich an Ihr Gemeindeamt. Die Software im Gerät basiert teilweise auf Free and Open Source Software. Die vollständigen Copyright-Informationen und entsprechenden Lizenzbedingungen finden Sie unter: https://emtech.delta.electrolux.com/license Weitere Informationen erhalten Sie unter www.electrolux.com...
 • Seite 58: Asiakaspalvelu Ja Huolto

  9. VIANMÄÄRITYS ....................10. YMPÄRISTÖKYSYMYKSET ................AJATTELEMME SINUA Kiitos Electrolux-laitteesi ostosta. Valitsemasi tuote tuo mukanaan vuosikymmenien ammatillisen kokemuspohjan ja innovoinnit. Nerokas ja tyylikäs, se on suunniteltu käyttäjää ajatellen. Joten, aina kun käytät sitä, voit olla rauhallisin mielin, että saat joka kerta aikaan loistavia tuloksia.
 • Seite 59: Turvallisuustiedot

  SUOMI TURVALLISUUSTIEDOT Symboli Huomautus Selite Tämä symboli osoittaa, että tässä laitteessa käytetään syttyvää kylmäainetta. Jos VAROITUS kylmäaine vuotaa ja joutuu alttiiksi ulkoiselle syttymislähteelle, on olemassa tulipalon vaara. Tämä symboli osoittaa, että käyttöopas on VARO luettava huolellisesti. Tämä symboli osoittaa, että huoltohenkilöstön VARO on käsiteltävä...
 • Seite 60: Tärkeitä Huomautuksia

  60 www.electrolux.com • Ota yhteys asentajaan tämän yksikön asennusta varten. • Kannettavaa ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkokuntoisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. • Pieniä lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki kannettavalla ilmastointilaitteella. • Ilmastointilaitteiden suurimpia sallittuja melutasoja koskevat paikallisen neuvoston säännöt.
 • Seite 61: Point Pitää Mielessä, Kun Käytät Kannettavaa Ilmastointilaitetta

  SUOMI 1.2 Point pitää mielessä, kun käytät kannettavaa ilmastointilaitetta VARO! Käyttöä koskevat varoitukset • Älä muuta mitään tämän tuotteen osaa. • Älä työnnä mitään laitteen mihinkään osaan. • Varmista, että käytettävässä virtalähteessä on sopiva nimellisjännite. Käytä vain 220-240 V, 50 Hz, 10 A verkkovirtaa. Väärän nimellisjännitteen omaavan virtalähteen käyttö...
 • Seite 62 62 www.electrolux.com • Tämä laite on maadoitettava. Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto. Pistoke on kytkettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä missään tapauksessa leikkaa tai poista neliönmuotoista maadoitettua tappia (vain UK:ssa) tästä pistokkeesta. Maadoitustappi Pistoke Neliömaadoitettu Maadoitettu tappi...
 • Seite 63 SUOMI • Räjähdyssuojattu vikavirtasuojakytkin (RCD) suojaa sähköiskulta brittiläisen standardin ja johdotussääntöjen mukaisesti. • Suoralle ilmavirralle altistuminen pitkiä aikoja voi olla terveydelle vaarallista. Älä altista asukkaita, lemmikkejä tai kasveja suoralle ilmavirralle pitkiä aikoja. • Älä käytä tätä kannettavaa ilmastointilaitetta muihin kuin määritettyihin erityistarkoituksiin (esim. tarkkuuslaitteiden, elintarvikkeiden, lemmikkieläinten, kasvien ja taide-esineiden säilyttämiseen).
 • Seite 64 64 www.electrolux.com • Jos laite asennetaan, käytetään tai varastoidaan tuulettamattomassa tilassa, tila on suunniteltava siten, että estetään kylmäainevuotojen kerääntyminen, joka aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran kylmäaineen syttymisen vuoksi sähkölämmittimien, uunien tai muiden syttymislähteiden vaikutuksesta. • Laite on säilytettävä siten, että mekaaniset viat estetään.
 • Seite 65: Turvallisuusohje

  SUOMI 2. TURVALLISUUSOHJE 2.1 Huomautuksia toiminnan osalta • Odota 4 minuuttia, kunnes kompressori • Tämä kannettava ilmastointilaite käynnistää jäähdytyksen uudelleen. puhaltaa yksikön tuottaman Jos sammutat ilmastointilaitteen ja lämpimän ilman huoneen ulkopuolelle käynnistät sen heti uudelleen, anna poistoletkun kautta, kun se on kompressorin jäähdytyksen käynnistyä...
 • Seite 66 66 www.electrolux.com 2.2 Varoitus käytön aikana VAROITUS! Varoitus Merkitys Kytke verkkopistoke kunnolla Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen liiallisen lämmöntuoton vuoksi Älä käytä tai pysäytä laitetta pistämällä tai Se voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja vetämällä verkkopistoke sisään tai ulos räjähdyksen lämmönmuodostuksen vuoksi...
 • Seite 67 SUOMI VARO! Varo Merkitys Kun ilmansuodatin poistetaan, älä koske Se voi aiheuttaa loukkaantumisen laitteen metalliosiin Älä puhdista ilmastointilaitetta vedellä Vesi voi päästä laitteeseen ja heikentää eristystä. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun Tuuleta huone hyvin, kun sitä käytetään Hapenpuutetta voi ilmetä yhdessä kiukaan tms. kanssa. Kun laite on puhdistettava, sammuta Älä...
 • Seite 68: Yksikön Kuvaus

  68 www.electrolux.com 3. YKSIKÖN KUVAUS Signaalin vastaanotin Jatkuva tyhjennysaukko (Lämpöpumpputila) Huoneilman ulostulo Pohjan tyhjennysaukko Ohjauspaneeli Ilman poisto Kantokahva Virtapistoke pistorasiaan (molemmin puolin) Ilman sisäänotto Verkkojohto Jatkuva tyhjennysaukko Pyörät (Kuiva tila) 4. MUKANA TULEVAT LISÄVARUSTEET OSAT OSIEN NIMI MÄÄRÄ Sovitin A, pakokanava, 1 sarja Adapteri B (litteä...
 • Seite 69: Asennusohjeet

  SUOMI 5. ASENNUSOHJEET 5.1 Kuuman ilman poistaminen 4. Avaa ikkuna ja aseta sovitin B aukon läpi. (Kuva 5) Viileässä tilassa laite on sijoitettava lähelle ikkunaa tai aukkoa, jotta lämmin poistoilma voidaan johtaa ulos. Aseta laite ensin tasaiselle lattialle ja varmista, että laitteen ympärillä...
 • Seite 70: Kannettavan Ilmastointilaitteen Ominaisuudet

  70 www.electrolux.com 6. KANNETTAVAN ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET 6.1 OHJAUSPANEELI Näyttää lämpötilan/ajan Tuulettimen nopeus (Ei käytettävissä Automaatti- tai Kuiva-tilassa) Virta ON/OFF Suodattimen nollaus Ajastin Lepotila (Käytettävissä vain Automaatti-, Sälekaihtimen keinu Viileä- tai Lämmitys-tilassa) Tilan valinta WiFi -merkkivalo Säädä lämpötilaa tai ajastinta Ajastimen merkkivalo 7.
 • Seite 71 SUOMI Puhallintila • Kuinka viivästyttää sammutusta Tässä tilassa ei tarvitse käyttää poistoletkua Voit viivästyttää sammutusta, kun laite on tai tyhjennysletkua. päällä. Paina "Ajastin"-painiketta, jolloin ajastimen 1. Paina "MODE"-painiketta, kunnes merkkivalo syttyy ja näytöllä näkyy "0.0". puhallintilan merkkivalo syttyy. Kosketa tai pidä painettuna PLUS "+" 2.
 • Seite 72 - katso lisätietoja Electrolux App -sovelluksesta. Käynnistääksesi manuaalisesti sisäänottoprosessin. 7.3 Viemäröintiohjeet Paina " " 5 sekunnin ajan. Huom.: Lataa Electrolux App -sovellus ja Jatkuva salaojitus seuraa vaiheittaisia käyttöönotto-ohjeita, Kuiva- tai lämpöpumpputilan aikana jotta ilmastointilaite voidaan liittää tarvitset puutarhaletkun (myydään erikseen) sovellukseen.
 • Seite 73: Hoito Ja Puhdistus

  SUOMI Aseta tyhjennyskorkki takaisin jatkuvaan tyhjennysaukkoon, kun kondenssivettä ei enää valu ulos. Aseta tippa-alusta pohjatyhjennysaukon alle ja poista sitten kumitulppa tyhjennysaukosta, jotta kondenssivesi pääsee valumaan tippa-alustaan. Jos tippalokeroon ei mahdu kaikki kondenssivesi, se on ehkä (Kuva 10) tyhjennettävä silloin tällöin. Aseta tyhjennyskorkki takaisin pohjatyhjennysaukkoon, kun kondenssivettä...
 • Seite 74: Vianmääritys

  74 www.electrolux.com 2. Jos ilmansuodattimet ovat erittäin Kun säiliö on tyhjennetty kokonaan eikä likaisia, voit myös pestä ilmansuodattimet vettä enää valu ulos, asenna kumitulppa lämpimällä, alle 40ºC:n vedellä ja ja korkki takaisin paikalleen. nestemäisellä astianpesuaineella. 2. Irrota ja puhdista suodatin, anna sen...
 • Seite 75: Ympäristökysymykset

  Palauta tuote suojelemaan ympäristöä ja ihmisten paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota terveyttä sekä kierrättämään sähkö- ja yhteyttä kunnanvirastoon. Yksikön ohjelmistot perustuvat osittain vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Jos haluat nähdä tekijänoikeustiedot ja sovellettavat käyttöehdot kokonaisuudessaan, käy osoitteessa: https://emtech.delta.electrolux.com/license Lisätietoja saat osoitteesta www.electrolux.com...
 • Seite 76: Service Après-Vente

  Ingénieux et élégant, il a été conçu spécialement pour vous. Ainsi, chaque fois que vous l'utilisez, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez d'excellents résultats à chaque fois. Bienvenue à Electrolux. Visitez notre site Web pour : Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.electrolux.com/webselfservice...
 • Seite 77: Informations De Sécurité

  FRANÇAIS INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Symbole Remarque Explication Ce symbole indique que l'appareil contient un fluide frigorigène inflammable. Si le frigorigène AVERTISSEMENT fuit et est exposé à une source d'inflammation externe, il existe un risque d'incendie. Ce symbole indique que le manuel d'utilisation ATTENTION doit être lu attentivement.
 • Seite 78: Remarques Importantes

  78 www.electrolux.com ATTENTION ! • Les opérations de maintenance et les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. • Contactez un installateur pour l'installation de cet appareil. • Le climatiseur portable n'est pas destiné à être utilisé...
 • Seite 79: Avertissements D'utilisation

  FRANÇAIS 5. Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement ou immédiatement après son utilisation. 6. Vidangez toujours l'eau de condensation avant de ranger l'appareil. 1.2 Point à garder en mémoire lors de l'utilisation de climatiseur portable ATTENTION ! Avertissements d'utilisation •...
 • Seite 80: Précautions D'utilisation

  80 www.electrolux.com • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. En cas de remplacement, utilisez uniquement le câble d'alimentation spécifié par le fabricant.
 • Seite 81 FRANÇAIS pas être surélevé durant le mode déshumidification ou le mode chauffage. Si le tuyau est plié ou surélevé, l'eau vidangée pourrait se répandre dans la pièce. • La température autour du tuyau de vidange ne doit pas être en-dessous de 0 ºC en cours d'utilisation. L'eau vidangée pourrait geler à...
 • Seite 82 82 www.electrolux.com REMARQUE : VÉRIFIEZ LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR CONNAÎTRE LE TYPE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE CONTENU DANS VOTRE APPAREIL. AVERTISSEMENT ! Informations spécifiques concernant les appareils contenant du fluide frigorigène R290. • Lisez attentivement tous les avertissements. • Lors du dégivrage et du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas d'outils autres que ceux conseillés par le...
 • Seite 83: Informations Supplémentaires

  FRANÇAIS • Les réparations doivent être effectuées sur la base des recommandations du fabricant. Les travaux d 'entretien et de réparation nécessitant l'assistance d'autres personnes qualifiées doivent être effectués sous la supervision de la personne qualifiée pour l'utilisation de fluides frigorigènes inflammables. 1.4 Informations supplémentaires Transport d'équipements contenant des réfrigérants inflammables...
 • Seite 84: Consignes De Sécurité

  84 www.electrolux.com 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2.1 Remarques concernant l'utilisation • Laissez 4 minutes au compresseur pour • En mode refroidissement, le climatiseur redémarrer le refroidissement. Si vous portable souffle l'air chaud généré par éteignez le climatiseur et que vous le l'élément à...
 • Seite 85 FRANÇAIS 2.2 Avertissements au cours de l'utilisation AVERTISSEMENT ! Avertissement Signification Insérez correctement la fiche Une mauvaise réparation peut provoquer d'alimentation. un choc électrique, une explosion ou un incendie en raison d'une génération excessive de chaleur. Ne mettez pas l'appareil en marche ou Cela pourrait entraîner un choc électrique, à...
 • Seite 86 86 www.electrolux.com ATTENTION ! Attention Signification Lors du retrait du filtre à air, ne touchez Cela peut entraîner des blessures pas les parties métalliques de l'appareil Ne nettoyez pas le climatiseur avec de L'eau peut pénétrer dans l'appareil et l'eau dégrader l'isolation.
 • Seite 87: Description De L'appareil

  Tuyau d'évacuation 1 pièce • Vérifiez que tous les accessoires sont inclus dans l'emballage et reportez-vous aux instructions d'installation pour savoir comment les utiliser. ACCESSOIRES EN OPTION www.electrolux.com PIÈCES NOM DES COMPOSANTS Kit de fenêtre (Ref. EWKIT5) Extension du kit de fenêtre...
 • Seite 88: Instructions D'installation

  88 www.electrolux.com 5. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 5.1 Air chaud d'évacuation 4. Ouvrez la fenêtre et placez l'adaptateur B dans l'interstice. (Fig. 5) En mode Cool (refroidissement), l'appareil doit être placé à proximité d'une fenêtre ou d'une ouverture afin que l'air chaud puisse être conduit vers l'extérieur.
 • Seite 89: Caractéristiques Du Climatiseur Portable

  FRANÇAIS 6. CARACTÉRISTIQUES DU CLIMATISEUR PORTABLE 6.1 BANDEAU DE COMMANDE Affichage de la température/heure Vitesse du ventilateur (Non disponible en mode Auto ou Sec) Mise sous/hors tension Réinitialisation filtre Timer (minuterie) Sleep (veille) (Disponible uniquement en mode Balancement des persiennes Auto, Refroidissement ou Chauffage) Sélection Mode Voyant WiFi...
 • Seite 90: Fonction Oscillation

  90 www.electrolux.com Mode « Fan » (ventilateur) Après 5 secondes, la fonction de Pour ce mode, vous n'avez pas besoin minuterie est activée et le voyant de du tuyau d'échappement, ni du tuyau de la minuterie s'allume. La commande vidange.
 • Seite 91: Verrouillage Enfant

  « » s'allume. Si l'icône clignote, cela indique une perte temporaire de la connectivité WiFi - veuillez consulter l'application Electrolux pour plus de détails. Si « E4 » s'affiche, la communication entre Pour lancer manuellement le processus le circuit imprimé...
 • Seite 92 92 www.electrolux.com Vider l'eau de condensation résiduelle à (Fig. 9) l'intérieur de l'appareil au cours du stockage Tuyau flexible de jardin hivernal. Placez un bac de récupération (non fourni) sous la sortie d'évacuation inférieure, puis enlevez le bouchon d'évacuation pour permettre à...
 • Seite 93: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE Nettoyez de temps en temps votre climatiseur 2. Si les filtres à air sont très sales, vous pouvez également les laver à l'aide portable pour qu'il conserve son aspect neuf. Veillez à bien débrancher l'appareil avant d'eau chaude à...
 • Seite 94: Charte De Dépannage

  94 www.electrolux.com 9. CHARTE DE DÉPANNAGE Cette liste répertorie les problèmes courants décorative. La température sélectionnée qui ne sont pas le résultat de défauts des pour le refroidissement de nuit est trop basse. Pour dégivrer la bobine, pièces ou de la fabrication de cet appareil.
 • Seite 95: En Matière De Protection De L'environnement

  Le logiciel de l'appareil est en partie basé sur des logiciels libres et open source. Pour voir les informations complètes sur les droits d'auteur et les conditions de licence applicables, rendez-vous sur : https://emtech.delta.electrolux.com/license Pour plus d'informations, visitez le site www.electrolux.com...
 • Seite 96 10. BRIGA ZA OKOLIŠ ..................MISLIMO NA VAS Zahvaljujemo vam na kupnji uređaja Electrolux. Odabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Inventivan i elegantan, dizajniran po vašoj mjeri. Dakle, kad god ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put postići izvrsne rezultate.
 • Seite 97: Sigurnosne Informacije

  HRVATSKA SIGURNOSNE INFORMACIJE Simbol Napomena Objašnjenje Ovaj simbol pokazuje da uređaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo UPOZORENJE propušta i izloženo je vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara. Ovaj simbol ukazuje na potrebu pažljivog čitanja OPREZ priručnika za uporabu. Ovaj simbol ukazuje na to da servisno osoblje OPREZ treba rukovati ovom opremom u skladu s...
 • Seite 98: Važne Napomene

  98 www.electrolux.com • Prijenosni klima-uređaj nije namijenjen uporabi od strane male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora. • Malu djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala klima uređajem. • Postoje lokalni propisi o maksimalno dopuštenoj razini buke koju emitiraju klima-uređaji.
 • Seite 99 HRVATSKA neodgovarajućim naponom može dovesti do oštećenja jedinice i požara. • Uvijek koristite protueksplozivni prekidač strujnog kruga ili osigurač odgovarajuće snage. Ni pod kojim okolnostima nemojte koristiti žicu, igle ili druge predmete umjesto odgovarajućeg osigurača. • U slučaju bilo kakve neuobičajene pojave na klima-uređaju (npr.
 • Seite 100 100 www.electrolux.com Pravokutni pin za Pin za uzemljenje uzemljenje Utikač Utikač (samo za UK) (samo za Švicarsku) 1.3 Mjere opreza pri uporabi • Obavezno isključite uređaj i odspojite kabel za napajanje prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja. • Kada mijenjate filtre, uređaj nemojte stavljati blizu izvora topline ili otvorene vatre.
 • Seite 101 HRVATSKA • Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili čišćenje koja nije preporučio proizvođač. • Uređaj treba pohraniti u sobu bez stalno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoren plamen, uključeni plinski uređaj ili električni grijač). • Nemojte bušiti niti paliti. •...
 • Seite 102: Dodatne Informacije

  102 www.electrolux.com • Uređaj se mora pohraniti tako da se spriječe mehanički kvarovi. • Pojedinci koji upravljaju ili rade na krugu rashladnog sredstva moraju imati odgovarajuću certifikaciju izdanu od strane akreditirane organizacije koja osigurava stručnost u rukovanju rashladnim sredstvima prema posebnoj procjeni priznatoj od strane industrijskih udruženja.
 • Seite 103: Sigurnosne Upute

  HRVATSKA 2. SIGURNOSNE UPUTE 2.1 Napomene o radu • Pričekajte 4 minute da kompresor • Klima-uređaj puše topli zrak koji se ponovno pokrene hlađenje. Ako stvara u jedinici izvan prostorije putem isključite klima-uređaj i odmah ga ispušnog crijeva u načinu hlađenja. ponovno uključite, pričekajte 4 minute U međuvremenu, ista količina zraka da kompresor ponovno pokrene...
 • Seite 104 104 www.electrolux.com 2.2 Upozorenje tijekom uporabe UPOZORENJE! Upozorenje Značenje Pravilno uključite utikač U protivnom može doći do strujnog udara, požara i eksplozije zbog prekomjernog stvaranja topline Nemojte pokretati ni zaustavljati jedinicu Može uzrokovati električni udar, požar i umetanjem ili povlačenjem električnog eksploziju uslijed stvaranja topline utikača...
 • Seite 105 HRVATSKA OPREZ! Oprez Značenje Prilikom vađenja filtra za zrak, nemojte Može uzrokovati ozljedu dirati metalne dijelove uređaja Klima-uređaj nemojte čistiti vodom Voda može ući u uređaj i oštetiti izolaciju. Može uzrokovati električni udar Dobro prozračite prostoriju ako koristite Može doći do nedostatka kisika zajedno s peći, itd.
 • Seite 106: Opis Uređaja

  106 www.electrolux.com 3. OPIS UREĐAJA Prijemnik signala Otvor za neprekidnu drenažu (Način rada toplinske pumpe) Otvor za zrak u prostoriji Donji otvor za drenažu Kontrolna ploča Ispust zraka Ručka za nošenje (obje strane) Utičnica za napajanje Dovod zraka Kabel za napajanje Otvor za neprekidnu drenažu...
 • Seite 107: Upute Za Instalaciju

  HRVATSKA 5. UPUTE ZA INSTALACIJU 5.1 Ispuštanje toplog zraka 4. Otvorite prozor i provucite adapter B kroz otvor. (Sl. 5) U načinu hlađenja, uređaj se mora postaviti u blizini prozora ili otvora kako bi se topli zrak mogao ispustiti van. Najprije postavite uređaj na ravnu površinu poda tako da oko uređaja ostane minimalno 50 cm slobodnog prostora, u blizini izvora napajanja (utičnice).
 • Seite 108: Značajke Prijenosnog Klima Uređaja

  108 www.electrolux.com 6. ZNAČAJKE PRIJENOSNOG KLIMA UREĐAJA 6.1 UPRAVLJAČKA PLOČA Prikazuje temperaturu/vrijeme Brzina ventilatora (Nije dostupno u automatskom ili načinu odvlaživanja) UKLJ./ISKLJ. napajanja Ponovno postavljanje filtra Tajmer Stanje mirovanja (Dostupno samo u Zakretanje lopatica automatskom načinu ili načinima hlađenja ili grijanja) Odabir načina...
 • Seite 109 Kad je uređaj spojen na kućni WiFi, svijetli „tajmer“ za otkazivanje, indikator tajmera ikona „ “. Ako ikona treperi, to ukazuje na se gasi. Također možete poništiti postavke privremeni gubitak WiFi povezanosti - za više pritiskom na gumb „uklj./isklj.“. pojedinosti pogledajte Electrolux aplikaciju.
 • Seite 110 7.2 Kod greške (Sl. 9). Ako zaslon prikazuje „AS“, pokvaren je senzor temperature okoline. Kontaktirajte (Sl. 8) svoj ovlašteni Electrolux servisni centar. Drenažni čep za način odvlaživanja Ako zaslon prikazuje „ES“, pokvaren je senzor temperature isparivača. Kontaktirajte Drenažni čep za način toplinske pumpe svoj ovlašteni Electrolux servisni centar.
 • Seite 111: Održavanje I Čišćenje

  HRVATSKA Kad sav kondenzat iscuri, vratite drenažni čep na otvor za neprekidnu drenažu. Postavite posudu za kondenzat (nije isporučena) ispod donjeg otvora za drenažu, zatim uklonite gumeni čep kako bi kondenzat iscurio u posudu. Ako vaša posuda za kondenzat nije dovoljno velika za sav kondenzat, morat ćete je povremeno (Sl.
 • Seite 112: Rješavanje Problema

  112 www.electrolux.com 2. Ako su zračni filtri jako prljavi, možete ih 2. Uklonite i očistite filtar, pustite da se u oprati u mlakoj vodi do 40 ºC i tekućim potpunosti osuši, a onda ga vratite na sredstvom za pranje posuđa. Isperite mjesto.
 • Seite 113: Briga Za Okoliš

  Softver uređaja djelomično se temelji na besplatnom i softveru otvorenog koda. Za potpune informacije o autorskim pravima i primjenjivim uvjetima licence posjetite: https://emtech.delta.electrolux.com/license Za više informacija posjetite www.electrolux.com...
 • Seite 114 10. KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK ..........GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy megvásárolta ezen Electrolux készüléket. Egy olyan terméket választott, mely több évtizedes tapasztalatot és innovációt hordoz magában. Ötletes és stílusos, az igényeit szem előtt tartva történt a tervezése. Így bármikor is használja biztos lehet abban, hogy mindig nagyszerű...
 • Seite 115: Biztonsági Tudnivalók

  MAGYAR BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Szimbólum Megjegyzés Magyarázat Azt jelzi ez a szimbólum, hogy gyúlékony hűtőközeget használ a készülék, és ezért ha FIGYELMEZTETÉS szivárog a hűtőközeg és külső gyújtóforrás van a közelében, akkor tűzveszély áll fenn. Az jelzi ez a szimbólum, hogy figyelmesen el VIGYÁZAT kell olvasni ezt a Kezelési útmutatót.
 • Seite 116: Fontos Megjegyzések

  116 www.electrolux.com VIGYÁZAT! • Erre jogosult szerviztechnikushoz forduljon ezen egység javítási és karbantartási munkáinak elvégzése céljából. • Erre jogosult telepítővel végeztesse ezen egység telepítését. • Nem arra tervezték a hordozható légkondicionálót, hogy fiatal gyerekek tájékozott személyek felügyelete nélkül használhassák azt.
 • Seite 117 MAGYAR 1.2 A hordozható légkondicionáló használatakor szem előtt tartandó szempontok VIGYÁZAT! Használatra vonatkozó figyelmeztetések • Ne módosítsa e termék egyik alkatrészét sem. • Semmit sem dugjon az egység egyetlen részébe sem. • Gondoskodjon arról, hogy megfelelő feszültségű legyen hálózati feszültség. Kizárólag 220 - 240 V-os, 50 Hz-es, 10 A-es hálózati feszültséget használjon.
 • Seite 118: Használati Óvintézkedések

  118 www.electrolux.com • Ha sérült a hálózati kábel, akkor ki kell cseréltetni azt a gyártóval, a szervizképviselőjével vagy hasonló szakképzettséggel rendelkező személlyel a veszély kiküszöbölése érdekében. Kizárólag a gyártó által meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező hálózati kábelt használjon. • Földelni kell a készüléket. Földelővezetékkel ellátott kábellel van ellátva ez a készülék.
 • Seite 119 MAGYAR • A megfelelő kifolyás biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy a kifolyótömlőn ne legyenek hurkok, és tilos megemelni a Szárító vagy a Fűtési üzemmódban való működtetésekor. Ha hurok van a tömlőn vagy az meg van emelve, akkor a leeresztett víz kiömölhet a helységbe.
 • Seite 120 120 www.electrolux.com KÉRJÜK, HOGY NE FELEDJE: A TÍPUSTÁBLÁN ELLENŐRIZNI A KÉSZÜLÉKÉBEN HASZNÁLT HŰTŐGÁZ FAJTÁJÁT. FIGYELMEZTETÉS! Az R290 hűtőgázzal működő készülékekre vonatkozó speciális információk. • Figyelmesen olvassa el az összes figyelmeztetést. • A készülék leolvasztásakor és a tisztításakor kizárólag a gyártó vállalat által javasolt szerszámokat használja.
 • Seite 121: További Információk

  MAGYAR 1.4 További információk Gyúlékony hűtőközegeket tartalmazó készülék szállítása Lásd a szállításra vonatkozó jogszabályok. A készülék ellátása jelekkel Lásd a helyi jogszabályok. Gyúlékony hűtőközegeket használó készülékek hulladékkénti elhelyezése Lásd a nemzeti jogszabályok. Berendezések/készülékek tárolása A gyártó utasításainak megfelelően kel a készülékek tárolását végezni.
 • Seite 122: Biztonsági Utasítás

  122 www.electrolux.com 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁS 2.1 A kezeléssel kapcsolatos megjegyzések • Várjon 4 percet, hogy a kompresszor • Ezen hordozható légkondicionáló újraindíthassa a hűtést. a Hűtési üzemmódban a kivezető Ha kikapcsolja, majd azonnal tömlőn keresztül fújja a helyiségbe az újraindítja a légkondicionálót, akkor egységben képződött meleg levegőt.
 • Seite 123: Használatra Vonatkozó Figyelmeztetés

  MAGYAR 2.2 Használatra vonatkozó figyelmeztetés FIGYELMEZTETÉS! Figyelmeztetés Jelentés Ütközésig dugja be a hálózati kábel Ellenkező esetben a hőfejlődés miatt csatlakozódugóját. áramütést, tüzet és robbanást okozhat. Ne kapcsolja be vagy ki a bedugásával, A hőfejlődés miatt áramütést, tüzet és illetve a kihúzásával. robbanást okozhat.
 • Seite 124 124 www.electrolux.com VIGYÁZAT! Vigyázat Jelentés A levegőszűrő levételekor ne érjen a Sérülést okozhat. készülék fémrészeihez. Ne tisztítsa vízzel a légkondicionálót. Víz juthat az egységbe, ami ronthatja a szigetelést. Áramütést okozhat. Ha tűzhellyel stb. együtt használja, akkor Oxigénhiány fordulhat elő. alaposan szellőztesse ki a helységet.
 • Seite 125: Egység Leírása

  A adapter, Légkifúvó cső, 1 készlet B adapter (lapos száj), Kifolyótömlő 1 db • Ellenőrizze, hogy az összes tartozékot tartalmazza-e a csomag, és a használatukat illetően a telepítési utasításokat nézze meg. VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK www.shop.electrolux.hu ALKATRÉSZEK ALKATRÉSZNEVEK Ablakkészlet (Ref. EWKIT5) Ablakkészlet bővítés (Ref. EWKEXT1)
 • Seite 126: Telepítési Utasítások

  126 www.electrolux.com 5. TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK 5.1 Forró levegő kivezetése 4. Nyissa ki az ablakot, és dugja be a lyukon keresztül a B adaptert. (5. ábra) A Hűtési üzemmódban az egységet egy ablakhoz vagy nyíláshoz közel kell elhelyezni, hogy ki lehessen vezetni a meleg kiáramló...
 • Seite 127: Hordozható Légkondicionáló Jellemzői

  MAGYAR 6. HORDOZHATÓ LÉGKONDICIONÁLÓ JELLEMZŐI 6.1 KEZELŐPANEL Hőmérséklet/idő kijelzése Ventilátor fordulatszáma (Nem áll rendelkezésre az Automatikus és a Szárító üzemmódban) Hálózati feszültség BE/KI Szűrőszámláló alaphelyzetbe állítása Időzítő Alvó állapot (Csak az Automatikus, Hűtési és Zsalu lengése Fűtési üzemmódban áll rendelkeésre) Üzemmód választás WiFi-kijelző...
 • Seite 128: Automatikus Üzemmód

  128 www.electrolux.com Ventilátor üzemmód A vezérlés visszaszámolja az indításig Ebben az üzemmódban szükségtelen a hátralévő időt. Az előzőleg beállított kivezető vagy a kifolyótömlő használata. üzemmódban kezd el működni az egység. A beállítás törlésére nyomja meg ismét az 1. Addig tartsa megnyomva az „MODE”...
 • Seite 129 Az „E4” kijelzés a kijelző és a fő vezérlő hogy ideiglenesen megszakadt a kártyái közötti kommunikáció hibáját jelzi. WiFi-kapcsolat - további részletekért az Forduljon a hivatalos Electrolux szervizéhez. Electrolux alkalmazást nézze meg. Az alkalmazáshoz való kapcsolódási eljárás kézi indítása. 5 másodpercig tartsa megnyomva a „ ”...
 • Seite 130: Ápolás És Tisztítás

  130 www.electrolux.com Megjegyzés: Az egység belsejében található maradék kondenzvíz ürítése a téli tárolás alatt. • A leeresztősapka kiszerelése után folyhat ki a kondenzvíz, amikor Hűtési vagy Tegyen egy csepegtetőtálcát (nem Automatikus üzemmódban működik az tartozék) a leeresztési kifolyónyílás alá, egység. Amikor el akarja távolítani a majd szerelje le a leeresztősapkát, hogy a...
 • Seite 131: A Szűrők Tisztítása

  MAGYAR 8.2 A szűrők tisztítása 3. A szűrők kitisztítása után nyomja meg a szűrőszámláló alaphelyzetbe állítása A hordozható légkondicionáló hatékony gombot „ ”. működésének a megőrzése érdekében A visszatétele előtt alaposan szárítsa kétheti üzemidőnként egy porszívóval ki kell meg a szűrőt. tisztítania a szűrő.
 • Seite 132 132 www.electrolux.com Nem érezhető elég hidegnek a egységből • Nemrég kapcsolták be egy forró kiáramló levegő. helységben. Hagyjon időt a falakban, mennyezetben, padlóban és a • 16ºC alatt van a helység hőmérséklete. bútorokban „tárolt hő” eltávolításához. Amíg nem emelkedik a 16ºC fölé a helység hőmérséklete, addig előfordulhat,...
 • Seite 133: Környezetvédelmi Megfontolások

  Az egységben használt szoftver részben ingyenes és nyílt forráskódú szoftveren alapul. A teljes szerzői jogra és a licencfeltételekre vonatkozó információkért kérjük, hogy keresse fel a következő című webhelyet: https://emtech.delta.electrolux.com/license További információkért keresse fel a következő című webhelyet: www.electrolux.com...
 • Seite 134 10. INTERESSI AMBIENTALI ................STIAMO PENSANDO A TE Grazie per aver acquistato un apparecchio Electrolux. Hai scelto un prodotto che porta con sé decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso e alla moda, è stato creato pensando a te. Quindi ogni volta che lo usi, puoi essere sicuro che avrai grandi risultati ogni volta.
 • Seite 135: Informazioni Di Sicurezza

  ITALIANO INFORMAZIONI DI SICUREZZA Simbolo Nota Spiegazione Questo simbolo indica che questo apparecchio utilizza un refrigerante infiammabile. Se il ATTENZIONE refrigerante perde ed è esposto a una fonte di accensione esterna, c'è il rischio di incendio. Questo simbolo indica che il manuale operativo AVVERTENZA deve essere letto attentamente.
 • Seite 136 136 www.electrolux.com • Contatta l’installatore per l’installazione di quest’unità. • Il condizionatore d'aria portatile non è destinato all'uso da parte di bambini piccoli di persone inferme senza supervisione. • I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il condizionatore d'aria portatile.
 • Seite 137 ITALIANO 1.2 Punti da ricordare quando si usa il condizionatore portatile AVVERTENZA! Avvertenze per l’uso • Non modificare nessuna parte di questo prodotto. • Non inserire nulla in nessuna parte dell'unità. • Assicurarsi che l'alimentatore utilizzato abbia una tensione nominale adeguata. Utilizzare solo un'alimentazione di rete da 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A.
 • Seite 138 138 www.electrolux.com cavo di alimentazione specificato dal produttore per la sostituzione. • Quest’apparecchio deve essere collegato a terra. Quest’apparecchio è dotato di un cavo con un filo di terra. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e dotata di messa a terra.
 • Seite 139 ITALIANO • La temperatura intorno al tubo di scarico non deve essere inferiore al punto di congelamento durante l'uso. L'acqua scaricata può congelare all'interno del tubo, provocando il traboccamento dell'acqua all'interno dell'unità nella stanza. • Non ostruire l'uscita dell'aria di scarico con ostacoli. Le prestazioni di raffreddamento possono essere ridotte o interrompersi completamente.
 • Seite 140 140 www.electrolux.com NOTA: VERIFICARE SULLA PIASTRA IL TIPO DI GAS REFRIGERANTE UTILIZZATO NELL'APPARECCHIO. ATTENZIONE! Informazioni specifiche sugli apparecchi con gas refrigerante R290. • Leggere attentamente tutte le avvertenze. • Durante lo sbrinamento e la pulizia dell'apparecchio, non utilizzare strumenti diversi da quelli consigliati dalla ditta produttrice.
 • Seite 141: Ulteriori Informazioni

  ITALIANO • Le riparazioni devono essere eseguite in base alle raccomandazioni dell'azienda produttrice. La manutenzione e le riparazioni che richiedono l'assistenza di altro personale qualificato devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona specifica nell'uso di refrigeranti infiammabili. 1.4 Ulteriori informazioni Trasporto di apparecchiature contenenti refrigeranti infiammabili Vedi regolamento di trasporto.
 • Seite 142: Istruzioni Di Sicurezza

  142 www.electrolux.com 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 2.1 Note sul funzionamento • Attendere 4 minuti affinché il • Questo condizionatore d'aria portatile compressore riprenda il raffreddamento. soffia l'aria calda generata dall'unità Se si spegne il condizionatore d'aria e lo all'esterno della stanza tramite il si riavvia immediatamente, attendere 4 tubo di scarico mentre è...
 • Seite 143 ITALIANO 2.2 Avvertimenti durante l’uso ATTENZIONE! Attenzione Significato Collegare correttamente la spina di In caso contrario, potrebbe causare scosse alimentazione elettriche, incendi ed esplosioni a causa dell'eccessiva generazione di calore Non azionare o fermare l'unità inserendo In caso contrario, potrebbe causare o estraendo la spina di alimentazione scosse elettriche, incendi ed esplosioni a causa della generazione di calore...
 • Seite 144 144 www.electrolux.com AVVERTENZA! Avvertenza Significato Quando il filtro dell'aria deve essere Può causare lesioni. rimosso, non toccare le parti metalliche dell'unità Non pulire il condizionatore d’aria con L'acqua può entrare nell'unità e l’acqua. degradare l'isolamento. Potrebbe causare una scossa elettrica.
 • Seite 145: Descrizione Unita

  Tubo flessibile di scarico 1 pz • Verificare che tutti gli accessori siano inclusi nella confezione e fare riferimento alle istruzioni di installazione per il loro utilizzo. ACCESSORI OPZIONALI www.electrolux.com PARTI NOME PARTE Kit finestra (Ref. EWKIT5) Estensione kit finestra...
 • Seite 146: Istruzioni Di Installazione

  146 www.electrolux.com 5. ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE 5.1 Scarico aria calda 4. Aprire la finestra e posizionare l'adattatore B attraverso la fessura. (Fig. 5) In modalità Raffreddamento, l'unità deve essere posizionata vicino a una finestra oa un'apertura in modo che l'aria calda di scarico possa essere convogliata all'esterno.
 • Seite 147: Caratteristiche Del Condizionatore Portatile

  ITALIANO 6. CARATTERISTICHE DEL CONDIZIONATORE PORTATILE 6.1 PANNELLO DI CONTROLLO Visualizza temperatura/ora Velocità ventola (Non disponibile in modalità Auto o Asciutto) Accensione/spegnimento Reset filtro Timer Sleep (Disponibile solo in modalità Auto, Oscillazione della griglia Raffreddamento o Riscaldamento) Selezione modalità Indicatore WiFi Regola la temperatura o il timer Indicatore del programma 7.
 • Seite 148 148 www.electrolux.com Modalità ventilatore del tempo rimanente fino all'avvio. L'unità In questa modalità non è necessario utilizzare si avvierà nella modalità precedentemente il tubo di scarico o il tubo di drenaggio. impostata. Per annullare l'impostazione, premere 1. Premere il pulsante “MODE” finché...
 • Seite 149: Blocco Bambini

  Centro Assistenza Electrolux Autorizzato. maggiori dettagli. Per avviare manualmente il processo di onboarding. Premere “ ” per 5 secondi. Nota: Scarica la nostra app Electrolux e 7.3 Istruzioni scarico segui le istruzioni dettagliate per l'onboarding per connettere il climatizzatore Drenaggio continuo all'app.
 • Seite 150: Manutenzione E Pulizia

  150 www.electrolux.com Nota: Svuotamento della condensa residua • La condensa può fuoriuscire dopo aver all'interno dell'unità durante il rimessaggio rimosso il tappo di scarico, se l'unità invernale. funziona in modalità Raffreddamento Posizionare una vaschetta raccogligocce o Auto. Quando si desidera rimuovere...
 • Seite 151: Risoluzione Dei Problemi

  ITALIANO 8.3 Memoria invernale Se il condizionatore d'aria portatile non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo: 1. Svuotare completamente il serbatoio di raccolta dell'acqua e lasciare il tappo di scarico inferiore e il tappo di gomma per un tempo sufficiente a consentire la fuoriuscita dell'eventuale acqua residua.
 • Seite 152 152 www.electrolux.com L'aria proveniente dall'unità non è • Porte, finestre, prese d'aria, ecc. aperte abbastanza fredda. - fuoriesce aria fresca. Chiudere porte, finestre, ecc. • Temperatura ambiente inferiore a 16ºC. Il raffreddamento potrebbe non avvenire • Unità recentemente accesa in ambiente fino a quando la temperatura ambiente caldo.
 • Seite 153: Interessi Ambientali

  Il software nell'unità è in parte basato su software libero e open source. Per visualizzare le informazioni complete sul copyright e i termini di licenza applicabili, visitare: https://emtech.delta.electrolux.com/license Per ulteriori informazioni, visitare www.electrolux.com...
 • Seite 154 10. OCHRONA ŚRODOWISKA ................MYŚLIMY O TOBIE Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt, który powstał na bazie lat naszego doświadczenia zawodowego i innowacji. Pomysłowa i stylowa konstrukcja zaprojektowana z myślą o Was. A zatem można być pewnym, że podczas użytkowania niniejszego produktu zawsze uzyska się...
 • Seite 155: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  POLSKI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbol Uwaga Objaśnienie Ten symbol oznacza, że urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy. Jeśli dojdzie do OSTRZEŻENIE jego wycieku i kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu, istnieje ryzyko pożaru. Ten symbol oznacza, że należy uważnie UWAGA przeczytać instrukcję obsługi. Ten symbol oznacza, że personel serwisowy UWAGA powinien obchodzić...
 • Seite 156: Ważne Uwagi

  156 www.electrolux.com UWAGA! • W celu dokonania naprawy lub konserwacji należy skontaktować się z autoryzowanym serwisantem. • W celu zamontowania urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym montażystą. • Klimatyzator przenośny nie jest przeznaczony do użytku przez małe dzieci lub osoby niedołężne pozbawione nadzoru.
 • Seite 157 POLSKI 3. Nie wystawiaj urządzenia na zewnątrz na bezpośrednie światło słoneczne i deszcz. 4. Zawsze przechowuj lub przenoś urządzenie w pozycji pionowej. 5. Nie przykrywaj urządzenia podczas jego pracy lub zaraz po zakończeniu jego pracy. 6. Przed przechowaniem urządzenia należy zawsze odprowadzić...
 • Seite 158: Uwagi Dotyczące Użytkowania

  158 www.electrolux.com • Dokładnie włóż wtyczkę do gniazdka i upewnij się, że nie jest obluzowana. • Nie ciągnij, nie zmieniaj kształtu, ani nie modyfikuj przewodu zasilającego, nie wkładaj go również do wody. Ciągnięcie lub niewłaściwe korzystania z przewodu zasilającego może skutkować...
 • Seite 159 POLSKI • Nie spryskuj urządzenia, ani nie polewaj go wodą. Woda może spowodować porażenie elektryczne lub uszkodzenie urządzenia. • Podczas przenoszenia klimatyzatora należy spuścić z niego wodę. Jeśli w zbiorniku pozostanie nawet niewielka ilość wody, może dojść do jej wylania się podczas przenoszenia urządzenia.
 • Seite 160 160 www.electrolux.com • Nie przekłuwać, ani nie palić. • Należy stosować się do krajowych przepisów dotyczących gazu. • Nie zastawiaj otworów wentylacyjnych. UWAGA: SPRAWDŹ NA POKRYWIE, JAKI RODZAJ GAZU CHŁODNICZEGO JEST STOSOWANY W TWOIM URZĄDZENIU. OSTRZEŻENIE! Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń z gazem chłodniczym R290.
 • Seite 161: Dodatkowe Informacje

  POLSKI • Osoby obsługujące lub wykonujące czynności związane z układem chłodniczym muszą posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez akredytowaną organizację, zaświadczający o ich kompetencji w pracy z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze szczegółową oceną uznawaną przez stowarzyszenia działające w branży. • Naprawy muszą być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Seite 162: Instrukcje Bezpieczeństwa

  162 www.electrolux.com 2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 2.1 Uwagi dotyczące obsługi • Odczekaj 4 minuty na ponowne urządzenie pracuje w trybie chłodzącym. uruchomienie chłodzenia przez sprężarkę. W międzyczasie, ta sama ilość powietrze Jeśli wyłączysz klimatyzator i od razu zostanie wprowadzona do pomieszczenie ponownie go uruchomisz, odczekaj z zewnątrz przez otwory znajdujące się...
 • Seite 163 POLSKI 2.2 Ostrzeżenie dotyczące użytkowania OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie Znaczenie Prawidłowo podłącz wtyczkę zasilania Nieprawidłowe podłączenie może skutkować porażeniem prądem, pożarem i wybuchem spowodowanymi nadmiernym wytworzeniem ciepła Nie obsługuj, ani nie zatrzymuj działania Może to skutkować porażeniem prądem, urządzenia poprzez wkładanie lub pożarem i wybuchem spowodowanymi wyciąganie wtyczki zasilania wytworzeniem ciepła...
 • Seite 164 164 www.electrolux.com UWAGA! Uwaga Znaczenie Podczas demontażu filtra nie dotykaj Może to spowodować obrażenia ciała metalowych części urządzenia Nie czyść klimatyzatora wodą Woda może przedostać się do urządzenia i uszkodzić izolację. Może to doprowadzić do porażenia prądem Dobrze wentyluj pomieszczenie, jeśli Może wystąpić...
 • Seite 165: Opis Urządzenia

  Wąż odpływowy 1 szt. • Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie akcesoria i zapoznać się z instrukcją montażu, w której opisano ich działanie. AKCESORIA OPCJONALNE www.electrolux.com CZĘŚĆ NAZWA CZĘŚCI Zestaw do okna (Ref. EWKIT5) Przedłużka do zestawu do okna...
 • Seite 166: Instrukcje Montażu

  166 www.electrolux.com 5. INSTRUKCJE MONTAŻU 5.1 Odprowadzanie gorącego 4. Otwórz okno i wsuń złączkę przejściową B w szczelinę. (Rys. 5) powietrza W trybie chłodzenia urządzenie należy ustawić blisko okna lub innego otworu, aby umożliwić odprowadzanie gorącego powietrza wywiewanego. Najpierw należy ustawić...
 • Seite 167: Cechy I Funkcje Klimatyzatora Przenośnego

  POLSKI 6. CECHY I FUNKCJE KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO 6.1 PANEL STEROWANIA Wyświetla temperaturę/czas Prędkość wentylatora (funkcja niedostępna w trybach automatycznym lub suchym) Włączanie/wyłączanie zasilania Resetowanie filtrów Regulator czasowy Uśpienie (Funkcja dostępna tylko w trybach Wychylenie kratki automatycznym, chłodzenia lub ogrzewania) Wybór trybu pracy Kontrolka WiFi Regulator temperatury lub czasowy Kontrolka harmonogramu...
 • Seite 168: Tryb Automatyczny

  168 www.electrolux.com Tryb wentylatorowy Po upływie 5 sekund funkcja regulatora W tym trybie nie trzeba używać węża czasowego zostanie włączona, a jego wylotowego ani węża odpływowego. kontrolka zaświeci się. Panel sterowania będzie odliczać czas pozostały do 1. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb) i uruchomienia.
 • Seite 169: Kody Błędów

  5 sekund. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum Uwaga: Aby połączyć klimatyzator z serwisowym Electrolux. aplikacją, należy pobrać naszą aplikację Electrolux i postępować zgodnie z instrukcjami wprowadzającymi. Bluetooth Podczas ustanawiania połączenia 7.3 Odprowadzanie urządzenie wykorzystuje funkcję Bluetooth.
 • Seite 170 170 www.electrolux.com (Rys. 8) Korek odpływowy do trybu suchego Korek odpływowy do trybu ogrzewania (Rys. 11) Usuwanie resztek skroplin z urządzenia (Rys. 9) przed przechowywaniem w okresie Wąż ogrodowy zimowym. Pod wylot odpływowy dolny podstaw tackę ociekową (niedołączoną do zestawu), a następnie wyjmij korek odpływu, aby...
 • Seite 171: Pielęgnacja I Czyszczenie

  POLSKI 8. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE Aby klimatyzator przenośny wyglądał jak 2. Jeżeli filtry powietrza są mocno nowy, należy go regularnie czyścić. zabrudzone, można je umyć ciepłą wodą, o temperaturze poniżej 40ºC, i płynem Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub pożarowi, należy odłączyć do mycia naczyń.
 • Seite 172: Rozwiązywanie Problemów

  172 www.electrolux.com 9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Na poniższej liście można znaleźć często • Wąż wylotowy nie jest podłączony lub jest występujące problemy, które nie wynikają z niedrożny. Zob. punkt 5.1 Odprowadzanie gorącego powietrza. wadliwego wykonania ani z wad materiałów użytych w urządzeniu.
 • Seite 173: Ochrona Środowiska

  Oprogramowanie w urządzeniu jest częściowo oparte na oprogramowaniu darmowym i open source. Wszystkie informacje na temat praw autorskich i obowiązujących warunków licencji można znaleźć na stronie: https://emtech.delta.electrolux.com/license Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.electrolux.com...
 • Seite 174 10. PREOCUPĂRI DE MEDIU ................NE GÂNDIM LA TINE Îți mulțumim că ai achiziționat acest produs Electrolux. Ai ales un produs care aduce cu el zeci de ani de experiență profesională și inovație. Ingenios și elegant, a fost conceput pentru tine. Deci, ori de câte ori îl utilizezi, poți fi sigur că vei obține rezultate excelente de fiecare dată.
 • Seite 175: Informații De Siguranță

  ROMÂNĂ INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ Simbol Observații Explicații Acest simbol arată că acest aparat utilizează un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific AVERTISMENT este scurs și este expus la o sursă externă de aprindere, există riscul de incendiu. Acest simbol arată că manualul de utilizare trebuie ATENȚIE citit cu atenție.
 • Seite 176 176 www.electrolux.com ATENȚIE! • Contactați tehnicianul de service autorizat pentru repararea sau întreținerea acestei unități. • Contactați instalatorul pentru instalarea acestei unități. • Aparatul de aer condiționat portabil nu este destinat utilizării de către copiii mici ai persoanelor cu infirmități fără supraveghere.
 • Seite 177 ROMÂNĂ 6. Scurgeți întotdeauna condensul înainte de a depozita unitatea. 1.2 De reținut atunci când utilizați aparatul de aer condiționat portabil ATENȚIE! Avertismente de utilizare • Nu modificați nicio parte a acestui produs. • Nu introduceți nimic în nicio parte a unității. •...
 • Seite 178 178 www.electrolux.com evita un pericol. Utilizați numai cablul de alimentare specificat de producător pentru înlocuire. • Acest aparat trebuie să fie împământat. Acest aparat este echipat cu un cablu având un fir de împământare. Ștecărul trebuie să fie conectat la o priză care este instalată și împământată...
 • Seite 179 ROMÂNĂ • Nu blocați orificiul de evacuare a aerului cu obstacole. Performanța de răcire poate fi redusă sau aceasta se poate opri complet. • Furnizați un dispozitiv de curent rezidual anti-exploziv (RCD) pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice în conformitate cu standardele britanice și cu regulile de cablare.
 • Seite 180 180 www.electrolux.com • Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără surse de aprindere care funcționează continuu (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). • Nu perforați și nu ardeți. • Gazele frigorifice pot fi inodore.
 • Seite 181: Informații Suplimentare

  ROMÂNĂ 1.4 Informații suplimentare Transportul echipamentelor care conțin agenți frigorifici inflamabili Consultați regulamentul de transport. Marcarea echipamentelor cu ajutorul semnelor Consultați reglementările locale. Eliminarea echipamentelor care utilizează agenți frigorifici inflamabili Consultați reglementările naționale. Depozitarea echipamentelor/aparatelor Depozitarea echipamentului trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 • Seite 182: Instrucțiuni De Siguranță

  182 www.electrolux.com 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 2.1 Note privind operarea • Lăsați 4 minute pentru compresor unitate în afara camerei prin furtunul să repornească răcirea. Dacă opriți de evacuare, în timp ce se află în aparatul de aer condiționat și îl modul de răcire.
 • Seite 183 ROMÂNĂ 2.2 Avertisment în timpul utilizării AVERTISMENT! Avertisment Explicație Conectați corect ștecărul În caz contrar, poate provoca șoc electric, incendiu și explozie din cauza generării excesive de căldură Nu operați și nu opriți unitatea În caz contrar, poate provoca șoc introducând sau trăgând ștecărul de electric, incendiu și explozie din cauza alimentare...
 • Seite 184 184 www.electrolux.com ATENȚIE! Atenție Explicație Când filtrul de aer urmează să fie Poate provoca răniri îndepărtat, nu atingeți părțile metalice ale unității Nu curățați aparatul de aer condiționat Apa poate pătrunde în unitate și poate cu apă degrada izolația. Poate provoca șoc electric Aerisiți bine camera atunci când este...
 • Seite 185: Descrierea Unității

  Adaptor B (mufă plată), Furtun de evacuare 1 buc • Verificați toate accesoriile să fie incluse în pachet și vă rugăm să consultați instrucțiunile de instalare pentru utilizarea lor. ACCESORII OPȚIONALE www.electrolux.com COMPONENTE DENUMIREA COMPONENTELOR Kit fereastră (Ref. EWKIT5) Extensie kit fereastră...
 • Seite 186: Instrucțiuni De Instalare

  186 www.electrolux.com 5. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE 5.1 Evacuare aer cald 4. Deschideți fereastra și puneți adaptorul B în spațiul format. (Fig. 5) În Modul Răcire, unitatea trebuie plasată aproape de o fereastră sau de o deschidere, astfel încât aerul de evacuare cald să poată...
 • Seite 187: Caracteristici Aer Condiționat Portabil

  ROMÂNĂ 6. CARACTERISTICI AER CONDIȚIONAT PORTABIL 6.1 PANOU DE COMANDĂ Afișează temperatura/ora Viteza ventilatorului (Nu este disponibilă în modul automat sau de uscare) PORNIRE/OPRIRE Resetarea filtrului Temporizator Somn (Disponibil numai în modul automat, de Clapetă oscilație răcire sau de încălzire) Selectare mod Indicator WiFi Reglați temperatura sau...
 • Seite 188 188 www.electrolux.com Mod ventilator Pentru a anula setarea, apăsați din nou În acest mod, nu este nevoie să folosiți butonul „Temporizator”, iar ecranul va afișa furtunul de evacuare sau furtunul de drenaj. timpul rămas. Pentru a anula setarea, apăsați din nou butonul „Temporizator”, iar 1.
 • Seite 189 Dacă pictograma clipește, indică o Dacă pe afișaj se afișează „E4”, pierdere temporară a conectivității WiFi comunicarea dintre ecranul PCB și panoul - vă rugăm să consultați aplicația Electrolux principal PCB este defectă. Contactați pentru mai multe detalii. centrul de service autorizat Electrolux.
 • Seite 190: Întreținere Și Curățare

  190 www.electrolux.com Observații: Golirea reziduurilor de condens din interiorul unității în timpul depozitării pe timp de iarnă. • Condensul poate curge după îndepărtarea capacului de scurgere, dacă Puneți o tavă de scurgere (nefurnizată) sub unitatea funcționează în modul răcire sau orificiul de evacuare de jos, apoi trageți...
 • Seite 191: Depanare

  ROMÂNĂ 8.2 Curățarea filtrelor 3. Apăsați butonul de resetare a filtrului „ ” după ce ați curățat filtrele. Pentru ca aparatul de aer condiționat Asigurați-vă că filtrul este bine uscat portabil să funcționeze eficient, ar trebui înainte de a-l înlocui. să...
 • Seite 192 192 www.electrolux.com Aerul din unitate nu se simte suficient de • Uși, ferestre, aerisiri etc. deschise - aerul rece. rece iese. Închideți ușile, ferestrele etc. • Temperatura camerei sub 16°C. • Unitatea a fost pornită recent în camera Răcirea poate să nu aibă loc până când fierbinte.
 • Seite 193: Preocupări De Mediu

  Software-ul din unitate se bazează parțial pe software gratuit și open source. Pentru a vedea informațiile complete despre drepturile de autor și termenii aplicabili de licență, vă rugăm să vizitați: https://emtech.delta.electrolux.com/license Pentru mai multe informații vizitați www.electrolux.com...
 • Seite 194 10. MILJÖMEDVETENHET ................VI TÄNKER PÅ DIG Tack för att du köpte en Electrolux-apparat. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genialt och snyggt, det har designats just med dig i åtanke. Så när du använder det kan du vara säker med vetskapen om att du får ett bra resultat varje gång.
 • Seite 195: Säkerhetsinformation

  SVENSKA SÄKERHETSINFORMATION Symbol Observera Förklaring Denna symbol visar att denna apparat använder ett brandfarligt köldmedium. Om VARNING köldmediet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand. Denna symbol visar att bruksanvisningen bör FÖRSIKTIGHET läsas noggrant. Denna symbol visar att en servicepersonal ska FÖRSIKTIGHET hantera denna utrustning med hänvisning till...
 • Seite 196 196 www.electrolux.com • Den bärbara luftkonditioneringen är inte avsedd att användas av små barn eller sjuka personer och ej heller utan tillsyn. • Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med den bärbara luftkonditioneringen. • Det finns kommunala regler om högsta tillåtna ljudnivåer som avges av...
 • Seite 197 SVENSKA 10A nätström. Användning av en strömförsörjning med felaktig spänning kan leda till skador på enheten och eventuellt brand. • Använd alltid en anti-explosiv brytare eller säkring med rätt amp nivå. Använd under inga omständigheter kabel, stift eller andra föremål i stället för en korrekt säkring.
 • Seite 198 198 www.electrolux.com Fyrkant Jordat stift jordning PIN Plug Plug (endast för Storbritannien) (endast för Schweiz) 1.3 Användnings varningar • Var noga med att stänga av enheten och koppla bort nätsladden innan du utför underhåll eller rengöring. • Placera inte enheten nära någon värmekälla eller öppen eld när du byter filter.
 • Seite 199 SVENSKA • Apparaten ska förvaras i ett rum utan att antändningskällor används kontinuerligt (t.ex. öppen eld, gasapparat eller elvärmare). • Stick inte igenom eller bränn. • Överensstämmelse med nationella gasföreskrifter ska iakttas. • Håll ventilationsöppningarna borta från hinder. OBSERVERA: KONTROLLERA PLATTAN FÖR VILKEN TYP AV KÖLDMEDELGAS SOM ANVÄNDS I DIN APPARAT.
 • Seite 200: Ytterligare Information

  200 www.electrolux.com • Personer som arbetar eller arbetar på köldmedelkretsen måste ha lämplig certifiering utfärdad av en ackrediterad organisation som säkerställer kompetens vid hantering av köldmedier enligt en specifik utvärdering som erkänns av branschorganisationer. • Reparationer måste utföras baserat på...
 • Seite 201: Säkerhetsföreskrifter

  SVENSKA 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.1 Anmärkningar om Drift • Vänta 4 minuter för kompressorn att avgasslangen i kallt läge. Under tiden starta om kylningen. Om du stänger av kommer samma mängd luft in i rummet luftkonditioneringen och omedelbart från utsidan genom alla öppningar i startar om den, låt kompressorn starta rummet.
 • Seite 202 202 www.electrolux.com 2.2 Varning under användning VARNING! Varning Syfte Anslut strömkontakten ordentligt Annars kan det orsaka elektriska stötar, brand och explosion på grund av överskottsvärmeproduktion Använd eller stoppa inte enheten genom Det kan orsaka elektriska stötar, att sätta i eller dra ut strömkontakten brand och explosion på...
 • Seite 203 SVENSKA FÖRSIKTIGHET! Försiktighet Syfte Rör inte enhetens metalldelar när Det kan orsaka en skada luftfiltret ska tas bort Rengör inte luftkonditioneringen med Vatten kan komma in i enheten och vatten försämra isoleringen. Det kan orsaka en elektrisk stöt Ventilera rummet väl när det används En syrebrist kan uppstå...
 • Seite 204: Enhetsbeskrivning

  204 www.electrolux.com 3. ENHETSBESKRIVNING Signalmottagare Kontinuerligt avlopssutsläpp (Värmepumläge) Rum luftutsläpp Undre avlopssutsläpp Kontrollpanel Luftutsläpp Bärhandtag (båda sidor) Eluttag Luftinsläpp Nätsladd Kontinuerligt avlopssutsläpp Hjul (Torrläge) 4. TILLBEHÖR INKLUDERADE DELAR DELAR NAMN KVATITET Adapter A, Avgasledning, 1 set Adapter B (flatmunstycke), Dräneringsslang 1 del •...
 • Seite 205: Installationsinstruktioner

  SVENSKA 5. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 5.1 Utsläpp varmluft 4. Öppna fönstret och placera Adapter B i öppningen. (Fig. 5) I Kylningsläge, måste enheten placeras nära ett fönster eller öppning så att den varma utloppsluften kan kanaliseras till utsidan. Placera först enheten på en plan yta och se till att det finns minst 50cm fri yta runt enheten och att den är nära till ett eluttag.
 • Seite 206: Bärbar Luftkonditionerare Funktioner

  206 www.electrolux.com 6. BÄRBAR LUFTKONDITIONERARE FUNKTIONER 6.1 KONTROLLPANEL Visar temperatur/tid Fläkthastighet (Inte tillgängligt i Auto- eller Torrläge) Start PÅ/AV Filter Återställning Timer Vilo (Bara tillgängligt i Auto-, Kylning- eller Låg swing Värmeläge) Lägesval WiFi- indikator Ställ in Temperatur eller Timer Indikator för schemaläggning...
 • Seite 207 SVENSKA Fläktläge • Hur man fördröjer avstängning I detta läge, behövs inte utsläpps- eller Du kan fördröja avstängning när enheten är på. dräneringsslang användas. Tryck in “Timer”-knappen, sedan kommer timerindikatorn aktiveras och antal timmar 1. Tryck in “MODE”-knappen tils på skärmen visar “0.0”. Tryck eller håll Fläktlägesindikatorn lyser.
 • Seite 208 Om ikonen blinker så indikerar det att Om displayen visar “E4”, har WIFI-nätet är tillfälligt borta kommunikationen mellan displayens – se Electrolux Appoen för mer detaljer. kretskort och huvudkontrollens kretskort har För att manuellt påbörja fel. Kontakta då din auktoriserade Electrolux uppstartsprocessen.
 • Seite 209: Vård & Rengöring

  SVENSKA • Under Kylnings- eller Autoläge, dräneringslocket för att tillåta kondens rinna rekommenderas det att förhindra till brickan. dräneringen genom att byta ut Byt ut dräneringslocket till den pågående dräneringslocket till avlopssutsläppet, för avlopssutsläppet när kondens rinner ut. att uppnå maximalt uförande. Placera droppbricka under avlopssutsläppet, ta sedan bort gummi ploppen från avlopssutsläppet så...
 • Seite 210: Felsökning

  210 www.electrolux.com 2. Om luftfiltren är väldigt smutsiga, så kan 2. Ta bort och rengör filter, tillåt det torka du tvätta dem genom att använda varmt ordentligt, sätt sedan tillbaka det. vatten under 40ºC och med diskmedel. 3. Förvara den bärbara luftkonditioneraren i Skölj filter och tvätta noggrant.
 • Seite 211: Miljömedvetenhet

  återvinningsmaterial från Mjukvaran I enheten är delvis baserad på fri och öppen källmjukvara. För att se fullständig upphovsrättsinformation och gällande licensvillkor, gå in på: https://emtech.delta.electrolux.com/license För mer information besök www.electrolux.com...
 • Seite 212 10. MILJØ BEKYMRINGER ................VI TENKER PÅ DEG Takk for at du kjøper Electrolux utstyr. Du har valgt et produkt som er basert på flere tiårs profesjonell erfaring og innovasjon. Sinnrikt og stilig, det er designet for nettopp deg. Så...
 • Seite 213: Sikkerhetsinformasjon

  NORSK SIKKERHETSINFORMASJON Symbol Notat Forklaring Dette symbolet viser at dette utstyret innenholder et brennbart kjølemiddel. Hvis kjølemiddelet lekker ADVARSEL ut og blir utsatt for en ytre varmekilde, kan dette innebære brannfare. Dette symbolet viser at operasjonsmanualen bør FORSIKTIG leses nøye. Dette symbolet viser at servicepersonale FORSIKTIG skal behandle utstyret i henhold til...
 • Seite 214: Viktige Merknader

  214 www.electrolux.com • Små barn skal holdes under oppsyn for å sikre at de ikkje leker med det bærbare klimaanlegget. • Det er finnes lokale reguleringer med hensyn til maksimal tillatt lydstyrke på klimaanlegg. • Hvis strømledningen må skiftes ut, skal utskiftingen kun utføres av autorisert personell.
 • Seite 215 NORSK • Bruk alltid en anti-eksplosiv strømkrets-bryter eller sikring med korrekt amperrangering. Du må aldri, under noen omstendighet bruke ledninger, stifter eller andre objekter istedenfor en ordentlig sikring. • I tilfelle noen abnormalitet med det bærbare klimaanlegget (for eksempel røyklukt), ikke dra ut kontakten direkte, åpne først vinduet for ventilasjon, slå...
 • Seite 216 216 www.electrolux.com Jordet firkant stift Jordet stift Kontakt Kontakt (bare for UK) (bare for Sveits) 1.3 Advarsler ved bruk • Forsikre deg om at du slår av enheten og trekker ut ledningen til strømtilførselen før du utfører noe vedlikehold eller rengjøring.
 • Seite 217 NORSK • Bruk ikke for å aksellere smeltingsprosesser eller til renhold, bortsett fra det som er anbefalt av produsenten. • Enheten skal oppbevares i et rom uten aktive kilder til antenning (for eksempel: åpne flammer, et påslått gassapparat eller en påslått elektrisk ovn). •...
 • Seite 218 218 www.electrolux.com • Individer som behandler eller arbeider med kjølevæskekretsen må ha den foreskrevne sertfiseringen utstedt av en akkreditert organisasjon som sikrer kompetanse i å behandle kjølevæske i henhold til spesifikk evaluering som annerkjent av assosjasjoner i industrien. • Reparasjoner må utføres basert på anbefalingene fra produksjonsselskapet.
 • Seite 219: Sikkerhetsinstruksjon

  NORSK 2. SIKKERHETSINSTRUKSJON 2.1 Notater om behandling • Gi kompressoren 4 minutter til å ute i rommet via eksosslangen når restarte kjøling. Hvis du slår av den er i kjølemodus. I mellomtiden klimaanlegget, og restarter det med vil samme mengde luft komme inn i en gang, la kompressoren få...
 • Seite 220 220 www.electrolux.com 2.2 Advarsel ved bruk ADVARSEL! Advarsel Betydning Sett inn strømkontakten riktig Hvis ikkje, kan det forårsake elektrisk sjokk, brann eller eksplosjon grunnet overoppheting Behandle ikke, og slå ikke enheten Det kan forårsake elektrisk sjokk, brann av ved å sette inn eller dra ut eller eksplosjon grunnet overoppheting strømkontakten...
 • Seite 221 NORSK FORSIKTIG! Forsiktig Betydning Når luftfilteret blir fjernet, må du ikkje Dette kan medføre skade berøre metalldelene i enheten Rengjør ikke klimaanlegget med vann Vann kan komme inn i enheten og degradere isolasjonen. Dette kan forårsake elektrisk sjokk Ventiler rommet godt når du for Oksygenmangel kan oppstå...
 • Seite 222: Enhetsbeskrivelse

  222 www.electrolux.com 3. ENHETSBESKRIVELSE Signalmottaker Kontinuerlig avløpsutløp (Varmepumpemodus) Romluftutslipp Utløp fra avløpsutløp Kontrollpanel Luftutslipp Bærehåndtak (begge sider) Stikkontakt Luftinntak Strømledning Kontinuerlig avløpsutløp (Tørrmodus) Hjul 4. TILBEHØR INKLUDERT DELER DELENES NAVN MENGDE Adapter A, Eksosrør, 1 sett Adapter B (flat munnstykke), Avløpsslange...
 • Seite 223: Installasjonsinstruksjoner

  NORSK 5. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 5.1 Varmluftutslipp 4. Åpne vinduet og plasser Adapter B i åpningen. (Fig. 5) I kjølemodus må enheten plasseres nær et vindu eller en åpning slik at den varme avtrekksluften kan kanaliseres til utsiden. Plasser først enheten på en flat overflate og sørg for at det er minst 50 cm ledig plass rundt enheten og at den er i nærheten av en stikkontakt.
 • Seite 224: Funksjoner For Bærbare Klimaanlegget

  224 www.electrolux.com 6. FUNKSJONER FOR BÆRBARE KLIMAANLEGGET 6.1 KONTROLLPANEL Viser temperatur/tid Viftehastighet (Ikke tilgjengelig i Auto- eller tørrmodus) Start PÅ/AV Tilbakestilling av filter Timer Sove (Kun tilgjengelig i Auto-, Cool- eller Lavere sving Heat-modus) Modusvalg Wifi-indikator Justere temperatur eller timer Indikator for tidsplanlegger 7.
 • Seite 225: Timermodus

  NORSK Viftemodus • Hvordan utsette avstengning I denne posisjonen er det ikke nødvendig å Du kan utsette avstengingen når enheten er bruke en utløps- eller avløpsslange. på. Trykk på "Timer"-knappen, så vil 1. Trykk på "MODE"-knappen til timer-indikatoren aktiveres og antall timer viftemodusindikatoren lyser.
 • Seite 226 226 www.electrolux.com indikerer det at WIFI-nettverket er Kontakt deretter ditt autoriserte Electrolux midlertidig tapt - se Electrolux Appoen for Servicesenter. flere detaljer. For å starte oppstartsprosessen manuelt. Trykk på " " i 5 sekunder. Notat: Last ned vår Electrolux-app og følg de trinnvise oppstartsinstruksjonene for å...
 • Seite 227: Vedlikehold Og Rengjøring

  NORSK • Under kjøling eller automatisk modus avløpshettet for å la kondens renne til anbefales det å forhindre drenering ved brettet. å sette på avløpshetten til avløpsutløpet, Sett på avløpshetten til det nåværende for å oppnå maksimal ytelse. avløpsutløpet når kondens renner ut. Plasser dryppskålen under avløpsutløpet, og fjern deretter gummiproppen fra avløpsutløpet slik at kondens kan renne...
 • Seite 228: Feilsøking

  228 www.electrolux.com 2. Hvis luftfiltrene er veldig skitne, kan du 2. Fjern og rengjør filteret, la det tørke vaske dem med varmt vann under 40ºC grundig, og skift det deretter ut. og med vaskemiddel. Skyll filteret og 3. Oppbevar det bærbare klimaanlegget på...
 • Seite 229: Miljø Bekymringer

  Programvaren i enheten er delvis basert på gratis programvare med åpen kildekode. For å se full opphavsrettsinformasjon og gjeldende lisensvilkår, gå til: https://emtech.delta.electrolux.com/license For mer informasjon besøk www.electrolux.com...
 • Seite 230 10. MILJØBESKYTTELSER ................VI TÆNKER PÅ DIG Tak fordi du valgte at købe et Electrolux-produkt. Du har valgt et produkt, som vil give dig mange år med professionelle oplevelser og innovation. Genialt og stilfuldt, det er designet med dig i tankerne. Så, når du bruger den, kan du være sikker på, at du får det bedste resultat - hver gang.
 • Seite 231: Sikkerhedsinformation

  DANSK SIKKERHEDSINFORMATION Symbol Bemærkning Forklaring Dette symbol viser, at dette apparat bruger brændbart kølemiddel. Hvis kølemidlet lækker ADVARSEL og udsættes for en ekstern antændelseskilde, kan der opstå risiko for brand. Dette symbol viser, at betjeningsvejledningen skal FORSIGTIG læses omhyggeligt. Dette symbol viser, at et servicepersonale FORSIGTIG bør håndtere dette udstyr med henvisning til installationsvejledningen.
 • Seite 232: Vigtige Bemærkninger

  232 www.electrolux.com • Den bærbare airconditioner er ikke beregnet til brug af små børn, eller af skrøbelige personer, uden opsyn. • Små børn skal overvåges for at tilsikre, at de ikke leger med den bærbare airconditioner. • Der kan findes lokale regler vedrørende de maksimalt tilladte støjniveauer fra klimaanlægget.
 • Seite 233 DANSK • Brug altid en anti-eksplosiv afbryder eller sikring med den korrekte amp-værdi. Brug under ingen omstændigheder ledninger, stifter eller andre genstande i stedet for en korrekt sikring. • I tilfælde af unormalheder med det bærbare klimaanlæg (f.eks. brændende lugt), må du ikke trække stikket direkte ud.
 • Seite 234 234 www.electrolux.com Firkantet jordet ben Jordet ben Stik Stik (gælder kun Storbritannien) (gælder kun for Schweiz) 1.3 Forsigtighed ved brug • Sørg for at slukke for enheden og frakoble strømforsyningsledningen før du foretager vedligeholdelse eller rengøring. • Anbring ikke enheden i nærheden af varmekilder eller åben ild, når du udskifter filtrene.
 • Seite 235 DANSK • Brug kun genstande til at fremskynde afrimningsprocessen eller rengøring, som er anbefalet af producenten. • Apparat skal opbevares i et rum uden kontinuerlige antændelseskilder (for eksempel: åben ild, et gasapparat i drift eller andet varmelegeme i drift). • Må ikke gennembores eller brændes. •...
 • Seite 236: Yderligere Oplysninger

  236 www.electrolux.com • Apparatet skal opbevares på en måde, der forhindrer mekaniske fejl. • Personer, der betjener eller arbejder på kølemiddelkredsløbet skal have den relevante certificering, der er udstedt af en akkrediteret organisation, som sikrer kompetent håndtering af kølemiddel i henhold til en specifik evaluering, der er anerkendt af foreninger i branchen.
 • Seite 237: Sikkerhedsinstruktion

  DANSK 2. SIKKERHEDSINSTRUKTION 2.1 Bemærkninger om betjening • Tillad 4 minutter for kompressoren at • Denne bærbare airconditioner blæser genstarte afkølingen. Hvis du slukker varm luft, der er genereret af enheden for airconditioneren og genstarter den uden for rummet - via en slange - når med det samme, vil der gå...
 • Seite 238 238 www.electrolux.com 2.2 Advarsel under brug ADVARSEL! Advarsel Betydning Sæt strømstikket korrekt i Ellers kan det forårsage elektrisk stød, brand og eksplosioner grundet overophedning Brug eller stop ikke enheden ved at Det kan forårsage elektrisk stød, brand indsætte eller trække strømstikket ud...
 • Seite 239 DANSK FORSIGTIG! Forsigtig Betydning Når luftfiltret skal fjernes, må du ikke røre Det kan forårsage skader ved metaldelene på enheden Rengør ikke airconditioneren med vand Der kan trænge vand ind i enheden og forringe isoleringen. Dette kan føre til elektrisk stød Udluft grundigt i rummet, når du bruger Der kan opstå...
 • Seite 240: Beskrivelse Af Enhed

  240 www.electrolux.com 3. BESKRIVELSE AF ENHED Signalmodtager Kontinuerlig afløbsudløb (Varmepumpetilstand) Rumluftudtag Afløbsudløb i bunden Kontrolpanel Luftudtag Bærehåndtag (begge sider) Stikkontakt Luftindtag Strømledning Kontinuerlig afløbsudløb Hjul (Tørringstilstand) 4. MEDFØLGENDE TILBEHØR DELE DELNAVNE ANTAL Adapter A, Udstødningskanal, 1 sæt Adapter B (“flad munding”), Afløbsslange...
 • Seite 241: Installationsvejledning

  DANSK 5. INSTALLATIONSVEJLEDNING 5.1 Udsugende varm luft 4. Åben vinduet og før Adapter B gennem mellemrummet. (Fig. 5) I køletilstand skal apparatet placeret tæt på et vindue eller åbning, så at den varme udsugningsluft kan ledes udenfor. Placer først apparatet på en fladt gulv, og sørg for, at der er minimum 50 cm fri omkring apparatet, og at det er tæt på...
 • Seite 242: Funktioner For Den Bærbare Airconditioner

  242 www.electrolux.com 6. FUNKTIONER FOR DEN BÆRBARE AIRCONDITIONER 6.1 KONTROLPANEL Viser temperatur/tid Blæserhastighed (Ikke tilgængelig i automatisk eller tør tilstand) TÆND/SLUK Filter nulstilling Timer Dvale (Kun tilgængelig i tilstanden Auto, Lamelsving Køling eller Opvarmning) Valg af tilstand WiFi-indikator Juster temperatur eller timer Planlægningsindikator...
 • Seite 243 DANSK Blæsertilstand annullere indstillingen ved at trykke på I denne tilstand er det ikke nødvendigt “tænd/sluk”-knappen. at bruge udluftningsslangen eller • Sådan udskydes nedlukning afløbsslangen. Du kan udskyde nedlukningen, når 1. Tryk på “MODE”-knappen indtil apparatet er tændt. Blæsertilstand lyser. Tryk på...
 • Seite 244 Når apparatet er forbundet til hjemmets WiFi, vil dette ikon lyse op: “ ”. Hvis ikonet blinker, indikerer det et midlertidigt tab af WiFi-forbindelse - se venligst Electrolux-appen for flere detaljer. 7.3 Dræningsvejledning For manuelt at starte opstarts-processen. Hold “ ” nede i 5 sekunder.
 • Seite 245: Pleje & Rengøring

  DANSK • Under Køling eller Automatisk tilstand afløbshætten ud for at lade kondensen anbefales det at deaktivere kontinuerlig strømme ned i drypbakken. dræning ved at sætte afløbshætten på Sæt afløbshætten på det kontinuerlige afløbsudløbet for at nå den maksimale afløbsudløb, når der ikke strømmer konens ud. ydeevne.
 • Seite 246: Fejlfinding

  246 www.electrolux.com 2. Hvis luftfiltrene er meget snavsede, 2. Fjern og rengør filteret, og lader det tørre kan du også vaske luftfiltrene med helt - og genmonter det derefter igen. varmt vand under 40ºC samt flydende 3. Opbevar den bærbare airconditioner et opvaskemiddel.
 • Seite 247: Miljøbeskyttelser

  Softwaren i apparatet er delvist baseret på en gratis og open source-software. For at se alle oplysninger om ophavsrettigheder og gældende licensbetingelser henvises til: https://emtech.delta.electrolux.com/license For yderligere information så besøg www.electrolux.com...
 • Seite 248: Podpora Kupcem In Servis

  248 www.electrolux.com VSEBINA 1. VARNOSTNI NAPOTKI ................2. VARNOSTNA NAVODILA ................3. OPIS NAPRAVE ................... 4. PRILOŽENI PRIBOR ..................5. NAVODILA ZA NAMESTITEV ..............6. FUNKCIJE PRENOSNE KLIMATSKE NAPRAVE ........7. NAVODILA ZA UPRAVLJANJE ..............8. NEGA IN ČIŠČENJE ..................
 • Seite 249: Varnostni Napotki

  SLOVENŠČINA VARNOSTNI NAPOTKI Simbol Opomba Razlaga Ta simbol opozarja, da naprava vsebuje vnetljivo hladivo. Če se hladivo sprosti v ozračje in je OPOZORILO izpostavljeno zunanjemu viru vžiga, obstaja nevarnost požara. Ta simbol opozarja uporabnika, da skrbno prebere POZOR navodila. Ta simbol opozarja, da naj z napravo rokuje POZOR servisno osebje z upoštevanjem priročnika za namestitev.
 • Seite 250: Pomembni Napotki

  250 www.electrolux.com • Ne dovolite uporabe prenosne klimatske naprave otrokom in slabotnim osebam brez vašega nadzora. • Otroci naj bodo pod nadzorom, da se s prenosno klimatsko napravo ne bi igrali. • Lokalni predpisi določajo najvišjo dovoljeno raven hrupa, ki ga povzročajo klimatske naprave.
 • Seite 251 SLOVENŠČINA električnega napajanja z nepravilno napetostjo lahko privede do poškodbe naprave in celo požara. • Vedno uporabite omrežni odklopnik s protieksplozijskimi lastnostmi ali varovalko s primerno jakostjo. Pod nobenimi pogoji ne zamenjajte pravilne varovalke z žico, žebljem ali drugimi predmeti. •...
 • Seite 252 252 www.electrolux.com Kvadratni Ozemljitveni ozemljitveni kontakt kontakt Vtič Vtič (samo za ZK) (samo za Švico) 1.3 Opozorila za uporabo • Pred izvajanjem vzdrževalnih del in čiščenjem izključite napravo in izvlecite vtič električnega kabla. • Pri menjavi filtrov ne postavljajte naprave v bližino virov toplote ali odprtega ognja.
 • Seite 253 SLOVENŠČINA • Za pospeševanje odmrzovanja ali čiščenje ne uporabljajte drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec. • Napravo hranite v prostoru brez prisotnosti stalno delujočih virov vžiga (npr. brez odprtega ognja, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika). • Naprave ne prebadajte ali sežigajte. •...
 • Seite 254 254 www.electrolux.com • Osebe, ki delajo na tokokrogih hladilnega sredstva morajo imeti ustrezne certifikate, izdane s strani pooblaščene organizacije, ki zagotavljajo kvalifikacije za rokovanje s hladilnimi sredstvi v skladu z ocenami tveganja, izdelanimi s strani strokovnih združenj. • Popravila je treba izvajati na osnovi priporočil proizvajalca.
 • Seite 255: Varnostna Navodila

  SLOVENŠČINA 2. VARNOSTNA NAVODILA 2.1 Navodila za upravljanje • Pri hlajenju počakajte 4 minute, preden • Ta prenosna klimatska naprava v se kompresor ponovno zažene. Ko načinu hlajenja iz izstopne odprtine izključite klimatsko napravo in jo nato piha topel zrak, ki ga ustvari zunanja takoj znova vključite, počakajte 4 enota.
 • Seite 256 256 www.electrolux.com 2.2 Opozorila za delovanje naprave OPOZORILO! Opozorilo Pomen Pravilno vtaknite vtič električnega kabla V nasprotnem lahko zaradi segrevanja pride do električnega udara, požara in eksplozije Naprave ne vključujte in izključujte z Zaradi segrevanja lahko pride do vtikanjem in iztikanjem vtiča električnega električnega udara, požara in eksplozije...
 • Seite 257 SLOVENŠČINA POZOR! Pozor Pomen Pri odstranjevanju zračnega filtra se ne Lahko pride do telesnih poškodb dotikajte kovinskih delov naprave Ne čistite klimatske naprave z vodo Voda lahko vdre v napravo in povzroči kratek stik. Lahko pride do električnega udara Če se naprava uporablja v istem prostoru Lahko pride do pomanjkanja kisika kot štedilnik ipd., dobro prezračujte prostor.
 • Seite 258: Opis Naprave

  258 www.electrolux.com 3. OPIS NAPRAVE Sprejemnik signala Stalen odvod kondenzata (Način delovanja toplotne črpalke) Izstop sobnega zraka Odvod kondenzata na dnu Upravljalna plošča Izstop zraka Ročaj za prenašanje (na obeh straneh) Vtičnica električnega vtiča Vstop zraka Napajalni kabel Stalen odvod kondenzata Kolesa (Način delovanja razvlaževanje)
 • Seite 259: Navodila Za Namestitev

  SLOVENŠČINA 5. NAVODILA ZA NAMESTITEV 5.1 Izpust vročega zraka 4. Odprite okno in skozi režo vstavite adapter B. (Sl. 5) V načinu hlajenja mora biti enota postavljena blizu okna ali odprtine, tako da se lahko vroč zrak odvaja iz prostora. Najprej postavite napravo na ravna tla in poskrbite, da bo okrog naprave najmanj 50 cm prostega prostora in da bo v bližini...
 • Seite 260: Funkcije Prenosne Klimatske Naprave

  260 www.electrolux.com 6. FUNKCIJE PRENOSNE KLIMATSKE NAPRAVE 6.1 UPRAVLJALNA PLOŠČA Prikazuje temperaturo/čas Hitrost ventilatorja (Ni na voljo v načinih delovanja Samodejno in Razvlaževanje) Vklop in izklop Ponastavitev filtra Časovnik Spanje (Na voljo le v načinih delovanja Nihanje zračne rešetke Samodejno, Hlajenje in Gretje) Izbira načina delovanja...
 • Seite 261 SLOVENŠČINA Način prezračevanja »Časovnik« se indikator časovnika izključi. V tem načinu ni treba uporabiti izpustne Nastavitev lahko prekličete tudi s pritiskom cevi za zrak ali kondenzat. na tipko za »vklop/izklop«. • Zakasnitev izklopa 1. Pritisnite na tipko »MODE«, dokler ne Ko je naprava vključena, lahko nastavite zasveti indikator »Prezračevanje«.
 • Seite 262: Kode Napak

  Povežite se z vašim pooblaščenim Za ročno vzpostavljanje povezave. servisnim centrom Electrolux. Pritisnite tipko » « za 5 sekund. Opomba: Prenesite našo aplikacijo Electrolux in sledite navodilom za vzpostavitev povezave klimatske naprave z aplikacijo po korakih. 7.3 Navodila za izpust Bluetooth kondenzata Pri seznanjanju naprava uporablja Bluetooth.
 • Seite 263: Nega In Čiščenje

  SLOVENŠČINA • Da bi odvajanje kondenzata delovalo Med shranjevanjem naprave pozimi pravilno, mora odtočna odprtina ležati izpraznite ostanek kondenzata iz naprave. niže od izpustne odprtine na napravi in Pod izpustno odprtino v dnu podstavite izpustna cev mora biti položena s stalnim pladenj (ni priložen) nato izvlecite zaporni čep padcem.
 • Seite 264: Odpravljanje Težav

  264 www.electrolux.com 2. Če sta zračna filtra zelo onesnažena, ju 2. Odstranite in očistite filter, počakajte, lahko umijete s toplo vodo s temperaturo da se temeljito posuši, in ga nato znova do 40ºC in tekočim čistilom za posodo. namestite. Filter temeljito splaknite in odstranite 3.
 • Seite 265: Okoljski Vidiki

  Programska oprema te naprave deloma temelji na brezplačni in odprtokodni programski opremi. Za ogled celotnih informacij v zvezi z zaščito avtorskih pravic in veljavnimi licenčnimi določili obiščite: https://emtech.delta.electrolux.com/license Za več informacij obiščite www.electrolux.com...
 • Seite 266 10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ............. MYSLÍME NA VÁS Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý so sebou prináša desaťročia profesionálnych skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a bol navrhnutý s ohľadom na vás. Takže kedykoľvek ho použijete, môžete si byť istí, že vždy dosiahnete skvelé...
 • Seite 267: Bezpečnostné Informácie

  SLOVENSKY BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE Symbol Poznámka Vysvetlenie Tento symbol označuje, že tento spotrebič používa horľavé chladivo. Ak chladivo unikne a je VAROVANIE vystavené vonkajšiemu zdroju zapálenia, hrozí nebezpečenstvo požiaru. Tento symbol označuje, že je potrebné pozorne si POZOR prečítať návod na obsluhu. Tento symbol označuje, že s týmto zariadením má...
 • Seite 268: Dôležité Poznámky

  268 www.electrolux.com • Prenosná klimatizácia nie je určená na používanie malými deťmi alebo zdravotne postihnutými osobami bez dohľadu. • Malé deti musia byť pod dohľadom, aby sa s prenosnou klimatizáciou nehrali. • Existujú pravidlá miestnej samosprávy týkajúce sa maximálnych povolených hladín hluku vydávaného klimatizačnými zariadeniami.
 • Seite 269 SLOVENSKY • Uistite sa, že použitý napájací zdroj má vhodné menovité napätie. Používajte iba sieťové napájanie 220 až 240 V, 50 Hz, 10 A. Použitie napájacieho zdroja s nesprávnym menovitým napätím môže mať za následok poškodenie zariadenia, prípadne aj požiar. •...
 • Seite 270 270 www.electrolux.com Uzemňovací výčnelok Zástrčka Štvorcový Uzemňovací kolík uzemňovací kolík Zástrčka Zástrčka (len pre Spojené kráľovstvo) (len pre Švajčiarsko) 1.3 Upozornenia týkajúce sa používania • Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia nezabudnite jednotku vypnúť a odpojiť napájací kábel. • Pri výmene filtrov neumiestňujte jednotku do blízkosti tepelných zdrojov alebo otvoreného ohňa.
 • Seite 271 SLOVENSKY • Túto prenosnú klimatizáciu nepoužívajte na nešpecifikované špeciálne účely (napr. na uchovávanie presných zariadení, potravín, domácich zvierat, rastlín a umeleckých predmetov). Používanie takýmto spôsobom by mohlo poškodiť takéto predmety. • Nepoužívajte iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania alebo na čistenie, len tie, ktoré odporúča výrobca.
 • Seite 272: Ďalšie Informácie

  272 www.electrolux.com • Ak sa spotrebič inštaluje, prevádzkuje alebo skladuje v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby sa zabránilo hromadeniu úniku chladiva, ktoré by malo za následok riziko požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiva spôsobeného elektrickými ohrievačmi, sporákmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
 • Seite 273: Bezpečnostné Pokyny

  SLOVENSKY 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 2.1 Poznámky k prevádzke • Počkajte 4 minúty, kým sa kompresor teplý vzduch vytvorený jednotkou do opäť začne chladiť. Ak klimatizáciu priestoru mimo miestnosti. Medzitým sa vypnete a ihneď ju znovu spustíte, zvonku, cez všetky otvory v miestnosti, počkajte 4 minúty, kým kompresor dostane rovnaké...
 • Seite 274 274 www.electrolux.com 2.2 Varovanie počas používania VAROVANIE! Varovanie Význam Správne zapojte napájaciu zástrčku V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a výbuchu v dôsledku nadmernej tvorby tepla Neprevádzkujte ani nezastavujte jednotku Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, zasunutím alebo vytiahnutím zástrčky...
 • Seite 275 SLOVENSKY POZOR! Pozor Význam Keď sa má odstrániť vzduchový filter, Môže to spôsobiť zranenie nedotýkajte sa kovových častí jednotky Klimatizáciu nečistite vodou Do jednotky sa môže dostať voda a môže znehodnotiť izoláciu. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom Pri použití spolu so sporákom atď. dobre Môže dôjsť...
 • Seite 276: Opis Jednotky

  276 www.electrolux.com 3. OPIS JEDNOTKY Prijímač signálu Otvor priebežného odtoku (Režim tepelného čerpadla) Výstup vzduchu do miestnosti Spodný odtokový otvor Ovládací panel Odvod vzduchu Rukoväť na prenášanie Elektrická zástrčka (na oboch stranách) Prívod vzduchu Napájací kábel Otvor priebežného odtoku Kolieska (Suchý...
 • Seite 277: Pokyny Na Inštaláciu

  SLOVENSKY 5. POKYNY NA INŠTALÁCIU 5.1 Odvádzanie teplého vzduchu 4. Otvorte okno a do medzery vložte adaptér B. (Obr. 5) V režime chladenia musí byť jednotka umiestnená v blízkosti okna alebo otvoru, aby mohol byť teplý vyfukovaný vzduch odvádzaný von. Najprv umiestnite jednotku na rovnú...
 • Seite 278: Funkcie Prenosnej Klimatizácie

  278 www.electrolux.com 6. FUNKCIE PRENOSNEJ KLIMATIZÁCIE 6.1 OVLÁDACÍ PANEL Zobrazuje teplotu/čas Rýchlosť ventilátora (nie je k dispozícii v režime Auto (Automaticky) alebo Dry (Suchý)) Zapnutie/vypnutie Resetovanie filtra Časovač Spánok (K dispozícii len v režime Auto Otáčanie lamiel (Automaticky), Cool (Chladenie) alebo Heat (Kúrenie)) Výber režimu...
 • Seite 279 SLOVENSKY Režim ventilátora Ak chcete nastavenie zrušiť, znova stlačte V tomto režime nie je potrebné používať tlačidlo „Timer“ (Časovač); na displeji výfukovú ani odtokovú hadicu. sa zobrazí zostávajúci čas. Opätovným stlačením tlačidla „Timer“ (Časovač) ho 1. Stláčajte tlačidlo „MODE“ (Režim), kým zrušíte;...
 • Seite 280 Obráťte sa na autorizované Stlačte tlačidlo „ “ na 5 sekúnd. servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Poznámka: Stiahnite si našu aplikáciu Electrolux a postupujte podľa jednotlivých krokov na pripojenie klimatizácie k aplikácii. Bluetooth Jednotka používa pri pripojení technológiu 7.3 Pokyny na vypustenie Bluetooth.
 • Seite 281: Starostlivosť A Čistenie

  SLOVENSKY Poznámka: Vyprázdňovanie zvyškov kondenzátu vo vnútri jednotky počas zimného skladovania. • Kondenzát môže vytekať po odstránení uzáveru odtoku, ak jednotka pracuje Pod spodný odtokový otvor umiestnite v režime Cool alebo Auto. Keď chcete misku na odkvapkávanie (nie je súčasťou odstrániť...
 • Seite 282: Čistenie Filtrov

  282 www.electrolux.com 8.2 Čistenie filtrov 3. Po vyčistení filtra stlačte tlačidlo resetovania filtra „ “. Aby prenosná klimatizácia fungovala Pred výmenou filtra sa uistite, že je efektívne, pomocou vysávača by ste mali dôkladne suchý. vzduchové filtre čistiť po každých dvoch týždňoch prevádzky.
 • Seite 283 SLOVENSKY Vzduch z jednotky nie je dostatočne • Otvorené dvere, okná, vetracie otvory studený. atď. – uniká chladný vzduch. Zatvorte dvere, okná atď. • Teplota v miestnosti je nižšia ako 16 ºC. Ku chladeniu môže dôjsť až po zvýšení • Jednotku ste v teplej miestnosti zapli len izbovej teploty nad 16 ºC.
 • Seite 284: Ochrana Životného Prostredia

  284 www.electrolux.com 10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Recyklujte materiály so symbolom. zariadení. Spotrebiče označené symbolom Obaly vložte do príslušných nádob na nevyhadzujte do domového odpadu. recykláciu. Pomôžte chrániť životné Výrobok odovzdajte do miestneho prostredie a ľudské zdravie a recyklovať recyklačného zariadenia alebo sa obráťte odpad z elektrických a elektronických...
 • Seite 285 10. ÇEVRESEL KONULAR ................SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Onlarca yıllık profesyonel deneyimi ve yeniliği beraberinde getiren bir ürün seçtiniz. Ustaca yapılan şık ürün, sizi düşünerek tasarlandı. Bu nedenle, ne zaman kullanırsanız kullanın, her seferinde harika sonuçlar alacağınızı...
 • Seite 286: Güvenli̇k Bi̇lgi̇si̇

  286 www.electrolux.com GÜVENLİK BİLGİSİ Sembol Açıklama Bu sembol, bu cihazın yanıcı bir soğutucu gaz kullandığını gösterir. Soğutucu gaz sızarsa ve UYARI harici bir tutuşturma kaynağına maruz kalırsa, yangın riski vardır. Bu sembol, kullanım kılavuzunun dikkatlice DİKKAT okunması gerektiğini gösterir. Bu sembol, servis personelinin bu ekipmanı...
 • Seite 287 TÜRKÇE • Taşınabilir klima, gözetim olmaksızın küçük çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. • Küçük çocuklar, taşınabilir klima ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. • Klimaların yaydığı izin verilen maksimum gürültü seviyelerine ilişkin yerel konsey kuralları vardır. •...
 • Seite 288 288 www.electrolux.com • Kullanılan güç kaynağının uygun bir gerilim değerine sahip olduğundan emin olun. Yalnızca 220 - 240V, 50Hz, 10A şebeke elektriği kullanın. Uygun olmayan gerilim değerine sahip bir güç kaynağının kullanılması, üniteye zarar verebilir ve yangına neden olabilir. • Daima patlama önleyici bir devre kesici veya uygun amper değerine sahip sigorta kullanın.
 • Seite 289: Kullanım Uyarıları

  TÜRKÇE Topraklama plakası Fiş Topraklanmış Topraklanmış pim kare pim Fiş Fiş (yalnızca Birleşik Krallık için) (yalnızca İsviçre için) 1.3 Kullanım uyarıları • Herhangi bir bakım veya temizlik yapmadan önce üniteyi kapattığınızdan ve güç kaynağı kablosunu çıkardığınızdan emin olun. • Filtreleri değiştirirken üniteyi herhangi bir ısı kaynağı veya açık ateş...
 • Seite 290 290 www.electrolux.com • Bu taşınabilir klimayı belirtilmeyen özel amaçlar (örn. hassas cihazları, yiyecekleri, evcil hayvanları, bitkileri ve sanat eserlerini korumak) için kullanmayın. Bu şekilde kullanım, söz konusu mülke zarar verebilir. • Cihazın buz çözme işlemini hızlandırmak veya temizlemek için üretici tarafından önerilenler dışında aletler kullanmayın.
 • Seite 291 TÜRKÇE tutuşması kaynaklı yangın veya patlama riskine yol açan soğutucu sızıntılarının birikmesini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. • Cihaz, mekanik arızayı önleyecek şekilde saklanmalıdır. • Soğutucu devresi üzerinde işlem yapan veya çalışan kişiler, sektördeki dernekler tarafından tanınan özel bir değerlendirmeye göre soğutucuların işlenmesinde yetkinliği sağlayan akredite bir kuruluş...
 • Seite 292: Güvenli̇k Tali̇mati

  292 www.electrolux.com 2. GÜVENLİK TALİMATI 2.1 Çalıştırma Notları • Kompresörün soğutmayı yeniden herhangi bir açıklığından odaya aynı başlatması için 4 dakika bekleyin. miktarda hava girecektir. Klimayı kapatır ve hemen yeniden • Bir soğutucu devresi üzerinde çalışmak başlatırsanız, kompresörün soğutmayı veya devreyi ayırmakla herhangi bir yeniden başlatması...
 • Seite 293 TÜRKÇE 2.2 Kullanım sırasında uyarı UYARI! Uyarı Anlamı Elektrik fişini doğru şekilde takın Aksi takdirde aşırı ısı oluşumu nedeniyle elektrik çarpması, yangın ve patlamaya neden olabilir Üniteyi, elektrik fişini takarak veya Isı oluşumu nedeniyle elektrik çarpması, çekerek çalıştırmayın veya durdurmayın yangın ve patlamaya neden olabilir Hasarlı...
 • Seite 294 294 www.electrolux.com DİKKAT! Dikkat Anlamı Hava filtresi çıkarılacağı zaman ünitenin Yaralanmaya neden olabilir metal parçalarına dokunmayın Klimayı suyla temizlemeyin Üniteye su girebilir ve yalıtımı bozabilir. Elektrik çarpmasına neden olabilir Soba vb. ile birlikte kullanıldığında odayı Oksijen kıtlığı oluşabilir iyi havalandırın Ünite temizleneceği zaman, kapatın ve...
 • Seite 295: Üni̇te Açiklamasi

  Adaptör B (düz ağızlı), Tahliye hortumu 1 pc • Paketin tüm aksesuarları içerip içermediğini kontrol edin ve kullanımları için lütfen kurulum talimatlarına bakın. İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR www.electrolux.com PARÇALAR PARÇA ADLARI Pencere Kiti (Ref. EWKIT5) Pencere kiti uzatma parçası (Ref. EWKEXT1)
 • Seite 296: Kurulum Tali̇matlari

  296 www.electrolux.com 5. KURULUM TALİMATLARI 5.1 Sıcak havanın boşaltılması 4. Pencereyi açın ve B Adaptörünü boşluktan geçirin. (Şekil 5) Soğutma Modunda, sıcak atık havanın dışarı atılabilmesi için ünitenin bir pencereye veya açıklığa yakın yerleştirilmesi gereklidir. Öncelikle üniteyi düz bir zemine yerleştirin ve etrafında en az 50 cm boşluk olduğundan...
 • Seite 297: Taşinabi̇li̇r Kli̇manin Özelli̇kleri̇

  TÜRKÇE 6. TAŞINABİLİR KLİMANIN ÖZELLİKLERİ 6.1 KONTROL PANELİ Sıcaklığı/saati gösterir Fan Hızı (Otomatik veya Nem Alma Modunda kullanılmaz) Güç AÇMA/KAPATMA Filtre Sıfırlama Zamanlayıcı Uyku (Yalnızca Otomatik, Soğutma veya Isıtma Panjur salınımı modunda kullanılır) Mod Seçimi WiFi Göstergesi Sıcaklık veya Zamanlayıcı Ayarı Planlayıcı...
 • Seite 298: Çocuk Kilidi

  WiFi bağlantısının geçici olarak zamanlayıcı göstergesi yanacak ve ekranda kesildiğini gösterir - lütfen daha ayrıntılı bilgi saat sayısı “0.0” olarak görünecektir. almak için Electrolux Uygulamasına bakın. Gecikmeli durdurma zamanlayıcısını Sisteme tanıtma sürecini manuel olarak 0,5 saatlik artışlarla 10 saate kadar, başlatmak için.
 • Seite 299 TÜRKÇE 7.3 Tahliye talimatı Not: Electrolux Uygulamamızı indirin ve klimayı Uygulamaya bağlamak için adım Sürekli Tahliye adım sisteme tanıtma talimatlarını izleyin. Nem alma veya Isı pompası modunda, Bluetooth üniteden yoğuşmayı boşaltmak için bir Ünite, sisteme tanıtma yapılırken Bluetooth bahçe hortumuna (ayrı satılır) veya tahliye kullanır.
 • Seite 300: Bakim Ve Temi̇zli̇k

  300 www.electrolux.com Yoğuşma suyu dışarı akmadığı zaman, tahliye kapağını sürekli tahliye çıkışına takın. Damlama tepsisini alt tahliye çıkışının altına koyun, ardından yoğuşmanın damlama tepsisine akmasını sağlamak için tahliye çıkışındaki lastik tıpayı çıkarın. Damlama tepsiniz tüm yoğuşmayı tutamıyorsa, arada bir boşaltmanız gerekebilir.
 • Seite 301: Sorun Gi̇derme

  TÜRKÇE 2. Hava filtreleri çok kirliyse, hava filtrelerini 2. Filtreyi çıkarıp temizleyin, tamamen 40ºC’nin altında ılık su ve sıvı bulaşık kurumasını bekleyin ve ardından yeniden deterjanı kullanarak da yıkayabilirsiniz. takın. Bulaşık deterjanını filtreden gidererek 3. Taşınabilir klimayı serin, kuru bir filtreyi iyice durulayın.
 • Seite 302: Çevresel Konular

  302 www.electrolux.com Taşınabilir klima soğutuyor, ancak oda Oda çok soğuk. çok sıcak - dekoratif ön kısmın arkasında • Sıcaklığı çok düşük olarak ayarlayın. bulunan soğutma bobininde buz Ayarlanan sıcaklığı artırın. oluşuyor. Oda sıcaklığı ekranda ayarlanan hedef • Hava filtresi kirli - kısıtlı hava. Hava değere ulaşmayabilir...
 • Seite 303 www.electrolux.com/shop...
 • Seite 304 .‫بمكتب البلدية‬ .‫اإلنسان وإعادة تدوير نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية‬ ‫يعتمد البرنامج الموجود في الوحدة جزئ ي ًا على برامج مجانية ومفتوحة المصدر. لالطالع على معلومات حقوق النشر‬ :‫الكاملة وشروط الترخيص المعمول بها، يرجى زيارة‬ https://emtech.delta.electrolux.com/license ‫للمزيد من المعلومات يرجى زيارة‬ www.electrolux.com...
 • Seite 305 ‫9. اكتشاف المشاكل وإصالحها‬ ‫• األبواب والنوافذ وفتحات التهوية وما إلى ذلك مفتوحة‬ ‫تتضمن هذه القائمة المشكالت الشائعة التي ال تنتج عن خلل في‬ ‫- مما يتسبب في تسريب الهواء البارد. أغلق األبواب‬ .‫التصنيع أو المواد في هذا الجهاز‬...
 • Seite 306 ‫عربي‬ ‫8. العناية والتنظيف‬ ‫3.8 التخزين في الشتاء‬ ‫قم بتنظيف مكيف الهواء المحمول من حين آلخر إلبقائه في‬ .‫شكل جديد‬ ‫في حالة عدم استخدام مكيف الهواء المحمول لفترة طويلة من‬ ‫تأكد من فصل الوحدة قبل التنظيف لمنع حدوث ماس كهربي‬ :‫الزمن‬...
 • Seite 307 ‫”، فإن االتصال بين لوحة العرض‬E4“ ‫إذا ظهر على الشاشة‬ ‫ به خطأ. يرجى االتصال‬PCB ‫ والتحكم الرئيسي‬PCB .‫ المعتمد‬Electrolux ‫بمركز خدمة‬ ‫3.7 تعليمات التصريف‬ )10 ‫(الشكل‬ ‫التصريف المستمر‬ ‫أثناء الوضع الجاف أو وضع المضخة الحرارية، ستحتاج‬ ‫إلى خرطوم حديقة (يباع بشكل منفصل) أو خرطوم تصريف‬...
 • Seite 308 .‫اضغط على “ ” لمدة 5 ثوان‬ .‫بعد 5 ثوان ٍ ، يتم تمكين وظيفة المؤقت ويضيء مؤشر المؤقت‬ ‫ الخاص بنا واتبع‬Electrolux ‫مالحظة: قم بتنزيل تطبيق‬ ‫ويبدأ عنصر التحكم بالعد التنازلي للوقت المتبقي حتى بدء‬ ‫إرشادات اإلعداد خطوة بخطوة لتوصيل مكيف الهواء‬...
 • Seite 309 ‫6. مميزات مكيف الهواء المحمول‬ ‫1.6 لوحة التحكم‬ ‫سرعة المروحة‬ ‫عرض درجة الحرارة/ الوقت‬ )‫(غير متاح في الوضع التلقائي والوضع الجاف‬ ‫عادة ضبط الفلتر‬ ‫التشغيل/ إيقاف التشغيل‬ ‫وضع السكون‬ ‫المؤقت‬ )‫(متاح فقط في الوضع التلقائي والوضع البارد أو وضع التدفئة‬...
 • Seite 310 ‫عربي‬ ‫5. تعليمات التركيب‬ ‫1.5 طرد الهواء الساخن‬ )5 ‫4. افتح النافذة وضع المحول ب عبر الفتحة. (الشكل‬ ‫في الوضع البارد، توضع الوحدة بالقرب من النافذة أو األماكن‬ .‫المفتوحة حتى تتمكن الوحدة من طرد الهواء الدافئ للخارج‬ ‫في البداية ضعها على أرض مسطحة وتأكد من وجود 05 سم‬ .‫بحد...
 • Seite 311 ‫3. وصف الوحدة‬ ‫منفذ التصريف المستمر‬ ‫مستقبل اإلشارة‬ )‫(وضع مضخة التدفئة‬ ‫مخرج التصريف السفلي‬ ‫مخرج هواء الغرفة‬ ‫طارد الهواء‬ ‫لوحة التحكم‬ ‫مقبس منفذ الطاقة‬ ‫مقبض الحمل‬ )‫(الجانبين‬ ‫كابل الطاقة‬ ‫مدخل الهواء‬ ‫عجالت‬ ‫منفذ التصريف المستمر‬ )‫(وضع التجفيف‬ ‫4. اللوازم الملحقة‬...
 • Seite 312 ‫عربي‬ !‫تنبيه‬ ‫المعنى‬ ‫تنبيه‬ ‫قد يتسبب ذلك بحدوث إصابة‬ ‫عندما يتوجب إزالة فلتر الهواء، ال تلمس األجزاء المعدنية‬ .‫من الوحدة‬ ‫قد يتسرب الماء إلى داخل الوحدة ويقلل من العزل. قد‬ ‫ال تغسل م ُكيف الهواء باستخدام الماء‬ ‫يتسبب ذلك بحدوث ماس كهربائي‬ ‫قد...
 • Seite 313 ‫2.2 تحذير أثناء االستخدام‬ !‫تحذير‬ ‫المعنى‬ ‫التحذير‬ ‫وإال فقد يحدث ماس كهربائي، أو ينشب حريق أو انفجار‬ ‫اشبك القابس بمقبس الطاقة بشكل سليم‬ ‫بفعل السخونة المفرطة المتولدة‬ ‫قد يحدث ماس كهربائي، أو ينشب حريق أو انفجار بفعل‬ ‫ال تشغل أو توقف تشغيل الوحدة عبر إدخال أو سحب‬...
 • Seite 314 ‫عربي‬ ‫2. تعليمات السالمة‬ ‫1.2 معلومات بخصوص التشغيل‬ ‫قد يحتاج الض غ ّ اط لمدة 4 دقائق إلعادة التبريد. إذا‬ ‫تتراوح درجة حرارة عمل م ُكيف الهواء المحمول ما‬ • • ‫أطفأت م ُكيف الهواء وأعدت تشغيله مباشر ة ً ، فاسمح‬ ‫بين...
 • Seite 315 ‫4.1 معلومات إضافية‬ ‫نقل المعدات التي تحتوي على غاز الفريون القابل لالشتعال‬ .‫انظر لوائح النقل‬ ‫تحديد المعدات عبر استخدام العالمات‬ .‫انظر اللوائح المحلية‬ ‫التخلص من المعدات التي تحتوي على غاز الفريون القابل لالشتعال‬ .‫انظر اللوائح القومية‬ ‫تخزين المعدات/ األجهزة‬...
 • Seite 316 ‫عربي‬ .‫يرجى المالحظة: افحص اللوح الخاص بغاز الفريون المستخدم في الجهاز لديك‬ !‫تحذير‬ .R290 ‫معلومات محددة تتعلق بالجهاز الذي يستخدم غاز الفريون‬ .‫اقرأ جميع التحذيرات جي د ً ا‬ • ‫عند إذابة الثلج أو تنظيف الجهاز، ال تستخدم أي أدوات غير تلك الموصى بها‬ •...
 • Seite 317 ‫3.1 تنبيهات االستخدام‬ ‫تأكد من إغالق الوحدة وفصل كابل الكهرباء من منفذ التيار قبل إجراء أي‬ • .‫أعمال صيانة أو تنظيف‬ .‫ال تضع الوحدة بالقرب من أي مصدر حراري أو نيران مشتعلة عند تبديل الفالتر‬ • ‫ال ترش أو تصب الماء مباشرة على الوحدة. يمكن للماء أن يتسبب بماس‬...
 • Seite 318 ‫عربي‬ !‫تنبيه‬ ‫تحذير بخصوص كابل التيار الكهربائي‬ ‫يجب شبك قابس الطاقة في منفذ تيار مناسب له فقط. ال تستخدمه‬ • .‫بالمشاركة مع أي كوابل تمديد‬ .‫ضع قابس الطاقة بإحكام في منفذ التيار وتأكد من أنه ليس رخو ً ا‬ • ‫ال...
 • Seite 319 ‫هنالك قوانين تصدر عن المجلس المحلي بخصوص الحد األقصى‬ • .‫للضوضاء المسموح انبعاثها من م ُكيفات الهواء‬ ‫في حال كان هنالك حاجة الستبدال كابل الطاقة، فإن عملية االستبدال‬ • .‫يجب أن تتم من خالل موظف مختص فقط‬ ‫يجب أن تتم عملية التركيب وفق اللوائح الوطنية لألسالك من خالل‬...
 • Seite 320 ‫عربي‬ ‫معلومات السالمة‬ ‫التوضيح‬ ‫المالحظة‬ ‫الرمز‬ .‫يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز يستخدم مبردات قابلة لالشتعال‬ ‫التحذير‬ ،‫وفي حالة بدء المبرد في التسريب وتعرض لمصدر اشتعال خارجي‬ .‫فهذا يتسبب في مخاطر الحريق‬ ‫تنبيه‬ .‫يوضح هذا الرمز أنه يجب قراءة دليل التشغيل بعناية‬ ‫يوضح...
 • Seite 321 ‫نحن نفكر فيك‬ .‫. لقد اخترت منتجً ا وضع فيه خالصة اإلبداع والخبرة المهنية الممتدة لعقود‬Electrolux ‫نشكرك على شرائك لهذا الجهاز من‬ ‫بتصميم مبتكر وأنيق، لقد وضعناك في االعتبار حين قررنا إخراجه بهذه الصورة. لذا فكلما استخدمته ستكون واث ق ً ا من أنك‬...
 • Seite 322 EXP26U559HW EXP26U339AW EXP34U339HW EXP26U339CW EXP34U339CW EXP26U539CW EXP35U539CW EXP26U759CW EXP40U339CW EXP26U339HW 19-2 ‫دليل المستخدم‬ ‫م ُكيف هواء محمول‬...

Inhaltsverzeichnis