Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway SPLASH-IN-SHADE Bedienungsanleitung Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

BRODZIK DO PLUSKANIA
PL
Z DASZKIEM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Odwiedź stronę Bestway na YouTube
Przed montażem i użyciem basenu przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem wszystkie informacje
zawarte w instrukcji obsługi i postępuj zgodnie z nimi. Ostrzeżenia, instrukcje i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa obejmują niektóre z zagrożeń powszechnych dla rekreacji wodnej, nie obejmują w
żadnym razie wszystkich możliwych zagrożeń. Przy każdej zabawie w wodzie należy kierować się
zdrowym rozsądkiem i oceną sytuacji. Zachowaj tą informację do późniejszego wglądu.
Bezpieczeństwo osób nie umiejących pływać
- Wymagany jest zawsze ciągły, aktywny i czujny nadzór kompetentnej osoby dorosłej jeśli w basenie
znajdują się słabo pływające lub nieumiejące pływać (pamiętaj, że dzieci poniżej 5 roku życia są
zagrożone w najwyższym stopniu utonięciem).
- Przed każdym użyciem basenu wyznacz kompetentną osobę dorosłą w celu jego nadzoru.
- Osoby słabo pływające lub nieumiejące pływać, podczas korzystania z basenu powinny zakładać
środki ochrony indywidualnej.
- Kiedy basen nie jest używany lub pozostaje bez nadzoru, należy usunąć z niego i jego otoczenia
wszystkie zabawki, aby w ten sposób nie przyciągać uwagi dzieci.
Środki ochrony osobistej
- Aby zapobiec utonięciu, zaleca się zabezpieczenie dostępu dzieci do basenu przy pomocy
odpowiednich urządzeń ochronnych. Aby zapobiec wspinaniu się przez dzieci na zawór wlotowy i
wylotowy, zalecane jest zamontowanie bariery (i zabezpieczenie w razie potrzeby wszystkich drzwi i
okien) zapobiegającej nieupoważnionemu dostępowi do basenu.
- Bariery, pokrywy na basen lub podobne zabezpieczenia stanowią użyteczną pomoc, ale nie
zastępują stałego i kompetentnego nadzoru przez dorosłych.
Sprzęt ratunkowy
- Zaleca się posiadanie sprzętu ratunkowego (np. koła ratunkowego) w pobliżu basenu.
- W pobliżu basenu należy mieć działający telefon oraz listę numerów telefonów ratunkowych.
Bezpieczne korzystanie z basenu
- Zachęcaj wszystkich użytkowników, a szczególnie dzieci do nauki pływania.
- Naucz się podstawowych technik ratowania życia (resuscytacji krążeniowo-oddechowej – CPR) i
regularnie odświeżaj tę wiedzę. Może ona pomóc w uratowaniu życia w nagłym wypadku.
- Naucz wszystkich użytkowników basenu, w tym dzieci, co mają robić w razie niebezpieczeństwa.
- Nigdy nie wskakuj na główkę do płytkiej wody. Może to spowodować poważne obrażenia, a nawet
śmierć.
- Nie korzystaj z basenu po spożyciu alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na
zdolność bezpiecznego korzystania z basenu.
- W przypadku używania pokryw na basen, przed wejściem do basenu zdejmij je całkowicie z
powierzchni wody.
- Chroń użytkowników basenu przed chorobami związanymi z wodą uzdatniając wodę do basenu i
zachowując zasady prawidłowej higieny. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi uzdatniania wody
w instrukcji obsługi.
- Chemikalia (np. środki do uzdatniania wody, czyszczące i dezynfekcyjne) trzymaj poza zasięgiem
dzieci.
- Stosuj oznakowanie opisane poniżej. Oznakowanie należy ustawić w widocznym miejscu w
odległości nie większej niż 2 m od basenu.
Nadzoruj dzieci w środowisku wodnym. Nie nurkować.
- Zdejmowane drabinki należy ustawiać na powierzchni poziomej.
- Aby uniknąć obrażeń, powierzchnie dostępne należy regularnie sprawdzać, niezależnie od
materiałów konstrukcyjnych basenu.
- Należy regularnie sprawdzać śruby i wkręty. Aby uniknąć obrażeń należy usuwać odpryski i
wszelkie ostre krawędzie.
- UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na zewnątrz. Pusty basen może
zostać odkształcony i/lub przemieszczony przez wiatr.
- W przypadku montażu pompy filtrującej, dla uzyskania wskazówek należy zapoznać się z jej
instrukcją obsługi.
OSTRZEŻENIE! Pompy nie wolno używać, kiedy w basenie przebywają ludzie.
- W przypadku stosowania drabinki, dla uzyskania wskazówek należy zapoznać się z jej instrukcją
obsługi.
OSTRZEŻENIE! Używanie basenu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem zasad
bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji obsługi i konserwacji. Aby uniknąć utonięć lub
innych poważnych obrażeń, należy zwracać szczególną uwagę na możliwość niespodzianego
wejścia do basenu przez dzieci w wieku poniżej 5 lat. Należy w tym celu zabezpieczyć wejście do
basenu, a kąpiące się dzieci muszą być pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
Prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie tego dokumentu do późniejszego wglądu.
Montaż zazwyczaj zajmuje około 20 minut i wymaga 2-3 osób, z wyłączeniem prac ziemnych i
napełniania.
WYBRAĆ ODPOWIEDNIE UMIEJSCOWIENIE
WAŻNE: Basen należy ustawić na zupełnie płaskiej i równej powierzchni. Nie instaluj basenu, jeśli
teren jest pochyły lub stromy.
Prawidłowe warunki do ustawienia basenu:
• Wybrane miejsce musi być w stanie równomiernie utrzymać ciężar basenu przez cały okres jego
instalacji. Ponadto teren ten musi być płaski i oczyszczony z wszelkich przedmiotów i gruzu, a
także kamieni i patyków.
• Zaleca się ustawienie basenu z dala od wszelkich przedmiotów, dzięki którym dzieci mogłyby
wejść do basenu.
UWAGA: Basen umieścić w pobliżu odpowiedniego systemu odwadniającego, aby poradzić sobie
DO SKLEPU
PYTANIA? PROBLEMY?
BRAKUJĄCE CZĘŚCI?
W celu zapoznania się z najczęściej zadawanymi
pytaniami, instrukcjami obsługi, filmami czy w celu zakupu
części zamiennych prosimy o odwiedzenie naszej strony
bestwaycorp.com/support
OSTRZEŻENIE
w przypadku jego przelania się lub w razie opróżniania basenu.
UWAGA: Basen umieść w pobliżu gniazda sieciowego chronionego przez bezpiecznik
różnicowo-prądowy.
Nieprawidłowe warunki do ustawienia basenu:
• Ustawienie basenu na nierównym podłożu może spowodować jego runięcie i zalanie, powodując
poważne obrażenia ciała i/lub wyrządzać szkody materialne oraz pociągnie za sobą utratę
gwarancji i praw do naprawy.
• Nie używać piasku do wyrównania podłoża, wykopać dół, jeśli jest to konieczne.
• Bezpośrednio pod liniami elektrycznymi lub drzewami. Upewnij się, czy pod basenem nie są
poprowadzone podziemne rury, ani jakiekolwiek inne przewody lub kable.
• Basenu nie ustawiać na podjazdach, pomostach, podwyższeniach, żwirze lub asfalcie. Podłoże
powinno być wystarczająco zwarte, aby wytrzymać ciężar wody w basenie; błoto, piasek, miękka /
luźna gleba lub mokradła nie nadają się.
• Trawnik lub inne rośliny pod basenem zginą lub zgniją i mogą nieprzyjemnie pachnieć, dlatego
zaleca się usunięcie wszystkich roślin z miejsca, gdzie ma stanąć basen.
• Unikaj stawiania basenu nad lub w pobliżu takich miejsc, gdzie będzie narażony na działanie
agresywnych gatunków roślin i chwastów, które mogą przebić się przez dno i ścianę basenu.
UWAGA: Sprawdź, jakie są obowiązujące przepisy lokalne dotyczące stawiania ogrodzeń,
barierek, oświetlenia oraz jakie są przepisy dotyczące bezpieczeństwa i upewnić się, czy nie
narusza się żadnego z nich.
UWAGA: Jeśli zakupiona została pompa filtrująca, element ten ma swoje osobne instrukcje
użytkowania.
UWAGA: Drabinka musi pasować do wymiarów basenu i może być używana tylko do wchodzenia i
wychodzenia z basenu. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia drabinki. Regularnie
sprawdzać, czy drabinka jest prawidłowo zamontowana.
KONSERWACJA BASENU
OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do zamieszczonych tutaj wytycznych dotyczących konserwacji
może spowodować zagrożenie dla zdrowia, szczególne zdrowia dzieci. Uzdatnianie wody w basenie
ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Nieprawidłowe stosowanie środków
chemicznych może spowodować szkody materialne i obrażenia.
UWAGA: Pompa służy do wymuszania obiegu wody i usuwania małych cząstek stałych. Aby
utrzymywać wodę w basenie w czystości i dobrym stanie higienicznym, należy również dodawać
środki chemiczne.
1. Nie jest zalecane napełnianie basenu wodą deszczową, wodą z odwiertów ani wodą ze studni:
wody te zazwyczaj zawierają zanieczyszczone substancje organiczne, obejmujące związki azotu
i fosforu. Zalecane jest napełnianie basenu wodą z wodociągu.
2. Zawsze zachowuj basen w czystości i stosuj odpowiednie środki chemiczne do basenów.
Zanieczyszczona woda stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Do utrzymywania basenu w
czystości zaleca się stosowanie środków dezynfekcyjnych, flokulantów, substancji kwasowych
lub zasadowych.
3. Regularnie czyść wykładzinę z PCV za pomocą nieściernych szczotek lub odkurzacza
basenowego.
4. Przez cały sezon układ filtrujący musi działać codziennie wystarczająco długo, by wyczyścić całą
wodę znajdującą się w basenie.
5. Regularnie sprawdzaj wkład filtra (lub piasek w filtrze piaskowym) i wymieniaj zanieczyszczone
wkłady (lub piasek).
6. Regularnie sprawdzaj, czy wkręty, śruby i wszystkie elementy metalowe nie są skorodowane. W
razie potrzeby wymieniaj.
7. W przypadku deszczu sprawdzaj, czy poziom wody nie przekracza podanego poziomu. Jeżeli
poziom wody przekroczy podaną wartość, spuść wodę do odpowiedniego poziomu.
8. Podczas korzystania z basenu nie używaj pompy.
9. Przykrywaj nieużywany basen.
10. Dla uzdatniania wody w basenie bardzo ważny jest jej odczyn pH.
UWAGA: Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na zewnątrz.
Dobra jakość wody zapewniana jest przez następujące parametry.
Parametry
Przejrzystość wody
Kolor wody
Zmętnienie w FTU/NTU
Stężenie azotanów powyżej stężenia w wodzie
używanej do napełniania w mg/l
Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) w mg/l
Potencjał redukcyjno-utleniający w stosunku do
Ag/AgCl 3,5 m KCl w mV
Odczyn pH
Wolny aktywny chlor (bez kwasu cyjanurowego) w mg/l
Wolny chlor w połączeniu z kwasem cyjanurowym w mg/l
Kwas cyjanurowy w mg/l
Związany chlor w mg/l
Naprawa
Jeśli twój basen ulegnie uszkodzeniu, użyj łatki naprawczej. –instrukcje możesz znaleźć w części
FAQ.
Demontaż
1. Odkręć kapturek zaworu odpływu po zewnętrznej stronie basenu kręcąc w kierunku przeciwnym
do ruchów wskazówek zegara i zdejmij go.
2. Połącz łącznik z wężem, a drugi koniec węża połóż tam, gdzie zamierzasz wodę spuścić z
basenu. (Sprawdź przepisy lokalne dotyczące odprowadzania ścieków).
3. Nakręć pierścień kontrolny łącznika węża na zawór odpływu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara. Zawór odpływu otworzy się, a woda zacznie spływać automatycznie.
OSTRZEŻENIE: Spływ wody można regulować za pomocą pierścienia kontrolnego.
4. Po zakończeniu spuszczania wody odkręć pierścień kontrolny, żeby zakręcić zawór.
5. Odłącz węża.
6. Nakręć z powrotem kapturek na zawór odpływu.
7. Wysusz basen na wolnym powietrzu.
OSTRZEŻENIE: Nie zostawiaj basenu po spuszczeniu wody na dworze.
Przechowywanie
1. Odłącz wszystkie akcesoria i części od basenu i trzymaj je w czystym i suchym miejscu.
2. Kiedy basen jest już całkowicie suchy, posyp go talkiem, żeby nie skleił się, następnie złóż go
starannie. Jeśli basen nie jest całkiem suchy, może w nim pojawić się pleśń, a ściany basenu
mogą zbutwieć.
3. Przechowuj basen i akcesoria w suchym miejscu, gdzie panuje umiarkowana temperatura od 41
stopni Fahrenheita 5ºC / 41ºF do 38ºC / 100ºF.
4. W porze deszczowej basen i jego akcesoria powinny być przechowywane w warunkach
opisanych powyżej.
5. Niewłaściwe spuszczanie wody z basenu może spowodować poważne uszkodzenie ciała i/lub
wyrządzić szkody materialne.
14
Wartości
Wyraźna widoczność dna basenu
Nie powinien być zauważalny żaden kolor
Maks. 1,5 (najlepiej poniżej 0,5)
Maks. 20
Maks. 4,0
Min. 650
6,8 do 7,6
0,3 do 1,5
1,0 do 3,0
Maks. 100
Maks. 0,5 (najlepiej ok. 0,0 mg/l)

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway SPLASH-IN-SHADE