Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
DE
Gebrauchsanleitung / Montageanleitung
FR
Mode d'emploi / Instructions de montage
EN
Instructions for use / assembly instructions
IT
Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione
SK
Návod na použitie / Montážny návod
ZH
RU
Руководство пользователя / Инструкция по
LT
Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos
HR
Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju
LV
Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija
SR
Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu
BG
Инструкция за употреба / Ръководство
/
AR
2
3
4
Talis Classic
Metropol S
5
14145000
14465000
6
14146000
14466000
7
8
9
10
11
Metris S
Metris
12
31465000
31451000
13
31466000
31454000
14
15
16
17
Talis E²
Metris
18
31645000
31493000
19
31646000
31487000
20
21
22
23
24
Focus
25
Focus E
31945000
31744000
31946000
26
27
28
30
Logis
71405000
PuraVida
15445XXX
15447XXX
Metris Classic
31485000
31486000
Focus S
31743000
Talis S / Talis
32475000
32477000

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für HANSGROHE Talis Classic 14145000

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  Gebrauchsanleitung / Montageanleitung Mode d'emploi / Instructions de montage Instructions for use / assembly instructions Talis Classic Metropol S PuraVida Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione 14145000 14465000 15445XXX Modo de empleo / Instrucciones de montaje 14146000 14466000 15447XXX Gebruiksaanwijzing / Handleiding Brugsanvisning / Monteringsvejledning Instruções para uso / Manual de Instalación...
 • Seite 2: Technische Daten

  Deutsch Sicherheitshinweise Symbolerklärung Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden! Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden. Justierung (siehe Seite 33) Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körper- Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In reinigungszwecken eingesetzt werden. Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwassersperre nicht zu empfehlen.
 • Seite 3 Français Consignes de sécurité Description du symbole Lors du montage, porter des gants de protection Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique! pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure. Etalonnage (voir pages 33) Le système de douche ne doit servir qu'à se laver et Réglage de la limitation d'eau chaude.
 • Seite 4: Technical Data

  English Safety Notes Symbol description Gloves should be worn during installation to prevent Do not use silicone containing acetic acid! crushing and cutting injuries. The shower system may only be used for bathing, Adjustment (see page 33) hygienic and body cleaning purposes. To adjust the hot water limiter.
 • Seite 5 Italiano Indicazioni sulla sicurezza Descrizione simbolo Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiac- Non utilizzare silicone contenente acido acetico! ciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi. Taratura (vedi pagg. 33) Il sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamen- Regolazione del limitatore di erogazione te per l'giene del corpo.
 • Seite 6: Datos Técnicos

  Español Indicaciones de seguridad Descripción de símbolos Durante el montaje deben utilizarse guantes para No utilizar silicona que contiene ácido acético! evitar heridas por aplastamiento o corte. La grifería solo debe ser utilizada para fines de Ajuste (ver página 33) baño, higiene y limpieza corporal.
 • Seite 7: Nl Gebruiksaanwijzing / Handleiding

  Nederlands Veiligheidsinstructies Symboolbeschrijving Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en Gebruik geen zuurhoudende silicone! snijwonden handschoenen worden gedragen. Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, Instellen (zie blz. 33) hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging Instellen van de warmwaterbegrenzing. In worden gebruikt.
 • Seite 8: Dk Brugsanvisning / Monteringsvejledning

  Dansk Sikkerhedsanvisninger Symbolbeskrivelse Ved monteringen skal der bruges handsker for at Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone! undgå kvæstelser og snitsår. Brusersystemet må kun bruges til bade-, hygiejne og Forindstilling (se s. 33) rengøringsformål. Indstilling af varmvandsbegrænsningen. I Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør forbindelse med gennemstrømningsvandvar- udjævnes.
 • Seite 9: Avisos De Segurança

  Português Avisos de segurança Descrição do símbolo Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de Não utilizar silicone que contenha ácido acético! protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes. Afinação (ver página 33) O sistema de duche só pode ser utilizado para fins Ajuste do limitador de água quente.
 • Seite 10: Pl Instrukcja Obsługi / Instrukcja Montażu

  Polski Wskazówki bezpieczeństwa Opis symbolu Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia czy prze- Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy! cięcia, podczas montażu należy nosić rękawice. Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny Ustawianie (patrz strona 33) i czyszczenia ciała. Ustawianie ogranicznika ciepłej wody.
 • Seite 11: Cs Návod K Použití / Montážní Návod

  31466000 / 31486000 / 31487000 / 31646000 / 31946000 / 32477000: Vlastní jištění proti zpětnému Čištění (viz přiložená brožura) nasátí. Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s Servisní díly (viz strana 38) pitnou vodou. Zkušební značka (viz strana 48) Porucha Příčina...
 • Seite 12 Slovensky Bezpečnostné pokyny Popis symbolov Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej! pomliaždeninám a rezným poraneniam. Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú Nastavenie (viď strana 33) hygienu. Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spo- Veľké...
 • Seite 13 • • • 1 MPa 0 5 MPa 1 6 MPa 1 MPa 10 bar 147 PSI 80°C 65°C 70°C 14146000 14466000 15447XXX 31451000 31466000 31486000 14146000 14466000 15447XXX 31451000 31487000 31646000 31946000 31466000 31486000 31487000 32477000 DIN EN 1717 31646000 31946000 32477000...
 • Seite 14: Монтажу

  Русский Указания по технике безопасности Описание символов Во время монтажа следует надеть перчатки во Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту. избежание прищемления и порезов. Изделие разрешается использовать только в гигиени- Подгонка (см. стр. 33) ческих целях: для принятия ванны и личной гигиены. Регулировка...
 • Seite 15: Hu Használati Útmutató / Szerelési Útmutató

  Magyar Biztonsági utasítások Szimbólumok leírása A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni. A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és Beállítás (lásd a oldalon 33) egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni. A meleg víz korlátozás beállítása. Átfolyós A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti vízmelegítőknél meleg víz korlátozó...
 • Seite 16: Fi Käyttöohje / Asennusohje

  Suomi Turvallisuusohjeet Merkin kuvaus Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumien ja Älä käytä etikkahappopitoista silikonia! viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi. Suihkujärjestelmää saa käyttää ainoastaan kylpy-, Säätö (katso sivu 33) hygienia- ja puhdistustarkoituksiin. Lämpötilan rajoittimen säätäminen. Emme Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen suosittele käyttämään lämpötilan rajoitinta välillä...
 • Seite 17: Sv Bruksanvisning / Monteringsanvisning

  Svenska Säkerhetsanvisningar Symbolförklaring Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att Använd inte silikon som innehåller ättiksyra! man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden. Produkten får bara användas till kroppshygien med Justering (se sidan 33) bad och dusch. Ställa in varmvattenregleringen. Tillsammans Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt med varmvattenberedare rekommenderas och kallt vatten måste utjämnas.
 • Seite 18 Lietuviškai Saugumo technikos nurodymai Simbolio aprašymas Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties! metu mūvėkite pirštines. Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno Reguliavimas (žr. psl. 33) higienai ir švarai palaikyti. Karšto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaci- Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.
 • Seite 19 Hrvatski Sigurnosne upute Opis simbola Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu! posjekotina moraju nositi rukavice. Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, Regulacija (pogledaj stranicu 33) tuširanje i osobnu higijenu. Namještanje limitera tople vode. U kombinaciji Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode s protočnim bojlerima nije preporučljiva primje- mora biti izbalansirana.
 • Seite 20: Tr Kullanım Kılavuzu / Montaj Kılavuzu

  Türkçe Güvenlik uyarıları Simge açıklaması Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanma- Asetik asit içeren silikon kullanmayın! ları önlemek için eldiven kullanılmalıdır. Duş sistemi yalnızca banyo, hijyen ve beden temizli- Ayarlama (bakınız sayfa 33) ği amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Sıcak su sınırlamasının ayarlanması. Sıcak su Sıcak ve soğuk su bağlantıları...
 • Seite 21: Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare

  Română Instrucţiuni de siguranţă Descrierea simbolurilor La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea contuziu- Nu utilizaţi silicon cu conţinut de acid acetic! nilor şi tăierii mâinilor. Sistemul de duş poate fi utilizat doar pentru spăla- Reglare (vezi pag. 33) rea, menţinerea igienei şi curăţarea corpului. Reglarea limitatorului de apă...
 • Seite 22: El Οδηγίες Χρήσης / Οδηγία Συναρμολόγησης

  Ελληνικά Υποδείξεις ασφαλείας Περιγραφή συμβόλων Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμο- Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ! λόγηση πρέπει να φοράτε γάντια. Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 33) σαν μέσο λουτρού, υγιεινής και καθαρισμού του Ρύθμιση...
 • Seite 23: Sl Navodilo Za Uporabo / Navodila Za Montažo

  Slovenski Varnostna opozorila Opis simbola Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino! poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov. Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umiva- Justiranje (glejte stran 33) nja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
 • Seite 24: Et Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend

  Estonia Ohutusjuhised Sümbolite kirjeldus Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni! vältimiseks kindaid. Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja Reguleerimine (vt lk 33) kehapuhastamiseesmärkidel. Sooja vee piirangu seadistamine. Ühendu- Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga ses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu erinev, tuleb need tasakaalustada.
 • Seite 25 Latvian Drošības norādes Simbolu nozīme Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi! iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus. Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, Ieregulēšana (skat. lpp. 33) higiēnai un ķermeņa tīrīšanai. Karsta ūdens ierobežotāja regulēšana. Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā...
 • Seite 26 Srpski Sigurnosne napomene Opis simbola Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu kiselinu! posekotina moraju nositi rukavice. Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, Podešavanje (vidi stranu 33) tuširanje i ličnu higijenu. Podešavanje ograničivača tople vode. Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode U kombinaciji sa protočnim bojlerima mora biti izbalansirana.
 • Seite 27: No Bruksanvisning / Montasjeveiledning

  Norsk Sikkerhetshenvisninger Symbolbeskrivelse Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre! kuttskader. Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og Justering (se side 33) kroppshygiene. Innstilling av varmtvannsbegrensning. I forbin- Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil- delse med gjennomstrømningsvarmere er det koblinger skal utlignes.
 • Seite 28: За Монтаж

  БЪЛГАРСКИ Указания за безопасност Описание на символите При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да Не използвайте силикон, съдържащ оцет- на киселина! се избегнат наранявания поради притискане или порязване. Юстиране (вижте стр. 33) Позволено е използването на продукта само за Настройка...
 • Seite 29: Sq Udhëzuesi I Përdorimit / Udhëzime Rreth Montimit

  Shqip Udhëzime sigurie Përshkrimi i simbolit Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik. gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza. Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, Justimi (shih faqen 33) të...
 • Seite 30 • • • 15447XXX 14466000 14146000 31451000 31466000 31486000 31487000 31646000 31946000 PSI 147 32477000 80°C DIN EN 1717 65°C 70°C DIN 1988 15447XXX 31451000 14466000 14146000 31466000 31486000 31487000 31646000 31946000 32477000...
 • Seite 31 Montage...
 • Seite 32 Montage PuraVida 15445XXX / 15447XXX Metris 31451000 / 31454000 Logis 71405000 0,1 Nm SW 2 mm 4 Nm SW 4 mm 5 Nm...
 • Seite 33 Justierung 0,3 MPa 60 °C 10 °C 0,3 МПа...
 • Seite 34 Maße Talis Classic Metropol S PuraVida Metris Metris S 14145000 / 14465000 / 15445XXX / 31451000 / 31465000 / 14146000 14466000 15447XXX 31454000 31466000 52 - 80 75 - 103 105 - 133 Metris Classic Metris Talis E² Focus S Focus E 31485000 / 31487000 /...
 • Seite 35 Durchflussdiagramm Metris 31454000 Metris 31451000 Metris 31493000 Metris 31487000 Talis Classic 14145000 Talis Classic 14146000 Metris Classic 31485000 Metris Classic 31486000 Talis 32475000 Talis 32477000 Metris S 31465000 Metris S 31466000 Metropol S 14465000 Metropol S 14466000 PuraVida 15445XXX PuraVida 15447XXX Talis E²...
 • Seite 36 Wartung 14146000 / 14466000 / 15447XXX / 31451000 / 31466000 / 31486000 / 31487000 / 31646000 / 31946000 / 32477000 SW 2 mm SW 4 mm SW 10 mm...
 • Seite 37 Wartung 14146000 / 14466000 / 15447XXX / 31451000 / 31466000 / 31486000 / 31487000 / 31646000 / 31946000 / 32477000 96655000 SW 10 mm 8 Nm 96753000 0,1 Nm SW 2 mm 4 Nm SW 4 mm 5 Nm...
 • Seite 38 Serviceteile 98133000 95014000 (16x2) SW 15 mm 98207000 (16x2,3) 95008000 94073000 92602000 (20x2,5) 98793000 98796000 (Ø 145 mm) SW 38 mm 96525000 (M5x20) SW 4 mm 92730000 98794000 95140000 98142000 98400000 SW 4 mm (23x3) (39x1,5) 98795000 96338000 96454000 96338000 98790000 98532000 98418000...
 • Seite 39 Serviceteile 98142000 (23x3) 98418000 95274XXX (43x3) 97667000 (M4x10) 98795000 SW 2 mm 98795000 95275000 97667000 (M4x10) 97667000 SW 2 mm 96338000 (M4x10) SW 2 mm 96338000 95273XXX 92224000 96338000 SW 10 mm 95519000 96655000 98426000 98185000 (19x2) (22x2) 97747000 96753000 Sicherheitseinrichtungen safety device 15597000...
 • Seite 40 Serviceteile 98133000 95014000 (16x2) SW 15 mm 98207000 (16x2,3) 95008000 92602000 (20x2,5) 98796000 94073000 SW 38 mm 96454000 96525000 (M5x20) 92730000 SW 4 mm 96448000 95140000 98400000 SW 4 mm 98142000 (39x1,5) (29x3) 13471000 96447000 98148000 (Ø 165 mm) (43x1,5) 96348000 95508000 (48x3)
 • Seite 41 Bedienung Bedienung öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / / открыть / nyitás / avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt / otvoriti / åpne / отваряне...
 • Seite 48 Focus E² 31945000 Focus 31946000 Talis S / Talis S² 32475000 Focus E 31744000 Logis 71405000 Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440 E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com...

Inhaltsverzeichnis