Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDS 120 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SCROLL SAW PDS 120 B2
GB
SCROLL SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
LT
SIAURAPJŪKLIS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 322849_1901
PL
PPIŁA WYRZYNARKA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
DEKUPIERSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PL
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDS 120 B2

 • Seite 1 SCROLL SAW PDS 120 B2 SCROLL SAW PPIŁA WYRZYNARKA Operating and Safety Instructions Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of Original Operating Manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SIAURAPJŪKLIS DEKUPIERSÄGE Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalios naudojimo instrukcijos vertimas...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapa su paveiksleliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Explanation of the symbols on the equipment ..............................2 Introduction ..........................................3 Device description (fig. 1-15) ..................................... 3 Supplied package ....................................... 3 Intended use ........................................3 Safety information ....................................... 4 Technical data ........................................6 Before starting the machine ....................................6 Assembly ..........................................7 Operation ..........................................8 Electrical connection ......................................
 • Seite 7: Explanation Of The Symbols On The Equipment

  1. Explanation of the symbols on the equipment Warning! Read the operating instructions to reduce the risk of injury. Wear safety goggles. Sparks generated during work or splinters, chips and dust emitted by the equipment can cause loss of sight. Wear ear-muffs.
 • Seite 8: Introduction

  2. Introduction 3. Device description (fig. 1-15) MANUFACTURER: Blow-off device scheppach Mounting (Blow-off device) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Knurled screw Günzburger Straße 69 Holder (Saw blade guard) D-89335 Ichenhausen Saw blade guard Saw table Dear Customer, Foot pedal we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Cover, left cess.
 • Seite 9: Safety Information

  The equipment may only be used for the tasks it is designed to 2. Only have your device repaired by qualified handle. Any other use is deemed to be a case of misuse. The specialists and only with original spare parts. This user/operator and not the manufacturer will be liable for any ensures that safety of the device is maintained.
 • Seite 10 – Check the connection cable of the electric tool regu- • Follow all these safety instructions before and while working larly and have it replaced by a recognised specialist with the saw. when damaged. • Do not use this saw to cut fire wood. Check theextension cable regularly and replace it if •...
 • Seite 11: Technical Data

  • Workpieces that are smaller than the saw blade guard can **Operating mode S6 30%: cause injuries to the hands or fingers. Use suitable aids! Continuous operation with idling (cycle time 10 minutes). To • Avoid cramped hand positions when guiding in the work- ensure that the motor does not become excessively hot, it may piece and avoid positions in which slipping could lead to only be operated for 30% of the cycle at the specified rating...
 • Seite 12: Assembly

  8.2 General notes 9.1 Installing the depressor (fig. 6, 7) • All covers and safety devices have to be properly fitted be- NOTE: fore the equipment is switched on. Before assembling the depressor (24), the saw blade pre-in- • It must be possible for the blade to run freely. stalled at the factory (22) must be removed (see 9.3).
 • Seite 13: Operation

  Tighten the saw blade (22) with the clamping lever To set the saw table, use a 90° bracket (31, not in the (11), by pressing it down again. Check the tension of scope of delivery). Place this against the saw table and the saw blade (22).
 • Seite 14: Electrical Connection

  11. Electrical connection 10.5 Operating modes (fig. 1, 2) The scroll saw is able to be operated manually or via the foot pedal. The electrical motor installed is connected and ready for operation. The connection complies with the applicable VDE and DIN provisions. The customer‘s mains connection as well as the extension cable used must also comply with these regulations.
 • Seite 15: Cleaning, Maintenance, Storage And Ordering Of Spare Parts

  13. Cleaning, maintenance, storage and 13.3 Service information ordering of spare parts Please note that the following parts of this product are sub- ject to normal or natural wear and that the following parts are WARNING therefore also required for use as consumables. Wear parts*: Carbon brushes, saw blade, table inlay Always switch the machine off and remove the mains plug prior to all maintenance and cleaning work.
 • Seite 16: Troubleshooting

  16. Troubleshooting WARNING Always switch the machine off and remove the mains plug prior to all maintenance and cleaning work. Fault Possible cause Remedy Saw blade without pins Saw blade clamping screw (28/29) not tightened Tighten the saw blade clamping screw (28/29) loosens after switching off enough the engine...
 • Seite 17: Warranty Certificate

  17. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 18 Spis treści: Strona: Wyjaśnienie symboli na urządzeniu ................................14 Wprowadzenie .........................................15 Opis urządzenia (rys. 1-16) .....................................15 Zakres dostawy ........................................15 Użycie zgodne z przeznaczeniem ..................................15 Bezpieczeństwa ........................................16 Dane techniczne........................................18 Przed uruchomieniem ......................................19 Budowa ..........................................19 Obsługa ..........................................21 Przyłącze elektryczne .......................................22 Transport ..........................................22 Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych ........................22 Przechowywanie .......................................23 Utylizacja i recykling ......................................23 Pomoc dotycząca usterek ....................................24...
 • Seite 19: Wyjaśnienie Symboli Na Urządzeniu

  1. Wyjaśnienie symboli na urządzeniu Ostrzeżenie! W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń należy przeczytać instrukcję obsługi. Stosować okulary ochronne. Powstające w trakcie pracy iskry lub wyrzucane przez urzą- dzenie odłamki, wióry i pyły mogą się przyczynić do utraty widoczności. Nosić nauszniki ochronne. Hałas może powodować utratę słuchu. Nosić...
 • Seite 20: Wprowadzenie

  2. Wprowadzenie 3. Opis urządzenia (rys. 1-16) Producent: Dmuchawa scheppach Uchwyt (dmuchawa) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Śruba radełkowa Günzburger Straße 69 Uchwyt (osłona tarczy tnącej) D-89335 Ichenhausen Osłona tarczy tnącej Stół pilarki Szanowny kliencie, Pedał nożny Życzymy wiele radości i sukcesów w trakcie pracy z nowo na- Osłona po lewej stronie bytym urządzeniem.
 • Seite 21: Bezpieczeństwa

  Urządzenia używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed przystąpieniem do używania niniejszego narzędzia Każde użycie wykraczające poza wyżej podane jest uważane elektrycznego należy przeczytać wszystkie wskazówki i odpo- za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające stąd szkody wiednio przechowywać je w bezpiecznym miejscu. producent nie odpowiada;...
 • Seite 22 Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne – Uszkodzone urządzenia ochronne i części należy – Stosować okulary ochronne. zgodnie z ich przeznaczeniem oddać do naprawy Podczas prac z dużą emisją pyłu stosować maskę chro- lub wymiany do warsztatu specjalistycznego, o ile nie – niącą...
 • Seite 23: Dane Techniczne

  • Nie ciąć przedmiotów obrabianych, które są za małe, by • Nigdy nie opuszczać stanowiska pracy bez wcześniejszego można je było bezpiecznie utrzymać w ręce. wyłączenia piły. Odczekać, aż piła całkowicie się zatrzyma. • Nie obciążać maszyny tak mocno, że spowoduje to jej za- •...
 • Seite 24: Przed Uruchomieniem

  Poziom ciśnienia akustycznego L ......66,9 dB(A) • Przed uruchomieniem przycisku włączania/wyłączania tar- Odchylenie K ............... 3 dB(A) cza musi być prawidłowo zamontowana. Części ruchome Poziom mocy akustycznej L ......... 79,9 dB(A) muszą poruszać się lekko. Odchylenie K .............. 3 dB(A) •...
 • Seite 25 Wyjąć tarczę tnącą (22) w sposób opisany w punkcie Naprężyć tarczę tnącą (22) dźwignią zaciskową (11), 9.3. ponownie naciskając ją w dół. Sprawdzić napięcie tar- Zdjąć dolny uchwyt (24) z osłony tarczy tnącej (5) po- czy tnącej (22). Jeśli napięcie jest zbyt niskie, można je przez całkowite poluzowanie śruby (25) (patrz rys.
 • Seite 26: Obsługa

  10.3 Praca z lampą roboczą (rys. 4) Tarcza tnąca powinna, przy prawidłowym napięciu, wydawać wyraźny dźwięk, gdy jest „wyrywana”, jak w przypadku jed- Włączyć maszynę w sposób opisany w punkcie 10.2. nej strony. Lampę roboczą (20) można teraz włączać i wyłączać za pomocą...
 • Seite 27: Przyłącze Elektryczne

  Po wykonaniu cięć wewnętrznych należy usunąć tarczę W przypadku pytań proszę o podanie następujących danych: tnącą (22) z uchwytów tarczy (zgodnie z opisem w pkt • Rodzaj prądu silnika 9.3). • Dane z tabliczki identyfikacyjnej maszyny Wyjąć przedmiot obrabiany ze stołu. 12.
 • Seite 28: Przechowywanie

  Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami 13.2.3 Kabel zasilający Jeżeli kabel zasilający jest zerwany, przecięty lub w inny spo- domowymi! sób uszkodzony, należy go natychmiast wymienić. Symbol ten oznacza, że zgodnie z dyrektywą w spra- wie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 13.2.4 Wymiana bezpiecznika czułego (rys.
 • Seite 29: Pomoc Dotycząca Usterek

  16. Pomoc dotycząca usterek OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub czyszczących należy zawsze wyłączyć piłę i odłączyć wtyczkę sieciową. Usterka Możliwa przyczyna Pomoc Brzeszczot piły bez Śruba zaciskowa tarczy tnącej(28/29) zbyt lekko Dokręcić śruba zaciskowa tarczy tnącej (28/29) kołków luzuje się, gdy dokręcona.
 • Seite 30: Gwarancja

  17. Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy również gotowi zaoferować pomoc pod numerem telefonu serwisu wydrukowanym poniżej.
 • Seite 31 Turinys: Puslapis: Simbolių ant įrenginio aiškinimas ..................................27 Įžanga ..........................................28 Įrenginio aprašymas (1-16 pav.)..................................28 Komplektacija ........................................28 Naudojimas pagal paskirtį ....................................28 Saugos nurodymai ......................................29 Techniniai duomenys ......................................31 Prieš pradedant eksploatuoti ....................................31 Surinkimas ..........................................32 Valdymas ...........................................33 Elektros prijungimas ......................................34 Transportavimas ........................................34 Valymas, techninė priežiūra ir atsarginių dalių užsakymas ..........................34 Laikymas ..........................................35 Utylizacja i recykling ......................................35 Sutrikimų...
 • Seite 32: Simbolių Ant Įrenginio Aiškinimas

  1. Simbolių ant įrenginio aiškinimas Įspėjimas! Kad sumažėtų rizika susižaloti, perskaitykite naudojimo instrukciją. Užsidėkite apsauginius akinius. Dėl dirbant susidarančių kibirkščių arba iš įrenginio pasiša- linančių atplaišų, pjuvenų arba dulkių, galima netekti regėjimo. Naudokite klausos apsaugą. Dėl triukšmo galima prarasti klausą. Užsidėkite apsauginę...
 • Seite 33: Įžanga

  2. Įžanga 3. Įrenginio aprašymas (1-16 pav.) GAMINTOJAS: Nupūtimo įtaisas scheppach Laikiklis (nupūtimo įtaiso) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rievėtasis varžtas Günzburger Straße 69 Laikiklis (pjūklo geležtės apsaugos) D-89335 Ichenhausen Pjūklo geležtės apsauga Pjūklo stalas GERBIAMAS KLIENTE, Kojinis pedalas Mes linkime Jums daug džiaugsmo ir didelės sėkmės dirbant Uždangalas kairėje su nauju įrenginiu.
 • Seite 34: Saugos Nurodymai

  Mašiną leidžiama eksploatuoti tik pagal paskirtį. Bet koks ki- Techninė priežiūra ir remontas toks naudojimas laikomas ne pagal paskirtį. Už su tuo susijusią žalą arba patirtus bet kokius sužalojimus atsako naudotojas / 1. Reguliarus valymas, techninė priežiūra ir tepi- operatorius, o ne gamintojas. mas.
 • Seite 35 ĮSPĖJIMAS 12. Pritvirtinkite ruošinį – Ruošiniui pritvirtinti naudokite veržiklius arba spaustuvus. Eksploatuojant šis elektrinis įrankis sudaro elektromagnetinį Taip jis bus saugiau laikomas nei Jūsų ranka. lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali veikti aktyvius 13. Venkite nestandartinės kūno padėties arba pasyvius medicininius implantus. Norint sumažinti rimtų –...
 • Seite 36: Techniniai Duomenys

  • Baigę remonto arba techninės priežiūros darbus, vėl iš karto Maks. ruošinio matmenys, plotis x aukštis 400 x 50 mm sumontuokite visus apsauginius ir saugos įtaisus. Svoris ................13,2 kg • Laikykitės gamintojo saugos, darbo ir techninės priežiūros *Darbo režimas S1: nuorodų...
 • Seite 37: Surinkimas

  9. Surinkimas DĖMESIO Įrenginys ir pakavimo medžiagos nėra vaikų žais- las! Vaikams draudžiama žaisti su plastikiniais ĮSPĖJIMAS maišeliais, plėvelėmis ir mažomis dalimis! Pavojus Pavojus susižaloti! Prieš atlikdami siaurapjūklio montavimo dar- praryti ir uždusti! bus, ištraukite tinklo kištuką. 8.2 Bendrieji nurodymai 9.1 Prispaudiklio montavimas (6, 7 pav.) •...
 • Seite 38: Valdymas

  Paspauskite gembę (12) šiek tiek žemyn. Užfiksuokite Esant tinkamam įtempiui, pjūklo geležtė turėtų skleisti šaižų gar- kitą pjūklo geležtės (22) galą viršutiniame pjūklo geležtės są, kaip vienoje pusėje. laikiklyje (27) (žr. 9 pav.). Užfiksuokite pjūklo geležtę (22) pjūklo geležtės tvirtinimo 9.5 Kampų...
 • Seite 39: Elektros Prijungimas

  10.4 Eigų skaičiaus reguliatorius (2 pav.) Pasukite stalą, atlaisvindami fiksavimo svirtį (14), ir pa- Eigų skaičiaus reguliatoriumi (18) eigų skaičių galima nustatyti verskite pjūklo stalą (6) į norimą padėtį. pagal pjaunamą medžiagą. Minkštai medžiagai rekomenduo- Priveržkite fiksavimo svirtį (14). jame didelius eigų skaičius, kietai – mažus. Sukdami eigų skai- 11.
 • Seite 40: Laikymas

  14. Laikymas 13.1 Valymas Stenkitės, kad apsauginiai įtaisai, vėdinimo plyšiai ir variklio korpusas būtų kuo švaresni ir nedulkėti. Laikykite įrenginį ir jo priedus tamsioje, sausoje, apsaugotoje nuo šalčio ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Optimali laikymo 13.1.1 Išorinis valymas temperatūra yra nuo 5 iki 30 ˚C. •...
 • Seite 41: Sutrikimų Šalinimas

  16. Sutrikimų šalinimas ĮSPĖJIMAS Prieš bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, visada išjunkite pjūklą ir ištraukite tinklo kištuką. Sutrikimas Galima priežastis Ką daryti? Pjūklo geležtė be kaiščių Per mažai priveržtas pjūklo geležtės tvirtinimo Priveržkite pjūklo geležtės tvirtinimo varžtas (28/29) atsilaisvina išjungus variklį...
 • Seite 42: Garantinis Dokumentas

  17. Garantinis dokumentas Gerbiami klientai, mūsų gaminių kokybė griežtai tikrinama. Tačiau, jei nepaisant to, šis įrenginys blogai veiktų, mes dėl to labai apgailestautumėme ir prašytu- me kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą šioje garantinėje kortelėje nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu toliau nurodytu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu.
 • Seite 43 Inhalt: Seite: Erklärung der Symbole auf dem Gerät................................39 Einleitung ...........................................40 Gerätebeschreibung (Abb. 1-16) ..................................40 Lieferumfang ........................................40 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................40 Sicherheitshinweise ......................................41 Technische Daten ......................................43 Vor Inbetriebnahme......................................44 Aufbau ..........................................44 Bedienung ..........................................46 Elektrischer Anschluss......................................47 Transport ..........................................47 Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung ..............................47 Lagerung ..........................................48 Entsorgung und Wiederverwertung .................................48 Störungsabhilfe .........................................49 Garantieurkunde .......................................50...
 • Seite 44: Erklärung Der Symbole Auf Dem Gerät

  1. Erklärung der Symbole auf dem Gerät Warnung! Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen! Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken. Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Staubschutzmaske.
 • Seite 45: Einleitung

  2. Einleitung 3. Gerätebeschreibung (Abb. 1-16) Hersteller: Abblasvorrichtung scheppach Halterung (Abblasvorrichtung) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rändelschraube Günzburger Straße 69 Halter (Sägeblattschutz) D-89335 Ichenhausen Sägeblattschutz Sägetisch Verehrter Kunde, Fußpedal Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Abdeckung links Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 46: Sicherheitshinweise

  Das Gerät darf nur nach seiner Bestimmung verwendet wer- Lesen Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerk- den. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist zeug benutzen, und bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden auf. oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.
 • Seite 47 10. Schließen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an – Beschädigte Schalter müssen bei einer Kundendienst- – Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung und Auffangein- werkstatt ersetzt werden. richtung vorhanden sind, überzeugen Sie sich, dass Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich – diese angeschlossen und richtig benutzt werden. der Schalter nicht ein- und ausschalten lässt.
 • Seite 48: Technische Daten

  • Drücken Sie das Werkstück immer fest gegen die Arbeits- • Säge erst nach Freimachen des Arbeitstisches von Material- platte. resten und Werkzeugen einschalten. Lassen Sie nur das zu • Entfernen Sie nie lose Splitter, Späne oder eingeklemmte bearbeitenden Werkstück und etwaige Arbeitshilfen (Keile) Holzteile bei laufendem Sägeblatt.
 • Seite 49: Vor Inbetriebnahme

  Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen da- • Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß mit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. installierte Schutzkontakt- Steckdose an, die mit mindestens Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissi- 10 A abgesichert ist. onspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet wer- den, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder 8.3 Montage der Dekupiersäge auf einer Werk-...
 • Seite 50 9.3.3 Entnahme des Sägeblattes mit Stiften Montieren Sie den Niederhalter (24). Stecken Sie die Schraube (25) an den Halter (4) und fixieren Sie diese. Zur Entnahme des Sägeblattes (22) nehmen Sie die Setzen Sie das Sägeblatt (22) wieder ein, wie unter 9.3 Tischeinlage (26) nach oben ab.
 • Seite 51: Bedienung

  10.4 Hubzahlregler (Abb. 2) 9.5 Feineinstellung der Winkelskala (Abb. 12) ACHTUNG Mit dem Hubzahlregler (18) können Sie die Hubzahl entspre- Überprüfen Sie die Einstellung der Winkelskala, bevor Sie mit chend des zu schneidenden Materials einstellen. Für weiches dem Gerät arbeiten. Material empfehlen wir hohe Hubzahlen, für hartes Material niedrige Hubzahlen.
 • Seite 52: Elektrischer Anschluss

  12. Transport 10.7 Durchführen von Gehrungsschnitten (Abb. 14) WARNUNG Seien Sie beim Durchführen von Gehrungsschnitten besonders • Transportieren Sie das Elektrowerkzeug, indem Sie es an vorsichtig. Durch die Neigung des Sägetisches wird ein Abrut- den dafür vorgesehenen Aussparungen am Gestell und der schen begünstigt.
 • Seite 53: Lagerung

  13.2.3 Netzkabel Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Wenn das Netzkabel ausgerissen, angeschnitten oder in ande- Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt ge- rer Form beschädigt ist, sollte es augenblicklich ersetzt werden. mäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über 13.2.4 Feinsicherung tauschen (Abb.
 • Seite 54: Störungsabhilfe

  16. Störungsabhilfe WARNUNG Schalten Sie die Säge immer aus und ziehen Sie den Netzstecker vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Störung Mögliche Ursache Abhilfe Sägeblattes ohne Stifte Sägeblattklemmschraube (28/29) zu leicht Sägeblattklemmschraube (28/29) fest anziehen löst sich nach Abschalten angezogen des Motors Motor läuft nicht an Ausfall Netzsicherung Netzsicherung prüfen...
 • Seite 55: Garantieurkunde

  17. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 57: Declaration Of Conformity

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: SCROLL SAW - PDS 120 B2 3901405974; 3901405976-3901405980; 39014059915-39014059916 Art.-Nr. / Art. no.: 01001 - 20417 Ident.-Nr. / Ident. no.: 2014/29/EU...
 • Seite 60 C142442 ® C142442 ® SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Datum av information · Stan informacji · Informacijos pobudis · Stand der Informationen Update: 07 / 2019 · Ident.-No.: 322849_1901_ 3901405976 IAN 322849_1901...