Service; Produktspecifi K Säkerhetsinformation För Borrhammare; Originaltillbehör/Extrautrustning; Ta Produkten I Bruk - Parkside PBH 1500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
f) Håll alltid skärande verktyg rena och vassa.
Noggrant skötta verktyg med skarpa eggar
kläms inte fast så lätt och är enklare att styra.
g) Använd elverktyg, tillbehör, insticksverktyg
mm enligt denna bruksanvisning. Ta hänsyn
till arbetsförhållanden och det arbete som
ska utföras. Om elverktyg används på andra
sätt än de föreskrivna kan det uppstå farliga
situationer.

5. Service

a) Låt endast kvalifi cerade yrkesmän reparera
eller byta ut delar på elverktyget. Endast
originaldelar ska användas. Då kan du känna
dig säker på att produkten är lika säker att
använda som tidigare.
Produktspecifi k säkerhets-
information för borrhammare
Använd hörselskydd. Bullerpåverkan
kan ge hörselskador.
Använd de extrahandtag som ingår i leveran-
sen. Om du förlorar kontrollen kan personskador
uppstå.
Håll i produktens isolerade greppytor om du
riskerar att komma åt en dold strömförande
ledning eller produktens egen strömkabel när
du arbetar. Kontakt med en spänningsförande
ledning kan göra att metalldelar på elverktyget
blir strömförande, vilket kan ge elstötar.
Använd dammskyddsmask.
VARNING! GIFTIGT DAMM!
Den som arbetar med eller befi nner sig i
närheten av hälsovådligt/giftigt damm
utsätter sig för hälsorisker.
AKTA LEDNINGAR! FARA!
Försäkra dig om att du inte kan stöta på några
ström-, gas- eller vattenledningar där du arbetar
med ett elektriskt verktyg. Kontrollera ev. först
med en ledningssökare innan du t ex borrar
eller sågar i en vägg.
PBH 1500 A1
Originaltillbehör/extrautrustning
Använd endast tillbehör och extrautrustning
som anges i bruksanvisningen eller med
fästen som passar till produkten.

Ta produkten i bruk

Extrahandtag

OBSERVERA
Av säkerhetsskäl får den här produkten bara
användas med monterat extrahandtag
Lossa extrahandtaget
medsols.
Vrid extrahandtaget
Skruva fast extrahandtaget
genom att vrida det motsols.
Anslag för borrdjup
Öppna vingskruven
Sätt anslaget för borrdjup
Kontrollera att anslagets
uppåt.
Dra ut anslaget för borrdjup
avståndet mellan borrspetsen och spetsen på
anslaget motsvarar önskad borrdjup.
Dra åt vingskruven
Verktyg / Borrchuck:
Dra låshylsan
bakåt och sätt in verktyget/
kuggkranschucken
Släpp låshylsan
. Då är fästet låst. Kontrollera
att låsningen verkligen fungerar genom att dra i
verktyget. Det här verktyget har ett system som
gör spelet radiellt.
Ta av verktyg / borrchuck:
Dra verktygets låshylsa
.
genom att vrida det
till önskad position.
i dess nya position
.
i extrahandtaget
kuggar pekar
så mycket att
igen.
i verktygsfästet
.
bakåt.
13
SE
.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 108020

Inhaltsverzeichnis