Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 318273 Bedienungsanleitung Seite 4

Zigarettenanzünder-adapter

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Sigarettenaansteker adapter
Bestelnr. 31 82 73
Beoogd gebruik
Het product dient voor de spannings-/stroomvoorziening van een apparaat met sigarettenaan-
stekerplug, die bestemd is voor een bedrijfsspanning van 12 V/DC.
Houd rekening met alle veiligheidsvoorschriften en overige informatie in deze gebruiksaan-
wijzing. Gelieve deze gebruiksaanwijzing als naslagwerk te bewaren. Als u het product aan
derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing door.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende be-
drijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle
rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Sigarettenaansteker adapter
• Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwij-
zing, vervalt het recht op waarborg/garantie! Wij aanvaarden geen aansprake-
lijkheid voor gevolgschade!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig
gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet
aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
Algemeen
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of
wijzigen van het product niet toegestaan. Haal het product nooit uit elkaar!
• Gebruik het product uitsluitend onder netspanning (zie hoofdstuk „Technische ge-
gevens"). Het product is volgens beschermingsklasse II geconstrueerd.
• Het product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kinderen. Wees dus
extra voorzichtig als kinderen in de buurt zijn.
• Het product is uitsluitend geschikt voor het gebruik van een verbruiker met sigaret-
tenaanstekerplug, die met de bedrijfsspanning van 12 V/DC werkt.
• Laat het product alleen door een vakman of een reparatiedienst onderhouden,
instellen en repareren. Binnenin het apparaat bevinden zich geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden ingesteld of onderhouden.
• Neem in industriële omgevingen de Arbo-voorschriften met betrekking tot het voor-
komen van ongevallen in acht.
• In scholen, opleidingcentra, hobbyruimtes en werkplaatsen moet geschoold per-
soneel voldoende toezicht houden op het gebruik van het product.
• Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Dit kan voor kinderen gevaar-
lijk speelgoed zijn!
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van
geringe hoogte - kan het beschadigd raken.
Als u beschadigingen constateert, gebruik dan het product niet langer, maar breng
het naar een vakwerkplaats of voer het milieuvriendelijk af.
• Indien u vragen hebt, die in deze gebruiksaanwijzing niet worden uitgelegd, neem
dan met ons of een andere expert contact op.
Gebruik
• U mag het product enkel in droge en gesloten ruimten binnenshuis gebruiken.
Het mag niet vochtig of nat worden: anders bestaat er kans op levensgevaarlijke
elektrische schokken!
• Vermijd direct zonlicht, overmatige hitte en koude. Houd het apparaat uit de buurt
van stof en vuil.
• Gebruik het ook niet in de buurt van ontvlambare materialen of gassen. Brand- en
explosiegevaar!
• Gebruik het apparaat uitsluitend in een gematigd klimaat; niet in een tropisch kli-
maat.
• Let erop, dat het voldoende wordt geventileerd tijdens de werking, dek het product
nooit af.
• Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude ruimte naar een warme
ruimte werd overgebracht. Daarbij ontstaat condenswater, dit leidt niet alleen tot
functiestoringen, maar er bestaat ook het gevaar op een levensgevaarlijke elektri-
sche schok!
www.conrad.com
Versie 06/11
Ingebruikname
De sigarettenaanstekerplug van de adapter is uitgerust met een gelijkstroom van
12 V/DC. Het middelste contact van de sigarettenaanstekerbus is de pluspool (+), het buiten-
contact de minpool (-).
De sigarettenaanstekerplug van de verbruiker moet de
zelfde polariteit bevatten, zie de afbeelding rechts.
Lees zo nodig de gebruiksaanwijzing van de gebruiker,
die u via de adapter wilt gebruiken.
Gebruik van een verbruiker:
• Steek de sigarettenaanstekerplug van de verbruiker in de sigarettenaanstekerbus van de
adapter.
• Steek de adapter in een stopcontact.
De verbruiker er uithalen:
• Haal de adapter uit het stopcontact.
• Haal de sigarettenaanstekerplug van de verbruiker uit de sigarettenaanstekerbus van de
adapter.
Schoonmaken
De adapter dient voor de reiniging van de netspanning te worden gescheiden, haal het uit het
stopcontact. Koppel aansluitend ook een eventuele aangesloten verbruiker van de adapter los.
Reinig het product met een schone, zachte en droge doek. Gebruik geen agressieve schoon-
maakmiddelen, want hierdoor zijn verkleuringen mogelijk.
U kunt stof heel gemakkelijk met een schone, zachte, langharige kwast en een stofzuiger
verwijderen.
Zorg ervoor, dat de kontakten binnen in de sigarettenaanstekerbus van de adapter schoon
blijven!
Afvoer
Technische gegevens
Bedrijfsspanning .......................................... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgang ........................................................ 12 V/DC, 1 A
Polariteit van de sigarettenaanstekerbus: ... middelste contact plus /+, buitenste contact min/-
Omgevingsomstandigheden (gebruik) ......... Temperatuur: 0 °C tot +35 °C
Omgevingsomstandigheden (opslag) .......... Temperatuur: -10°C tot +55 °C
Kabellengte .................................................. 30 cm
Afmetingen .................................................. 81 x 39 x 65 mm (h x b x d)
Gewicht ........................................................ ca. 118 g
Laat het product eerst op kamertemperatuur komen vooraleer u het met de netspan-
ning verbindt en gebruikt. Dit kan enkele uren duren.
• Trek de adapter nooit aan het snoer uit de contactdoos.
• Ga ervan uit dat veilig gebruik niet langer mogelijk is, als:
- het apparaat zichtbaar beschadigd is,
- het apparaat niet meer functioneert
- het apparaat gedurende een langere tijd onder ongunstige omstandigheden is
opgeslagen
- het apparaat aan zware transportbelastingen onderhevig was
Gebruik het product dan niet langer, maar breng het weg ter reparatie of voer het
milieuvriendelijk af.
Indien u een verbruiker met een andere polariteit of gebruiksspanning aan de
adapter gebruikt, wordt niet alleen de verbruiker, maar ook de adapter beschadigd!
Verlies van vrijwaring/garantie!
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de
geldende wettelijke bepalingen.
Luchtvochtigheid: 10% tot 85% relatieve lucht-
vochtigheid, niet condenserend
Luchtvochtigheid: 5% tot 95% relatieve luchtvoch-
tigheid, niet condenserend
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.
V1_0611_01/AB

Werbung

loading