Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
EINHELL TC-WW 1000/1 Originalbetriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für TC-WW 1000/1:

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
D
Originalbetriebsanleitung
Drechselbank
RO
Instrucţiuni de utilizare originale
Strung de lemn
GR
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Τόρνος ξύλου
TR
Orijinal Kullanma Talimatı
Ağaç Torna Tezgahı
5
Art.-Nr.: 43.121.10
Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 1
Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 1
TC-WW 1000/1
I.-Nr.: 21022
24.02.2022 13:35:45
24.02.2022 13:35:45

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL TC-WW 1000/1

 • Seite 1 TC-WW 1000/1 Originalbetriebsanleitung Drechselbank Instrucţiuni de utilizare originale Strung de lemn Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Τόρνος ξύλου Orijinal Kullanma Talimatı Ağaç Torna Tezgahı Art.-Nr.: 43.121.10 I.-Nr.: 21022 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 1 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 1 24.02.2022 13:35:45 24.02.2022 13:35:45...
 • Seite 2 - 2 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 2 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 2 24.02.2022 13:35:46 24.02.2022 13:35:46...
 • Seite 3 - 3 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 3 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 3 24.02.2022 13:35:52 24.02.2022 13:35:52...
 • Seite 4 - 4 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 4 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 4 24.02.2022 13:35:58 24.02.2022 13:35:58...
 • Seite 5 Gefahr! - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Vorsicht! Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden! Vorsicht! Tragen Sie eine Schutzbrille.
 • Seite 6: Sicherheitshinweise

  2. Gerätebeschreibung und Gefahr! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si- Lieferumfang cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1) Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin- 1. Ein- Ausschalter weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die- 2.
 • Seite 7: Bestimmungsgemäße Verwendung

  • Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehör- wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder teile auf Transportschäden. Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden • Bewahren Sie die Verpackung nach Möglich- Tätigkeiten eingesetzt wird. keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Gefahr! 4.
 • Seite 8: Restrisiken

  • Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Gerät an. 5.1 Montage (Bild 2-7, 13) • • Überlasten Sie das Gerät nicht. Verschrauben Sie die zweite Hälfte des • Lassen Sie das Gerät gegebenenfalls über- Maschinenbetts (9) mit dem Hauptgestell. prüfen. Verwenden Sie dazu an den drei Verschrau- •...
 • Seite 9: Verstellen Der Werkzeugaufl Age (Bild 7A)

  • • Nach dem Einstellen des optimalen Ein- Als Faustregel gilt: spanndrucks mittels des Handrades (8), Unrunde Werkstücke, große Werkstücke, har- muss die Reitstockspindel (7) durch die Kon- te Hölzer - kleine Drehzahl. termutter (5) gesichert werden. 5.5 Umrüsten von Stirnmitnehmer auf Plan- 5.3 Verstellen der Werkzeugaufl...
 • Seite 10: Austausch Der Netzanschlussleitung

  Hersteller teils oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qua- Aktuelle Preise und Infos fi nden Sie unter lifi zierte Person ersetzt werden, um Gefährdun- www.Einhell-Service.com gen zu vermeiden. 8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung Gefahr! Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.
 • Seite 11: Entsorgung Und Wiederverwertung

  9. Entsorgung und Wiederverwertung Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpa- ckung ist Rohstoff und ist somit wieder verwend- bar oder kann dem Rohstoff kreislauf zurückge- führt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B.
 • Seite 12 Bitte beachten Sie bei der Entsorgung, dass Akkus und Leuchtmittel (z. B. Glühbirne) dem Gerät ent- nommen werden. Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig. Technische Änderungen vorbehalten - 12 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 12...
 • Seite 13: Serviceinformationen

  Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Fehlteile * nicht zwingend im Lieferumfang enthalten! Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu- melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen: •...
 • Seite 14: Garantieurkunde

  Services. 5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlos- sen.
 • Seite 15 LIEBE MÖGLICHMACHER, wir haben das Ziel, alles dafür zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte möglich machen können. Aus diesem Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und persönlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen...
 • Seite 16 Pericol! – Citiţi manualul de utilizare pentru a reduce riscul producerii unui accident Atenţie! Purtaţi protecţie antifonică. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului. Atenţie! Purtaţi mască de protecţie împotriva prafului. La prelucrarea lemnului şi a altor materiale se poate produce praf dăunător sănătăţii. Este interzisă prelucrarea materialelor cu conţinut de azbest! Atenţie! Purtaţi ochelari de protecţie.
 • Seite 17: Indicaţii De Siguranţă

  Pericol! 8. Roată de mână La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva 9. Pat al maşinii (demontabil pentru transport) măsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele 10. Manetă de tensionare şi daunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile 11. Placă de utilizare/indicaţiile de siguranţă. Păstraţi aces- 12.
 • Seite 18: Utilizarea Conform Scopului

  • Roată de mână Pericol! • Manetă de tensionare (2x) Zgomote şi vibraţii • Placă (2x) Valorile nivelelor de zgomot şi de vibraţie au fost • Mâner de fixare calculate conform EN 62841. • Cheie pentru arborele de antrenare • Disc plan Funcţionare •...
 • Seite 19: Înainte De Punerea În Funcţiune

  2. Afecţiuni auditive, în cazul în care nu se piuliţa fluture (29) (Fig. 7b). • poartă protecţie antifonică corespunzătoare. Prindeţi mânerul de fixare (12) de suportul de 3. Afecţiuni ale sănătăţii rezultate din vibraţia sculă (3) conform descrierii din figura 3. •...
 • Seite 20 Avertisment! 5.6 Antrenorul frontal şi vârful cu funcţionare Ţineţi cont ca suportul pentru scule să fi e bine sincron (Fig. 1) • fi xat, astfel încât să nu se poată întoarce pe piese Antrenorul frontal (2) serveşte la transmiterea de prelucrat. puterii motorului asupra piesei de prelucrat, în timpul strunjirii între cele două...
 • Seite 21: Schimbarea Cablului De Racord La Reţea

  • Numărul de piesă de schimb al piesei de schimb necesare Informaţii şi preţuri actuale găsiţi la adresa 8. Curăţirea, întreţinerea şi comanda www.Einhell-Service.com pieselor de schimb 9. Eliminarea şi reciclarea Pericol! Înaintea tuturor lucrărilor de curăţire scoateţi Aparatul se afl ă într-un ambalaj pentru a împiedi- ştecherul din priză.
 • Seite 22 Retipărirea sau orice altă multiplicare a documentaţiei şi documentelor însoţitoare ale produselor, chiar şi parţial, este permisă numai cu acordul în mod expres a fi rmei Einhell Germany AG. Ne rezervăm dreptul pentru modifi cări de ordin tehnic - 22 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 22...
 • Seite 23: Informaţii De Service

  * nu este cuprins în livrare în mod obligatoriu! În caz de deteriorări sau defecte, vă rugăm să anunţaţi acest lucru pe pagina de internet www.Einhell-Service.com. Vă rugăm să ţineţi cont de descrierea exactă a defecţiunii şi răspundeţi în orice caz la următoarele întrebări: •...
 • Seite 24: Certifi Cat De Garanţie

  5. Pentru revendicarea pretenţiilor de garanţie, vă rugăm să anunţaţi aparatul defect la: www.Einhell-Service.com. Vă rugăm să aveţi pregătit bonul de cumpărare sau altă dovadă de cumpărare a aparatului dvs. nou. Aparate trimise fără dovadă corespunzătoare sau fără plăcuţă de identifi...
 • Seite 25 Κίνδυνος! – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να προκαλέσει την απώλεια της ακοής. Προσοχή! Να χρησιμοποιείτε μάσκα προστασίας από σκόνη. Κατά την επεξεργασία ξύλου και άλλων υλικών δεν αποκλείεται η δημιουργία επιβλαβούς για την υγεία σκόνης. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία...
 • Seite 26: Υποδείξεις Ασφαλείας

  2. Περιγραφή της συσκευής και Κίνδυνος! Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς συμπαραδιδόμενα αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. 2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1) Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Οδηγίες...
 • Seite 27: Σωστή Χρήση

  ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά. συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, • Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες πάροδο της προθεσμάις της εγγύησης. παρόμοιες με αυτές. Κίνδυνος! H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι 4.
 • Seite 28: Πριν Τη Θέση Σε Λειτουργία

  • Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις Πριν τη μετασκευή της μηχανής (πείρος δονήσεις στο ελάχιστο! εμπλοκής/δίσκος συγκράτησης) ή πριν από • Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη ενδεχόμενη αλλαγή του αριθμού στροφών κατάσταση. να βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα •...
 • Seite 29 για στερέωση σε μεταλλικό πλαίσιο. Τα ασφάλισης (13). • υλικά στερέωσης δεν συμπαραδίδονται Μία λίστα με τους αριθμο΄ςυ στροφών αλλά μπορείτε να τα βρείτε στα ειδικά βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καταστήματα. κλαλύμματος του περιβλήματος (16). 5.2 Ρύθμιση της κουκουβάγιας τόρνου (εικ. 5.4.1 Επιλογή...
 • Seite 30: Αντικατάσταση Του Αγωγού Σύνδεσης Με Το Δίκτυο

  • Η συμπεριστρεφόμενη ακίδα 6.2 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (εικ. 13) • κεντραρίσματος (4) εμποδίζει τη διάτρηση Πιέζοντας τον πράσινο διακόπτη I του αντικειμένου. ενεργοποιείτε το τόρνο του ξύλου. • Για να απενεργοποιήσετε πάλι το τόρνο, πρέπει να πιέσετε τον κόκκινο διακόπτη 0. 6.
 • Seite 31: Διάθεση Στα Απορρίμματα Και Επαναχρησιμοποίηση

  • Αριθμός ταύτισης της συσκευής • Αριθμός ανταλλακτικού Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.Einhell-Service.com 9. Διάθεση στα απορρίμματα και επαναχρησιμοποίηση Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Αυτή η συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες...
 • Seite 32 ταείδη φωτισμού από τη συσκευή (π.χ. λάμπες). Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με ρητή συγκατάθεση της Einhell Germany AG. Mε επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων - 32 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 32...
 • Seite 33 Ελλείψεις * δεν συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στο περιεχόμενο της συσκευασίας! Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή σφαλμάτων σας παρακαλούμε να δηλώστε την περίπτωση στο ίντερνετ στο www.Einhell-Service.com. Προσέξτε να περιγράψετε με ακρίβεια το σφάλμα και απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις: • Λειτούργησε σωστά η συσκευή ή είχε από την αρχή κάποιο ελάττωμα? •...
 • Seite 34 περίπτωση σέρβις επί τόπου. 5. Για την αξίωση της εγγύησης παρακαλούμε να δηλώσετε την ελαττωματική σας συσκευή στο: www.Einhell-Service.com. Να έχετε μαζί σας την απόδειξη της νέας συσκευής. Οι συσκευές που αποστέλλονται χωρίς αποδείξεις και χωρίς πινακίδα στοιχείων, αποκλείονται από την εγγύηση...
 • Seite 35 Tehlike! - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz Dikkat! Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına yol açabilir. Dikkat! Toz maskesi takın. Ahşap ve diğer malzemeler üzerinde çalışıldığında sağlığa zarar veren tozlar oluşabilir. Asbest içeren malzemelerin işlenmesi yasaktır! Dikkat! İş...
 • Seite 36: Güvenlik Uyarıları

  Tehlike! 9. Makine gövdesi (taşıma işlemi için bölünebi- Yaralanmaları ve hasarları önlemek için alet- lir) lerin kullanımında bazı iş güvenliği önlemleri- 10. Sabitleme kolu nin alınması gereklidir. Bu nedenle Kullanma 11. Plaka Talimatını / Güvenlik Uyarılarını dikkatlice okuyun. 12. Sabitleme sapı İçerdiği bilgilere her zaman ulaşabilmek için kul- 13.
 • Seite 37: Kullanım Amacına Uygun Kullanım

  • Ağaç torna tezgahı Çap işleme max........280 mm • Alın aynası Koruma türü: ............. – • Takım dayanağı Ağırlık: ............23 kg • Gezer punto • Tehlike! • Sabitleme kolu (2x) Gürültü • Plaka (2x) Ses emisyon değerleri EN 62841 normuna göre •...
 • Seite 38: Çalıştırmadan Önce

  • 2. Uygun bir kulaklık takılmadığında işitme Gezer puntoyu (6) makine gövdesi (9) üzerine hasarlarının oluşması. yerleştirin. Bunu civata (27), plaka (11), ron- 3. Elektrikli alet uzun süre kullanıldığında veya dela (28) ve sabitleme kolu (10) ile bağlayın. talimatlara göre kullanılmadığında veya Eğer gezer punto, sabitleme kolunun çok bakımı...
 • Seite 39 5.4 Devir ayarlaması (Şekil 8 - 10) çapı 5-8 mm. Sıkma basıncını çok yüksek • Fişi prizden çıkarın ölçüde seçmeyin. Aşırı yüksek sıkma basıncı • Emniyet civatasını (13) açın, gövde kapağını seçildiğinde iş parçası bombeli konuma gele- (16) açın ve motor sıkma civatalarını (17) bilir ve kırılabilir.
 • Seite 40: Elektrik Kablosunun Değiştirilmesi

  önlenmesi numarası için kablo, üretici fi rma veya yetkili servis veya uz- Güncel bilgiler ve fi yatlar internette man bir personel tarafından değiştirilecektir. www.Einhell-Service.com sayfasında açıklanmıştır. 8. Temizleme, Bakım ve Yedek Parça Siparişi 9. Bertaraf etme ve geri kazanım Tehlike! Transport hasarlarını...
 • Seite 41 Aletin bertaraf edilmesinde akü ve ampullerin alet içinden çıkarılması gerektiğine dikkat edin. Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklarının kısmen olsa dahi kopyalanması veya başka şekilde çoğaltılması, yalnızca Einhell Germany AG fi rmasının özel onayı alınmak şartıyla serbesttir. Teknik değişiklikler olabilir - 41 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 41...
 • Seite 42: Servis Bilgileri

  Sarf malzemesi/ Sarf parçaları* Eksik parçalar * sevkiyatın içeriğine dahil olması zorunlu değildir! Ayıplı mal veya eksik parça söz konusu olduğunda durumu internette www.Einhell-Service.com sayfasına bildirmenizi rica ederiz. Arıza bildiriminizde arızayı ayrıntılı olarak açıklayın ve bunun için aşağıda açıklanan soruları cevaplayın: •...
 • Seite 43: Garanti Belgesi

  Bu aynı zamanda yerinde verilen Servis Hizmetleri için de geçerlidir. 5. Garanti haklarınızdan faydalanmak istediğinizde arızalı aleti www.Einhell-Service.com sayfasına bildirin. Kasa fi şi veya yeni aletinizi satın aldığınızı belgeleyen diğer bir evrağı hazır tutun. Kasa fi şi veya tip etiketi olmaksızın gönderilen aletler, aletin tam olarak tanımlanma olanağının bulunmaması...
 • Seite 44 Notifi ed Body: (EU)2016/425 2011/65/EU_(EU)2015/863 Standard references: EN 62841-1; EN ISO 12100; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3 Einhell Germany AG · Wiesenweg 22 · D-94405 Landau/Isar Landau/Isar, den 28.01.2022 Andreas Weichselgartner/General-Manager Jeff Dong/Product-Management First CE: 18 Archive-File/Record: NAPR027485 Art.-No.: 43.121.10...
 • Seite 45 - 45 - Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 45 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 45 24.02.2022 13:36:24 24.02.2022 13:36:24...
 • Seite 46 EH 02/2022 (01) Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 46 Anl_TC_WW_1000_1_SPK5.indb 46 24.02.2022 13:36:24 24.02.2022 13:36:24...

Diese Anleitung auch für:

43.121.10

Inhaltsverzeichnis