Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
RU Руководство пользователя / Инструкция по
BG Инструкция за употреба / Инструкция за
употреба
SQ Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth
montimit
AR ‫ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Talis S
32842XXX

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Talis S

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  HU Használati útmutató / Szerelési útmutató FI Käyttöohje / Asennusohje SV Bruksanvisning / Monteringsanvisning LT Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos HR Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju TR Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu RO Manual de utilizare / Instrucţiuni de montare EL Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης SL Navodilo za uporabo / Navodila za montažo ET Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend LV Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija SR Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu NO Bruksanvisning / Montasjeveiledning BG Инструкция за употреба / Инструкция за употреба SQ Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth Talis S montimit 32842XXX AR ‫ دﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام / ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ‬...
 • Seite 2: Sicherheitshinweise

  Deutsch Wartung (siehe Seite 36) Sicherheitshinweise • Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN 6 Bei der Montage müssen zur Vermeidung von EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe mit nationalen oder regionalen getragen werden. Bestimmungen (DIN 1988 einmal Montagehinweise jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden. • Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, • Wird der Strahlformer gewechselt, muss gespült und geprüft werden! ein für diese Armatur zugelassener Strahlformer verwendet werden. • Achtung!* Bei 5 Liter Geräten darf die Auslaufleistung am Mischer 5 l/min nicht übersteigen. Gegebenenfalls Wasserzufuhr am Eckventil regulieren. Technische Daten Maße (siehe Seite 33) Betriebsdruck: max. 1 MPa Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Serviceteile (siehe Seite 35) Heißwassertemperatur: max. 80°C Empfohlene Heißwassertemperatur: 65°C Bedienung (siehe Seite 34) Durchflussleistung: max. 5 l/min Prüfzeichen: 18452/I...
 • Seite 3: Consignes De Sécurité

  Français Entretien (voir page 36) Consignes de sécurité • Les clapets anti-retour doivent être 6 Lors du montage, porter des gants de protection examinés régulièrement conformément pour éviter toute blessure par écrasement ou à la norme EN 1717 ou conformément coupure. aux dispositions nationales ou régionales Instructions pour le montage quant à leur fonction (au moins une fois par an). • La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables! • Si l‘ on change le aérateur, il faudra utiliser un aérateur normalisé pour cette • Attention!* Sur les chauffe-eau à contenance de robinetterie. 5 litres le débit ne doit pas dépasser 5l/min, dans ce cas là, réduire le débit avec le robinet d’arrêt et d’équerre. Informations techniques Dimensions (voir page 33) Pression de service autorisée: max. 1 MPa Pression de service conseillée: 0,1 – 0,5MPa Pièces détachées (voir pages 35) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Température d’eau chaude: max. 80°C...
 • Seite 4: Safety Notes

  English Maintenance (see page 36) Safety Notes • The non return valves must be checked 6 Gloves should be worn during installation to prevent regularly according to DIN EN 1717 in crushing and cutting injuries. accordance with national or regional Installation Instructions regulations (at least once a year). • The fitting must be installed, flushed and tested after • When changing the spray former, it is the valid norms! imperative to use one made for this type of mixer. • Important!* With water heaters of 5 liters the flow rate at the mixer should not exceed 5 l/min. • In this case the flow rate must be reduced at the isolation valve. Technical Data Dimensions (see page 33) Operating pressure: max. 1 MPa Recommended operating pressure: 0,1 – 0,5MPa Spare parts (see page 35) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Hot water temperature: max. 80°C Recommended hot water temp.: 65°C Operation (see page 34) Rate of flow: max. 5 l/min anti-pollution function...
 • Seite 5: It Istruzioni Per L'uso / Istruzioni Per Installazione

  Italiano Manutenzione (vedi pagg. 36) Indicazioni sulla sicurezza • La valvola di non ritorno deve essere 6 Durante il montaggio, per pevitare ferite da controllata regolarmente come da DIN schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti EN 1717, secondo le normative nazionali protettivi. e regionali (almeno una volta all‘anno). Istruzioni per il montaggio • Se si cambia il rompigetto, per questo • La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata rubinetto deve venir usato un rompigetto secondo le istruzioni riportate! idoneo. • Attenzione!* Nel caso di apparecchi da 5 litri l‘erogazione del miscelatore non deve superare i 5 l/ min. Eventualmente strozzare l‘alimentazione d‘acqua del rubinetto a squadra. Dati tecnici Ingombri (vedi pagg. 33) Pressione d‘uso: max. 1 MPa Pressione d‘uso consigliata: 0,1 – 0,5MPa Parti di ricambio (vedi pagg. 35) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura dell‘acqua calda: max. 80°C Procedura (vedi pagg. 34)
 • Seite 6: Indicaciones De Seguridad

  Español Mantenimiento (ver página 36) Indicaciones de seguridad • Las válvulas anti-retorno tienen que 6 Durante el montaje deben utilizarse guantes para ser controladas regularmente según la evitar heridas por aplastamiento o corte. norma DIN EN 1717, en acuerdo con Indicaciones para el montaje las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos). • El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor. • En caso de cambiar el aireador, hay que utilizar un aireador adecuado para este • ¡Atención!* En caso de utilizar un calentador de 5 tipo de grifería. litros de capacidad el caudal de agua que pasa por el mezclador, no debe superar 5 l/min. En caso necesario, disminuir la entrada del agua por medio de la llave de escuadra. Datos técnicos Dimensiones (ver página 33) Presión en servicio: max. 1 MPa Presión recomendada en servicio: 0,1 – 0,5MPa Repuestos (ver página 35) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura del agua caliente: max. 80°C Manejo (ver página 34) Temp. recomendada del agua caliente:...
 • Seite 7: Nl Gebruiksaanwijzing / Handleiding

  Nederlands Onderhoud (zie blz. 36) Veiligheidsinstructies • Keerkleppen moeten volgens DIN EN 6 Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en 1717 regelmatig en volgens plaatselijk snijwonden handschoenen worden gedragen. geldende eisen op het funktioneren Montage-instructies gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar). • Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren! • Indien de straalvormer vervangen wordt, moet een straalvormer gebruikt worden • Attentie!* Bij toestellen van 5 liter mag de die is toegelaten voor deze armatuur. uitloopcapaciteit aan de mengkraan niet hoger zijn dan 5 l/min. Indien nodig moet de watertoevoer aan de hoekstopkraan geregeld worden. Technische gegevens Maten (zie blz. 33) Werkdruk: max. max. 1 MPa Aanbevolen werkdruk: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Service onderdelen (zie blz. 35) Temperatuur warm water: max. 80°C Aanbevolen warm water temp.: 65°C Bediening (zie blz. 34) Doorstroomcapaciteit: max. 5 l/min Beveiligd tegen terugstromen...
 • Seite 8: Sikkerhedsanvisninger

  Dansk Service (se s. 36) Sikkerhedsanvisninger • Ifølge DIN EN 1717 skal gennmestrømn 6 Ved monteringen skal der bruges handsker for at ingsbegrænsere i overenstemmelse med undgå kvæstelser og snitsår. nationale regler afprøves regelmæssigt Monteringsanvisninger (mindst en gang om året). • Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, • Ved skift af stråleformeren, skal der skylles igennem og afprøves. anvendes en stråleformer, som er godkendt til dette armatur • Advarsel!* Ved 5 litres beholdere må udløbsydelsen ved håndvaskarmaturet ikke overstige 5 liter/min. I modsat fald drosles vandet ved vandtilførslen ved hjørneventilen. Tekniske data Målene (se s. 33) Driftstryk: max. 1 MPa Anbefalet driftstryk: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Reservedele (se s. 35) Varmtvandstemperatur: max. 80°C Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C Brugsanvisning (se s. 34) Gennemstrømnigskapacitet: max. 5 l/min Med indbygget kontraventil Ved opvarmning af varmtvandsbeholderen forekommer dryp fra udløbstuden.
 • Seite 9: Avisos De Segurança

  Português Manutenção (ver página 36) Avisos de segurança • As válvulas anti-retorno devem ser 6 Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de verificadas regularmente de acordo com protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes a DIN EN 1717 segundo os regulamentos de entalamentos e de cortes. nacionais ou regionais (pelo menos uma Avisos de montagem vez por ano). • A misturadora deve ser instalada, purgada e testada • Se o emulsor for substituído é necessário de acordo com as normas em vigor! utilizar um emulsor adequado para esta torneira. • Atenção!* Nos aparelhos de 5 litros a capacidade de saída na misturadora não pode exceder 5 l/min. Regular eventualmente a alimentação da água na torneira de esquadria. Dados Técnicos Medidas (ver página 33) Pressão de funcionamento: max. 1 MPa Pressão de func. recomendada: 0,1 – 0,5MPa Peças de substituição (ver página (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura da água quente: max. 80°C Funcionamento (ver página 34)
 • Seite 10: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Polski Konserwacja (patrz strona 36) Wskazówki bezpieczeństwa • Działanie zabezpieczeń przed 6 Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia przepływem zwrotnym, zgodnie z normą czy przecięcia, podczas montażu należy nosić DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, rękawice. musi być kontrolowane (DIN 1988, raz Wskazówki montażowe w roku). • Armatura musi być zamontowana, przepłukana i • Przy wymianie kształtownika przepływu wypróbowana według obowiązujących norm! należy użyć takiego kształtownika przepływu, którego użycie jest • Uwaga!* Przy urządzeniach 5-litrowych wydajność autoryzowane dla danego typu armatury. mieszacza nie może przekraczać 5 l/min. W razie potrzeby wyregulować dopływ wody przy zaworku kątowym. Dane techniczne Wymiary (patrz strona 33) Ciśnienie robocze: maks. 1 MPa Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 – 0,5MPa Części serwisowe (patrz strona (1 MPa = 10 bary = 147 PSI) Temperatura wody gorącej: maks. 80°C Obsługa (patrz strona 34) Zalecana temperatura wody gorącej: 65°C...
 • Seite 11: Cs Návod K Použití / Montážní Návod

  Česky Údržba (viz strana 36) Bezpečnostní pokyny • U zpětných ventilů se musí podle DIN 6 Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám EN 1717 v souladu s národními nebo je nutné při montáži nosit rukavice. regionálními předpisy testovat jejich Pokyny k montáži funkčnost (alespoň jednou ročně). • Armatura se musí montovat, proplachovat a testovat • Je-li nutná výměna tvarovače proudu, pak podle platných norem! se musít použít tvarovač, který je pro tuto amaturu povolen. • Pozor!* U 5tilitrových přístrojů nesmí výkon výtoku na mísicí baterii překročit 5 l/min. Případně je nutno regulovat přívod vody na rohovém ventilu. Technické údaje Provozní tlak: max. 1 MPa Rozmìry (viz strana 33) Doporučený provozní tlak: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Teplota horké vody: max. 80°C Servisní díly (viz strana 35) Doporučená teplota horké vody: 65°C Průtok: max. 5 l/min Ovládání...
 • Seite 12: Bezpečnostné Pokyny

  Slovensky Údržba (viď strana 36) Bezpečnostné pokyny • Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN 6 Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli EN 1717 v súlade s národnými alebo pomliaždeninám a rezným poraneniam. regionálnymi predpismi testovať ich Pokyny pre montáž funkčnosť (aspoň raz ročne). • Batéria sa musí montovať, preplachovať a testovať • Pri výmene tvarovača prúdu sa musí podľa platných noriem! použiť tvarovač prípustný pre túto batériu. • Pozor!* U 5 l ohrievačov vody nesmie prietok batérie prekročiť 5l/min. Prípadne nastavte prívod vody pomocou uzatváracieho ventilu. Technické údaje Prevádzkový tlak: max. 1 MPa Rozmery (viď strana 33) Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Teplota teplej vody: max. 80°C Servisné diely (viď strana 35) Doporučená teplota teplej vody: 65°C Prietok: max. 5 l/min Obsluha (viď strana 34) Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.
 • Seite 13: Zh 用户手册 / 组装说明

  中文 保养 (参见第 36 页) 安全技巧 • 单向阀必须在符合国家或当地的法律 装配时为避免挤压和切割受伤,必须戴上手 的情况下按照DIN EN 1717定期检查 套。 (至少一年一次)。 安装提示 • 更换喷雾形成器时,必须使用针对此 • 必须按照现行的规定安装,冲洗和测试产品! 类型龙头制造的形成器。 • 注意!* 对于5升的热水器,龙头处的流速不得 超过5升/分钟。 • 这种情况下,必须在隔离阀降低流速。 技术参数 工作压强: 最大 1 MPa 推荐工作压强: 0,1 0,5MPa 大小 (参见第 33 页) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) 热水温度:...
 • Seite 14: Монтажу

  Русский Техническое обслуживание Указания по технике безопасности (см. стр. 36) 6 Во время монтажа следует надеть перчатки во • Защита обратного тока должна избежание прищемления и порезов. регулярно проверяться (минимум один Указания по монтажу раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными • Смеситель должен быть смонтирован по или региональными нормативами действующим нормам и в соответствии с настоящей инструкцией, проверен на геметичность и • При замене формирователя безупречность работы струи необходимо использовать формирователь струи, • ВНИМАНИЕ!* Для 5-литровых приборов предназначенный для этой арматуры. производительность выхода на смесителе не должна превышать 5 л/мин. При необходимости отрегулируйте подачу воды на угловом вентиле Размеры (см. стр. 33) Технические данные Рабочее давление: не более. 1 МПа Κомплеκт (см. стр. 35) Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,5МПа...
 • Seite 15: Hu Használati Útmutató / Szerelési Útmutató

  Magyar Karbantartás (lásd a 36. oldalon) Biztonsági utasítások • A visszafolyásgátlók működése a DIN 6 A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések EN 1717 szabványnak megfelelően, a elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni. nemzeti vagy területi rendelkezésekkel Szerelési utasítások összhangban, évente egyszer ellenőrizendő! • A csaptelepet az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni! • Ha kicseréli a sugárformázót, akkor ehhez a csaptelephez jóváhagyott • Figyelem!* Az 5 literes készülékeknél a keverő sugárformázót kell használni. kifolyóteljesítménye nem haladhatja meg az 5 l/perc értéket. Adott esetben szabályozzuk a sarokszelepnél a vízbefolyást. Műszaki adatok Méretet (lásd a 33. oldalon) Üzemi nyomás: max. 1 MPa Ajánlott üzemi nyomás: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Tartozékok (lásd a 35. oldalon) Forróvíz hőmérséklet: max. 80°C Forróvíz javasolt hőmérséklete: 65°C Használat (lásd a 34. oldalon) Átfolyási teljesítmény : max. 5 l/perc Visszafolyás gátlóval...
 • Seite 16: Fi Käyttöohje / Asennusohje

  Suomi Huolto (katso sivu 36) Turvallisuusohjeet • Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava 6 Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja säännöllisesti paikallisten ja kansallisten viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi. määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran Asennusohjeet vuodessa). • Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava • Jos vesisuikun muotoilija vaihdetaan, on voimassa olevien määräysten mukaisesti! käytettävä tälle kalusteelle hyväksyttyä muotoilijaa. • Huomio!* Viiden litran laitteilla sekoittajasta ulos tulevan veden määrä ei saa ylittää 5 litraa minuutissa. Rajoita tarvittaessa veden tuloa kulmaventtiilillä. Tekniset tiedot Käyttöpaine: maks. 1 MPa Mitat (katso sivu 33) Suositeltu käyttöpaine: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Kuuman veden lämpötila: maks. 80°C Varaosat (katso sivu 35) Kuuman veden suosituslämpötila: 65°C Läpivirtausmäärä: maks. 5 l/min Käyttö (katso sivu 34) Estää itsestään paluuvirtauksen Vedenvaraajaa kuumennettaessa juoksuputkesta tippuu vettä.
 • Seite 17: Sv Bruksanvisning / Monteringsanvisning

  Svenska Skötsel (se sidan 36) Säkerhetsanvisningar • Backventilers funktion måste kontrolleras 6 Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att regelbundet enligt nationella eller man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden. regionala bestämmelser (DIN 1988 en Monteringsanvisningar gång per år) i enlighet med DIN EN 1717. • Blandaren måste installeras, genomspolas och testas enligt gällande föreskrifter. • Om strålkanalsenheten byts måste en enhet som passar till blandaren användas. • OBS!* Utflödeseffekten i blandaren får inte överstiga 5l/minut hos 5 liters behållare. Ställ in vattenflödet vid hörnventilen om detta behövs. Tekniska data Driftstryck: max. 1 MPa Måtten (se sidan 33) Rek. driftstryck: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmvattentemperatur: max. 80°C Reservdelar (se sidan 35) Rek. varmvattentemp.: 65°C Genomströmningmängd: max. 5 l/min Hantering (se sidan 34) Självspärr mot återflöde Vatten droppar från den utdragbara blandaren när vattenberedaren värms upp.
 • Seite 18: Techniniai Duomenys

  Lietuviškai Techninis aptarnavimas (žr. psl. Saugumo technikos nurodymai 6 Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo • Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti metu mūvėkite pirštines. tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą Montavimo instrukcija per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias • Maišytuvas privalo būti montuojamas, išleidžiamas ir nacionalines arba regionines normas. patikrinamas pagal galiojančias normas! • Keičiant čiaupą būtina naudokite šitam • Dėmesio!* Jei vandens šildytuvų talpa 5 litrai, maišytuvui pritaikytą čiaupą. maišytuvo vandens tekėjimo norma neturėtų viršyti 5 l/mažiausiai Jei norma viršijama, reikia sumažinti kampinių vožtuvų srauto pralaidumą. Techniniai duomenys Išmatavimai (žr. psl. 33) Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa Rekomenduojamas slėgis: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 barų = 147 PSI) Atsarginės dalys (žr. psl. 35) Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 80°C Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C Eksploatacija (žr. psl. 34) Vandens pralaidumas: ne daugiau kaip 5 l/min...
 • Seite 19: Hr Upute Za Uporabu / Uputstva Za Instalaciju

  Hrvatski Održavanje (pogledaj stranicu 36) Sigurnosne upute • Ispravnost nepovratnog ventila mora se 6 Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i redovito provjeravati prema standardu posjekotina moraju nositi rukavice. DIN EN 1717 i u skladu sa važećim Upute za montažu propisima (najmanje jednom godišnje). • Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane • Ako želite izmijeniti mjenjač mlaza, prema važećim normama! potrebno je koristiti mjenač propisan uz ovu armaturu • Pažnja!* Kod 5 -litarskih uređaja protok u mješalici ne smije prijeći 5 litara/min. Regulirajte dotok vode na kutnom ventilu Tehnički podatci Najveći dopušteni tlak: tlak 1 MPa Mjere (pogledaj stranicu 33) Preporučeni tlak: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura vruće vode: tlak 80°C Rezervni djelovi (pogledaj Preporućena temperatura vruće vode: 65°C stranicu 35) Protok vode: tlak 5 l/min Upotreba (pogledaj stranicu 34)
 • Seite 20: Tr Kullanım Kılavuzu / Montaj Kılavuzu

  Türkçe Bakım (Bakınız sayfa 36) Güvenlik uyarıları • DIN EN 1717 ve ulusal standartlar 6 Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır. kontrol edilmelidir. ( en az yılda bir kez) Montaj açıklamaları • Sprey modül değiştirilirse, bu batarya • Batarya geçerli normlara göre monte edilmeli, için izin verilmiş bir sprey modül yıkanmalı ve kontrol edilmelidir! kullanılmalıdır. • Önemli!* 5 litrelik cihazlarda, mks bataryadaki çıkış gücü 5 l/dk‘yı aşmamalıdır. Gerekirse, ara musluktaki su beslemesini ayarlayın. Teknik bilgiler İşletme basıncı: azami 1 MPa Ölçüleri (Bakınız sayfa 33) Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Sıcak su sıcaklığı: azami 80°C Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 35) Tavsiye edilen su ısısı: 65°C Debisi : azami 5 l/dak Kullanımı (Bakınız sayfa 34) Geri emme önleyici Su deposunun ısınması durumunda, çıkıştan su damlaları akar.
 • Seite 21: Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare

  Română Întreţinere (vezi pag. 36) Instrucţiuni de siguranţă • Supapele de reţinere trebuie verificate 6 La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea regulat conform DIN EN 1717 şi contuziunilor şi tăierii mâinilor. standardele naţionale sau regionale Instrucţiuni de montare (anual conform DIN 1988). • Bateria trebuie montată, clătită şi verificată conform • Dacă schimbaţi duza de jet, trebuie să normelor în vigoare. utilizaţi o duză jet potrivită pentru această baterie. • Atenţie!* La boilere de apă de 5 litri debitul apei la amestecător nu trebuie să depăşească 5 l/min. În caz contrar reglaţi debitul de apă cu ajutorul ventilelor de colţ. Date tehnice Dimensiuni (vezi pag. 33) Presiune de funcţionare: max. 1 MPa Presiune de funcţionare recomandată: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Piese de schimb (vezi pag. 35) Temperatura apei calde: max. 80°C Temperatura recomandată a apei calde: 65°C Utilizare (vezi pag. 34)
 • Seite 22: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Ελληνικά Συντήρηση (βλ. σελίδα 36) Υποδείξεις ασφαλείας • Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να 6 Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια. τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN Οδηγίες συναρμολόγησης 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά • Η κεντρική βάνα πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN και να ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες 1988) υδραυλικής τέχνης! • Εάν γίνει αλλαγή των καναλιών • Προσοχή!* Σε συσκευές 5 λίτρων, η κατανάλωση καταιονισμού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί νερού της μπαταρίας (μείκτη) δεν επιτρέπεται να ένας επιτρεπόμενος για τη συγκεκριμένη υπερβαίνει τα 5 λίτρα ανά λεπτό. Αν χρειαστεί, βάνα καταιονιστήρας. ρυθμίστε την παροχή νερού στη γωνιακή βαλβίδα. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις (βλ. σελίδα 33) Λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 – 0,5MPa Ανταλλακτικά ( βλ. σελίδα 35 ) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 80°C Χειρισμός...
 • Seite 23: Varnostna Opozorila

  Slovenski Vzdrževanje (glejte stran 36) Varnostna opozorila • Delovanje protipovratnega ventila je 6 Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo potrebno v skladu z DIN EN 1717 in poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov. skladno z državnimi in regionalnimi Navodila za montažo določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati. • Armaturo je potrebno montirati, sprati in testirati v skladu z veljavnimi normami! • Če zamenjate oblikovalnik curkov, morate uporabiti takega, ki je primeren za ta tip • Pozor!* Pri 5-litrskih aparatih zmogljivost izliva na armature. mešalni bateriji ne sme presegati 5 l/min. Če je potrebno, se na kotnem ventilu nastavi dotok vode. Tehnični podatki Delovni tlak: maks. 1 MPa Mere (glejte stran 33) Priporočeni delovni tlak: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura tople vode: maks. 80°C Rezervni deli (glejte stran 35) Priporočena temperatura tople vode: 65°C Pretok vode: maks. 5 l/min Upravljanje (glejte stran 34)
 • Seite 24: Sümbolite Kirjeldus

  Estonia Hooldus (vt lk 36) Ohutusjuhised • Tagasilöögiklappide toimimist tuleb 6 Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste kooskõlas riiklike ja regionaalsete vältimiseks kindaid. määrustega regulaarselt kontrollida Paigaldamisjuhised vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas). • Segisti paigaldamine, loputamine ja kontroll peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele! • Joavormija vahetamise korral tuleb kasutada vaid selle segisti jaoks lubatud • Tähelepanu!* 5-liitriste veeboilerite puhul ei või vormijat. segisti väljavool ületada 5 l/min. Vajadusel piirake nurgaklapist vee juurdevoolu. Tehnilised andmed Töörõhk maks. 1 MPa Mõõtude (vt lk 33) Soovitatav töörõhk: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 baari = 147 PSI) Kuuma vee temperatuur: maks. 80°C Varuosad (vt lk 35) Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C Läbivool: maks. 5 l/min Kasutamine (vt lk 34) tagasivooluklapp Veemahuti kuumutamisel hakkab väljavool tilkuma.
 • Seite 25: Drošības Norādes

  Latvian Apkope (skat. 36. lpp.) Drošības norādes • Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija 6 Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus. nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem Norādījumi montāžai (DIN 1988 vienreiz gadā). • Armatūra jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda • Ja tiek nomainīts strūklas veidotājs, atbilstoši spēkā esošajām normām! jāizmanto šim jaucējkrānam paredzēts strūklas veidotājs. • Uzmanību!* 5 l ūdens sildītājiem caurplūde jaucējkrānam nedrīkst pārsniegt 5 l/min. Nepieciešamības gadījumā ūdens padevi regulē ar stūra ventili. Tehniskie dati Izmērus (skat. 33. lpp.) Darba spiediens: maks. 1 MPa Ieteicamais darba spiediens: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Rezerves daļas (skat. 35. lpp.) Karstā ūdens temperatūra: maks. 80°C Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65°C Lietošana (skat. 34. lpp.) Caurteces intensitāte: maks. 5 l/min Drošības vārsts...
 • Seite 26: Sigurnosne Napomene

  Srpski Održavanje (vidi stranu 36) Sigurnosne napomene • Ispravno funkcionisanje nepovratnog 6 Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i ventila se mora redovno proveravati posekotina moraju nositi rukavice. prema standardu DIN EN 1717 i u skladu Instrukcije za montažu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje). • Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana prema važećim normama! • Ako želite zameniti uobličavač mlaza, sme se koristiti samo uobličavač dozvoljen • Pažnja!* Kod 5 -litarskih uređaja protok u mešaču ne za ovu armaturu. sme preći 5 l/min. Regulišite dotok vode na ugaonom ventilu. Tehnički podaci Radni pritisak: maks. 1 MPa Mere (vidi stranu 33) Preporučeni radni pritisak: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Temperatura vruće vode: maks. 80°C Rezervni delovi (vidi stranu 35) Preporučena temperatura vruće vode: 65°C Protok vode: maks. 5 l/min Rukovanje (vidi stranu 34)
 • Seite 27: Tekniske Data

  Norsk Vedlikehold (se side 36) Sikkerhetshenvisninger • Funksjonen til returløpssperren skal iht. 6 Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og DIN EN 1717 og i samsvar med de kuttskader. nasjonale og lokale forskrifter sjekkes Montagehenvisninger regelmessig (DIN 1988 en gang i året). • Armaturen skal monteres iht. gyldige standarder. De • Når stråleformer byttes, skal den erstattes skal spyles og sjekkes! med en stråleformer som er godkjent for denne armaturen. • Obs!* Ved 5 liters apparater skal utløpsytelsen på blandebatteriet ikke overstige 5 l/min. Tekniske data Driftstrykk maks. 1 MPa Anbefalt driftstrykk: 0,1 – 0,5MPa Mål (se side 33) (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Varmtvannstemperatur maks. 80°C Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C Servicedeler (se side 35) Gjennomstrømningsytelse: maks. 5 l/min Egensikker mot tilbakeflyt Betjening (se side 34) Ved oppvarming av vannbeholdningen drypper det vann fra utløpet.
 • Seite 28: Технически Данни

  БЪЛГАРСКИ Поддръжка (вижте стр. 36) Указания за безопасност • Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва 6 При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да да се проверява функционирането на се избегнат наранявания поради притискане приспособленията за предотвратяване или порязване. на обратния поток в съответствие Указания за монтаж с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж • Арматурата трябва да се монтира, промие и годишно). провери в съответствие с валидните норми! • Ако се сменя приспособлението за • Внимание!* При 5 литрови уреди мощността на оформяне на струята, трябва да се изпускане от смесителя не бива да надвишава 5 използва приспособление, което е л/мин. Ако е необходимо, регулирайте подаването разрешено за тази арматура. на вода от ъгловия клапан. Технически данни Размери (вижте стр. 33) Работно налягане: макс. 1 МПа Препоръчително работно налягане: 0,1 – 0,5МПа Сервизни части (вижте стр. 35) (1 МПа = 10 bar = 147 PSI) Температура на горещата вода: макс. 80°C...
 • Seite 29: Udhëzime Sigurie

  Shqip Mirëmbajtja (shih faqen 36) Udhëzime sigurie • Penguesit e rrjedhjes në drejtim të kundërt 6 Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve duhen kontrolluar rregullisht në bazë të gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza. normave DIN EN 1717 konform normave Udhëzime për montimin nacionale dhe regjionale (DIN 1988 një herë në vit). • Armatura duhet montuar, shpërlarë dhe kontrolluar në bazë të normave të vlefshme! • Nëse ndërrohet formuesi i currilit, atëherë duhet zgjedhur një formues currili i lejuar • Kujdes!* Tek pajisjet 5-litërshe kapaciteti i rrjedhjes për këtë armaturë. së rubinetit me ujë të përzier nuk duhet të tejkalojë 5 l/min. Nëse është e nevojshme, atëherë rregulloni furnizimin me ujë në ventilin këndor. Të dhëna teknike Përmasat (shih faqen 33) Presioni gjatë punës maks. 1 MPa Presioni i rekomanduar: 0,1 – 0,5MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) Pjesë ndërrimi (shih faqen 35) Temperatura e ujit të ngrohtë maks. 80°C Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65°C Përdorimi (shih faqen 34)
 • Seite 30 ‫ﻋﺮﺑﻲ‬ ‫راﺟﻊ ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﻷﻣﺎن‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻓﺤﺺ ﺻﻤﺎم ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‬ • ‫ﻳﺠﺐ إرﺗﺪاء ﻗﻔﺎزات ﻟﻠﻴﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺮآﻴﺐ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث أﺧﻄﺎر‬ ‫وذﻟﻚ ﻃﺒﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ DIN EN 1717 ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ‬ ‫اﻹﻧﺤﺸﺎر أو اﻟﺠﺮوح‬ ‫ﻣﺮة واﺣﺪ ﺳﻨﻮﻳ ﺎ ً ﻃﺒ ﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺔ‬ ‫ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬...
 • Seite 31 7 Nm SW 10 mm SW 19 mm...
 • Seite 32 SW 19 mm SW 13 mm SW 17 mm ‫أزرق‬ rot / rouge / red / rosso / rojo / rood / Rød / vermelho / czerwony / červená / červená / ‫ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر‬ 红色 / красный / piros / punainen / röd / raudona / crvena / kırmızı / roşu / κόκκινο / ‫أﺣﻤﺮ‬ / rdeča / punane / sarkana / crvena / rød / червено / e kuqe ‫اﻷﻟﻮان‬ ‫آﺮوم‬ ‫أﻟﻮآﺲ‬ ‫ﻣﻈﻬﺮ اﻹﺳﺘﻨﻠﻴﺲ ﺳﺘ‬ ‫ﺷﻬﺎدة اﺧﺘﺒﺎر‬ SW 19 mm blau / bleu / blue / blu / azul / blauw / Blå / azul / niebieski / modrá / modrá / 蓝色 / синий / kék / sininen / blå / mėlyna / plava / mavi / albastru / μπλε / ‫أزرق‬ / modra / sinine / zila / plava / blå / синьо / blu ‫ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر‬ ‫أﺣﻤﺮ‬...
 • Seite 33 Talis S 32842XXX...
 • Seite 34 öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten / dienung ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / 开 / открыть / nyitás / lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 / ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti / öffnen ‫ﻓﺘﺢ‬ deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό / zapreti / ‫ﻓﺘﺢ‬ otvoriti / åpne / отваряне / hape / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне / chließen ‫إﻏﻼق‬ mbylle / ‫إﻏﻼق‬ Warm ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﻦ‬ Kalt ‫رد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫رد‬ ‫ﺑﺎ‬ einigung ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ienung ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ öffnen ‫ﻓﺘﺢ‬ ‫ﻓﺘﺢ‬ hließen ‫إﻏﻼق‬ warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt / kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria / quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg / zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg /...
 • Seite 35 XXX = Farbcodierung / Couleurs / Colors/Trattamento / Talis S 32842XXX ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺧﺮاﻃﻴﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ussschlauch Acabados / Kleuren / Overflade / Acabamentos/ 32892XXX Kody kolorów / Kód povrchové úpravy / ‫أزرق‬ Farebné označenie / 颜色代码 / Цветная 96338000 кодировка / Színkódolás / Värikoodaus / ‫ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر‬ ‫ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺧﺮاﻃﻴﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ lussschlauch Färgkodning / Spalvos / Boje / Renkler / Coduri 97995XXX de culori / Χρώματα / / Barve /Värvid / ‫اﻷﻟﻮان‬ ‫أزرق‬ Krāsu kodi / Oznake boja / Fargekode / Цветово 97996000 кодиране / Kodimi me anë të ngjyrave ‫آﺮوم‬ ‫ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر‬ 95140000 92730000 000 = chrom / chromé / chrome plated / cromato / ‫ﻣﻈﻬﺮ اﻹﺳﺘﻨﻠﻴﺲ ﺳﺘﻴﻞ‬ ‫اﻷﻟﻮان‬...
 • Seite 36 SW 19 mm SW 10 mm SW 10 mm SW 19 mm Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Inhaltsverzeichnis