Herunterladen Diese Seite drucken

Instructions De Fonctionnement - Bestway 62076 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

OSTRZEŻENIE:
1. Pompka elektryczna może być używana tylko z transformatorem lub wtyczką samochodową zawartymi w zestawie.
2. Pompka elektryczna może być bezpiecznie zasilana tylko bardzo niskim napięciem (DC12V) odpowiadającym
oznaczeniom na pompce.
3. Przed konserwacją wyłączyć pompkę i odłączyć ją od źródła zasilania energią.
4. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających. Uszkodzone
przewody zasilające należy wyrzucić. Nie naprawiać uszkodzonych przewodów zasilających.
5. Nie używać pompki elektrycznej dłużej niż 5 minut jednorazowo. Może być ona ponownie użyta po upływie co
najmniej 15 minut.
6. W czasie eksploatacji należy uważać, aby zawory pompujący i opróżniający były czyste.
7. Nigdy nie pozostawiać włączonej pompki elektrycznej bez nadzoru.
9. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
9. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zapewniony jest im
nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci
bez nadzoru.
UWAGI:
Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
UWAGA 1:
Nie wszystkimi zaworami powietrznymi można wypuszczać powietrze; niektóre jednokierunkowe
zawory wymagają ręcznego wypuszczania powietrza.
UWAGA 2:
Niektóre produkty Bestway posiadają specjalny, nie przepuszczający powietrza, wewnętrzny zawór
bezpieczeństwa, który zapobiega utracie powietrza. Zaleca się, aby w produktach tych wypuszczać powietrze
poprzez zwykłe odkręcenie zaworu.
UTYLIZACJA ODPADÓW
Znaczenie symbolu przekreślonego
śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako
niesortowalnych śmieci komunalnych,
zawsze korzystaj z oddzielnych pojemników
przeznaczonych na ich zbieranie. Skontaktuj się z
samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji
o dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów.
Jeżeli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach
lub wysypiskach śmieci,niebezpieczne substancje
mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten
sposób dostać się do łańcucha pokarmowego,
powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe
samopoczucie. W razie wymiany starych urządzeń na
nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego
sprzętu do utylizacji.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

OSTRZEŻENIE:
PRZED UŻYCIEM PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI OBSŁUGI. PROSIMY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ, ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE.
UWAGA:
W CELU UNIKNIĘCIA PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO WYSTAWIAĆ POMPKI NA
DZIAŁANIE WODY (NP. DESZCZU). UWAŻAJ, ABY
URZĄDZENIE ZAWSZE BYŁO SUCHE.
TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.
Otwór do Pompowania
Złączka
Otwór do Spuszczania Powietrza
Przełącznik
12
Transformator
Wtyczka Samochodowa
S-S-003369

Werbung

loading