Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 62076 Bedienungsanleitung Seite 14

Vorschau ausblenden

Werbung

VARNING:
1. Luftpumpen kan endast användas med tillhörande transformator eller bilkontakt.
2. Luftpumpen får endast matas med skyddsklenspänning (12V) motsvarande markeringen på luftpumpen.
3. Stäng av och koppla bort pumpen från strömförsörjningen innan underhåll.
4. För att undvika risk för elektriska stötar ska skadade strömkablar inte användas. Skadade strömkablar ska kasseras.
Försök inte reparera skadade strömkablar.
5. Använd inte pumpen under mer än 5 minuter i följd. Den kan endast användas igen efter minst 15 minuters kylning.
6. Öppningarna för uppblåsning och uttömning av luft ska hållas fria från skräp under användningen.
7. Lämna aldrig pumpen utan uppsikt medan pumpen är i bruk.
8. Anordningen måste förvaras på en torr plats.
9. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används på ett
säkert sätt och förstår riskerna med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
skall inte utföras av barn utan tillsyn.
OBS:
Denna produkt är inte avsedd för kommersiellt bruk.
OBS 1:
Inte alla luftventiler kan tömmas, vissa envägsventiler kräver manuell tömning.
OBS 2:
Vissa Bestway-artiklar har en särskild lufttät inre säkerhetsventil
som förhindrar luftläckage. Vi rekommenderar att dessa artiklar töms
genom att helt enkelt skruva av ventilen.
KASSERING
Förklaring av den överkorsade soptunnan med hjul:
Kasta inte bort elektriska apparater tillsammans med vanliga hushållssopor,
utan använd anläggningar för källsortering.
Kontakta dina lokala myndigheter för information om de insamlingssystem
som finns tillgängliga. Om du kastar bort elektriska apparater på soptimmar eller
depåer, kan farliga ämnen läcka ned i grundvattnet och komma in i livsmedelskedjan,
vilket kan skada din hälsa och välbefinnande. När du ersätter gamla apparater med
nya, är återförsäljaren skyldig att ta emot din gamla apparat för bortskaffning gratis.
Öppning för Uppblåsning
Adapter
Brytare
OBS:
VARNING:
Öppning för Tömning
Bilkontakt
ANVÄNDARANVISNINGAR
LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING OCH
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELCHOCK SKA
MAN INTE UTSÄTTA ANORDNINGEN FÖR
VATTEN ELLER REGN. SE TILL ATT
ANORDNINGEN HÅLLS TORR.
ENDAST FÖR HEMMABRUK.
Transformator
14
S-S-003369

Werbung

loading