Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000 SE Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PHLG 2000 SE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
DE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise ........................................................ ab Seite
FI
Käyttö- ja turvallisuusohjeet ....................................................................... Sivu
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar .................................................. Sidan
NO
Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ....................................................... Side
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger ............................................................... Side
5
11
17
23
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 SE

 • Seite 1 PHLG 2000 SE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Käyttö- ja turvallisuusohjeet Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Betjenings- og sikkerhetshenvisninger Brugs- og sikkerhedsanvisninger Bedienungs- und Sicherheitshinweise ............ab Seite Käyttö- ja turvallisuusohjeet ............... Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ..........Sidan Betjenings- og sikkerhetshenvisninger ............Side Brugs- og sikkerhedsanvisninger ............... Side...
 • Seite 2 Kompernaß GmbH Burgstraße 21 · D-44867 Bochum (Germany) Stand der Informationen · Tietojen tila · Informationsstatus · Opplysningenes gyldighet · Tilstand af information: 08 / 2006 · Ident.-No.: PHLG2000SE - 082006-1 / N...
 • Seite 3 Inhaltsverzeichnis Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Piktogramme / Symbole verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Wechselspannung Warn- und Sicherheitshinweise Watt (Wirkleistung) beachten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Tragen Sie Schutzhandschuhe...
 • Seite 4 Einleitung / Sicherheit Heißluftgebläse PHLG 2000 SE Lieferumfang Entfernen, Verformen, Vorwärmen, Entfrosten etc. 1 Heißluftgebläse PHLG 2000 SE 1 Reflektordüse Einleitung 1 Spachteldüse 1 Flächendüse 1 Reduzierdüse Zu Ihrer Sicherheit 1 Bedienungsanleitung 1 Heft „Garantie und Service“ Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 5 Sicherheit Vermeiden Sie Lebensgefahr Bedenken Sie die starke Hitze- durch elektrischen Schlag: entwicklung. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand von Gerät, Netzkabel und Arbeiten Sie nicht in der Nähe von leicht den Netzstecker. Nehmen Sie entzündbaren Gasen oder Materialien, oder in Geräte mit derart beschädigten Teilen nicht einer explosionsfähigen Umgebung.
 • Seite 6 Bedienung Bedienung Einsatz als Standgerät / Abkühlen (siehe Abb. A, D): Stellen Sie das Gerät aufrecht auf eine ebene Fläche, um Inbetriebnahme · beide Hände beim Arbeiten frei zu haben · zum Abkühlen des Gerätes. Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes über- Vorsatzdüsen verwenden einstimmen.
 • Seite 7 EN 61000-3-2:2000 Entsorgung EN 61000-3-3:1995+A1 Die Verpackung besteht ausschließlich Typ / Gerätebezeichnung: aus umweltfreundlichen Materialien. Sie Parkside Heißluftgebläse PHLG 2000 SE kann in den örtlichen Recyclebehältern entsorgt werden. Bochum, 31.08.2006 Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung...
 • Seite 9: Inhaltsverzeichnis

  Sisällysluettelo Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia piktogrammeja / symboleita: Lue käyttöohje! Vaihtojännite Huomioi varoitus- ja turvallisuusohje! Watti (vaikutusteho) Varo sähköiskua! Vaarallinen Pidä suojakäsineitä ja suojalaseja. sähköjännite – hengenvaara! Suojausluokan II sähkötyökalu; Palonvaara! kaksoissuojaeristetty Räjähdysvaara!
 • Seite 10: Johdanto

  Johdanto / Turvallisuus Kuumailmapuhallin PHLG 2000 SE Toimituslaajuus / mukana toimitetut tarvikkeet Poistaa, muotoilee, esilämmittää, poistaa huurretta jne. 1 Kuumailmapuhallin PHLG 2000 SE 1 Heijastinsuutin Johdanto 1 Tasoitussuutin 1 Lastasuutin 1 Supistussuutin Turvallisuuttasi varten 1 Käyttöohje 1 Takuuasiakirja Perehdy ennen ensimmäistä käyttöön-...
 • Seite 11: Käyttö

  Turvallisuus / Käyttö Älä milloinkaan avaa laitetta. Vahingoittueet Näin menettelet oikein: laitteet, verkkojohto tai pistoke merkitsevät sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa. Anna korjaus- tai vaihtotyö vain huoltopaikan tai Vedä vaaratilanteessa heti pistoke irti pistorasiasta. sähköammattihenkilökunnan suoritettavaksi. Älä milloinkaan käytä laitetta epätarkoituksen- Älä kosketa verkkojohtoa, jos se käytön aikana mukaisesti.
 • Seite 12: Työohjeita

  Käyttö Ilmamäärän ja lämpötilan asettaminen: Tasoitussuutin – liiman irroittamiseen, värin pehmittämiseen: Voit PÄÄLLE / POIS-kytkin kytkeä päälle kaksi eri puhallusporrasta. Voit käytön mukaan valita sopivan Vältä liian pitkää kuumennusvaikutusta, sillä ilmamäärän ja lämpötilan: palaneen lakan saa poistettua vain erittäin vai- keasti.
 • Seite 13: Puhdistus

  Älä heitä sähkötyökaluja EN 61000-3-3:1995+A1 talousjätteen sekaan! Tyyppi / Laitetunnus: Sähkö- ja elektroniikka-alan vanhoja laitteita Kuumailmapuhallin PHLG 2000 SE koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002 / 96 / EY ja muutoksessa kansallisessa laissa mukaan käytetyt sähkötyökalut täytyy kerätä erikseen ja toimittaa Bochum, 31.08.2006 ympäristön huomioon ottavaan uusiokäyttöön.
 • Seite 15 Innehåll Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Följande piktogram / symboler används i denna bruksanvisning: Läs bruksanvisningen! Spänning Beakta säkerhets- och varningsan- Watt (effekt) visningar! Risk för elstötar! Använd skyddshandskar...
 • Seite 16: Inledning

  Inledning / Säkerhet Hetluftpistol PHLG 2000 SE I leveransen ingår / medlevererat tillbehör Rensa, forma, förvärma, avisning osv. 1 Hetluftpistol PHLG 2000 SE Inledning 1 Reflektionsmunstycke 1 Spackelmunstycke 1 Brett munstycke För din säkerhet 1 Avsmalnat munstycke 1 Bruksanvisning Innan du börjar använda verktyget: Gör 1 Garantikort dig ovillkorligen förtrogen med de olika...
 • Seite 17: Handhavande

  Säkerhet / Handhavande skadat. Försök aldrig att öppna verktyget. Säkert handhavande: Skadat verktyg, nätkabel eller kontakt kan med- föra elstötar och livsfara. Utför aldrig reparationer själv utan vänd dig med Dra ut nätsladden ur vägguttaget direkt om förtroende till kundtjänst eller behörig elektriker. risker uppstår.
 • Seite 18: Arbetstips

  Handhavande / Rengöring Nivå I 300 l / min 375 °C Fara! Andas inte in eventuella ångor. Nivå II 500 l / min 550 °C Avsmalnat munstycke – Svetsa samman plast: Arbetstips Använd det avsmalnande munstycket på krympslang och folie. Ta bort värmeskyddet Ta bort värmeskyddet om du arbetar i speciellt...
 • Seite 19: Avfallshantering

  Kontakta miljökontoret på din ort för vidare informa- EN 55014-2:1997+A1 tion om avfallshantering av defekt maskin. EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995+A1 Information Typ / beteckning Hetluftpistol PHLG 2000 SE Service Bochum 31.08.2006 Adressen till ansvarig kundtjänst hittar du på garantihänvisningar. Hans Kompernaß - Verkställande direktör -...
 • Seite 21 Innholdsfortegnelse Slå opp siden med illustrasjoner før bruksanvisningen leses. Bli først kjent med alle apparatets funksjoner. I denne bruksanvisningen benyttes følgende ikoner / symboler. Les bruksanvisningen! Vekselspenning Vær obs på advarsels- og Watt (Ytelse) sikkerhetshenvisningene! Forsiktig – fare for elektrisk støt! Bruk vernehansker og vernebriller.
 • Seite 22: Innledning

  Innledning / Sikkerhet Varmluftvifte PHLG 2000 SE Leveringsomfang / medlevert tilbehør Fjerning, forming, forvarming, avfrysing osv. 1 Varmluftvifte PHLG 2000 SE Innledning 1 Reflektordyse 1 Sparkeldyse 1 Flatedyse For din sikkerhet 1 Reduksjonsdyse 1 Bruksanvisning Sørg for å være fortrolig med apparatets 1 Garantidokumenter funksjoner før det tas i bruk første gang,...
 • Seite 23: Betjening

  Sikkerhet / Betjening Dersom noen av disse delene er skadet, må Slik gjøres det riktig: apparatet ikke brukes mer. Apparatet må aldri åpnes. Skader på apparater, nettkabel eller nett- støpsel betyr livsfare på grunn av elektrisk støt. Dra straks nettstøpselet ut av stikkontakten Reparasjoner og utskiftninger må...
 • Seite 24: Arbeidshenvisninger

  Betjening Innstilling av luftmengde og temperatur: Flatedyse – oppløsning av klebemiddel, oppbløting av farger: Med PÅ- / AV bryteren kan det velges to ulike viftesteg. Det kan velges en passende luftmengde Varmepåvirkningen må ikke vare for lenge, det og temperatur som svarer til oppgaven. er svært vanskelig å...
 • Seite 25: Rengjøring

  EN 61000-3-3:1995+A1 sammen med husholdningsavfall! Type / Apparatbetegnelse: Ifølge europeiske retningslinjer 2002 / 96 / EG vedrø- Varmluftvifte PHLG 2000 SE rende brukte elektriske og elektroniske apparater og tilpasning til nasjonal rettspleie må elektroverktøy samles separat og leveres til miljøvennlig behandling Bochum, 31.08.2006...
 • Seite 27 Indhold Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. I denne brugsanvisning anvends følgende piktogrammer / symboler: Læs brugsanvisning! Vekselstrøm Observer advarsel og sikkerhedsan- Watt (effekt) visning! Risiko for elektrisk stød! Anvend sikkerhedshandsker Farlig elektrisk spænding –...
 • Seite 28: Indledning

  Indledning / Sikkerhed Varmluftpistol PHLG 2000 SE Leverancens indhold Fjernelse, formning, foropvarmning, affroste osv. 1 varmluftpistol PHLG 2000 SE 1 reflektormundstykke Indledning 1 spartelmundstykke 1 flademundstykke 1 reduktionsmundstykke Af hensyn til Deres sikkerhed 1 betjeningsvejledning 1 hefte „Garanti og service“...
 • Seite 29: Betjening

  Sikkerhed / Betjening Vær opmærksom på livsfaren velser hvor der er eksplosionsfare. Ved behandling ved elektrisk stød: af kunststoffer, farver, lakarter osv. kan der derudover opstå sundhedsskadelige luftarter. Apparatets, ledningernes og stikkets Der skal altid sørges for tilstrækkelig udluftning. tilstand skal jævnligt kontrolleres. Apparatet skal køle fuldstændigt af før det lægges Apparater må...
 • Seite 30: Omkring Arbejdet

  Betjening Anvendelse af mundstykkerne Start af apparatet: Hovedkontakten sættes i position Reflektormundstykke – udformning trin „I“ eller „II“. af kunststofrør: Standsning af apparatet: Røret fyldes med sand og lukkes til i begge sider. Hovedkontakten sættes i position „0“. Dette forhindrer at røret knækker sammen. Røret opvarmes ensartet ved at varmepistolen Indstilling af luftmængde og temperatur: bevæges frem og tilbage langs siden.
 • Seite 31: Rengøring

  Emballagen består udelukkende af miljøvenlige materialer. Emballagen Type / apparatets betegnelse: kan smides i containere til genbrug. Parkside varmepistol PHLG 2000 SE Elektroteknisk værktøj må aldrig skaffes bort i husholdningsaffaldet! Bochum, 31.08.2006 I henhold til det europæiske direktiv 2002 / 96 / EF om gamle elektro- og elektroniske apparater og om- sætningen til national ret skal brugte elektrotekniske...
 • Seite 32 34 34...