Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Messa In Marcia - Siemens 2LM8 002-1NL10 Betriebsanleitung

Federkraftbremse

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ITALIANO
Tensione e frequenza
raddrizzatori
collegamento
230V ± 10% 50/60 Hz
205 V DC
bobine
Con frequenza pari a 60 Hz la tensione elettrica del freno non
deve superare i limiti massimi ammessi!
24 V DC - il freno - collegamento scatola morsetti
2.2
Parametri di utilizzo
2.3
Modifica della coppia frenante
Il freno viene fornito con la coppia frenante già regolata.
E' possibile ridurre la coppia allentando verso l'esterno l'anello di
regolazione con la chiave a denti fino al valore massimo corrispondente
a "o
". Con l'impegno dell'anello di regolazione la coppia di frenatura
1
viene modificata come indicato in Figura 2. In tal modo è possibile
ridurre la coppia di frenatura a "M
2.4
Numero di giri massimo ammesso
Il freno può essere utilizzato come freno di servizio ed anche come
freno di arresto con la funzione di arresto di emergenza.
I numeri di giri massimi sono indicati nella Figura 3.
Quando si utilizza il freno con la funzione di arresto di emergenza si
deve tener conto di un'usura maggiore.
3

Messa in marcia

Se impiegato in condizioni normali il freno è pressochè esente da
manutenzione.
Tuttavia, negli impieghi nei quali è necessario un lavoro di attrito molto
elevato, il traferro d'aria "s
" deve essere controllato a determinati
intervalli di tempo, e al più tardi al raggiungimento del traferro
massimo "s
", deve
essere nuovamente regolato sul traferro
Lü max
nominale "s
"(vedere Figura 2).
Lü Nenn
AVVERTENZA: Prima di avviare il motore è consigliabile controllare,
in assenza di corrente, l'omogeneità del traferro nominale tramite un
calibro di spessore inserito fra il disco dell'indotto e il magnete, in 3 punti
della periferia del disco.
All'avviamento successivo del motore verificare il corretto
funzionamento del freno!
La regolazione del traferro si effettua come segue:
Smontare la cuffia del ventilatore (8.85).
Allentare leggermente le viti di fissaggio (8.01), inserire le bussole di
regolazione (1.07) nel magnete (1.01) utilizzando la chiave fissa e
riserrare le viti di fissaggio.
Successivamente effettuare ancora un controllo del traferro.
AVVERTENZA: Non applicare olio o grasso sulle superfici di contatto!
Sostituzione della pastiglia del freno
Quando la pastiglia è usurata si deve sostituire il rotore (2.00). Per lo
spessore minimo del rotore vedere Figura 2.
Smontaggio / montaggio (vedere Figura 4)
Smontare la cuffia del ventilatore (8.85).
Estrarrela rondella di sicurezza del ventilatore ed estrarre il ventilatore
(non è previsto per motori a ventilazione esterna).
Nelle costruzioni con datore di impulsi: allentare i supporti del misuratore
del braccio di reazione (8.31) e svitare l'albero del datore con la chiave
fissa Ch 10 dall'albero del motore.
Svitare le viti di fissaggio (8.01).
Estrarre completamente il magnete (1.00). Eventualmente allentare il
cavo di collegamento del freno sul raddrizzatore.
Sostituire il rotore con la relativa pastiglia (2.00).
Il montaggio viene fatto seguendo la sequenza opposta. Regolare il
traferro alla misura nominale.
Nei motori con datore di impulsi: Avvitare l'albero del datore sull'albero
del motore con una coppia di serraggio di 7-9 Nm.
6
400V ± 10% 50/60 Hz
180 V DC
(vedere Figura 5)
(vedere Figura 2)
".
Br min
SVENSKA
Allt arbete i samband med transport, anslutning, idrifttagning och
regelbundet underhåll måste utföras av kvalificerade, ansvariga
yrkesmän (VDE 0150; IEC 364). Osakkunnig hantering kan medföra
svåra person- och materialskador. Uppmärksamma gällande
svenska, lokala och anläggningsspecifika bestämmelser
och krav.
Iaktta förutom denna anvisning alltid anvisningarna för
säkerhet och idrifttagande resp. driftsanvisningen för de
tillhörande motorerna.
1
Beskrivning
1.1
Användningsområde
Ändamålsenlig användning: De fjädermanövrerade, likströms-
magnetiserade skivbromsarna används till trefas-asynkronmotorer
av konstruktionstyp 63 till 200L.
Behörighet: UL/CSA
1.2
Konstruktion och arbetssätt
Det är enskivsbromsar med två friktionsytor. Bromsmomentet alstras
i strömlöst tillstånd genom att friktionen upphör orsakat av flera
tryckfjädrar. Bromsen lossas elektromagnetiskt.
Vid bromsning trycks den på navet (3.00) axialt förskjutbara rotorn
(2.00) genom tryckfjädrarna (1.04) över ankarskivan (1.02) mot den
andra friktionsytan (8.22).
I bromstillstånd finns mellan ankarskivan (1.02) och magnetdelen
(1.01) luftgapet s
.
För att lufta bromsen magnetiseras magnetdelens (1.01) spole med
likström. Den uppkomna magnetkraften drar ankarskivan (1.02) till
magnetdelen mot fjäderkraften. Rotorn är därmed avlastad från
fjäderkraften och kan rotera fritt.
Utförandet med mekanisk handluftning gör att bromsen kan luftas
när motorn står stilla genom att dra i luftningsspaken (6.00).
2
Drift
2.1
Elektrisk anslutning
Varning Genomför arbeten på anläggningen
endast när
spänning!
Anslut bromsmotorn enligt kopplingsschemat i motorns uttagslåda.
Anslutning av bromsen (standardutförande) se fig. 1.
Motorerna har de vanliga effektskyltarna och erhåller på den sida som
ligger mittemot motorn en skylt till med bromsdata.
Växelspänningen för bromsens magnetlindning ansluts till de båda
lediga uttagen i likriktarblocket (~) (se fig. 1).
Snabbt infall hos bromsen
Skiljs bromsen från nätet sker bromsningen. Bromsskivans insfallstid
fördröjs av magnetspolens induktivitet (frånkoppling på
växelströmssidan). Härvid uppstår en kraftig infallsfördröjning.
Denna kopplingsmetod är inte lämplig för lyftdrifter.
För att uppnå korta infallstider måste likströmssidan kopplas från. För
att skydda spole och kontakter skall, när likströmssidan kopplas från,
en gnistsläckningskomponent (se fig. 1) kopplas parallellt (VDE
0580§26).
Luftning av bromsen vid avstängd motor
Genom åtskild magnetisering av magneten kan bromsen luftas när
motorn står still. Härför måste motsvarande växelspänning (se
bromseffektskylt) anslutas till uttagen i likriktarblocket. Bromsen förblir
luftad så länge spänningen är tillkopplad.
Likriktarna är skyddade mot överspänning av varistorer vid in- och
utgång.
Spänning och frekvens
spänningar
inmonterade
230V ± 10% 50/60 Hz
205 V DC
Magnetspolarna
Vid 60 Hz får bromsens spänning inte höjas!
24 V DC - broms - inmonterade i uttagslåda
(se fig. 4)
denna ej står under elektrisk
400V ± 10% 50/60 Hz
180 V DC
Siemens AG

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis