Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside 291873 Originalbetriebsanleitung

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
2 SPEED CORDLESS IMPACT DRILL PSBSA 20-Li A1
2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ
PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 291873
2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHR-
SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside 291873

 • Seite 1 2 SPEED CORDLESS IMPACT DRILL PSBSA 20-Li A1 2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHR- SCHRAUBER PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ Originalbetriebsanleitung Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 291873...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Používanie v súlade s určením .
 • Seite 6: Úvod

  2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTO- červená LED kontrolka nabíjania zelená LED kontrolka nabíjania ROVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ Rozsah dodávky SKRUTKOVAČ PSBSA 20-Li A1 1 2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ Úvod VŔTACÍ SKRUTKOVAČ PSBSA 20-Li A1 2 bity PZ1 & PZ2 (50mm) Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového 1 prídavná...
 • Seite 7: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  VÝSTUP/Output: VÝSTRAHA! Dimenzačné napätie: 21,5 V ► Hladina vibrácií sa zmení podľa používania (jednosmerný prúd) elektrického náradia a v niektorých prípa- Dimenzačný prúd: 2,4 A doch môže byť väčšia ako hodnota uvedená Doba nabíjania: cca 60 min v týchto pokynoch . Zaťaženie vibráciami by Trieda ochrany: II / (dvojitá...
 • Seite 8: Elektrická Bezpečnosť

  c) Počas používania elektrického náradia za­ b) Vždy noste osobné ochranné prostriedky bráňte prístupu detí a iných osôb. Pri odvrátení a ochranné okuliare. Nosenie osobných pozornosti môžete stratiť kontrolu nad prístrojom . ochranných prostriedkov, ako je maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, 2 .
 • Seite 9: Používanie A Manipulácia S Akumulátorovým Náradím

  c) Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou c) Nepoužívaný akumulátor uchovávajte mimo príslušenstva alebo pred odložením prístroja dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a / klincov, skrutiek a iných malých kovových alebo vyberte akumulátor. Toto preventívne predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premoste­ opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu nie kontaktov.
 • Seite 10: Bezpečnostné Pokyny Pre Nabíjačky

  Pred uvedením do prevádzky Bezpečnostné pokyny pre nabíjačky Tento prístroj môžu používať deti Nabitie boxu s akumulátorom (pozri ■ obr . A) od 8 rokov, ako aj osoby so zníže- nými fyzickými, zmyslovými alebo POZOR! mentálnymi schopnosťami alebo ► Pred vyberaním akumulátora z nabíjačky alebo jeho vkladaním do nej vždy vytiahnite nedostatkom skúseností...
 • Seite 11: Vloženie/Vybratie Boxu S Akumulátorom Do/Z Prístroja

  Vloženie/vybratie boxu s akumulá- Predvoľba krútiaceho momentu/ torom do/z prístroja voľba prevádzkového režimu Vloženie boxu s akumulátorom: Predvoľba krútiaceho momentu umožňuje nasta- venie krútiacej sily alebo prepínanie medzi vŕtaním ♦ Prepnite prepínač smeru otáčania do stredo- a príklepovým vŕtaním vej polohy (poistka) . Nechajte box s akumuláto- zaskočiť...
 • Seite 12: Uvedenie Do Prevádzky

  Uvedenie do prevádzky Náročné skrutkovanie (do kovu): Zapnutie/vypnutie ♦ Mimoriadne vysoké krútiace momenty vznikajú napr . pri skrutkovaní v kove pri použití nadstav- Zapnutie: cov nástrčných kľúčov . Zvoľte nízke otáčky . ♦ Na uvedenie prístroja do prevádzky stlačte spínač ZAP/VYP a podržte ho stlačený...
 • Seite 13: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie Záruka spoločnosti Kompernass Handels GmbH VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Pred akýmikoľvek Vážená zákazníčka, vážený zákazník, prácami na prístroji prístroj vypnite na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu za- a vyberte z neho akumulátor. kúpenia . V prípade nedostatkov tohto výrobku máte Akumulátorový...
 • Seite 14: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl .sk násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané naším autorizovaným servisom . IAN 291873 Vybavenie v prípade záruky Dovozca Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je postupujte podľa nasledujúcich pokynov:...
 • Seite 15: Likvidácia

  EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ/označenie prístroja: 2-STUPŇOVÝ AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ PSBSA 20-Li A1 Rok výroby: 10 - 2017 Sériové číslo: IAN 291873 Bochum, 24 .10 .2017 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú vyhradené .
 • Seite 16: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Servis Slovensko Tel . 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl .sk Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, číslo tovaru (napr . IAN 291873) pridelené zariadeniu . Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . ■...
 • Seite 17 Inhaltsverzeichnis Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 18: Einleitung

  2-GANG-AKKU-SCHLAGBOHR- Lieferumfang 1 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber PSBSA 20-Li A1 PSBSA 20-Li A1 SCHRAUBER 1 Zusatz-Handgriff Einleitung 2 Bits PZ1 & PZ2 (50mm) 1 Tragekoffer Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Bedienungsanleitung Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden .
 • Seite 19: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Geräuschemissionswert: WARNUNG! Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend ► Der Schwingungspegel wird sich entsprechend EN 60745 . Der A-bewertete Geräuschpegel des dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: und kann in manchen Fällen über dem in Schalldruckpegel: = 86,7 dB (A) diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen .
 • Seite 20: Elektrische Sicherheit

  c) Halten Sie Kinder und andere Personen wäh­ Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen . rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und über das Gerät verlieren . immer eine Schutzbrille.
 • Seite 21: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büro­ Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das klammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist oder anderen kleinen Metallgegenständen, die gefährlich und muss repariert werden .
 • Seite 22: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Vor der Inbetriebnahme Sicherheitshinweise für Ladegeräte Dieses Gerät kann von Kindern ab Akku-Pack laden (siehe Abb . A) ■ 8 Jahren und darüber sowie von VORSICHT! Personen mit verringerten physi- ► Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie schen, sensorischen oder mentalen den Akku-Pack aus dem Ladegerät nehmen bzw .
 • Seite 23: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Akku-Pack ins Gerät Drehmomentvorwahl / Betriebsart wählen einsetzen / entnehmen Sie können über die Drehmomentvorwahl Akku-Pack einsetzen: Drehkraft einstellen oder zwischen der Bohrstufe ♦ Bringen Sie den Drehrichtungsumschalter und der Schlagbohrstufe auswählen . Mittelstellung (Sperre) . Lassen Sie den Akku- in den Griff einrasten .
 • Seite 24: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme Harter Schraubfall (in Metall): Ein- / ausschalten ♦ Besonders hohe Drehmomente entstehen z .B . bei Metallverschraubungen unter Verwendung Einschalten: von Steckschlüsseleinsätzen . Wählen Sie eine ♦ Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes niedrige Drehzahl . den EIN- / AUS-Schalter und halten Sie ihn gedrückt .
 • Seite 25: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! und wann er aufgetreten ist . Schalten Sie vor allen Arbeiten am Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, Gerät das Gerät aus und entnehmen erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt Sie den Akku.
 • Seite 26: Service

  Handbücher, Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min . ) Produktvideos und Software herunterladen . E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 291873 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle .
 • Seite 27: Entsorgung

  EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typ / Gerätebezeichnung: 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber PSBSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 10 - 2017 Seriennummer: IAN 291873 Bochum, 24 .10 .2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten . PSBSA 20-Li A1 DE │...
 • Seite 28: Ersatz-Akku Bestellung

  E-Mail: kompernass@lidl .ch Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 291873) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung .
 • Seite 29 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PSBSA20-LiA1-102017-1 IAN 291873...

Diese Anleitung auch für:

Psbsa 20-li a1

Inhaltsverzeichnis