Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PMST 100 B2 Originalbetriebsanleitung

Modellbau-stichsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
JIGSAW PMST 100 B2
MODELÁŘSKÁ PŘÍMOČARÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu
MODELLBAU-STICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 286096
MODELÁRSKA PRIAMOČIARA PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PMST 100 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PMST 100 B2

 • Seite 1 JIGSAW PMST 100 B2 MODELÁŘSKÁ PŘÍMOČARÁ PILA MODELÁRSKA PRIAMOČIARA PÍLA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu MODELLBAU-STICHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 286096...
 • Seite 2 Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Překlad originálu prohlášení o shodě ....... . 8 │ PMST 100 B2  ...
 • Seite 5: Úvod

  MODELÁŘSKÁ PŘÍMOČARÁ Rozsah dodávky 1 modelářská přímočará pila PILA PMST 100 B2 1 paralelní doraz Úvod 2 pilové kotouče pro obrábění dřeva a plastů Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nového pří- 1 šestihranný klíč pro výměnu pilového listu stroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek.
 • Seite 6: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  (síťovým kabelem) a na elektrické které jsou schváleny také pro venkovní použití. nářadí napájené akumulátorem (bez síťového Používáním prodlužovacího kabelu vhodného kabelu). pro venkovní použití se snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. │ PMST 100 B2    3 ■...
 • Seite 7: Bezpečnost Osob

  činnost. Použití elektrického nářadí k jiným než h) Neváhejte se nesprávným směrem a neza- určeným účelům může vést ke vzniku nebezpeč- pomínejte na bezpečnostní pravidla pro ných situací. │ ■ 4    PMST 100 B2...
 • Seite 8: Servis

  Udržujte rukojeti a povrchy rukojeti suché, Informace k pilovým listům čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzné Standardní vybavení Parkside již obsahuje pilové rukojeti a povrchy rukojeti neumožňují bezpeč- listy pro základní práci s dřevem. ný provoz a ovládání elektrického nářadí v ▯...
 • Seite 9: Montáž Paralelního Dorazu

  UPOZORNĚNÍ sunutí odstranit stavěcí šroub, abyste mohli přístroj naklonit do požadovaného úhlu. ► Vědomí, že tento na krátkodobém provozu S2 max. 10 minut. │ ■ 6    PMST 100 B2...
 • Seite 10: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software. │ PMST 100 B2    7 ■...
 • Seite 11: Servis

  EN 61000-3-2: 2014 Informace o možnostech likvidace vysloužilého EN 61000-3-3: 2013 přístroje vám podá obecní nebo městská správa. Typové označení stroje: Modelářská přímočará pila PMST 100 B2 Rok výroby: 06 - 2017 Sériové číslo: IAN 286096 Bochum, 30.05.2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 12 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......16 │ PMST 100 B2    9...
 • Seite 13: Úvod

  Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa Technické údaje bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používa- ním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na Priamočiara píla: PMST 100 B2 obsluhu a bezpečnostnými upozorneniami. Výrobok používajte iba podľa popisu a v uvedených oblas- Menovité napätie: 230 V ∼ 50 Hz tiach použitia.
 • Seite 14: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny A Upozornenia Pre Elektrické Náradie

  (so sieťovým káblom) je schválený pre vonkajšie použitie. Použitie a elektrického náradia prevádzkovaného s akumu- predlžovacieho kábla vhodného do vonkaj- látorom (bez sieťového kábla). šieho prostredia zníži riziko úrazu elektrickým prúdom. │ PMST 100 B2    11 ■...
 • Seite 15: Bezpečnosť Osôb

  Použitie elektrického náradia na Používanie odsávania prachu môže zredukovať iný ako určený účel použitia, môže mať za ohrozenie prachom. následok nebezpečné situácie. │ ■ 12    PMST 100 B2...
 • Seite 16: Servis

  ♦ Nastavte žiadanú šírku rezu pomocou stupnice Informácie o pílových listoch na rovnobežnej zarážke a vonkajšej hrane V základnom vybavení Parkside sa už nachádzajú zasúvacieho otvoru (pozri obr. A). pílové listy pre hlavné použitie na drevo. ▯ 2 pílových list na všeobecné rezy do dreva UPOZORNENIE ►...
 • Seite 17: Obsluha

  S2 max. 10 minút. Nastavenie počtu zdvihov ♦ Regulátorom otáčok nastavte požadovaný počet zdvihov. ■ Pre mäkké materiály zvoľte vysoký počet zdvihov a hrubé ozubenie. ■ Pre tvrdé materiály zvoľte nízky počet zdvihov a jemné ozubenie. │ ■ 14    PMST 100 B2...
 • Seite 18: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servis- ného strediska, ktorá Vám bude oznámená. │ PMST 100 B2    15 ■...
 • Seite 19: Servis

  Elektrické náradie neodhadzujte do EN 61000-3-3: 2013 komunálneho odpadu! Typové označenie stroja: Modelárska priamočiara píla PMST 100 B2 V súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EU Rok výroby: 06 - 2017 sa opotrebované elektrické náradia musia zberať Sériové číslo: IAN 286096 oddelene a odovzdať...
 • Seite 20 Original-Konformitätserklärung ........26 DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    17...
 • Seite 21: Einleitung

  Technische Daten Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- Stichsäge: PMST 100 B2 und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Bemessungsspannung: 230 V ∼ 50 Hz Produkt nur wie beschrieben und für die angegebe- (Wechselstrom) nen Einsatzbereiche.
 • Seite 22: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schlages. sungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    19 ■...
 • Seite 23: Sicherheit Von Personen

  Einsatzwerkzeugteile wechseln Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Strom- oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese versorgung anschließen, kann dies zu Unfällen Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- führen. tigten Start des Elektrowerkzeugs. │ DE │ AT │ CH ■ 20    PMST 100 B2...
 • Seite 24: Service

  Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die Informationen zu Sägeblättern auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Elektrowerkzeugen für andere als die vorge- Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz. sehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
 • Seite 25: Inbetriebnahme

  Hubzahl und eine grobe Zahnung aus. ■ Für harte Werkstoffe wählen Sie eine niedrige Abb. A: Schnittbreite 4 cm Hubzahl und eine feine Zahnung aus. ♦ Schrauben Sie die beiden Feststellschrauben fest. │ DE │ AT │ CH ■ 22    PMST 100 B2...
 • Seite 26: Wartung Und Reinigung

  Schäden und Mängel müssen sofort nach ► Achten Sie hierbei auf den Kurzzeitbetrieb S2 dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf von max. 10 Minuten. der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    23 ■...
 • Seite 27 Auf www.lidl-service.com können Sie Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht diese und viele weitere Handbücher, von unserer autorisierten Service-Niederlassung Produktvideos und Software herunterla- vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. den. │ DE │ AT │ CH ■ 24    PMST 100 B2...
 • Seite 28: Service

  Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PMST 100 B2    25 ■...
 • Seite 29: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-11:2016 EN 55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Modellbau-Stichsäge PMST 100 B2 Herstellungsjahr: 06 - 2017 Seriennummer: IAN 286096 Bochum, 20.09.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 30 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2017 Ident.-No.: PMST100B2-052017-1 IAN 286096...

Diese Anleitung auch für:

Ian 286096