Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000-2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

  I AN 46460
  K ompernaSS GmbH
  B urgstraße 21
  D -44867 Bochum 
© by orFGen marketing
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus 
Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:   0 1 / 2010  
Ident.-No.: PHLG2000-2012010-GB / IE / CY / FI / SE / GR / DE / AT / CH

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000-2

 • Seite 1   I AN 46460   K ompernaSS GmbH   B urgstraße 21   D -44867 Bochum        © by orFGen marketing     Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus  Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen:   0 1 / 2010   Ident.-No.: PHLG2000-2012010-GB / IE / CY / FI / SE / GR / DE / AT / CH...
 • Seite 2 2000-2   H EAT GUN    K UUMAILMAPUHALLIN    O peration and Safety Notes   K äyttö- ja turvaohjeet   V ARMLUFTSPISTOL   Π ΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ    B ruksanvisning och säkerhetsanvisningar   Υ ποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας   H EISSLUFTGEbLäSE    B edienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 3       B efore reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the     d evice.   K äännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu  seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med     a pparatens / maskinens funktioner.     Π ριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της      σ υσκευής.       K lappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen      F unktionen des Gerätes vertraut. GB / IE / CY  Operation and Safety Notes  Page  FI  Käyttö- ja turvaohjeet  Sivu  SE  Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar  Sidan ...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical information ....................Page 7 General safety advice 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4. Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice relating specifically to this device ............Page 9 Operation Preparing the device for use ..................Page 9...
 • Seite 6: Introduction

  Included items Proper use 1 Heat gun PHLG 2000-2 1 Protector nozzle The heat gun is intended for the removal of paint, 1 Flat nozzle for warming (e.g. heat-shrinkable sleeves) and for 1 Reducer nozzle reshaping and welding of plastics.
 • Seite 7: Technical Information

  Introduction / General safety advice Technical information Keep children and other people away while you are Nominal voltage: 230 V ~ 50 Hz operating the electrical tool. Power consumption: max. 2.000 W Distractions can cause you to lose control of Air volumes: Setting I: ca.
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice 3. Personal safety 4. Careful handling and use of electrical power tools a) remain alert at all times, watch what you are doing and always proceed a) Do not overload the device. always with caution. Do not use the device if use an electrical power tool that is you are tired or under the influence of intended for the task you are under-...
 • Seite 9: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  General safety advice / Operation Safety advice relating using the device, always pull the mains plug specifically to this device out of the mains socket. Do not direct the device at the same spot for Children or persons who lack the knowledge too long a period.
 • Seite 10: Changing The Nozzle

  Operation / Cleaning / Service Loosening a threaded connection: · you to have both hands free · the device to cool Heating the threaded connection carefully can often allow the connection to be released. Changing the nozzle removing weeds: The heat dries out the weeds and micro- WarnInG! Too much heat causes paints organisms.
 • Seite 11: Warranty

  0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) EN 61000-3-2:2006 e-mail: support.uk@kompernass.com EN 61000-3-3/A2:2005 Device Type / Designation: Kompernass Service Ireland Parkside Heat gun PHLG 2000-2 Tel: 1850 930 412 (0,082 EUr/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. Bochum, 31.01.2010 e-mail: support.ie@kompernass.com...
 • Seite 13 Sisällysluettelo johdanto Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Varusteet ........................Sivu 14 Toimituslaajuus ......................Sivu 14 Tekniset tiedot ........................ Sivu 14 yleiset turvallisuusohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ...................... Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus .................... Sivu 15 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ............Sivu 16 Laitekohtaiset turvallisuusohjeet ..................
 • Seite 14: Määräystenmukainen Käyttö

  Grillisuutin lisäksi seuraava käyttöohje. Säilytä tämä ohje hyvin. Siirrä myös kaikki asiakirjat mukana siinä tapaukses- Toimituslaajuus sa, että laite toimitetaan kolmannelle osapuolelle. 1 Kuumailmapuhallin PHLG 2000-2 Määräystenmukainen käyttö 1 Tasoitussuutin 1 Lastasuutin Laite sopii maalausten poistamiseen, muovien läm- 1 Supistussuutin mittämiseen (esim.
 • Seite 15: Yleiset Turvallisuusohjeet

  Johdanto / Yleiset turvallisuusohjeet 2. Sähköturvallisuus Lämpötila (suuttimen ulostulo): Porras I: n. 350 °C Porras II: n. 550 °C Vältä sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa: Suojausluokka: II / a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- A-tulkittu laitteen äänitaso on tyypillisesti pienempi rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa kuin 70 dB (A).
 • Seite 16: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Yleiset turvallisuusohjeet Käytä henkilökohtaisia tur- c) Vedä pistoke pistorasiasta, ennen kuin vavarusteita ja suojalaseja säädät laitetta, vaihdat lisäosia tai aina. Henkilökohtaisten turvavarus- panet laitteen varastoon. Nämä varotoi- teiden käyttö, kuten pölynaamari, turvakengät, menpiteet estävät sen, että laite käynnistyy kypärä tai kuulosuoja, vähentävät loukkaantu- vahingossa.
 • Seite 17: Käyttöönotto

  Yleiset turvallisuusohjeet / Käyttö VarO! PaLOVaara! Älä koske kuumaan Älä milloinkaan suuntaa kuumaa ilmavirtaa ihmisiin tai eläimiin. suuttimeen. Älä katso suoraan suuttimen aukkoon ulospuhallusputkella Laitteen päälle kytkeminen: PaLaMISVaara! Älä milloin- Paina PÄÄLLE / POIS-kytkin asentoon Porras kaan koske kuumaan suuttimeen. ”I“...
 • Seite 18: Lisätyöesimerkit Taloa, Autoa Ja Puutarhaa Varten

  Käyttö /Puhdistus / Huolto / Takuu Huolto Supistussuutin – muovin yhteen hitsaaminen: Työnnä supistussuutin puhallussuuttimeen VarOLTUS! anna koulutettujen Käytä supistussuutinta kutistusletkujen ammattihenkilöiden korjata sähkö- ja – folion yhteydessä. työkalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena. Lisätyöesimerkit taloa, VarOLTUS! anna virtajohdon ja...
 • Seite 19: Hävittäminen

  Sähkö- ja elektroniikka-alan vanhoja laitteita koske- van eurooppalaisen direktiivin 2002 / 96 / EC ja Tyyppi / Laitetunnus: muutoksessa kansallisessa laissa mukaan käytetyt Parkside Kuumailmapuhallin PHLG 2000-2 sähkötyökalut täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön. Bochum, 31.01.2010 Kysy mahdollisuuksia loppuunkäytetyn laitteen hävittämisestä...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 I leveransen ingår ......................Sidan 22 Tekniska data .........................Sidan 22 allmänna säkerhetsanvisningar 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 23 2. Elsäkerhet ........................Sidan 23 3. Personsäkerhet ......................Sidan 23 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 24 Säkerhetsanvisningar speciellt avsedda för detta verktyg ..........Sidan 24 Handhavande Idrifttagning ........................Sidan 25...
 • Seite 22: Inledning

  Förvara denna bruksanvisning på säker plats. Se till att bruksanvisningen alltid finns till- I leveransen ingår gänglig även vid vidare användning av tredje man. 1 Varmluftspistol PHLG 2000-2 avsedd användning 1 Spackelmunstycke 1 Brett munstycke Verktyget är avsedd för bearbetning av färglager, 1 Avsmalnat munstycke värmning av rör (t.ex.
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar 2. Elsäkerhet Temperatur (vid munstyckets utgång): Läge I: ca 350 °C Läge II: ca 550 °C Undvik personskador p.g.a. strömstötar. Skyddsklass: II / a) apparatkontakten måste passa i utta- Bullernivån för verktyget är godkänd med A, nivån get.
 • Seite 24: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar använd personlig skyddsut- c) Dra ut kontakten ur vägguttaget inn- rustning och alltid skyddsglas- an du gör inställningar på verktyget, ögon. Användning av personlig byter tillbehörsdelar eller lägger un- skyddsutrustning som dammskydd, halkfria sä- dan verktyget. Denna försiktighetsåtgärd kerhetsskodon, skyddshjälm eller hörselskydd, förhindrar oavsiktlig start av verktyget.
 • Seite 25: Idrifttagning

  Allmänna säkerhetsanvisningar / Handhavande Handhavande Rikta aldrig den heta luftstrålen mot personer eller djur. Idrifttagning Titta inte direkt in i munstyckets öppning på utblåsröret rISK FÖr brÄnnSKaDOr! aKTa! Ventilationsöppningarna får inte vara Rör aldrig vid det heta munstycket övertäckta. Använd skyddshandskar. rISK FÖr brÄnnSKaDOr! Rör aldrig Använd skyddsglasögon.
 • Seite 26: Ytterligare Användningsexempel För Hushåll, Bil Eller Trädgård

  Handhavande / Rengöring / Service / Garanti rengöring brett munstycke – Lossa limmade delar, lösa upp färglager (se bild C): Sätt det breda munstycket på VarnInG! Dra alltid ut kontakten innan du utblåsnings-röret gör några arbeten på apparaten. Undvik att värma för mycket, lacken bränns Håll alltid luftintag och ventilationsöppningar rena.
 • Seite 27: Garanti Avfallshantering Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3/A2:2005 Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! Typ / beteckning Parkside Varmluftspistol PHLG 2000-2 Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EC gällande begag- nad elektrisk och elektronisk utrustning skall trasiga eller begagnade elverktyg avfallshanteras separat Bochum 31.01.2010 och tillföras återvinningen enligt gällande miljölag- stiftning.
 • Seite 29 Πίνακας περιεχομένων Eισαγωγή Προδιαγραφόμενη χρήση .................... Σελίδα 30 Εξοπλισμός ........................Σελίδα 30 Παραδοτέο ........................Σελίδα 30 Τεχνικά χαρακτηριστικά ....................Σελίδα 31 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 31 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 31 3. Ασφάλεια ατόμων ..................... Σελίδα 32 4.
 • Seite 30: Eισαγωγή

  περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε τρίτο. Ακροφύσιο Προδιαγραφόμενη χρήση Παραδοτέο Η συσκευή είναι κατάλληλη για την αφαίρεση 1 Πiσtoλi θepmoυ aepa PHLG 2000-2 στρώσεων χρώματος, για τη θέρμανση (π.χ. θερμο- 1 Ακροφύσιο-σπάτουλα συστελλόμενων σωλήνων) και για τη διαμόρφωση 1 Ακροφύσιο επιφανειών...
 • Seite 31: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  Eισαγωγή / Γενικές υποδείξεις ασφάλειας Τεχνικά χαρακτηριστικά αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία παράγουν σπίθες, οι οποίες μπορεί να ανα- Ονομαστική τάση: 230 V ~ 50 Hz φλέξουν τη σκόνη ή τους ατμούς. Ονομαστική απόδοση: μέγ. 2000 W γ) Κρατήστε τα παιδιά και άλλα Ποσότητα...
 • Seite 32: Ασφάλεια Ατόμων

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας ζ) Σε περίπτωση που είναι αναπόφευκτη πάντα σταθερή θέση και διατηρείτε ανά πάση η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου στιγμή την ισορροπία σας. Ετσι μπορείτε να σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιείτε ελέγχετε καλύτερα τη συσκευή και ιδιαίτερα σε προστατευτικό διακόπτη συνολικού απρόσμενες...
 • Seite 33: Υποδείξεις Ασφάλειας Που Αφορούν Στη Συσκευή

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας ε) Φροντίστε τη συσκευή με προσοχή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα Μην αγγίζετετο καυτό ακροφύσιο. λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκά- Φοράτε προστατευτικά γάντια. ρουν, αν υπάρχουν σπασμένα ή κατε- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. στραμμένα εξαρτήματα έτσι ώστε να επηρεάζεται...
 • Seite 34: Χειρισμός

  Χειρισμός Χειρισμός Η μορφή σπάτουλας αυτού του ακροφυσίου ενδείκνυται για διοχέτευση θερμού αέρα σε συ- Θέση σε λειτουργία γκεκριμένα σημεία. Χρησιμοποιήστε χωριστή σπάτουλα για να ξεκολλήσετε τα χρώματα και ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καλύπτετε τις σχισμές αερι- τα βερνίκια από την επιφάνεια. σμού...
 • Seite 35: Καθαρισμός

  Χειρισμός / Καθαρισμός / Συντήρηση / Εγγύηση / Απόσυρση Εγγύηση Απομάκρυνση ζιζανίων: Με τον θερμό αέρα τα ζιζάνια και οι μικροορ- γανισμοί αποξηραίνονται. Για τη συσκευή αυτή έχετε εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή Αναμμα κάρβουνων ψησταριάς (Βλέπε κατασκευάστηκε...
 • Seite 36: Δήλωση Συμμόρφωσης / Κατασκευαστής

  2004 / 108 / ΕC: EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3/A2:2005 Τύπος / Περιγραφή συσκευής: Parkside Πiσtoλi θepmoυ aepa PHLG 2000-2 Bochum, 31.01.2010 Hans Kompernaß - Διευθυντής - Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων λόγω μετεξέλιξης του προϊόντος. 36 GR/CY...
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................. Seite 38 Ausstattung ........................Seite 38 Lieferumfang ........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 39 allgemeine Sicherheitshinweise 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 39 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 39 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 40 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges ..........Seite 40 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse ........Seite 41 bedienung Inbetriebnahme ......................Seite 41...
 • Seite 38: Einleitung

  Dritte aus. Grilldüse bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang Das Gerät ist zum Entfernen von Farbanstrichen, 1 Heißluftgebläse PHLG 2000-2 zum Erwärmen (z.B. von Schrumpfschläuchen) und 1 Spachteldüse zum Verformen und Verschweißen von Kunststoffen 1 Flächendüse geeignet. Es kann ferner dafür eingesetzt werden, 1 Reduzierdüse...
 • Seite 39: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise Technische Daten Funken, die den Staub oder die Dämpfe ent- zünden können. Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz Halten Sie Kinder und andere Nennleistung: max. 2000 W Personen während der be- Luftmenge: Stufe I: ca. 300 l / min. nutzung des Elektrowerkzeugs Stufe II: ca.
 • Seite 40: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise f) Wenn der betrieb des Elektrowerk- f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen zeuges in feuchter Umgebung nicht Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. vermeidbar ist, verwenden Sie einen Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz schuhe fern von sich bewegenden eines Fehlerstromschutzschalters vermindert Teilen.
 • Seite 41: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  Allgemeine Sicherheitshinweise / Bedienung ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor branD- UnD ExPLOSIOnS- dem Einsatz des Gerätes reparieren. GEFaHr! Das Gerät entwickelt Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht eine starke Hitze. gewarteten Elektrowerkzeugen. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zu- erhöhte Brand- und Explosionsgefahr.
 • Seite 42: Vorsatzdüsen Verwenden

  Bedienung Gerät einschalten: Wärme erweichen. Die Klebeverbindungen Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter lassen sich dann trennen und überschüssiger die Position Stufe „I“ oder „II“. Kleber entfernen. Gerät ausschalten: reduzierdüse – Kunststoff verschweißen: Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter Stecken Sie die Reduzierdüse auf das die Position „0“.
 • Seite 43: Reinigung Service Garantie Entsorgung

  Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung reinigung Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht WarnUnG! Ziehen Sie immer den Netz- von unserer autorisierten Service-Niederlassung stecker aus der Steckdose, bevor Sie Arbeiten vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre am Gerät durchführen.
 • Seite 44: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 62233:2008 Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EC: EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3/A2:2005 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000-2 Bochum, 31.01.2010 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. 44 DE/AT/CH...