Herunterladen Diese Seite drucken

Pioneer DEH-2020MP Installationshandbuch Seite 4

Vorschau ausblenden

Werbung

Installatie
DIN-voormontage
Belangrijk
! Controleer alle aansluitingen en systemen
Installatie met de rubberen ring
voordat u de installatie voltooit.
1
Schuif de montagebehuizing in het
! Gebruik geen onderdelen van andere fabrikan-
dashboard.
ten. Onderdelen van andere fabrikanten kun-
Als u het toestel in een ondiepe ruimte mon-
nen storingen veroorzaken.
teert, gebruik dan een meegeleverde montage-
! Neem contact op met uw dealer als er voor de
behuizing. Als er genoeg ruimte achter het
installatie gaten moeten worden geboord of
toestel is, gebruik dan een van fabriekswege
als er andere aanpassingen aan het voertuig
geleverde montagebehuizing.
nodig zijn.
! Installeer dit toestel niet op een plaats waar:
2
Zet de montagebehuizing vast door
— het de besturing van het voertuig kan be-
met behulp van een schroevendraaier de
lemmeren.
metalen lipjes (90°) op hun plaats te bui-
— het de inzittenden kan verwonden bij een
gen.
noodstop.
! De halfgeleiderlaser raakt bij oververhitting
3
Installeer het toestel.
beschadigd. Plaats dit apparaat niet in de
Dashboard
Rubberen ring
buurt van plaatsen die warm worden zoals de
afvoer van een kachel.
! U bent verzekerd van een optimale prestatie
als het toestel wordt geplaatst onder een hoek
van minder dan 60°.
60°
Montagebehuizing
Schroef
Het toestel verwijderen
1
Trek de boven- en onderkant van de
DIN-bevestiging voor/achter
sierlijst naar buiten om deze te verwijde-
Dit toestel kan zowel langs voren als achteren
ren. (Als u de sierlijst weer bevestigt,
worden geïnstalleerd. Vóór gebeurt dat via een
houdt u de kant met de groef naar onderen
gewone DIN-montage van voren; achter maakt
en bevestig u hem.)
u gebruik van een DIN-achtermontage en van
schroefdraad voorziene gaten aan de zijden
van het toestelchassis. Raadpleeg voor meer
informatie de volgende installatiemethoden.
Sierlijst
! De sierlijst kan eenvoudig worden verwij-
derd als het voorpaneel is losgemaakt.
Nl
Installatie
2
Steek de meegeleverde uittreksleutels
3
Draai aan elke kant twee schroeven
in de beide kanten van het toestel totdat
vast.
ze op hun plaats klikken.
Schroef
3
Trek het toestel uit het dashboard.
Bevestigingsklem
Dashboard of console
! Gebruik schroeven met een platte kop (5
mm × 8 mm) of verzonken schroeven (5
mm × 9 mm), afhankelijk van de vorm van
DIN-achtermontage
de schroefgaten in de klem.
1
Trek de boven- en onderkant van de
sierlijst naar buiten om deze te verwijde-
ren. (Als u de sierlijst weer bevestigt,
Het voorpaneel bevestigen
houdt u de kant met de groef naar onderen
en bevestig u hem.)
Als het niet de bedoeling is het voorpaneel los
te kunnen maken, kan het met de meegele-
verde schroef vast worden bevestigd.
Sierlijst
! De sierlijst kan eenvoudig worden verwij-
Schroef
derd als het voorpaneel is losgemaakt.
2
Bepaal de juiste positie, de plaats waar
de gaten op de klem en op de zijde van het
toestel gelijk liggen.
Nl
Установка
Переднее крепление
Важно
стандарта DIN
! Перед окончательной установкой
проверьте все соединения и системы.
Установка с помощью резиновой втулки
! Не используйте детали, не разрешенные
1
Вставьте монтажную обойму в
производителем к использованию. Исполь-
переднюю панель.
зование таких деталей может стать причи-
Монтажная обойма применяется в случае
ной возникновения неисправностей в
установки в недостаточно глубоком гнезде.
устройстве.
Заводская монтажная обойма применяется
! Узнайте у дилера компании, требует ли ус-
в случае установки устройства при доста-
тановка сверления отверстий или
точном пространстве за устройством.
внесения иных изменений в конструкцию
автомобиля.
2
Закрепите обойму, подогнув с по-
! Не устанавливайте данное устройство в
мощью отвертки металлические язычки
местах, где оно может:
(90°).
— помешать управлению автомобилем.
— травмировать пассажира при внезап-
3
Установите устройство.
ной остановке автомобиля.
Приборная панель
Резиновая втулка
! Перегрев полупроводникового лазера при-
ведет к его выходу из строя. Разместите
все кабели в удалении от нагревающихся
деталей, таких как решетка обогревателя.
! Оптимальной является установка устрой-
ства под углом менее 60°.
60°
Монтажная обойма
Винт
Демонтаж устройства
1
Выдвиньте верхнюю и нижнюю
Переднее/заднее
часть декоративной рамки наружу,
чтобы снять ее. (При установке рамки
крепление стандарта DIN
ее сторона с канавкой должна быть
Установка данного устройства возможна
внизу.)
как спереди (с помощью обычного перед-
него крепления стандарта DIN), так и сзади
(заднее крепление стандарта DIN с ис-
пользованием винтов в резьбовых от-
верстиях на раме устройства).
Подробности смотрите в прилагаемых ин-
струкциях.
Декоративная рамка
! Рамку легче снимать при снятой
передней панели.
Ru
Установка
2
Вставьте прилагаемые экстракторы
3
Закрутите по два винта с каждой сто-
с обеих сторон устройства до щелчка.
роны.
Винт
3
Вытяните устройство из приборной
панели автомобиля.
Монтажная рамка
Приборная панель или
консоль
! Используйте винты либо с круглыми (5
мм × 8 мм), либо с плоскими головками
Заднее крепление стандарта DIN
(5 мм × 9 мм), в зависимости от формы
отверстий под винты кронштейна.
1
Выдвиньте верхнюю и нижнюю
часть декоративной рамки наружу,
чтобы снять ее. (При установке рамки
ее сторона с канавкой должна быть
Закрепление передней
внизу.)
панели
Если Вы не собираетесь снимать перед-
нюю панель, ее можно закрепить прилагае-
мым винтом.
Декоративная рамка
! Рамку легче снимать при снятой
передней панели.
Винт
2
Выберите положения, при котором
отверстия на кронштейне и боковых
панелях устройства совпадают.
Ru

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Pioneer DEH-2020MP

Diese Anleitung auch für:

Deh-2000mpbDeh-2000mpDeh-1020eDeh-1000e