Parkside FAHE 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WARNING
Before use, read the
handbook and the
operating instructions.
Follow the safety
instructions.
CORDLESS PRUNER FAHE 20-Li A1
AKUMULATOROWA
OKRZESYWARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-HOCHENTASTER
Originalbetriebsanleitung
IAN 315261
AKUMULIATORINIS TELESKOPINIS
GENĖTUVAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside FAHE 20-Li A1

 • Seite 1 WARNING Before use, read the handbook and the operating instructions. Follow the safety instructions. CORDLESS PRUNER FAHE 20-Li A1 AKUMULATOROWA AKUMULIATORINIS TELESKOPINIS OKRZESYWARKA GENĖTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKKU-HOCHENTASTER Originalbetriebsanleitung IAN 315261...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści Wstęp............2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
 • Seite 6: Wstęp

  Wyposażenie AKUMULATOROWA OKRZESY- Wysięgnik teleskopowy WARKA PAHE 20-Li A1 Szybkozłącze do wysięgnika teleskopowego Wstęp Uchwyt Trzonek narzędzia Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany Blokada włączania produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Włącznik/wyłącznik Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Tylna rękojeść duktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.
 • Seite 7: Dane Techniczne

  1 narzędzie montażowe Wielkość emisji hałasu: 1 instrukcja obsługi Wartość pomiaru hałasu ustalona zgodnie z normą Dane techniczne EN ISO 22868. Skorygowany charakterystyką częstotliwościową A poziom hałasu w miejscu Akumulatorowa podkrzesywarka: użytkownika wynosi typowo: PAHE 20-Li A1 Poziom ciśnienia akustycznego: L 88 dB (A) Napięcie znamionowe: 20 V (prąd stały)
 • Seite 8 OSTRZEŻENIE! Z piły łańcuchowej korzystaj zawsze tylko oburącz! ► Poziom drgań będzie zmieniał się w zależ- ności od rodzaju zastosowania elektrona- Uważać na możliwość odbicia rzędzia i w niektórych przypadkach może narzędzia! przekraczać wartość podaną w niniejszych Unikaj dotykania wierzchołkiem instrukcjach. Narażenie na drgania mogłoby prowadnicy! zostać...
 • Seite 9: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  2. Bezpieczeństwo elektryczne Ogólne wskazówki a) Wtyk przyłączeniowy elektronarzędzia musi bezpieczeństwa dla pasować do gniazda zasilania. Dokonywanie elektronarzędzi zmian we wtyku jest zabronione. Nigdy nie używaj adapterów wtyków w po- łączeniu z elektronarzędziami mającymi uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko poraże- OSTRZEŻENIE! nia prądem elektrycznym.
 • Seite 10: Bezpieczeństwo Osób

  g) Jeżeli możliwe jest podłączenie odciągu 3. Bezpieczeństwo osób i zbiornika pyłu, upewnij się, że są one pod- a) Należy zawsze zachowywać ostrożność i łączone i używane w sposób prawidłowy. uważać na to, co się robi. Praca z elektrona- Zastosowanie odciągu pyłowego może zmniej- rzędziem wymaga także zachowania zasad szyć...
 • Seite 11: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  g) Korzystaj z elektronarzędzia, akcesoriów, 6. Serwis narzędzi roboczych itd. zgodnie z tymi a) Naprawę urządzenia zlecaj tylko wykwa- instrukcjami. Uwzględnij przy tym warunki lifikowanemu specjaliście i stosuj do tego pracy oraz specyfikę wykonywanej czynno- oryginalne części zamienne. Dzięki temu ści. Używanie elektronarzędzi do celów innych, zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowania niż...
 • Seite 12: Środki Ostrożności Przeciwko Odbiciu Narzędzia

  ■ Nie używać urządzenia w otoczeniu grożącym Środki ostrożności przeciwko odbiciu wybuchem, jak np. w pobliżu łatwopalnych narzędzia cieczy, gazów lub oparów. Wytwarzane przez UWAGA ODBICIE! urządzenie iskry mogłyby spowodować zapłon tych oparów lub gazów. ► Podczas pracy należy wystrzegać się odbicia urządzenia.
 • Seite 13: Dalsze Wskazówki Bezpieczeństwa

  obrażeń i wypadków. Odbicie jest skutkiem ■ Przed każdym użyciem należy sprawdzić nieodpowiedniego lub wadliwego użytkowania urządzenie pod kątem obecności zużytych, elektronarzędzia. Można mu zapobiec za po- poluzowanych lub zdeformowanych części. mocą odpowiednich środków bezpieczeństwa, Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo jak opisano poniżej: użytkowania urządzenia.
 • Seite 14: Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Ładowarek

  ■ Zachować szczególną ostrożność podczas Dzieciom bez opieki osób doro- ■ cięcia małych krzewów i gałęzi. Cienkie ga- słych nie wolno czyścić ani konser- łęzie mogą zaplątać się w pile oraz odbić w wować urządzenia. kierunku operatora, powodując ewentualną utratę równowagi. Ładowarka nadaje się...
 • Seite 15: Przed Uruchomieniem

  ♦ CZERWONY / POMARAŃCZOWY / ZIELO- Przed uruchomieniem NY = maksymalne naładowanie / moc Ładowanie akumulatora (patrz rys. A) CZERWONY / POMARAŃCZOWY = średnie naładowanie / moc PRZESTROGA! CZERWONY = słabe naładowanie - nałado- ► Zawsze wyjmuj wtyk przewodu sieciowego, wać...
 • Seite 16: Naprężanie I Kontrola Łańcucha Tnącego

  Naprężanie i kontrola łańcucha Ostrzenie łańcucha tnącego tnącego WSKAZÓWKA OSTRZEŻENIE! ► W zestawie do ostrzenia, np. firmy Oregon, można znaleźć szczegółowe informacje na ► Nosić rękawice ochronne! Niebezpieczeń- temat przebiegu ostrzenia. stwo zranienia przez ostre zęby tnące! ► Alternatywnie, można wykorzystać elektryczny ♦...
 • Seite 17: Regulacja Wysięgnika Teleskopowego

  Obcinanie grubszych gałęzi Regulacja wysięgnika teleskopowego Wysięgnik teleskopowy może być regulowany ♦ W przypadku większych gałęzi (Ø 8-20 cm) bezstopniowo za pomocą szybkozłącza wykonać najpierw cięcie odciążające (patrz rysunek). ♦ Zwolnij szybkozłącze i zmień długość wysię- gnika przez wsuwanie i wysuwanie. ■...
 • Seite 18: Transport I Przechowywanie

  ■ Nie pozwalać sobie na nieprzemyślane cięcia. ■ Opróżnić zbiornik oleju. Może to zagrażać Tobie i innym. Ekologiczny olej do łańcucha tnącego może zamienić się w żywicę. ■ Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem. ■ W celu łatwiejszego przechowywania narzę- dzia montażowego można je włożyć...
 • Seite 19: Wyszukiwanie Usterek, Podkrzesywarka

  Wyszukiwanie usterek, podkrzesywarka Problem Możliwa przyczyna Usuwanie usterek Niedostateczne naprężenie łańcucha Sprawdzić naprężenie łańcucha Łańcuch tnący tnącego porusza się cięż- ko, spada lub się wydłużył Brak postępu Łańcuch tnący pracuje na sucho, Uzupełnić olej lub łańcuch tnący pracy jest przegrzany lub zwisa. naostrzyć, wymienić...
 • Seite 20: Utylizacja

  ścieków lub dróg wodnych. Nie dostań się do Utylizacja ziemi / gleby. Zwróć uwagę na odpowiednią Opakowanie urządzenia wykonane jest powierzchnię. Usuwaj zgodnie z oficjalnymi z materiałów przyjaznych dla środowiska przepisami. naturalnego, które można oddać w lokal- ■ Zabrudzone materiały i materiały eksploata- nych punktach zbiórki.
 • Seite 21: Serwis

  Zakres gwarancji Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych Urządzenie zostało starannie wyprodukowane instrukcji, filmów o produktach oraz i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli oprogramowanie instalacyjne. jakości. Za pomocą tego kodu QR możesz Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub pro- przejść...
 • Seite 22: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpowiedzialna za sporządzenie dokumentacji: Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, NIEMCY, oświadczamy niniejszym, że produkt ten jest zgodny z następującymi normami, dokumentami normatywnymi oraz dyrektywami WE: Dyrektywa maszynowa (2006 / 42 / EC) Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2014 / 30 / EU) Dyrektywa w sprawie stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia (RoHS)
 • Seite 23: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Zamawianie dodatkowego akumulatora Jeśli chcesz zamówić dodatkowy akumulator do urządzenia, możesz to zrobić wygodnie przez Internet na stronie www.kompernass.com lub telefonicznie. Artykuł ten może być po krótkim czasie niedostępny ze względu na niewielkie ilości zapasów magazynowych. WSKAZÓWKA ► W niektórych krajach nie jest możliwe zamówienie części zamiennych online. W takim wypadku skontaktuj się...
 • Seite 24 ■ 20    PAHE 20-Li A1 │...
 • Seite 25 Turinys Įžanga ............22 Naudojimas pagal paskirtį...
 • Seite 26: Įžanga

  AKUMULIATORINIS TELESKOPI- nešimo diržo ąselė atsukimo mygtukas pjovimo kampui NIS GENĖTUVAS PAHE 20-Li A1 alyvos lygio stebėjimo langelis atrama Įžanga pjūklo juosta Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybiš- pjovimo grandinė ką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio žvaigždutės gaubtas dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir grandinės įtempimo žiedas šalinimo nurodymų.
 • Seite 27: Techniniai Duomenys

  Skleidžiamo triukšmo vertės Techniniai duomenys Triukšmo išmatuotoji vertė nustatyta pagal Akumuliatorinis šakų EN ISO 22868 standartą. Elektrinio įrankio genėtuvas: PAHE 20-Li A1 paprastai skleidžiamas A svertinis triukšmo lygis Vardinė įtampa: 20 V naudotojo buvimo vietoje yra toks: (nuolatinė srovė) Garso slėgio lygis: 88 dB (A) Maks.
 • Seite 28 ĮSPĖJIMAS! Saugokite įrankį nuo lietaus ir drėgmės! ► Vibracijos lygis priklauso nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo ir kai kuriais atvejais Elektros smūgio pavojus gy- gali viršyti šiose instrukcijose deklaruotą vertę. vybei! Būkite mažiausiai 10 m Šitaip nuolat naudojant elektrinį įrankį vibra- atstumu iki antžeminių...
 • Seite 29: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  c) Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar Elektrinių įrankių drėgmės. Į elektrinio įrankio vidų patekus van- naudojimo bendrieji dens, padidėja elektros smūgio pavojus. saugos nurodymai d) Laidas neskirtas elektriniam įrankiui nešti, kabinti, taip pat tempti norint iš elektros lizdo ištraukti kištuką. Saugokite laidą nuo karščio, aštrių...
 • Seite 30: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  e) Venkite nenatūralios kūno padėties. Stovėkite f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip Rūpestingai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį nenu- ašmenimis rečiau įstringa, juos lengviau valdyti. matytomis aplinkybėmis. g) Elektrinį įrankį, priedus, papildomus darbo f) Vilkėkite tinkamus drabužius.
 • Seite 31: Klientų Aptarnavimas

  ■ Tinklo kištuką iš elektros lizdo ištraukite suėmę 6. Klientų aptarnavimas už tinklo kištuko, o ne traukdami laidą. Nevilkite a) Elektrinį įrankį gali taisyti tik kvalifikuoti speci- ir neneškite įrankio suėmę už maitinimo laido. alistai ir tik naudodami originalias atsargines Saugokite maitinimo laidą...
 • Seite 32: Kiti Saugos Nurodymai

  ■ Visada naudokite gamintojo nurodytus atsar- ginius bėgelius ir pjovimo grandines. Naudo- jant netinkamus atsarginius bėgelius ar pjovimo grandines pjovimo grandinė gali nutrūkti ir (arba) gali įvykti atatranka. ■ Pjovimo grandinę galąskite ir techniškai prižiūrėkite vadovaudamiesi gamintojo nu- A pav. rodymais.
 • Seite 33: Kroviklių Naudojimo Saugos Nurodymai

  ■ Įrankis turi būti naudojamas laikant jį dviem ranko- gali naudoti tik prižiūrimi arba jei mis. Niekada nedirbkite laikydami jį viena ranka. yra išmokyti saugiai naudoti prie- ■ Įrankį laikykite tik už izoliuotų paviršių įran- taisą ir supranta jo keliamą pavojų. kiui suimti, nes pjovimo grandinė...
 • Seite 34: Prieš Pradedant Naudoti

  ♦ RAUDONAS / ORANŽINIS / ŽALIAS = Prieš pradedant naudoti didžiausia įkrova / galia Akumuliatoriaus bloko įkrovimas RAUDONAS / ORANŽINIS = vidutinė įkrova (žr. A paveikslėlį) / galia RAUDONAS = maža įkrova – akumuliatorių ATSARGIAI! būtina įkrauti ► Kas kartą ištraukite tinklo kištuką prieš išim- Nešimo diržo pritvirtinimas / surin- dami akumuliatoriaus bloką...
 • Seite 35: Pjovimo Grandinės Įtempimas Ir Patikrinimas

  Pjovimo grandinės įtempimas ir Pjovimo grandinės galandimas patikrinimas NURODYMAS ĮSPĖJIMAS! ► Galandimo rinkinyje, pvz., gamintojo „Oregon“, rasite išsamios informacijos apie ► Mūvėkite apsaugines pirštines! Aštrūs pjūklo galandimą. dantys gali sužeisti! ► Taip pat galite naudoti elektrinį grandinių ♦ Atsukite tvirtinimo varžtą galąstuvą.
 • Seite 36: Teleskopinio Koto Reguliavimas

  Didesnių šakų nupjovimas Teleskopinio koto reguliavimas Teleskopinį kotą galima tolydžiai reguliuoti ♦ Pjaudami didesnes šakas (Ø 8–20 cm), pirmiau- greitaveikiu skląsčiu sia padarykite įtempimą mažinančią įpjovą (žr. paveikslėlį). ♦ Atlaisvinkite greitaveikį skląstį ir pakeiskite koto ilgį kotą stumdami arba traukdami. ■...
 • Seite 37: Gabenimas Ir Laikymas

  ■ Nenaudokite įrankio užlipę ant kopėčių ar Valymas ir techninė priežiūra stovėdami nestabilioje vietoje. ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI! ■ Nesumanykite daryti neapgalvotų pjūvių. Tai Prieš tvarkydami, įrankį kas kartą gali kelti pavojų jums ir kitiems. išjunkite ir išimkite iš jo akumuliatorių. ■...
 • Seite 38: Šakų Genėtuvo Trikčių Diagnostika

  Šakų genėtuvo trikčių diagnostika Problema Galima priežastis Trikčių šalinimas Grandinė nepakankamai įtempta Patikrinkite grandinės įtempimą Pjovimo grandinė sunkiai sukasi, nušo- ka arba pailgėjo Pjūvis negilėja Papildomai įpilkite alyvos ir (arba) paga- Pjovimo grandinė sausa ir ląskite, pakeiskite arba įtempkite pjovimo (arba) perkaito ar nukabo grandinę...
 • Seite 39: Šalinimas

  Šalinimas Kompernaß Handels GmbH garantija Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų, kurias galite atiduoti vietos Gerb. kliente, perdirbimo įmonėms. Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, Elektrinių įrankių neišmeskite kartu gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais re- su buitinėmis atliekomis! glamentuojamas teises.
 • Seite 40: Klientų Aptarnavimas

  Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos Iš svetainės www.lidl-service.com trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylan- galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, čioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyz- programinės įrangos. džiui, jungiklių, akumuliatorių...
 • Seite 41: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Atitikties deklaracijos originalo vertimas Mes, KOMPERNASS HANDELS GMBH, ir už dokumento pateikimą atsakingas asmuo Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE-44867 BOCHUM, VOKIETIJA, pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytus standartus, norminius dokumentus ir ES direktyvas. Mašinų direktyva (2006/42/EC) Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/EU) Pavojingų...
 • Seite 42: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  Atsarginio akumuliatoriaus užsakymas Atsarginį įrankio akumuliatorių galite patogiai užsisakyti internetu svetainėje www.kompernass.com arba telefonu. Dėl ribotų atsargų šis gaminys po kurio laiko gali būti išparduotas. NURODYMAS ► Kai kuriose šalyse atsarginių dalių užsisakyti internetu negalima. Tokiu atveju karštąja linija susisiekite su mūsų...
 • Seite 43 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............40 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 44: Einleitung

  AKKU-HOCHENTASTER Hinterer Handgriff Akku-Pack PAHE 20-Li A1 Taste Akkuzustand Einleitung Akku-Display-LED Taste zur Entriegelung des Akku-Packs Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Trageöse Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Entriegelungstaste für Schnittwinkel Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts.
 • Seite 45: Technische Daten

  Geräuschemissionswerte: Technische Daten Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN Akku-Hochentaster: PAHE 20-Li A1 ISO 22868. Der A-bewertete Geräuschpegel des (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V Elektrowerkzeugs am Ort des Benutzers beträgt typischerweise: Max. Drehzahl: 2500 min Schalldruckpegel: = 88 dB (A) Kettengeschwindigkeit: max. 5 m/s Unsicherheit: = 3 dB Gewicht (ohne Akku,...
 • Seite 46 WARNUNG! Benutzen Sie die Kettensäge nur mit beiden Händen! ► Der Schwingungspegel wird sich entspre- chend dem Einsatz des Elektrowerkzeugs Vorsicht vor Rückschlag! verändern und kann in manchen Fällen über Vermeiden Sie eine Berührung dem in diesen Anweisungen angegebenen mit der Schwertspitze! Wert liegen.
 • Seite 47: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Allgemeine Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Sicherheitshinweise Herden und Kühlschränken. Es besteht ein für Elektrowerkzeuge erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elekt- rogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 48: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. kann dies zu Unfällen führen. e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau- Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwand- benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile...
 • Seite 49: Service

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! ■ Beobachten Sie nicht nur zu bearbeitende Äste, sondern auch heruntergefallenes Material, um Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Stolpern zu vermeiden. ■ Legen Sie nach 30 Arbeitsminuten eine Pause Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. von mindestens einer Stunde ein.
 • Seite 50: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  ■ Lassen Sie das Gerät von dafür qualifiziertem Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtun- Personal warten. Verwenden Sie nur vom Her- gen. Ergreifen Sie als Benutzer einer Kettensäge steller empfohlene Original-Ersatzteile. verschiedene Maßnahmen, um unfall- und verletzungsfrei zu arbeiten. Ein Rückschlag ist Vorsichtsmaßnahmen gegen die Folge eines falschen oder fehlerhaften Ge- Rückschlag brauchs des Elektrowerkzeugs.
 • Seite 51: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  ■ Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch ■ Schneiden Sie kein am Boden liegendes Holz auf verschlissene, lose oder deformierte Teile. bzw. versuchen Sie nicht aus dem Boden Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des ragende Wurzeln zu sägen. Vermeiden Sie auf Gerätes erhalten bleibt.
 • Seite 52: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Wenn die Netzanschlussleitung die- Vor der Inbetriebnahme ■ ses Gerätes beschädigt wird, muss Akku-Pack laden (siehe Abb. A) sie durch den Hersteller oder seinen VORSICHT! Kundendienst oder eine ähnlich ► Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie qualifizierte Person ersetzt werden, den Akku-Pack aus dem Schnell-Ladegerät nehmen bzw.
 • Seite 53: Schultergurt Befestigen / Montieren

  Schultergurt befestigen / montieren ♦ Die Sägekette muss an der Schwertunterseite anliegen. ♦ Haken Sie den Schultergurt in die Trageöse Prüfen Sie, ob sich die Sägekette von Hand ein. über das Schwert ziehen lässt. ♦ Passen Sie den Schultergurt an Ihre Größe an, ♦...
 • Seite 54: Inbetriebnahme

  Schnittwinkel verstellen Inbetriebnahme HINWEIS HINWEIS ► Der Schnittwinkel lässt sich in 3 Stufen ► Beachten Sie den Lärmschutz und örtliche verstellen. Vorschriften. Die Benutzung des Gerätes kann an bestimmten Tagen (z. B. Sonn- und ♦ Entfernen Sie den Akku-Pack aus dem Gerät. Feiertagen), während bestimmter Tageszeiten ♦...
 • Seite 55: Sicheres Arbeiten

  Absägen größerer Äste ■ Benutzen Sie das Gerät nicht auf einer Leiter stehend oder auf einem unsicheren Standplatz. ♦ Setzen Sie bei größeren Ästen (Ø 8-20 cm) ■ Lassen Sie sich nicht zu einem unüberlegten zuerst einen Entlastungsschnitt (siehe Abbil- Schnitt verleiten.
 • Seite 56: Reinigung Und Wartung

  ■ Lagern Sie das Gerät liegend oder gegen Umfallen gesichert. ■ Entleeren Sie den Öltank. Bio-Kettenöl kann verharzen. ■ Zur besseren Aufbewahrung des Montagewerk- zeuges können Sie dieses in die Montage- halterung einsetzen. Reinigung und Wartung WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku.
 • Seite 57: Fehlersuche Hochentaster

  Fehlersuche Hochentaster Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Kettenspannung ungenügend Kettenspannung überprüfen Sägekette läuft schwer, springt ab oder hat sich verlängert Kein Arbeitsfort- Sägekette trocken bzw. überhitzt Öl nachfüllen bzw. Sägekette nach- schritt oder hängt durch schleifen, austauschen oder spannen Wartungsintervalle Hochentaster Die hier aufgeführten Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbedingungen.
 • Seite 58: Entsorgung

  lisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht Entsorgung in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Achten Sie auf eine geeignete Unterlage. Ent- lichen Materialien, die Sie über die örtlichen sorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Recyclingstellen entsorgen können. ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht...
 • Seite 59: Service

  Garantieumfang ■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien und der Angabe, worin der Mangel besteht und sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die senhaft geprüft.
 • Seite 60: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAHE 20-Li A1...
 • Seite 61: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Elektromagnetische Verträglichkeit (2014 / 30 / EU) RoHS-Richtlinie (2011 / 65 / EU)* * Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
 • Seite 62: Ersatz-Akku Bestellung

  Ersatz-Akku-Bestellung Wenn Sie einen Ersatz-Akku für Ihr Gerät bestellen möchten, so können Sie dies entweder bequem im Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln. Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein. HINWEIS ► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden. Kontak- tieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.
 • Seite 63 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 01 / 2019 · Ident.-No.: PAHE20-LiA1-012019-1 IAN 315261...

Inhaltsverzeichnis