Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDSLG 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Doppel-ladegerät
Vorschau ausblenden

Werbung

DOUBLE BATTERY CHARGER PDSLG 12 A1
PODWÓJNA ŁADOWARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 332973_1907
DOPPEL-LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSLG 12 A1

 • Seite 1 DOUBLE BATTERY CHARGER PDSLG 12 A1 PODWÓJNA ŁADOWARKA DOPPEL-LADEGERÄT Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 332973_1907...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 2,4 A max. 4,5 A 60 min 45 min 60 min Charger PLGK 12 B2 2,4 A 3,5 A 4,5 A max. 4,5 A 60 min 45 min 60 min Charger PDSLG 12 A1 2,4 A 3,5 A 4,5 A...
 • Seite 5 12V max. 10,8V All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/ PLGK 12 B2/PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 B1 battery pack.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Zamówienia telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PDSLG 12 A1  ...
 • Seite 7: Wstęp

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ta ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania akumulatorów z serii PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/B1 . Ten akumulator pasuje do: To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych . Jakie- kolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i niosą...
 • Seite 8: Dane Techniczne

  Dane techniczne Podwójna szybka ładowarka: PDSLG 12 A1 WEJŚCIE / Input: Napięcie znamionowe: 220 - 240 V ~ (prąd przemienny), 50-60 Hz Znamionowy pobór mocy: 150 W Bezpiecznik (wewnętrzny): 3,15 A T3.15A WYJŚCIE 1 / Output 1: (prąd stały) Napięcie znamionowe: 12 V Prąd znamionowy:...
 • Seite 9: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia Akumulatorowego

  Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia skóry lub poparzenia . PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych. Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed dłuższym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu . ■ │ PDSLG 12 A1...
 • Seite 10: Rozszerzone Wskazówki Bezpieczeństwa

  . OSTRZEŻENIE! ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały zalecone przez firmę PARKSIDE . Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym i pożar . Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące ładowarek To urządzenie może być używane przez dzieci od ■...
 • Seite 11: Przed Uruchomieniem

  Aktualna lista zgodności akumulatorów znajduje się na stronie interneto- wej www .lidl .de/Akku . Przed uruchomieniem Ładowanie akumulatora PRZESTROGA! ► Przed wyjęciem lub włożeniem akumulatora do ładowarki należy zawsze wyciągnąć wtyk sieciowy z gniazda zasilania . ■ │ PDSLG 12 A1...
 • Seite 12: Czyszczenie

  . Czyszczenie PRZESTROGA! ► Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyciągać wtyk sieciowy z gniazda zasilania . ► Nie czyść ładowarki wodą . ■ Czyść urządzenie suchą lub co najwyżej lekko zwilżoną ściereczką . PDSLG 12 A1   │  7 ■...
 • Seite 13: Konserwacja I Przechowywanie

  . Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia . ■ │ PDSLG 12 A1...
 • Seite 14 Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych . Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji . PDSLG 12 A1   │  9 ■...
 • Seite 15 . Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www .lidl-service .com), gdzie możesz otwo- rzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456 . ■ │ PDSLG 12 A1...
 • Seite 16: Serwis

  E-Mail: kompernass@lidl .pl IAN 332973_1907 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PDSLG 12 A1   │  11 ■...
 • Seite 17: Utylizacja

  . Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty . ■ │ PDSLG 12 A1...
 • Seite 18: Informacje Dotyczące Deklaracji Zgodności We

  . Opisany powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r . w sprawie ogra- niczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych . PDSLG 12 A1   │  13 ■...
 • Seite 19: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  E-Mail: kompernass@lidl .pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować numer katalogowy przypisany do urządzenia (np . IAN 332973) . Numer kata- logowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej tej instrukcji . ■ │ PDSLG 12 A1...
 • Seite 20 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PDSLG 12 A1 DE │...
 • Seite 21: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/B1 Serie bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsge-...
 • Seite 22: Technische Daten

  Technische Daten Doppel-Schnellladegerät: PDSLG 12 A1 EINGANG / Input: Bemessungsspannung: 220 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50-60 Hz Bemessungsaufnahme: 150 W Sicherung (innen): 3,15 A T3.15A AUSGANG 1 / Output 1: (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 12 V Bemessungsstrom: 4,5 A Ladedauer: siehe Tabelle Ausklappseite...
 • Seite 23: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PDSLG 12 A1...
 • Seite 24: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . WARNUNG! ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann zu elektrischen Schlag und Feuer führen . Sicherheitshinweise für Ladegeräte Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und ■...
 • Seite 25: Vor Der Inbetriebnahme

  . Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50 % und 80 % . Das Lagerungsklima soll kühl und trocken sein in einer Umgebungstem- peratur zwischen 0 °C und 50 °C . ■ 20  │   DE │ AT │ CH PDSLG 12 A1...
 • Seite 26: Reinigung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevoll- mächtigte KundendienststeIlen erfolgen . PDSLG 12 A1 DE │ AT │ CH   │  21...
 • Seite 27: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 22  │   DE │ AT │ CH PDSLG 12 A1...
 • Seite 28 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kauf- belegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PDSLG 12 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 29: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 332973_1907 ■ 24  │   DE │ AT │ CH PDSLG 12 A1...
 • Seite 30: Importeur

  2006/66/EC recycelt werden . Geben Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrowerkzeuge / Akku- Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PDSLG 12 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 31: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Be- schränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PDSLG 12 A1...
 • Seite 32: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 332973) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PDSLG 12 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 33 ■ 28  │   DE │ AT │ CH PDSLG 12 A1...
 • Seite 34 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 01 / 2020 Ident.-No.: PDSLG12A1-112019-2 IAN 332973_1907...

Diese Anleitung auch für:

Ian 332973_1907