Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLG 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CHARGER PLG 20 A1
LATAUSLAITE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ŁADOWARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 334026_1907
LADDARE
Översättning av bruksanvisning i original
LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLG 20 A1

 • Seite 1 CHARGER PLG 20 A1 LATAUSLAITE LADDARE Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original ŁADOWARKA LADEGERÄT Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 334026_1907...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/ PLG 20 A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah Charging times Battery pack...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 PLG 20 A1  │...
 • Seite 6: Johdanto

  . Kun luovutat tuotteen eteenpäin, liitä mukaan kaikki tuotetta koskevat asiakirjat . Tarkoituksenmukainen käyttö Tämä laturi on tarkoitettu ainoastaan PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 -sarjan akkujen lataamiseen . Tämä laite soveltuu seuraaville laitteille: Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön . Laitteen muu käyttö...
 • Seite 7: Laitteen Osat

  Punainen latauksen merkkivalo Vihreä latauksen merkkivalo Akkuvarauksen painike (ei sisälly toimitukseen) Akkuvarauksen merkkivalo (ei sisälly toimitukseen) Toimitussisältö 1 akun pikalaturi 1 käyttöohje Tekniset tiedot Latauslaite PLG 20 A1 TULO/input Nimellisjännite 230–240 V ~ , 50 Hz (vaihtovirta) Nimellisottoteho 65 W Sulake (sisällä) 3,15 A...
 • Seite 8: Yleiset Turvallisuusohjeet

  Virheellisessä käytössä akusta saattaa valua nestettä. Vältä koskettamasta sitä. Jos nestettä joutuu iholle, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Ulos vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä ja palovammoja . ■ 4  │   PLG 20 A1...
 • Seite 9: Täydentävät Turvallisuusohjeet

  Vääränlainen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella voi tuhota akun ja lisätä palovaaraa . ■ Varmista, että sähköverkon jännite vastaa laturin tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä. On olemassa sähköiskun vaara . PLG 20 A1  │  5 ■...
 • Seite 10: Latureita Koskevia Turvallisuusohjeita

  Laturi on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa . HUOMIO! ► Tällä laturilla voidaan ladata vain seuraavia akkuja: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Päivitetty luettelo yhteensopivista akuista on nähtävissä osoit- teessa www .lidl .de/akku . ■ 6  │   PLG 20 A1...
 • Seite 11: Ennen Käyttöönottoa

  0–50 °C:n lämpötilassa . ♦ Aseta akku pikalaturiin (ks . kuva A) . ♦ Työnnä pistoke pistorasiaan . Merkkivalo palaa punaisena . ♦ Vihreä merkkivalo osoittaa, että lataus on päättynyt, ja akku on valmis käytettäväksi . PLG 20 A1  │  7 ■...
 • Seite 12: Akun Varaustilan Tarkastaminen

  Puhdista laite kuivalla liinalla tai puhdistusharjalla . Älä käytä vettä tai metalliesineitä . Huolto ja varastointi ■ Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, poista akut ja varastoi laite puhtaassa, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonpaisteelta . ■ 8  │   PLG 20 A1...
 • Seite 13: Kompernass Handels Gmbh:n Takuu

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa . Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia . Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia . PLG 20 A1  │  9 ■...
 • Seite 14 Takuuaika ei päde, jos takuuvaateen syynä on ■ akkukapasiteetin normaali kuluminen ■ tuotteen käyttö ammattitarkoituksiin ■ asiakkaan aiheuttama tuotevaurio tai muutokset tuotteeseen ■ turvallisuus- ja huoltomääräysten noudattamatta jättäminen, käyttövirheet ■ luonnonilmiöistä aiheutuneet vauriot ■ 10  │   PLG 20 A1...
 • Seite 15 Osoitteessa www .lidl-service .com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja asennusoh- jelmia . Tämän QR-koodin avulla pääset suoraan Lidl-huoltosi- vustolle (www .lidl-service .com) ja voit avata käyttöoh- jeesi syöttämällä tuotenumero (IAN) 123456 . PLG 20 A1  │  11 ■...
 • Seite 16: Huolto

  Tel .: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 334026_1907 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com ■ 12  │   PLG 20 A1...
 • Seite 17: Hävittäminen

  . Pakkausmateriaalit on merkitty lyhenteillä (a) ja numeroilla (b), joiden merkitys on seuraava: 1–7: muovit, 20–22: paperi ja pahvi, 80–98: komposiittimateriaalit . Elinkaarensa loppuun tulleen tuotteen kierrätyksestä ja hävittämisestä saat tietoja kunnan jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta . PLG 20 A1  │  13 ■...
 • Seite 18: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutusta

  * Tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta vastaa yksinomaan valmistaja . Yllä kuvattu vakuutuksen kohde täyttää Euroopan parlamen- tin ja neuvoston 8 . kesäkuuta 2011 antaman direktiivin 2011/65/EU määräykset tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa . ■ 14  │   PLG 20 A1...
 • Seite 19 EG-överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 PLG 20 A1  │...
 • Seite 20: Inledning

  . Föreskriven användning Laddaren får endast användas för att ladda batterier ur serien PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Produkten passar till: Den här produkten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk . Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna användningen och innebär avsevärda...
 • Seite 21: Utrustning

  Grön laddningslampa Laddningsnivåknapp (ingår inte i leveransen) Batterilampa (ingår inte i leveransen) Leveransens innehåll 1 snabbladdare 1 bruksanvisning Tekniska data Laddare PLG 20 A1 INGÅNG/input Nominell spänning 230 – 240 V ∼, 50 Hz (växelström) Nominell strömförbrukning 65 W Säkring (invändig) 3,15 A T3.15A...
 • Seite 22: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Vid kortvarig kontakt ska du spola med vatten. Om vätskan skulle råka komma in i ögonen ska man även uppsöka läkare. Batterivätska som läckt ut kan orsaka hudirritationer och brännskador . ■ 18  │   PLG 20 A1...
 • Seite 23: Kompletterande Säkerhetsanvisningar

  Om batteriet laddas på fel sätt eller laddas utanför det tillåtna temperaturområdet kan brandrisken öka och batteriet förstöras . ■ Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifter- na på laddarens typskylt. Annars finns risk för elchocker . PLG 20 A1  │  19 ■...
 • Seite 24: Säkerhetsanvisningar För Laddare

  Den här laddaren kan bara användas för att ladda upp följande typer av batterier: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► En aktuell lista över kompatibla batterier finns på www .lidl .de/akku . ■ 20  │   PLG 20 A1...
 • Seite 25: Innan Produkten Tas I Bruk

  (se bild A) . ♦ Sätt kontakten i ett eluttag . Den röda laddningslampan börjar lysa . ♦ Den gröna laddningslampan visar att laddningen är färdig och batteripaketet är klart att användas . PLG 20 A1  │  21 ■...
 • Seite 26: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  Använd inte vatten eller metallföremål . Skötsel och förvaring ■ Om du inte ska använda produkten under en längre tid ska du ta ut batterierna och förvara produkten på ett rent och torrt ställe utan direkt solljus . ■ 22  │   PLG 20 A1...
 • Seite 27: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  . Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt . Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt . PLG 20 A1  │  23 ■...
 • Seite 28 Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt .Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behand- ling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial . ■ 24  │   PLG 20 A1...
 • Seite 29 .lidl-service .com . Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www .lidl-service .com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456 . PLG 20 A1  │  25 ■...
 • Seite 30: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 334026_1907 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 26  │   PLG 20 A1...
 • Seite 31: Kassering

  Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit . Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta produkter till återvinning . PLG 20 A1  │  27 ■...
 • Seite 32: Information Om Försäkran Om

  . Det föremål som beskrivs ovan i denna försäkran uppfyller kraven i föreskrifterna för direktiv 2011/65/EU från Europaparlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . ■ 28  │   PLG 20 A1...
 • Seite 33 Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Informacje dotyczące deklaracji zgodności WE . . . . .42 PLG 20 A1  │...
 • Seite 34: Wstęp

  . Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Ta ładowarka przeznaczona jest wyłącznie do ładowania akumula- torów z serii PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . To urządzenie pasuje do: Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych . Jakiekolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są...
 • Seite 35: Wyposażenie

  Przycisk stanu naładowania akumulatora (brak w zestawie) Wskaźnik LED akumulatora (brak w zestawie) Zakres dostawy 1 szybka ładowarka do akumulatora 1 instrukcja obsługi Dane techniczne Ładowarka PLG 20 A1 WEJŚCIE/Input Napięcie znamionowe 230 – 240 V ~ , 50 Hz (prąd przemienny) Znamionowy pobór mocy 65 W Bezpiecznik (wewnętrzny)
 • Seite 36: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Unikaj kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu przemyj dane miejsce wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu skorzystaj z pomocy lekarza. Wydostająca się z akumulatora ciecz może powodować podrażnienia skóry lub poparzenia . ■ 32  │   PLG 20 A1...
 • Seite 37: Rozszerzone Wskazówki Bezpieczeństwa

  Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym za- kresem temperatur może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe . ■ Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej ładowarki. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym . PLG 20 A1  │  33 ■...
 • Seite 38: Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Ładowarek

  UWAGA! ► W tej ładowarce można ładować tylko następujące akumula- tory: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Aktualna lista zgodności akumulatorów znajduje się na stronie internetowej www .lidl .de/akku . ■ 34  │   PLG 20 A1...
 • Seite 39: Przed Uruchomieniem

  (patrz rys . A) . ♦ Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania . Dioda kontrolna ładowania świeci na czerwono . ♦ Zielona kontrolka LED sygnalizuje zakończenie procesu ładowania i gotowość akumulatora do pracy . PLG 20 A1  │  35 ■...
 • Seite 40: Sprawdzanie Stanu Naładowania Akumulatora

  Czyść urządzenie suchą szmatką lub pędzelkiem . Nie należy używać wody ani przedmiotów metalowych . Konserwacja i przechowywanie ■ Na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć z niego akumulatory i przechowywać je w czystym, suchym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie . ■ 36  │   PLG 20 A1...
 • Seite 41: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośred- nio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . PLG 20 A1  │  37 ■...
 • Seite 42 Okres gwarancji nie ma zastosowania w następujących przypadkach ■ normalne zużycie pojemności baterii ■ komercyjne wykorzystanie produktu ■ uszkodzenie lub modyfikacja produktu przez klienta ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi ■ 38  │   PLG 20 A1...
 • Seite 43 . Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpo- średnio na stronę serwisu Lidl (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456 . PLG 20 A1  │  39 ■...
 • Seite 44: Serwis

  E-Mail: kompernass@lidl .pl IAN 334026_1907 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com ■ 40  │   PLG 20 A1...
 • Seite 45: Utylizacja

  (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty . Informacje na temat możliwości utylizacji zużytego produktu można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta . PLG 20 A1  │  41 ■...
 • Seite 46: Informacje Dotyczące Deklaracji Zgodności We

  * Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodno- ści ponosi producent . Opisany powyżej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepisów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania określonych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych . ■ 42  │   PLG 20 A1...
 • Seite 47 Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Hinweise zur EG-Konformitätserklärung . . . . . . . . . .56 PLG 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 48: Einleitung

  Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Serie bestimmt . Dieses Gerät ist passend zu: Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht...
 • Seite 49: Ausstattung

  4 Grüne Ladekontroll-LED 5 Taste Akkuzustand (nicht im Lieferumfang enthalten) 6 Akku-Display-LED (nicht im Lieferumfang enthalten) Lieferumfang 1 Akku-Schnellladegerät 1 Betriebsanleitung Technische Daten Ladegerät PLG 20 A1 EINGANG/Input Bemessungsspannung 230 – 240 V ∼ (Wechselstrom), 50 Hz Bemessungsaufnahme 65 W Sicherung (innen) 3,15 A T3.15A...
 • Seite 50: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Ver- brennungen führen . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 51: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr er- höhen . ■ Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben des Typenschildes auf dem Ladegerät übereinstimmt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 52: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 53: Vor Der Inbetriebnahme

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll- LED 3 leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED 4 signalisiert Ihnen, dass der Lade- vorgang abgeschlossen und der Akku-Pack 1 einsatzbereit ist . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  49...
 • Seite 54: Akkuzustand Prüfen

  Wartung und Lagerung ■ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Akkus und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 55: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 56 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 52  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 57 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsan- leitung öffnen . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 58: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 334026_1907 ■ 54  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 59: Importeur

  Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Seite 60: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschrän- kung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 61 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PLG20A1-112019-1 IAN 334026_1907...