Underhåll Och Rengöring; Kassering; Garanti; Service - Parkside PBH 1500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Underhåll och rengöring
VARNING! RISK FÖR PERSON-
SKADOR! Stäng alltid av produkten
och dra ut strömkabeln vid alla
arbeten på produkten.
Produkten ska alltid vara ren, torr och fri från
olja och smörjfett.
Använd en mjuk trasa för att torka av höljet
utvändigt.
Rengör verktygsfästet
För då låshylsan
skyddskåpan från verktygsfästet
Smörj verktygsfästet
sätter in verktyget.
VARNING!
Om en anslutningskabel behöver bytas ut ska
det göras av tillverkaren eller dennes repre-
sentant för att undvika risken för olyckor.

Kassering

Förpackningen består av miljövänligt
material som kan lämnas in till den
lokala återvinningen.
Kasta aldrig elektriska verktyg och
maskiner i hushållssoporna!
Enligt EU-direktiv 2012/19/EU måste uttjänta
elverktyg tas isär och de olika delarna lämnas in
separat till rätt typ av miljövänlig återvinning.
Fråga på din kommun eller stadsdelsförvaltning
om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till
återvinning.
PBH 1500 A1
regelbundet:
bakåt och dra av damm-
.
med lite fett innan du

Garanti

För den här apparaten lämnar vi 3 års garanti från
och med inköpsdatum. Den här apparaten har till-
verkats med omsorg och genomgått en noggrann
kontroll innan leveransen.
Var god bevara kassakvittot som köpbevis. Vi ber
dig kontakta vår kundtjänst per telefon vid garanti-
fall. Endast då kan produkten skickas in fraktfritt.
OBSERVERA
Garantin gäller endast för material- eller
fabrikationsfel, den täcker inte transportska-
dor, förslitningsdelar eller skador på ömtåliga
delar, som t ex knappar och batterier.
Produkten är endast avsedd för privat bruk och
får inte användas yrkesmässigt. Vid missbruk och
felaktig behandling, användande av våld och
vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade
servicefi lial upphör garantin att gälla.
Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna
garanti. Garantitiden förlängs inte för att man utnytt-
jar garantin. Det gäller även utbytta och reparerade
delar.
Eventuella skador och brister som existerar redan
vid köpet måste rapporteras så snart apparaten
packats upp, dock senast två dagar efter köpet.
När garantitiden är slut kostar det pengar att
reparera apparaten.

Service

Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
IAN 108020
Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 108020
Öppettider för hotline: Måndag till fredag
kl. 08.00 – 20.00 (CET)
SE
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 108020

Inhaltsverzeichnis