Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Kassering - Panasonic MC-CG712 Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Kassering

Kassering av apparaten
Ta bort dammsugarpåsen och alla filter
innan du kasserar apparaten och kasta dem
med de vanliga hushållssoporna.
Information om kassering för användare
av kasserad elektrisk & elektronisk
utrustning (privathushåll)
Den här symbolen på apparaterna och/
eller på medföljande dokument innebär
att använda elektriska och elektroniska
apparater inte ska hanteras som vanligt
hushållsavfall. För korrekt hantering och
återvinning ska de här apparaterna lämnas
på avsedda insamlingsplatser, där de tas
emot utan kostnad. I vissa länder kan du
som alternativ återlämna apparaterna till
din lokala återförsäljare när du köper en
motsvarande ny apparat. Korrekt kassering
av den här apparaten hjälper till att spara
på värdefulla resurser och förhindra
eventuella negativa effekter för hälsa och
miljö, som annars kunde ha uppstått vid
olämplig avfallshantering. Kontakta lokala
myndigheter för ytterligare information om
din närmaste insamlingsplats.
Felaktig hantering av sådant här avfall kan
innebära böter enligt nationell lagstiftning.
Information om avfallshantering i andra
länder utanför Europeiska Unionen
Den här symbolen gäller bara inom
Europeiska Unionen.
Om du vill kassera apparaten måste
du kontakta lokala myndigheter eller
återförsäljare och fråga om korrekt metod
för kassering.
SV2
main_sv-SE.indd
2
Avlägsna förpackning
Se till att allt förpackningsmaterial, till
exempel plastpåsar, hålls utom räckhåll för
barn för att undvika kvävningsrisk.
Det förpackningsmaterial som används för
att skydda apparaten från transportskador
är återvinningsbart. Kontakta lokala
myndigheter för information om återvinning.
Kassering av dammsugarpåsar
och filter
Dammsugarpåsar och filter kan slängas i de
vanliga hushållssoporna.
2012/01/10
16:41:55

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mccg712ac79Mccg710rc79Mc-cg710

Inhaltsverzeichnis