Parkside PET 25 Bedienungsanleitung

Elektrotacker
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC NAILER / STAPLER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTRIČNA KLAMERICA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ELEKTRIČNI SPENJAČ
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
ELEKTRICKÝ SPONKOVAČ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
ELEKTROTACKER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PET 25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 25

 • Seite 1 PET 25 ELECTRIC NAILER / STAPLER ELEKTRIČNI SPENJAČ Operation and Safety Notes Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of original operation manual Prevod originalnega navodila za uporabo ELEKTRICKÁ SPONKOVAČKA ELEKTRICKÝ SPONKOVAČ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem stran s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Description of parts and features .................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3.
 • Seite 5: Introduction

  Proper use Included items The electric nailer / stapler is suitable for domestic use 1 x Electric nailer / stapler PET 25 and is intended for stapling cardboard, insulation, 300 x Staples 25 mm leather, cloth (textile or natural fibres) or similar ma-...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data period of working, you should also take into account the intervening periods of time when the device is Model: PET 25 switched off or is running but is not actually in use. Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz...
 • Seite 7: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety moment of carelessness when using the device can lead to serious injury. To avoid danger to Wear personal protective life from electric shock: equipment and always wear safety glasses. The wearing of a) The mains plug on the device must match personal protective equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, safety helmets or...
 • Seite 8: Safety Advice Relating Specifically To Electric Tackers

  General safety advice for electrical power tools Safety advice relating b) Do not use an electrical power tool if specifically to Electric its switch is defective. An electrical power nailer / staplers tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.
 • Seite 9: Before Use

  Before use / Use / Maintenance and cleaning / Service © © Before use Stapling / nailing © Loading the magazine Switch the device on by setting the ON / OFF switch to position “I”. Squeeze the end of the magazine slider Press the device with its front plate at the (see Fig.
 • Seite 10: Warranty

  Service / Warranty / Disposal original manufacturer parts only. This will ensure that your device remains safe to use. ½ If the plug or lead DES UK LTD WARNING! needs to be replaced, always have Tel.: 0871 5000 700 (£ 0.10 / minute) the replacement carried out by the e-mail: support.uk@kompernass.com manufacturer or its service centre.
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2006 / 42 / EC) EU Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (2004 / 108 / EC) Type / Device description: Electric nailer / stapler PET 25 Applicable harmonised standards EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001...
 • Seite 12 Kazalo Uvod Namen uporabe ......................Stran 14 Opis delov ........................Stran 14 Obseg dobave ......................Stran 14 Tehnični podatki ......................Stran 14 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 15 2. Električna varnost ......................Stran 15 3. Varnost oseb ......................Stran 16 4.
 • Seite 13: Uvod

  To navodilo dobro shranite. Če izdelek odstopite novemu lastniku, mu izročite © Obseg dobave tudi vse dokumente. 1 x električni spenjač PET 25 © Namen uporabe 300 x sponka 25 mm 200 x sponka 15 mm Električni spenjač je primeren za privatno uporabo 300 x žebelj 32 mm...
 • Seite 14: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Splošna varnostna navodila Kratkotrajno obratovanje: največ 15 min. za električno orodje Zaščitni razred: II / Širina sponk: 6 mm OPOZORILO! Preberite varnostna Dolžina sponk: 15 - 25 mm opozorila in navodila! Neupoštevanje varno- stnih opozoril in navodil lahko vodi do povzročitve Type 55 električnega udara, požara in / ali hudih poškodb.
 • Seite 15: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje b) Preprečite telesni stik z ozemljenimi imate pri nošenju naprave prst na stikalu za VKLOP / IZKLOP ali je naprava vklopljena, to površinami, kot so cevi, grelci, štedil- niki in hladilniki. Obstaja povečano tveganje lahko vodi do povzročitve nesreč.
 • Seite 16: Specifična Varnostna Navodila Za Električni Spenjač

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom uporabe e) Napravo skrbno negujte. Kontrolirajte, žeblji. Pazite na to, da sponke ali žeblji ne gle- dajo ven iz obdelovanca ali da se ne zarijejo v če premikajoči se deli naprave brez- obdelovanec.
 • Seite 17: Nastavitev Moči Zabijanja

  Pred začetkom … / Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija © © Nastavitev moči zabijanja Vzdrževanje in čiščenje OPOZORILO: Izberite najmanjšo moč udarca, ki OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODB! jo potrebujete za spenjanje. Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli električni Pri tem upoštevajte dolžino uporabljanih sponk ali vtič...
 • Seite 18: Odstranjevanje

  Elektromagnetna kompatibilnost Fax: +386 (0) 2 531 17 40 (2004 / 108 / EC) e-mail: support.si@kompernass.com Oznaka tipa / Naprave: Električni spenjač PET 25 © Odstranjevanje Uporabljeni harmonizirani standardi Embalaža sestoji iz naravi prijaznih ma- EN 50144-1/A2:2003 terialov, ki jih lahko odvržete v lokalne EN 50144-2-16:2003 zbiralnike za recikliranje odpadkov.
 • Seite 20 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 22 Popis dílů........................Strana 22 Rozsah dodávky ......................Strana 22 Technické údaje ......................Strana 22 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 23 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 23 3. Bezpečnost osob ......................Strana 24 4.
 • Seite 21: Úvod

  Tento návod si dobře uschovejte. Všechny podklady vydejte dále s © Rozsah dodávky předáním zařízení třetímu. 1 x elektrická sponkovačka PET 25 © Použití ke stanovenému účelu 300 x spona 25 mm 200 x spona 15 mm Elektrická...
 • Seite 22: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostní Krátkodobý provoz (KB): max. 15 min pokyny pro elektrické Ochranná třída: II / nástroje Šířka spon: 6 mm Délka spon: 15 - 25 mm VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody! Zanedbá- Type 55 ní...
 • Seite 23: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje zástrčky a lícující zásuvky snižují riziko úrazu c) Zabraňte nechtěnému uvedení do elektrickým proudem. provozu. Před připojením k napájecí- b) Vyhněte se tělesnému kontaktu s mu napětí, před upnutím a nošením uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, elektrického nástroje se ujistěte, že je topení, sporáky a chladničky.
 • Seite 24: Bezpečnostní Pokyny Specifické Pro Elektrickou Sešívačku

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Před uvedením do provozu ½ NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Zařízení používej- s ním nejsou seznámeny nebo které si nepřečetly tyto návody. Elektrické nástroje te jen s k tomu plánovanými sponami a hřebíky. jsou nebezpečné, používají- li je nezkušené osoby. Dbejte na to, aby spony nebo hřebíky nevyční- e) Ošetřujte zařízení...
 • Seite 25: Nastavení Síly Úderu

  Před uvedením do … / Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka © © Nastavení síly úderu Údržba a čistění UPOZORNĚNÍ: Zvolte nejmenší sílu, kterou po- VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! třebujete k sešívání. Před všemi čisticími a údržbářskými pracemi vytáh- Dbejte přitom na délku použitých spon nebo hřebíků, něte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Seite 26: Zlikvidování

  Hotline: 800 400 235 Elektromagnetická kompatibilita Fax: 271 722 939 (2004 / 108 / EC) e-mail: support.cz@kompernass.com Typ / Označení přístroje: Elektrická sponkovačka PET 25 © Zlikvidování Použité sladěné normy Obal se skládá z ekologicky vhodných EN 50144-1/A2:2003 materiálů, které můžete zlikvidovat v...
 • Seite 28 Zoznam obsahu Úvod Používanie podľa určenia .....................Strana 30 Opis dielov ........................Strana 30 Obsah dodávky ......................Strana 30 Technické údaje ......................Strana 30 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 31 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 31 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 32 4.
 • Seite 29: Úvod

  Tento návod dôkladne uschovajte. Ak náradie odovzdávate ďalšej osobe, © Obsah dodávky priložte k nemu aj všetky podklady. 1 x elektrický sponkovač PET 25 © Používanie podľa určenia 300 x sponky 25 mm 200 x sponky 15 mm Elektrický...
 • Seite 30: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostné Krátkodobá prevádzka (KP): max. 15 min. pokyny pre elektrické Trieda ochrany: II / nástroje Šírka sponiek: 6 mm Dĺžka sponiek: 15 - 25 mm VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a predpisy! Type 55 Nedbanlivosť...
 • Seite 31: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná vajte adaptéry spolu s prístrojmi vy- prilba alebo ochrana sluchu, v závislosti od bavenými ochranným uzemnením. Neupravované sieťové zástrčky a vhodné zá- druhu a použitia elektrického náradia, znižuje suvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. riziko poranení.
 • Seite 32: Špecifické Bezpečnostné Upozornenia Pre Elektrickú Sponkovačku

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Pred uvedením do prevádzky ½ Zásobník dopĺňajte len vtedy, keď je náradie stroja, výmenou príslušenstva alebo rozložením prístroja. Tieto preventívne vypnuté! Spínač ZAP / VYP prepnite do polohy opatrenia zabránia neúmyselnému štartu prístroja. „0“...
 • Seite 33: Nastavenie Sily Úderu

  Pred … / Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota © Odstraňovanie porúch UPOZORNENIE: Pri dopĺňaní dodržte maxi- málne množstvo náplne cca 85 sponiek alebo cca 75 klincov. Príčina: Po doplnení zasuňte posúvač zásobníka až Sponka alebo klinec blokuje náradie.
 • Seite 34: Likvidácia

  Typ / Názov prístroja: zakúpenia. V prípade opráv spadajúcich do obdo- Elektrický sponkovač PET 25 bia po uplynutí záručnej doby ste povinní uhradiť vzniknuté náklady. Aplikované harmonizované normy...
 • Seite 36 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba ....................Stranica 38 Opis dijelova ......................Stranica 38 Opseg pošiljke ......................Stranica 38 Tehnički podatci ......................Stranica 38 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ..................Stranica 39 2. Električna sigurnost ....................Stranica 39 3. Sigurnost osoba .....................Stranica 40 4.
 • Seite 37: Uvod

  Brižljivo sačuvajte ove upute. U slučaju prosljeđivanja uređaja trećim osobama, © Opseg pošiljke izručite također svu pripadajuću dokumentaciju. 1 x električna klamerica PET 25 © Namjenska uporaba 300 x klamerica 25 mm 200 x klamerica 15 mm Električna klamerica namjenjena je za spajanje lje-...
 • Seite 38: Opće Sigurnosne Upute Za Električni Alat

  Uvod / Opće sigurnosne upute za električni alat Opće sigurnosne upute Kratkotrajni pogon (KB): maks. 15 min za električni alat Klasa zaštite: II / Širina klamerice: 6 mm UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne Duljina klamerice: 15 - 25 mm upute kao i sve ostale upute! U slučaju ne pridržavanja sigurnosnih uputa kao i ostalih uputa, Type 55 prijeti opasnost od strujnog udara, požara i / ili teš-...
 • Seite 39: Sigurnost Osoba

  Opće sigurnosne upute za električni alat uzemljenim uređajima. Neizmijenjeni prije uključenja na struju, podizanja utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik ili nošenja. Ako pri nošenju uređaja držite električnog udara. prst na sklopki za UKLJUČENJE / ISKLJUČENJE b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim ili ako je uređaj uključen, prijeti opasnost od nezgode.
 • Seite 40: Karakteristične Sigurnosne Upute Za Električnu Spajalicu

  Opće sigurnosne upute za električni alat / Prije stavljanja u pogon ½ Mrežni kabel treba uvijek ležati iza uređaja. koje s njim nisu upoznate ili koje nisu ½ pročitale upute. Električni alati su opasni OPASNOST OD OZLJEDA! Rabite uređaj kada ih korite osobe bez iskustva. isključivo sa za to predviđenim klamericama ili e) Pažljivo održavajte uređaj.
 • Seite 41: Namještanje Snage Udarca

  Prije … / Stavljanje u … / Redovito održavanje i čišćenje / Servis / Jamstveni list © © Namještanje snage udarca Redovito održavanje i čišćenje UPUTA: Odaberite najmanju snagu udraca, koja UPOZORENJE! OPASNOST OD OZ- Vam je potrebna za spajanje. LJEDA! Prije izvođenja bilo kakvih popravki ili rado- Pri tome vodite računa o duljini korištenih klamerica va redovitog održavanja, izvucite utikač...
 • Seite 42: Zbrinjavanje

  Kompernaß GmbH Elektromagnetska kompatibilnost Burgstraße 21 (2004 / 108 / EC) D-44867 Bochum (Germany) Njemačka Tip / Opis uređaja: Električna klamerica PET 25 Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o. Primjenjene harmonizirane norme EN 50144-1/A2:2003 Tel.: 01 / 3692-008 EN 50144-2-16:2003 email: support.hr@kompernass.com...
 • Seite 44 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 46 Teilebeschreibung ......................Seite 46 Lieferumfang ........................Seite 46 Technische Daten ......................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 48 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 49 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Elektrotacker ..........Seite 49 Vor der Inbetriebnahme Magazin bestücken ......................Seite 50...
 • Seite 45: Einleitung

  Bestimmungsgemäßer © Gebrauch Lieferumfang Der Elektrotacker ist für den privaten Gebrauch 1 x Elektrotacker PET 25 zum Heften von Pappe, Isoliermaterial, Leder, Stoff 300 x Klammer 25 mm (Textil- bzw. Naturfaser) und vergleichbaren Mate- 200 x Klammer 15 mm rialien auf Hartholz, Weichholz, Spanplatten oder 300 x Nagel 32 mm sperrholzähnlichem Material geeignet.
 • Seite 46: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge © Technische Daten Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung während eines bestimmten Typ: PET 25 Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet Arbeitsgänge: 30 / min ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz...
 • Seite 47: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit 3. Sicherheit von Personen a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag: darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elekt- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- rowerkzeug.
 • Seite 48: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- men sich weniger und sind leichter zu führen. richtungen montiert werden können, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig ver- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 49: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise … / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme ½ © Schlagkraft einstellen VERLETZUNGSGEFAHR! Halten Sie Finger oder andere Körperteile von der Stirnplatte fern. HINWEIS: Wählen Sie die geringste Schlagkraft ½ Schießen Sie Klammern oder Nägel nie durch aus, die Sie zum Heften benötigen. die Luft.
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Entfernen Sie die Klammer oder den Nagel. Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. © Wartung und Reinigung Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fa- brikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsar-...
 • Seite 51: Entsorgung

  (2006 / 95 / EC) Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Elektromagnetische Verträglichkeit Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder (2004 / 108 / EC) Stadtverwaltung. Typ / Gerätebezeichnung: Elektrotacker PET 25 Angewandte harmonisierte Normen EN 50144-1/A2:2003 EN 50144-2-16:2003 EN 55014-1:2006 EN 55014-2/A1:2001 EN 61000-3-2:2006...
 • Seite 52 IAN 46175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen: 02 / 2010 Ident.-No.: PET25022010--GB / SI / CZ / SK / HR / DE / AT / CH...

Inhaltsverzeichnis