Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 275637 Originalbetriebsanleitung

Löt-arbeitsstation
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SOLDERING STATION PLLL 16 A2
SOLDERING STATION
Translation of the original instructions
LÖT-ARBEITSSTATION
Originalbetriebsanleitung
IAN 275637
FORRASZTÓ MUNKAÁLLOMÁS
Az originál használati utasítás fordítása

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 275637

 • Seite 1 SOLDERING STATION PLLL 16 A2 SOLDERING STATION FORRASZTÓ MUNKAÁLLOMÁS Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása LÖT-ARBEITSSTATION Originalbetriebsanleitung IAN 275637...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction ............2 Intended use .
 • Seite 5: Introduction

  SOLDERING STATION Features Illuminated magnifying glass PLLL 16 A2 Gooseneck for adjusting the magnifying glass Introduction Third hand with crocodile clip and gooseneck Congratulations on the purchase of your Soldering iron stand new appliance. You have selected a high- Crocodile clip quality product.
 • Seite 6: Technical Details

  Technical details General Power Tool Rated voltage: 230 V ~ Safety Warnings Nominal frequency: 50 Hz WARNING! Nominal power: 30 W ► Read all safety warnings and all instructions. Soldering iron: Failure to follow the warnings and instruc- tions may result in electric shock, fire and/or Nominal power: 30 W serious injury.
 • Seite 7: Personal Safety

  e) When operating a power tool outdoors, use ■ Keep the appliance away from flammable an extension cord suitable for outdoor use. material. Use of a cord suitable for outdoor use reduces ■ Never leave a switched-on appliance unsuper- the risk of electric shock. vised.
 • Seite 8: Power Tool Use And Care

  4. Power tool use and care Appliance-specific safety instructions a) Store idle power tools out of the reach of ■ This product is not a toy and should not be children Do not allow persons unfamiliar with played with by children. the power tool or these instructions to oper- ■...
 • Seite 9: Before Use

  Before use Inserting/replacing the soldering tip CAUTION! RISK OF BURNS! Setting up the appliance ► Never heat the soldering iron without a CAUTION! soldering tip ► Never set up the appliance near easily ■ The soldering tip may only be removed when flammable materials (e.g.
 • Seite 10: Switching The Led Light On And Off

  Soldering sponge Switching the LED light on and off CAUTION! Switching on: ► The hot soldering tip must never come into ♦ Plug the mains plug into an appropriate wall contact with a dry soldering sponge socket and press the On/Off switch to the Otherwise, the soldering sponge can be "ON"...
 • Seite 11: Soldering

  Soldering Maintenance and cleaning Vapours can lead to headaches and fatigue WARNING! RISK OF INJURY! Always if inhaled. pull the plug out of the socket and let the appliance cool down before you ■ The soldering iron has a rated power output of carry out any work on the appliance.
 • Seite 12: Disposal

  Disposal Kompernass Handels GmbH warranty Disposal of the appliance Dear Customer, The packaging is made from environmen- This appliance has a 3-year warranty valid from tally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant. the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights.
 • Seite 13: Service

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) parts made of glass. E-Mail: kompernass@lidl.co.uk The warranty does not apply if the product has IAN 275637 been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product Importer are to be strictly followed.
 • Seite 14 Tartalomjegyzék Bevezető ............12 Rendeltetésszerű...
 • Seite 15: Bevezető

  FORRASZTÓ MUNKAÁLLOMÁS Felszereltség Megvilágított nagyító PLLL 16 A2 A nagyító beállítására szolgáló hattyúnyak Bevezető Harmadik kar krokodilcsipesszel és hattyúnyakkal Gratulálunk új készüléke megvásárlásá- Forrasztópáka-tartó hoz. Vásárlásával kiváló minőségű termék Krokodilcsipesz mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biz- Forrasztóón-vezető...
 • Seite 16: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Általános biztonsági Névleges feszültség: 230 V ~ utasítások elektromos Névleges frekvencia: 50 Hz kéziszerszámokhoz Névleges teljesítmény: 30 W FIGYELMEZTETÉS! Forrasztópáka: ► Olvassa el az összes biztonsági előírást és Névleges teljesítmény: 30 W utasítást. A biztonsági előírások és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/ Megvilágított nagyító...
 • Seite 17: Személyi Biztonság

  c) Óvja az elektromos kéziszerszámot esőtől ■ ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! Soha ne érjen hozzá vagy nedves környezettől. Növeli az áramütés a felforrósodott forrasztóhegyhez vagy a meg- kockázatát, ha víz kerül az elektromos készülék- olvadt forrasztóónhoz. Égési sérülés veszélye áll fenn. A készülék alkotóelemeinek cseréje, tisztí- tása és ellenőrzése előtt mindenképpen hagyja d) A vezetéket csak a céljának megfelelően lehűlni a készüléket.
 • Seite 18: Az Elektromos Kéziszerszám Használata És Kezelése

  4. Az elektromos kéziszerszám hasz- Készülékspecifikus biztonsági utasí- nálata és kezelése tások a) A nem használt elektromos kéziszerszámokat ■ A termék nem játék és nem való gyermekek gyermekektől elzárva tárolja. Ne engedje, kezébe. hogy olyan személyek használják a készülé- ■ Működtetés közben soha ne nézzen közvetlenül ket, akik nem ismerik annak használatát, a fényforrásba.
 • Seite 19: Üzembe Helyezés Előtt

  Üzembe helyezés előtt A forrasztóhegy behelyezése / cseréje VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! A készülék felállítása ► Soha ne fűtse fel a forrasztópákát forrasz- FIGYELEM! tóhegy nélkül. ► A készüléket soha ne gyúlékony anyagok (pl. ■ A forrasztóhegyet kizárólag kikapcsolt készü- függöny, dekorációs anyag, stb.) közelében léknél és a forrasztóhegy kihűlt állapotában állítsa fel.
 • Seite 20: Led-Világítás Be- / Kikapcsolása

  Forrasztó szivacs LED-világítás be- / kikapcsolása FIGYELEM! Bekapcsolás: ► A forró forrasztóhegynek soha nem ♦ Dugja be a hálózati csatlakozódugót szabad száraz forrasztó szivacshoz érnie. megfelelő csatlakozóaljzatba és nyomja a Ellenkező esetben kár keletkezhet a forrasztó BE/KI kapcsolót „ON“ állásba. szivacsban.
 • Seite 21: Forrasztás

  Forrasztás Karbantartás és tisztítás A gőzök belélegzése pl. fejfájást és fáradt- FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY! ságot okozhat. A készüléken történő munkavégzés előtt mindig húzza ki a csatlakozódu- ■ A 30 watt teljesítményű forrasztópáka ideális gót a csatlakozóaljzatból és hagyja elektronikai forrasztásokhoz. lehűlni a készüléket. ■...
 • Seite 22: Ártalmatlanítás

  Ártalmatlanítás A Kompernass Handels GmbH garanciája A készülék ártalmatlanítása Tisztelt Vásárlónk! A csomagolás környezetbarát anyagokból A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra. garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg Ne dobjon elektromos kéziszerszá- az eladóval szemben.
 • Seite 23 A garancia köre A garancia érvényesítése A készüléket szigorú minőségi előírások szerint Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen következő utasításokat: ellenőriztük. ▯ Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonat- készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot kozik.
 • Seite 24 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Forrasztó munkaállomás 275637 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatá- PLLL 16 A rozása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: KOMPERNASS HANDELS GMBH Szerviz Magyarország / Hornos Ltd.
 • Seite 25: Szerviz

  A javításra tekintettel a jótállás új határideje: Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 275637 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com...
 • Seite 26 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............24 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 27: Einleitung

  LÖT-ARBEITSSTATION Ausstattung Beleuchtete Lupe PLLL 16 A2 Schwanenhals zur Lupenausrichtung Einleitung Dritte Hand mit Krokodilklemme und Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Schwanenhals neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Lötkolbenständer ein hochwertiges Produkt entschieden. Krokodilklemme Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Lötzinnführung Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 28: Technische Daten

  Technische Daten Allgemeine Nennspannung: 230 V ~ Sicherheitshinweise Nennfrequenz: 50 Hz für Elektrowerkzeuge Nennleistung: 30 W WARNUNG! Lötkolben: ► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei- Nennleistung: 30 W sungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Beleuchtete Lupe mit 3. Hand: elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Beleuchtung: 16 LED‘s...
 • Seite 29: Sicherheit Von Personen

  c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen ■ VERBRENNUNGSGEFAHR! Berühren Sie nie Schlages. die erhitzte Lötspitze oder das geschmolzene d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um Lot.
 • Seite 30: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  ■ Waschen Sie sich nach dem Löten immer gründ- Gerätespezifische Sicherheitshinweise lich die Hände. ■ Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht ■ Werfen Sie Lötabfälle nie in den Hausmüll. in Kinderhände. Lötabfälle gehören zum Sondermüll. ■ Sehen Sie während des Betriebs nicht direkt in 4.
 • Seite 31: Vor Der Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme Lötspitze einsetzen / wechseln VORSICHT! Gerät aufstellen VERBRENNUNGSGEFAHR! ACHTUNG! ► Heizen Sie den Lötkolben nie ohne ► Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Lötspitze auf. leicht entzündlichen Materialien (z. B. Vorhänge, ■ Das Entfernen der Lötspitze darf nur bei ausge- Dekostoffe etc.) auf.
 • Seite 32: Led-Beleuchtung Ein-/ Ausschalten

  Lötschwamm LED-Beleuchtung Ein-/ Ausschalten ACHTUNG! Einschalten: ► Die heiße Lötspitze darf niemals mit einem ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine pas- trockenen Lötschwamm in Berührung sende Steckdose und drücken Sie den Ein-/ kommen. Andernfalls kann der Lötschwamm Ausschalter in die Position „ON“. beschädigt werden.
 • Seite 33: Löten

  Löten Wartung und Reinigung Dämpfe können beim Einatmen u.a. zu Kopf- WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! schmerzen und Ermüdungserscheinungen Ziehen Sie immer den Netzstecker führen. aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Arbeiten ■ Der Lötkolben ist mit einer Nennleistung von 30 am Gerät durchführen.
 • Seite 34: Entsorgung

  Entsorgung Garantie der Kompernaß Handels GmbH Gerät entsorgen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab lichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in gesetzliche Rechte zu.
 • Seite 35: Service

  Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbe- E-Mail: kompernass@lidl.ch dingt zu vermeiden. IAN 275637 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss- Importeur bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht...
 • Seite 36 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stand der Informationen:: 03 / 2016 Ident.-No.: PLLL16A2-032016-1 IAN 275637...

Diese Anleitung auch für:

Plll 16 a2