Parkside PET 25 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC NAILER / STAPLER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
SÄHKÖINEN SINKILÄPISTOOLI
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
ELEKTRISK HÆFTEMASKINE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTROTACKER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PET 25
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PET 25

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 25

 • Seite 1 PET 25 ELECTRIC NAILER / STAPLER SÄHKÖINEN SINKILÄPISTOOLI Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL ELEKTRISK HÆFTEMASKINE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Description of parts and features .................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3.
 • Seite 5: Introduction

  Proper use Included items The electric nailer / stapler is suitable for domestic use 1 x Electric nailer / stapler PET 25 and is intended for stapling cardboard, insulation, 300 x Staples 25 mm leather, cloth (textile or natural fibres) or similar ma-...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is Model: PET 25 switched off or is running but is not actually in use. Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz...
 • Seite 7: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety moment of carelessness when using the device can lead to serious injury. To avoid danger to Wear personal protective life from electric shock: equipment and always wear safety glasses. The wearing of a) The mains plug on the device must match personal protective equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets or...
 • Seite 8: Safety Advice Relating Specifically To Electric Tackers

  General safety advice for electrical power tools Safety advice relating b) Do not use an electrical power tool if specifically to Electric its switch is defective. An electrical power nailer / staplers tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.
 • Seite 9: Before Use

  Before use / Use / Maintenance and cleaning / Service © © Before use Stapling / nailing © Loading the magazine Switch the device on by setting the ON / OFF switch to position “I”. Squeeze the end of the magazine slider Press the device with its front plate at the (see Fig.
 • Seite 10: Warranty

  Service / Warranty / Disposal original manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use. ½ WARNING! If the plug or lead DES UK LTD needs to be replaced, always have Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) the replacement carried out by the e-mail: support.uk@kompernass.com manufacturer or its service centre.
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2006 / 42 / EC) EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Electric nailer / stapler PET 25 Applicable harmonised standards EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001...
 • Seite 12 Sisällysluettelo Johdanto ........................Sivu 14 Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Osien kuvaus ........................Sivu 14 Toimitukseen kuuluu ......................Sivu 14 Tekniset tiedot ......................... Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus......................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ..................... Sivu 16 4.
 • Seite 13: Johdanto

  Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti vastaisuuden varalle. Anna kaikki dokumentit mukaan, © Toimitukseen kuuluu jos luovutat laitteen edelleen. 1 x sähköinen sinkiläpistooli PET 25 © Määräystenmukainen käyttö 300 x niitti 25 mm 200 x niitti 15 mm Sähköinen sinkiläpistooli on tarkoitettu ainoastaan...
 • Seite 14: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Johdanto / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Sähkötyökaluja koskevat Lyhytaikaiskäyttö (KB): max. 15 min yleiset turvaohjeet Suojausluokka: II / Niitin leveys: 6 mm VAROLTUS! Lue kaikki turva- ja muut Niitin pituus: 15 - 25 mm ohjeet! Turva- ja muiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia louk- Type 55 kaantumisia.
 • Seite 15: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet liesiin sekä jääkaappeihin. Vaarana on Pyörivässä laiteosassa oleva työkalu tai avain saada sähköisku, jos kehosi on maadoitettu. voi johtaa tapaturmaan. c) Älä pidä laitetta sateessa tai muussa e) Vältä työskentelemästä epätavalli- kosteudessa. Veden pääsy laitteeseen lisää sessa asennossa.
 • Seite 16: Sähköisen Nitojan Laitekohtaiset Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Ennen käyttöönottoa ½ Älä milloinkaan ammu niittejä tai nauloja ilmaan. murtunut tai vahingoittunut niin, että Lyhyestä etäisyydestä ammutut niitit tai naulat se haittaa laitteen toimintaa. Korjauta voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. vialliset osat aina ennen kuin käytät ½...
 • Seite 17: Käyttöönotto

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu © © Käyttöönotto Huolto ½ © Käynnistys ja poiskytkentä VAROLTUS! Anna laitteet huoltoliik- keen tai sähköliikkeen korjattavaksi. Käännä PÄÄLLE- / POIS -kytkin asentoon Korjauksissa saa käyttää vain alku- „I“, kun haluat käynnistää laitteen. peräisiä...
 • Seite 18: Hävittäminen

  Takuu / Hävittäminen / Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja © Vaatimustenmukaisuus- vakuutus / Valmistaja Kompernass Service Suomi Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta Me, Kompernaß GmbH, dokumentoinnista vastaa- lankaliittymästä: 8,21 snt / puh + va: herra Dennis Dohm, Burgstr. 21, D-44867 5,9 snt / min / Matkapuhelimesta: Bochum, Saksa, vakuutamme täten, että...
 • Seite 20 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 Leveransens omfattning ....................Sidan 22 Tekniska data .........................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 23 2. Elsäkerhet ........................Sidan 23 3. Personsäkerhet ......................Sidan 24 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 24 Verktygsspecifika säkerhetsanvisningar för elektrisk häft- och spikpistol ....Sidan 25 Före användning Bestycka magasinet ......................Sidan 25...
 • Seite 21: Inledning

  Spara denna anvisning. Se till att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid vidare användning © Leveransens omfattning av tredje man. 1 x elektrisk häft- och spikpistol PET 25 © Avsedd användning 300 x klammer 25 mm 200 x klammer 15 mm Den elektriska häfttackern är avsedd för privat bruk...
 • Seite 22: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Allmänna säkerhetsan- Korttidsanvändning (KB): max. 15 min visningar för elverktyg Skyddsklass: II / Klämmans bredd: 6 mm Läs alla säkerhetsinstruk- VARNING! Klämmans längd: 15 - 25 mm tioner och anvisningar! Felhantering vid till- lämpning av nedan angivna säkerhetsinstruktioner Type 55 och anvisningar kan medföra elstötar, brand och / 15 - 25 mm...
 • Seite 23: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg kylskåp. Ökad risk för elstötar föreligger om d) Ta bort inställningsverktyg eller din kropp är jordad. skruvnycklar innan du startar verkty- c) Använd aldrig verktyget i regn eller get. Ett verktyg eller en nyckel som befinner sig vid en roterande maskindel kan medföra väta.
 • Seite 24: Verktygsspecifika Säkerhetsanvisningar För Elektrisk Häft- Och Spikpistol

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Före användning ½ RISK FÖR PERSONSKADOR! Håll fingrar el- eller påverkar verktygets funktion ler andra kroppsdelar borta från frontplattan negativt på något sätt. Reparera ska- ½ Skjut inga klamrar eller spik i luften. Klamrar eller dade delar innan verktyget används.
 • Seite 25: Användning

  Användning / Underhåll och rengöring / Service / Garanti © Användning Använd torr luddfri duk för rengöring av utsidan. Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller ren- © Starta och stänga av göringsmedel som angriper plast. Skjut TILL- / FRÅN-brytaren i position „I“ för ©...
 • Seite 26: Avfallshantering

  Förpackningen består av miljövänligt (2004 / 108 / EC) material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Typ / Beteckning: Elektrisk häft- och spikpistol PET 25 Kasta inte elverktyg i hushållssoporna. Använda harmoniserade normer: EN 50144-1/A2:2003 Enligt EU-direktiv 2002 / 96 / EC gällande Begag-...
 • Seite 28 Indholdsfortegnelse Indledning Anvendelse efter bestemmelsen ................... Side 30 Beskrivelse af delene ....................Side 30 Leveringsomfang ......................Side 30 Tekniske specifikationer ....................Side 31 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed ..................... Side 32 3.
 • Seite 29: Indledning

  © bestemmelsen Leveringsomfang Den elektriske hæftemaskine er egnet til privatan- 1 x elektrisk hæftemaskine PET 25 vendelse til hæftning af pap, isoleringsmateriale, 300 x klamme 25 mm læder, stof (tekstil- hhv. naturfiber) og lignende ma- 200 x klamme 15 mm terialer på...
 • Seite 30: Tekniske Specifikationer

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj © Tekniske specifikationer ratet er slukket, eller ganske vist er tændt, men egentlig ikke anvendes. Dette kan reducere svingningsbe- Type PET 25 lastningen over hele tidsrummet betydeligt. Mærkespænding: 230 V ~ 50 Hz Arbejdsforløb: 30 / min...
 • Seite 31: Elektrisk Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 2. Elektrisk sikkerhed under indflydelse af euforiserende stoffer, alkohol eller medikamenter. Et øjebliks uopmærksomhed under benyttelse Forebyg livsfarlige af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. elektriske stød: Ifør Dem personligt sikker- a) Apparatets stik skal passe til stikdåsen. hedsudstyr, og bær altid sikkerhedsbriller.
 • Seite 32: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 4. Omhu i omgangen med og Apparatspecificerede sik- anvendelsen af elektriske kerhedshenvisninger for redskaber elektrisk hæftemaskine ½ a) Undgå at overbelaste apparatet. RISIKO FOR TILSKADEKOMST! Ret aldrig apparatet mod Dem selv Anvend det elektriske redskab der er bestemt til Deres arbejde.
 • Seite 33: Inden Ibrugtagen

  Inden ibrugtagen / Ibrugtagen / Vedligeholdelse og rensning / Service © © Inden ibrugtagen Hæfte / sømme © Magasinet fyldes Tænd apparatet, idet De indstiller TÆND- / SLUK-knappen på positionen ”I”. Tryk magasinskubberen sammen Tryk apparatet med frontpladen på det sted (se illustration A).
 • Seite 34: Garanti

  Service / Garanti / Bortskaffelse ½ © Bortskaffelse Stik eller ledning må ADVARSEL! altid kun udføres af apparatets produ- cent eller dennes kundetjeneste. På den Emballagen består af mljøvenlige måde er der garanti for at apparatets sikker- materialer og kan smides ud på de hed bevares.
 • Seite 35: Konformitetserklæring / Fremstiller

  Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) EF-lavspændingsdirektiv (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk fordragelighed (2004 / 108 / EC) Type / Apparatbetegnelse: Elektrisk hæftemaskine PET 25 Anvendte harmoniserende normer EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-11:2000...
 • Seite 36 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς ...............Σελίδα 38 Περιγραφή εξαρτημάτων ....................Σελίδα 38 Περιεχόμενα παράδοσης .....................Σελίδα 38 Τεχνικά στοιχεία ......................Σελίδα 39 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία 1. Θέση εργασίας-ασφάλεια ..................Σελίδα 39 2. Ηλεκτρική ασφάλεια ....................Σελίδα 40 3. Ασφάλεια ατόμων .....................Σελίδα 40 4.
 • Seite 37: Εισαγωγή

  © τους κανονισμούς Περιεχόμενα παράδοσης Το Ηλεκτρικο καρφωτικο είναι κατάλληλο για ιδιωτι- 1 x Ηλεκτρικο καρφωτικο PET 25 κή χρήση για κόλληση χαρτιού, μονωτικού υλικού, 300 x συνδετήρες 25 mm δέρματος, υφάσματος (συνθετικό ή φυσικό) και 200 x συνδετήρες 15 mm παρόμοιων...
 • Seite 38: Τεχνικά Στοιχεία

  Τεχνικά στοιχεία Υπόδειξη: Για τον ακριβή υπολογισμό της επιβά- ρυνσης κραδασμών κατά τη διάρκεια ενός ορισμέ- Τύπος: PET 25 νου χρονικού διαστήματος εργασίας θα πρέπει να Ονομαστική τάση: 230 V ~ 50 Hz ληφθούν υπόψη και οι χρόνοι κατά τους οποίους...
 • Seite 39: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία γ) ρεύματος προς το σφάλμα. Η χρήση Κρατήστε τα παιδιά και άλλα προστατευτικού διακόπτη συνολικού ρεύματος άτομα μακριά από το προς το σφάλμα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτρονικό εργαλείο κατά τη ηλεκτροπληξίας. διάρκεια χρήσης του. Σε περίπτωση μη τήρησης...
 • Seite 40: Ασφαλής Λειτουργία Και Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

  Γενικές υποδείξεις ασφάλειας για ηλεκτρικά εργαλεία ισορροπία σας. Ετσι μπορείτε να ελέγχετε εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται καλύτερα τη συσκευή και ιδιαίτερα σε από άπειρα άτομα. απρόσμενες καταστάσεις. ε) Φροντίστε τη συσκευή με προσοχή. ζ) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην Ελέγχετε αν τα κινούμενα εξαρτήματα φοράτε...
 • Seite 41: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία Πλήρωση Γεμιστήρα

  Γενικές υποδείξεις … / Πριν από τη θέση σε λειτουργία / Θέση σε λειτουργία ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ σε θέση „0“ και τραβήξτε το Γεμίστε το γεμιστήρα με συνδετήρες ή καρ- βύσμα δικτύου! φιά (βλέπε Εικ. C). ½ Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για στε- Υπόδειξη...
 • Seite 42: Κόλληση / Κάρφωμα

  Θέση σε λειτουργία / Συντήρηση και καθαρισμός / Σέρβις / Εγγύηση © © Κόλληση / κάρφωμα Σέρβις ½ Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ρυθμίζοντας το Αναθέστε την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ σε θέση „I“. επιδιόρθωση της συσκευής σας σε Πιέστε τη συσκευή με τη μετωπική πλάκα υπηρεσία...
 • Seite 43: Απόσυρση

  Απόσυρση (2004 / 108 / ΕC) Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά Τύπος / χαρακτηρισμός συσκευής: από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Ηλεκτρικο καρφωτικο PET 25 Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά τόπους υπηρεσιών ανακύκλωσης. Εφαρμοζόμενα, εναρμονισμένα πρότυπα EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 Απαγορεύεται...
 • Seite 44 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 46 Teilebeschreibung ......................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 48 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 49 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Elektrotacker ..........Seite 49 Vor der Inbetriebnahme Magazin bestücken ......................Seite 50...
 • Seite 45: Einleitung

  Bestimmungsgemäßer © Gebrauch Lieferumfang Der Elektrotacker ist für den privaten Gebrauch 1 x Elektrotacker PET 25 zum Heften von Pappe, Isoliermaterial, Leder, Stoff 300 x Klammer 25 mm (Textil- bzw. Naturfaser) und vergleichbaren Mate- 200 x Klammer 15 mm rialien auf Hartholz, Weichholz, Spanplatten oder 300 x Nagel 32 mm sperrholzähnlichem Material geeignet.
 • Seite 46: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge © Technische Daten Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten Typ: PET 25 Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet Arbeitsgänge: 30 / min ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz...
 • Seite 47: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit 3. Sicherheit von Personen a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag: darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- rowerkzeug.
 • Seite 48: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- men sich weniger und sind leichter zu führen. richtungen montiert werden können, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 49: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme ½ © Schlagkraft einstellen VERLETZUNGSGEFAHR! Halten Sie Finger oder andere Körperteile von der Stirnplatte fern. HINWEIS: Wählen Sie die geringste Schlagkraft ½ Schießen Sie Klammern oder Nägel nie durch aus, die Sie zum Heften benötigen. die Luft.
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Entfernen Sie die Klammer oder den Nagel. Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. © Wartung und Reinigung Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa- brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsar-...
 • Seite 51: Entsorgung

  (2006 / 95 / EC) Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Elektromagnetische Verträglichkeit Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder (2004 / 108 / EC) Stadtverwaltung. Typ / Gerätebezeichnung: Elektrotacker PET 25 Angewandte harmonisierte Normen EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006...
 • Seite 52 IAN 46175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 02 / 2010 · Ident.-No.: PET25022010--3...

Inhaltsverzeichnis