Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKO 270 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

GB
IE
COMPRESSOR PKO 270 A2
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
LT
KOMPRESORIUS PKO 270 A2
Eksploatacijos ir saugos nurodymus
Vertimas originali naudojimo instrukcija
IAN 275673
COMPRESSOR PKO 270 A2
PL
KOMPRESOR PKO 270 A2
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
KOMPRESSOR PKO 270 A2
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PL
LT

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKO 270 A2

 • Seite 1 COMPRESSOR PKO 270 A2 COMPRESSOR PKO 270 A2 KOMPRESOR PKO 270 A2 Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KOMPRESORIUS PKO 270 A2 KOMPRESSOR PKO 270 A2 Eksploatacijos ir saugos nurodymus...
 • Seite 2 COMPRESSOR PKO 270 A2 GB | IE Compressor 7-14 Kompresor 15-23 Kompresorius 24-31 DE | AT | CH Kompressor 32-41...
 • Seite 5 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool. Przed uruchomieniem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa! Prieš eksploatacijos pradžią perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus bei jų laikykitės! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Wear ear-muffs.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Scope of delivery Intended use Safety information Technical data Before starting the equipment Attachment and operation Electrical connection Cleaning, maintenance and storage Disposal and recycling Troubleshooting Warranty certificate Declaration of conformity GB/IE...
 • Seite 7: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-14) Transport handle MANUFACTURER: Pressure switch scheppach Quick-lock coupling (regulated compressed air) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Pressure gauge (for reading the preset vessel pressure) Günzburger Straße 69 Pressure regulator D-89335 Ichenhausen Pressure gauge (for reading the vessel pressure) Quick-lock coupling (unregulated compressed air) DEAR CUSTOMER, Pressure vessel...
 • Seite 8: Intended Use

  4. Intended use – Rubber gloves and non-slip shoes are recom- mended when working outdoors. The compressor is designed to generate compressed air for Tie long hair back in a hair net. – compressed-air driven tools which can be driven with an air Do not use the cable for purposes for which it is not volume of up to approx.
 • Seite 9: Technical Data

  Important! • Do not smoke during the spraying process and/or in the – For your own safety you must only use the acces- work area. There is a risk of explosion! Paint vapors are sories and additional units listed in the operating easily combustible.
 • Seite 10: Before Starting The Equipment

  7. Before starting the equipment 8.6 ON/OFF switch (Fig. 2) • Pull the ON/OFF switch (17) upwards to switch on the Before you connect the equipment to the mains supply compressor. To switch off the compressor, press the make sure that the data on the rating plate are identical to ON/OFF switch down.
 • Seite 11: Cleaning, Maintenance And Storage

  10.1 Cleaning • As the user, you are required to ensure, in consultation with your electric power company if necessary, that the • Keep the equipment free of dirt and dust as far as pos- connection point at which you wish to operate the prod- sible.
 • Seite 12: Disposal And Recycling

  10.7 Storage When the oil has drained out, re-fit the oil drain plug (12). m Important! Dispose of the old oil at a drop-off point for old oil. Pull out the mains plug and ventilate the equipment and all connected pneumatic tools. Switch off the com- pressor and make sure that it is secured in such a way To fill in the correct quantity of oil, make sure that the that it cannot be started up again by any unauthor-...
 • Seite 13: Warranty Certificate

  13. Warranty certificate All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 14 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Opis urządzenia Zakres dostawy Użycie zgodne z przeznaczeniem Wskazówki bezpieczeństwa Dane techniczne Przed uruchomieniem Montaż i obsługa Przyłącze elektryczne 10. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie 11. Utylizacja i recykling 12. Pomoc dotycząca usterek 13. Gwarancja 14. Deklaracja zgodności...
 • Seite 15: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie 2. Opis urządzenia (rys. 1-14) Uchwyt transportowy PRODUCENT: Wyłącznik ciśnieniowy scheppach Szybkozłączka (regulowane powietrze ciśnieniowe) Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Manometr (ustawione ciśnienie może być odczytane) Günzburger Straße 69 Regulator ciśnienia D-89335 Ichenhausen Manometr (możliwość odczytania ciśnienia zbiornika) Szybkozłączka (nieuregulowane sprężone powietrze) SZANOWNY KLIENCIE, Zbiornik ciśnieniowy Życzymy wiele radości i sukcesów w trakcie pracy z nowo...
 • Seite 16: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  4. Użycie zgodne z przeznaczeniem Trzymać dzieci z dala od urządzenia! – Nie pozwalać innym osobom, by poruszały Kompresor przeznaczony jest do produkcji sprężonego urządzeniem lub kablem, trzymać je z dala od powietrza do urządzeń pneumatycznych, które wymagają obszaru roboczego. strumienia powietrza do ok.
 • Seite 17 – Skontrolować, czy części ruchome funkcjonują • Powietrze zasysane przez kompresor musi być wolne bez zarzutu i nie zakleszczają się oraz czy nie od zanieczyszczeń i domieszek, które w pompie kom- są uszkodzone. Wszystkie części muszą być presora mogłyby być przyczyną zapłonu lub wybuchu. właściwie zamontowane, aby zapewnić...
 • Seite 18: Dane Techniczne

  • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy zbiornik nie jest Kompresor przeznaczony jest do użytku w suchym po- uszkodzony i nie ma śladów rdzy. Eksploatacja uszko- mieszczeniach. Nie zezwala się na używanie urządzenia dzonego lub zardzewiałego zbiornika ciśnieniowego tam, gdzie podczas pracy możliwy jest kontakt z pryskają- jest surowo wzbroniona! Jeżeli stwierdzono uszkodze- cą...
 • Seite 19: Przyłącze Elektryczne

  8.8 Regulacja zaworu regulacyjnego ciśnienia (rys. 1) Przyczyną może być: • Zawór regulacyjny ciśnienia (2) ustawiony jest fabrycz- • Ściskanie, w przypadku gdy przewody są prowadzone nie. przez okna lub szczeliny w drzwiach. Ciśnienie włączenia ok. 6 bar Zagięcia, w przypadku nieprawidłowego zamocowa- •...
 • Seite 20 10.5 Wymiana oleju (rys. 1, 10, 11) • Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie stosować środ- Wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Wyjąć korek ków do czyszczenia lub rozpuszczalników; mogą one uszczelniający oleju (16). Po spuszczeniu resztek sprężone- uszkodzić...
 • Seite 21: Utylizacja I Recykling

  11. Utylizacja i recykling Podczas transportu, aby zapobiec uszkodzeniom, urządzenie znajduje się w opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, który można użytkować ponownie lub można przeznaczyć do powtórnego przerobu. Urządzenie oraz jego osprzęt składają się z różnych rodza- jów materiałów, jak np. metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone części dostarczyć do punktu utylizacji. Proszę poprosić...
 • Seite 22: Gwarancja

  13. Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy również gotowi zaoferować...
 • Seite 23 Turinys: Puslapis: Įžanga Įrenginio aprašymas Komplektacija Naudojimas pagal paskirtį Saugos nurodymai Techniniai duomenys Prieš pradedant eksploatuoti Montavimas ir valdymas Elektros prijungimas 10. Valymas, techninė priežiūra ir laikymas 11. Utilizavimas ir pakartotinis atgavimas 12. Sutrikimų šalinimas 13. Garantija pažymėjimas 14. Atitikties deklaracija...
 • Seite 24: Įžanga

  1. Įžanga 2. Įrenginio aprašymas (pav. 1-14) GAMINTOJAS: Transportavimo rankena scheppach Slėgio jungiklis Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Greitai išardoma mova (reguliuojamas suslėgtasis Günzburger Straße 69 oras) D-89335 Ichenhausen Manometras (nustatytą slėgį galima nuskaityti) Slėgio reguliatorius GERBIAMAS KLIENTE, Manometras (katilo slėgis gali būti skaityti) mes linkime Jums daug džiaugsmo ir didelės sėkmės dirbant Montavimo (nereguliuojama suspaustas oras) su nauju įrenginiu.
 • Seite 25: Naudojimas Pagal Paskirtį

  4. Naudojimas pagal paskirtį Neperkraukite elektrinio įrankio. – Nurodytame galios diapazone dirbsite geriau ir Kompresorius skirtas suslėgtajam orui suslėgtuoju oru saugiau. varomiems įrankiams generuoti, kuriuos galima eksploa- Vilkėkite tinkamus drabužius. tuoti su maždaug iki 170 l/min. oro kiekiu (pvz., padangų –...
 • Seite 26: Techniniai Duomenys

  Paveskite elektrinį įrankį suremontuoti kvalifikuotam monių, ypač vilkėti tinkamus drabužius ir užsidėti kaukes. elektrikui. • Purškimo proceso metu ir darbo patalpoje negalima rū- Šis elektrinis įrankis atitinka tam tikras saugos kyti. Sprogimo pavojus! Labai degūs yra ir dažų garai. – nuostatas.
 • Seite 27: Prieš Pradedant Eksploatuoti

  7. Prieš pradedant eksploatuoti 8.7 Slėgio nustatymas: (pav. 1,3) • Slėgio reguliatoriumi (5) galima nustatyti slėgį mano- Prieš prijungdami įsitikinkite, kad duomenys specifikacijų metre (4). lentelėje sutampa su tinklo duomenimis. Nustatytą slėgį galima matyti ant greitai išardomos • • Patikrinkite įrenginį, ar jis transportuojant nebuvo nepa- movos (3).
 • Seite 28: Valymas, Techninė Priežiūra Ir Laikymas

  10.2 Slėginio rezervuaro techninė priežiūra (pav. 1) • prispaudimo vietos, kai prijungimo laidai nutiesiami pro langus arba durų plyšius; Dėmesio! Kad slėginis rezervuaras (8) ilgai veiktų, po sulenkimo vietos netinkamai pritvirtinus arba nutiesus kiekvieno eksploatavimo išleiskite kondensatą, atidarydami • prijungimo laidą; išleidimo varžtą...
 • Seite 29: Utilizavimas Ir Pakartotinis Atgavimas

  10.6 Išorinį filtrą valymo (pav. 3, 12, 13) m Dėmesio! Siurbimo filtras apsaugo nuo dulkių ir purvo siurbimą. Laikykite kompresorių tik sausoje ir pašaliniams as- Būtina, šis filtras turėtų būti valomos bent kas 300 veikimo menims nepasiekiamoje vietoje. Neverskite ir laikyki- valandų.
 • Seite 30: Garantija Pažymėjimas

  13. Garantija pažymėjimas Gerbiamas kliente, Gerbiamas kliente, Visi mūsų produktai yra griežtai kokybės patikrinimus, siekiant užtikrinti, kad jie pasiekia jus puikios būklės. Mažai tikėtinu atveju, kad jūsų prietaisas atsiranda gedimas, prašome susisiekti su mūsų aptarnavimo skyrių nurodytu adresu šiame garantijos kortelę. Žinoma, jei norėtumėte skambinkite mums, tada mes taip pat stengiamės pasiūlyti savo pagalbą...
 • Seite 31 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise Technische Daten Vor Inbetriebnahme Aufbau und Bedienung Elektrischer Anschluss 10. Reinigung, Wartung und Lagerung 11. Entsorgung und Wiederverwertung 12. Störungsabhilfe 13. Garantieurkunde 14. Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 32: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-14) HERSTELLER: Transportgriff scheppach Druckschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Schnellkupplung (geregelte Druckluft) Günzburger Straße 69 Manometer (eingestellter Druck kann abgelesen D-89335 Ichenhausen werden) Druckregler VEREHRTER KUNDE, Manometer (Kesseldruck kann abgelesen werden) Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten Schnellkupplung (ungeregelte Druckluft) mit Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 33: Bestimmungsgemäße Verwendung

  4. Bestimmungsgemäße Verwendung Halten Sie Kinder fern! – Lassen Sie andere Personen nicht das Werkzeug Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft für und das Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem druckluftbetriebene Werkzeuge, welche mit einer Luft- Arbeitsbereich fern. menge bis ca.
 • Seite 34 – Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile ein- • Verdichterpumpe und Leitungen erreichen im Betrieb wandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob hohe Temperaturen. Berührungen führen zu Verbren- Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen rich- nungen. tig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, Die vom Kompressor angesaugte Luft ist frei von Bei- •...
 • Seite 35: Technische Daten

  • Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall erforderliche • Vor Inbetriebnahme muss der Ölstand in der Kompres- Überwachungsmaßnahmen anordnen. sorpumpe kontrolliert werden. Ein Druckbehälter darf nicht betrieben werden, wenn • 8. Aufbau und Bedienung er Mängel aufweist, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden.
 • Seite 36: Elektrischer Anschluss

  8.9 Montage des Druckluftschlauchs (Bild 1,3) Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht • Für Arbeiten in größerer Entfernung vom Kompressor verwendet werden und sind aufgrund der Isolationsschä- kann der Druckluftschlauch (14) verwendet werden. den lebensgefährlich. Schließen Sie dazu den Stecknippel (H) des Druckluft- Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden schlauchs an einer der Schnellkupplungen (3, 7) an.
 • Seite 37: Entsorgung Und Wiederverwertung

  10.2 Wartung des Druckbehälters (Bild 1) Um die richtige Ölmenge einzufüllen, achten Sie darauf, Achtung! Für dauerhafte Haltbarkeit des Druckbehälters dass der Kompressor auf einer geraden Fläche steht. Füllen (8) ist nach jedem Betrieb das Kondenswasser durch Öffnen Sie das neue Öl in die Öleinfüllöffnung (21), bis der Ölstand der Ablassschraube (10) abzulassen.
 • Seite 38: Störungsabhilfe

  12. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe • Netzspannung nicht vorhanden. • Kabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose Kompressor läuft nicht. überprüfen. • Netzspannung zu niedrig. • Zu lange Verlängerungskabel vermeiden. Verlän- gerungskabel mit ausreichendem Aderquerschnitt verwenden. • Außentemperatur zu niedrig. • Nicht unter +5° C Außentemperatur betreiben. •...
 • Seite 39 DE/AT/CH...
 • Seite 40: Garantieurkunde

  13. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, be- dauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 41: Declaration Of Conformity

  EU- direktiv og standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in nor- mami za artikel декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Kompressor PKO 270 A2 (Parkside) 2009/105/EC ..- 19.04.2016 2009/105/EC 89/686/EC_96/58/EC 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 20.04.2016 - ..
 • Seite 42 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Motorbetriebskondensator, Druckschalter running capacitor, Pressure Switch condensateur de fonctionnement Manocontact Thermoschutzschalter, thermal protector, protection thermique Masse, ground, masse Hauptwicklung, Hilfswicklung, main winding, auxiliary winding, enroulement principal enroulement auxiliaire...
 • Seite 43 Len pre štáty EÚ Nur für EU-Länder Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 44 scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information · Stan informacji · Paskutinis Informacija · Stand der Informationen Update: 02 / 2016 · Ident.-No.: 275673_3906118976 IAN 275673...