Parkside PBH 1500 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PBH 1500 A1
HAMMER DRILL
Translation of original operation manual
BOHR- UND MEISSELHAMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 35391
ΣKAΠTIKO ΔPAΠANO ME KAΛEMI
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBH 1500 A1

 • Seite 1 HAMMER DRILL PBH 1500 A1 HAMMER DRILL ΣKAΠTIKO ΔPAΠANO ME KAΛEMI Translation of original operation manual Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας BOHR- UND MEISSELHAMMER Originalbetriebsanleitung IAN 35391...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τις δυο σελίδες με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Translation of the original conformity declaration ..... . 8 PBH 1500 A1...
 • Seite 5: Introduction

  Please also pass these operating 1 carrying case instructions on to any future owner(s). 1 operating manual Proper use The PBH 1500 A1 hammer drill (hereinafter Technical details appliance) is suitable for: Nominal power ▯ Hammer-drilling into brickwork, concrete and...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. PBH 1500 A1...
 • Seite 7: Personal Safety

  This will ensure that the safety of these are connected and properly used. the power tool is maintained. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. PBH 1500 A1...
 • Seite 8: Appliance-Specifi C Safety Instructions For Hammer Drills

  Additional handle NOTE ► For safety reasons, you should only use this appliance with the additional handle attached. ♦ Remove the additional handle by turning it clockwise direction. ♦ Turn the additional handle to the desired position. PBH 1500 A1...
 • Seite 9: Operation

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools are collected separately and fed into an environmentally compatible recycling process. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn- out appliance. PBH 1500 A1...
 • Seite 10: Warranty

  Damages and defects extant at the time of pur- www.kompernass.com chase must be reported immediately after unpack- ing, resp. no later than two days after the date of purchase. Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. PBH 1500 A1...
 • Seite 11: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Type designation of machine: Hammer drill PBH 1500 A1 Year of manufacture: 01 - 2014 Serial number: IAN 35391 Bochum, 02/01/2014 Semi Uguzlu...
 • Seite 12 Εισαγωγέας ........... . . 16 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....16 PBH 1500 A1...
 • Seite 13: Εισαγωγή

  Παραδοτέος εξοπλισμός ΣKAΠTIKO ΔPAΠANO ME 1 ΣKAΠTIKO ΔPAΠANO ME KAΛEMI PBH 1500 A1 KAΛEMI PBH 1500 A1 1 Πρόσθετη χειρολαβή Εισαγωγή 3 Τρυπάνια (βλ. Εικ. B) Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας 1 Επίπεδο καλέμι (βλ. Εικ. B) συσκευής. Αποφασίσατε έτσι για την από- 1 Λαξευτήρι...
 • Seite 14: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει κατά μαζί με ηλεκτρικά εργαλεία με γείωση προστα- πολύ το φορτίο κραδασμών στο σύνολο της σίας. Τα βύσματα που δεν έχουν τροποποιηθεί χρονικής περιόδου εργασίας. και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. PBH 1500 A1...
 • Seite 15: Ασφάλεια Ατόμων

  μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήμα- να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, είναι τα ασφαλείας, κράνος ή προστασία για την επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. ακοή, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών. PBH 1500 A1...
 • Seite 16: Σέρβις

  Περιστρέψτε την πρόσθετη χειρολαβή στην ■ Φοράτε προστασία για την ακοή. Η επίδραση του θορύβου μπορεί να επιθυμητή θέση. επιφέρει απώλεια της ακοής. ♦ Σφίξτε πάλι την πρόσθετη χειρολαβή στη νέα θέση, γυρίζοντάς τη προς τα αριστερά. PBH 1500 A1...
 • Seite 17: Αναστολέας Βάθους

  εφαρμόστε το κλειδί οδοντωτής στεφάνης, ZKS, κυκλικά και στις 3 θέσεις του τσοκ οδοντωτής στεφάνης και σφίξτε καλά και ομοιόμορφα το εργαλείο (π.χ. τρυπάνι). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ► Μη χρησιμοποιείτε το τσοκ οδοντωτής στεφά- νης στη λειτουργία κρουστικής διάτρησης ή σμιλεύματος! PBH 1500 A1...
 • Seite 18: Προεπιλογή Αριθμού Στροφών

  σαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω αυτής της εγγύησης. Ο χρόνος εγγύησης δεν επεκτείνεται μέσω της εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. PBH 1500 A1...
 • Seite 19: Σέρβις

  EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: ΣKAΠTIKO ΔPAΠANO ME KAΛEMI PBH 1500 A1 Έτος κατασκευής: 01 - 2014 Αύξων αριθμός: IAN 35391 Bochum, 2/1/2014 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 20 Original-Konformitätserklärung ........24 PBH 1500 A1...
 • Seite 21: Einleitung

  Lieferumfang BOHR- UND MEISSELHAMMER 1 Bohr- und Meisselhammer PBH 1500 A1 PBH 1500 A1 1 Zusatz-Handgriff Einleitung 3 Bohrer (siehe Abb. B) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres 1 Flachmeißel (siehe Abb. B) neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 22: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einsatz ist. Dies kann die b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Schwingungsbelastung über den gesamten Oberfl ächen, wie von Rohren, Heizungen, Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. PBH 1500 A1...
 • Seite 23: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von die Stromversorgung anschließen, kann dies zu unerfahrenen Personen benutzt werden. Unfällen führen. PBH 1500 A1...
 • Seite 24: Service

  Spannung setzen und zu einem elektrischen dass der Abstand zwischen der Spitze des Bohrers Schlag führen. und der Spitze des Tiefenanschlags der gewünsch- ten Bohrtiefe entspricht. ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske. ♦ Drehen Sie die Flügelschraube wieder fest. PBH 1500 A1...
 • Seite 25: Bedienung

  Symbol: Hammer-Bohren = Schlagwerk EIN Bohren = Schlagwerk AUS Funktions-Schalter: ♦ Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste des Funktionswahlschalter und drehen Sie den Funktionswahlschalter so, dass die gewünschte Symbolik an der Pfeil-Markierung einrastet: Hammer-Bohren Meißeln PBH 1500 A1...
 • Seite 26: Wartung Und Reinigung

  Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Repara- turen sind kostenpfl ichtig. Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PBH 1500 A1...
 • Seite 27: Service

  GERMANY EN 55014-2:1997 + A1 + A2 www.kompernass.com EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Bohr- und Meisselhammer PBH 1500 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2014 Seriennummer: IAN 35391 Bochum, 02.01.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 28 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 03 / 2014 · Ident.-No.: PBH1500A1-012014-2 IAN 35391...

Inhaltsverzeichnis