Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside  PSS 250 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Schwingschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
pSS 250
ORBITAL SANDER
Operation and Safety Notes
SCHWINGSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
RYSTEPUDSER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside  PSS 250

  Inhaltszusammenfassung für Parkside  PSS 250

 • Seite 1 pSS 250 ORBITAL SANDER RYSTEPUDSER Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger SCHWINGSCHLEIFER Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ........................Page 6 Features..........................Page 6 Delivery contents ......................Page 6 Technical Data .......................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 5: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Wear hearing protection, dust protection Read instruction manual! mask, protective glasses and protective gloves. Observe caution and safety notes! Safety class II Caution – electric shock! Keep children away from electrical Danger to life! power tools!
 • Seite 6: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Technical Data General safety advice for electrical power tools Nominal voltage: 230 V ~ 50 Hz Nominal power: 250 W WarNING! read all the safety advice Idle speed: 7.000 - 12.000 rpm and instructions! Failure to observe the safety Idle oscillation speed: 14.000 - 24.000 rpm...
 • Seite 7: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools b) avoid touching earthed surfaces such c) avoid unintentional operation of as pipes, radiators, ovens and refrig- the device. Check that the electrical erators with any part of your body. power tool is switched off before you There is an increased risk of electric shock if connect it to the mains, pick it up or your body is earthed.
 • Seite 8: Appliance-Specific Safety Instructions

  General safety advice for electrical power tools d) When not in use always ensure that always run the power cord away electrical power tools are kept out of from the appliance to the rear. reach of children. Do not let anyone use DaNGEr OF FIrE FrOM FLyING the device if he or she is not familiar SParKS! Abrading metal creates...
 • Seite 9: Original Ancillaries / And Accessories

  General safety advice for electrical power tools / Operation Setting the oscillation speed a stop before setting down the oscil- lating sander. always pull the power plug out of the You can set the desired oscillation speed as socket for all work pauses, before any needed with the oscillation speed selector work on the appliance (e.g.
 • Seite 10: Instructions, Tips And Tricks

  Operation Instructions, tips and tricks metals or metal objects left in wood. This can hap- pen especially if the wood dust has paint particles on it or is mixed with other chemical substances Move the oscillating sander parallel, in flat and the sanded material is hot after extensive circles or alternating between lengthwise and working.
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal Maintenance and Cleaning The warranty covers only material or manufactur- ing faults, not normal wear or damage to fragile WarNING! DaNGEr OF INJUry! parts such as switches or rechargeable batteries. Before performing any work on the appliance, The appliance is intended solely for private, not disconnect the power plug.
 • Seite 12: Conformity Declaration / Manufacturer

  EC Low Voltage Directive (2006 / 95 / EC) EMC (Electromagnetic Compatibility) (2004 / 108 / EC) Type / appliance Designation: Parkside Orbital sander PSS 250 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - Managing Director- Subject to technical changes in the course of further developments.
 • Seite 14 Indholdsfortegnelse Indledning Bestemmelsesmæssig anvendelse ................Side 16 Udstyr ..........................Side 16 Medfølger ved levering ....................Side 16 Tekniske data .........................Side 17 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 17 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 17 3. Personlig sikkerhed ....................Side 18 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 18 Sikkerhedsanvisninger specifikt til apparatet ...............Side 19 Originalt tilbehør / originale ekstraapparater .............Side 20 Betjening...
 • Seite 15: Indledning

  Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Anvend ånde- og høreværn, støvmaske, Læs betjeningsvejledningen! beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker. Følg advarsels- og sikkerhedsanvisnin- Beskyttelsesklasse II gerne! Fare for elektrisk stød! Børn skal holdes borte fra elektrisk Livsfare! værktøj! Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, Eksplosionsfare! er der risiko for livsfarligt elektrisk stød!
 • Seite 16: Tekniske Data

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Tekniske data Generelle sikkerheds- instrukser for elektrisk værktøj Nominel spænding: 230 V ~ 50 Hz Optaget effekt: 250 W Omdrejninger ubelastet: n 7.000 - 12.000 / min aDVarSEL! alle sikkerhedsinstrukser Svingningstal ubelastet: n 14.000 - 24.000 / min og anvisninger skal læses! Forsømmelighed Slibebladsmål:...
 • Seite 17: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj stik sammen med apparatet der har sikkerhedsudstyr, som f.eks. støvmaske, skridsik- sikkerhedsjording. Uændrede stik og pas- kert fodtøj, sikkerhedshjelm eller høreværn, alt sende stikdåser nedsætter risikoen for elektrisk efter det elektriske redskabs art og anvendelse, stød.
 • Seite 18: Sikkerhedsanvisninger Specifikt Til Apparatet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj apparat der ikke kan tændes eller slukkes, er relæ med en udløsestrøm på maks. farligt og skal repareres. 30 ma. c) Stikket skal strækkes ud af stikkon- anvend kun en forlængerledning, der takten før der må foretages indstillin- er godkendt til anvendelse udendørs.
 • Seite 19: Originalt Tilbehør / Originale Ekstraapparater

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Betjening Let fugtige materialer eller fugtige Deaktivering af momentdrift: overflader må ikke bearbejdes. Hvis Slip kontakten TÆND / SLUK vand trænger ind i et elektroapparat, øges risikoen for elektrisk stød. aktivering af permanent drift: Hold altid apparatet fast med begge Tryk på...
 • Seite 20: Udsugning Af Støv

  Betjening Udsugning af støv aftagning: Træk støvudsugningsmekanismens sugeslange aDVarSEL! BraNDFarE! Når hhv. reducerstykket , hvis dette blev anvendt, du arbejder med el-værktøjer, der er udsty- fra tilslutningen ret med en støvopsamlingsboks , eller som kan forbindes med støvsugeren ved hjælp af arbejdsanvisninger, tips og tricks en støvopsugningsanordning, er der fare for brand! Under ugunstige betingelser, som f.
 • Seite 21: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Servicested / Garanti / Bortskaffelse Maling / lakker Slibeblad / bevis for købet. ring til det pågældende kornstørrelse servicested i tilfælde af, at garantien skal tages i brug. Kun på denne måde kan vi Afslibning af maling 40, 60 sikre dig en gratis indsendelse af din vare.
 • Seite 22: Overensstemmelseserklæring / Producent

  (98 / 37 / EC) EU-lavspændingsdirektivet (2006 / 95 / EC) Elektromagnetisk kompatibilitet (2004 / 108 / EC) Type / maskinens betegnelse: Parkside Rystepudser PSS 250 Bochum, 31.07.2009 Hans Kompernaß - direktør - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling.
 • Seite 24 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 26 Ausstattung ........................Seite 26 Lieferumfang ........................Seite 26 Technische Daten ......................Seite 27 allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 27 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 27 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 28 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 29 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Schwingschleifer ........Seite 29 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 30 Bedienung...
 • Seite 25: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Bedienungsanleitung lesen! Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutz- brille und Schutzhandschuhe. Warn- und Sicherheitshinweise Schutzklasse II beachten! Vorsicht vor elektrischem Schlag! Kinder vom Elektrowerkzeug Lebensgefahr! fernhalten! Auf Unversehrtheit von Gerät, Explosionsgefahr!
 • Seite 26: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Technische Daten allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Nennspannung: 230 V ~ , 50 Hz Nennaufnahme: 250 W Leerlaufdrehzahl: 7.000 - 12.000 min WarNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits- Leerlaufschwingzahl: 14.000 - 24.000 min hinweise und anweisungen. Schleifblattabmessungen: Kletthaftung Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin- 93 x 185 mm...
 • Seite 27: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge adapterstecker gemeinsam mit Tragen Sie persönliche Schutz- schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. ausrüstung und immer eine Unveränderte Stecker und passende Steckdosen Schutzbrille. Das Tragen persön- verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. licher Schutzausrüstung wie Staubmaske, b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder erdeten Oberflächen, wie von rohren, Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des...
 • Seite 28: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung Gerätespezifische des Elektrowerkzeugs Sicherheitshinweise für Schwingschleifer a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- wenden Sie für Ihre arbeit das dafür Um Verletzungs- und Brandgefahr sowie bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden: passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser Schließen Sie, wenn Sie im Freien ar- und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
 • Seite 29: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Bedienung Bedienung Vermeiden Sie das Schleifen von bleihaltigen Farben oder anderen Betrieb gesundheitsschädlichen Materialien. asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Asbest gilt als krebser- Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung regend. muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Das Gerät ist für trockenes Flächen- Gerätes übereinstimmen (Geräte, die mit 230 V schleifen von Holz, Kunststoff, Metall...
 • Seite 30: Staub Absaugen

  Bedienung Schleifblätter mit Kletthaftung: Staubabsaugung mit Staubfangbox Setzen Sie das Schleifblatt an einer Seite der Schleifplatte bündig an. Staubfangbox aufsetzen: Legen Sie das Schleifblatt anschließend auf Schieben Sie die Staubfangbox die Schleifplatte auf und drücken Sie es fest. das Gerät. Schleifblätter ohne Kletthaftung: Staubfangbox abnehmen: Öffnen Sie die beiden Spannhebel...
 • Seite 31: Wartung Und Reinigung

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Service In der nachfolgenden Tabelle finden Sie unverbind- liche Werte, die Ihnen die Ermittlung des Schleif- blattes erleichtern. WarNUNG! Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestelle oder einer Elek- trofachkraft und nur mit Original-Ersatz- Holz Schleifblatt / teilen reparieren.
 • Seite 32: Entsorgung

  Elektromagnetische Verträglichkeit Kompernass Service Österreich (2004 / 108 / EC) Tel.: 0820 899 913 (0,20 EUr/min.) e-mail: support.at@kompernass.com Typ / Gerätebezeichnung: Parkside Schwingschleifer PSS 250 Kompernass Service Switzerland Bochum, 31.07.2009 Tel.: +41 (0) 848 000 525 (max. 0,0807 CHF/min.) e-mail: support.ch@kompernass.com Hans Kompernaß...
 • Seite 33 IAN 35324 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tilstand af information · Stand der Informationen: 07 / 2009 · Ident.-No.: PSS 250072009--GB / IE / DK / DE / AT / CH...